Onkológiai ellátás minimumfeltételei

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozom meg:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) működő egészségügyi szolgáltatókra,

b) folytatott egészségügyi tevékenységre,

c)2 egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalára, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervére és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetére (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).

1/A. §3 E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell4

a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac)5 a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

(1a)6 Az (1) bekezdés szerinti rendelőhelyiség és vizsgálóágy biztosítása nem kötelező abban az esetben, ha azt a tevékenység jellege nem indokolja.

(2)7 Az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint e) pontjában foglaltakat akkor is biztosítani kell, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag a beteg otthonában vagy az e célra kialakított betegszállító vagy mentő járműben nyújt egészségügyi szolgáltatást.

(3)8 A (2) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén biztosítani kell az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek szakszerű tárolását.

(4)9 A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.

(5)10 Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben biztosítani kell a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működését, amelynek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, figyelemmel a hatályos adatvédelmi rendelkezésekre is.

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell

a)11 a beteg pihenését, éjszakai elhelyezését biztosító helyiséget, amelyben a betegágyon túl az étkezéshez és a mindennapi használatú személyes tárgyak elhelyezéséhez szükséges bútorzat, valamint hideg és meleg folyóvizes kézmosási lehetőség is rendelkezésre áll,

b)12 az a) pont szerinti helyiségből, annak előteréből vagy az egyes helyiségeket összekötő közlekedőből nyíló, nemenként elkülönített zuhanyozót és mellékhelyiséget,

c) a beteg kizárólagos használatában lévő, az utcai ruházatának elhelyezésére szolgáló szekrényt vagy külön zárható szekrény részt,

d)13 a beteg kezdeményezésére, illetve átmeneti cselekvőképtelenné válása esetére a betegnek a napi életvitelhez szükséges készpénze és egyéb vagyontárgya megőrzését az egészségügyi szolgáltató szabályzatában foglaltak szerint,

e)14 a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás lehetőségét folyamatosan,

f)15 a normál, a könnyű-vegyes és a diétás étkeztetésben részesülő betegek számára napi háromszori főétkezést, és naponta egy alkalommal kisétkezést,

g)16

h)17 a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében élelmezési és táplálási munkacsoport működését, mely egy fő dietetikus koordinátorból és az ápolás, illetve a gyógyítás területéről kijelölt egy-egy személyből áll,

i)18

(2)19 Az (1) bekezdésben foglaltakat az egybefüggő ellátás 24 óránál rövidebb időtartamára tekintettel az egynapos sebészeti ellátást, kúraszerűen végezhető ellátást vagy nappali ellátást - ideértve a nappali kórházi ellátást is - nyújtó egészségügyi szolgáltató az ezen ellátási formákra irányadó jogszabályban foglaltak szerint biztosítja.

(3)20 Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában:

a) gyógyintézeti normál étkeztetés: a diétát nem igénylő gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező étkeztetés,

b) könnyű-vegyes étkeztetés:

kímélő étkeztetés, mely a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi, és amelynek étrendje összeállítása során a nyersanyagok és az ételkészítési eljárások kiválasztásánál alapvető szempont az ételek emészthetősége,

c)21 diétás étkeztetés:

a gyógyintézeti fekvőbeteg átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedező olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

(4)22

5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató

a)23 az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult;

b)24 a járóbeteg-szakellátás körében

ba) a járóbeteg-szakellátás általános szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakrendelés,

bb) krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó,

bc) speciális szaktudást és technikai feltételek magasabb szintjét igénylő tevékenységet végző, a járóbeteg-szakellátás speciális szintjén működő egészségügyi szolgáltatás esetén a szakambulancia,

bd) legalább 4 szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és a helyszínen radiológiai és legalább az orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás 0. szintje és az I. szint elérhetősége, valamint a 10. § (4) bekezdésére figyelemmel, a feladatok ellátásához indokolt magasabb szintű orvosi laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a rendelőintézet,

be) amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve az e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat,

bf) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén az állomás, illetve a központ,

bg) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium,

bh) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén a diagnosztikai központ,

bi)25 a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,

bj) a kizárólag egészségügyi szakdolgozó által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés

elnevezés használatára jogosult;

c)26 a fekvőbeteg-szakellátás körében

ca) krónikus, rehabilitációs vagy folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az adott ellátási formában működő intézet,

cb) több szakmai főcsoportba tartozó szakmában aktív és krónikus, illetve aktív vagy krónikus betegellátást nyújtó, diagnosztikai háttérrel működő egészségügyi szolgáltató esetén a kórház,

cc) az egy szakmacsoporton belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos intézet,

cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika

elnevezés használatára jogosult;

d)27 amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket - azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges -, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult;

e)28 amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult.

(2)29

(3)30 Az Eütv. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4)31 Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében nappali ellátás keretében egyes - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott - kúraszerű, illetve rehabilitációs ellátások is nyújthatók. A nappali ellátás keretében az étkezés biztosítása az elvégzett beavatkozás időtartamának függvényében, illetve a beteg egészségi állapotának figyelembevételével szükséges.

6. § (1) Az átültetés, illetve más célú egészségügyi felhasználás céljából eltávolított emberi eredetű szerv, szövet és sejt - ideértve a vért, a vér alkotórészeit, a csontvelőt, az ivarsejtet és a praeembriót is - szállítása és tárolása - az Eütv. XI. fejezete értelmében - az egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó tevékenységnek minősül.

(2)32

(3)33 Kizárólag a diagnosztikai vizsgálat céljából a betegtől levett vizsgálati anyagok szállítására az egészségügyi szolgáltató által igénybe vett szállító nem minősül egészségügyi szolgáltatónak, azonban az egészségügyi szolgáltató az igénybevételéről tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, amely a szállító tevékenységét - szakfelügyelő főorvos bevonásával - hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

7. § (1) E célra kialakított járművel a beteg egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítását végző egészségügyi szolgáltató a betegszállító szolgálat elnevezés használatára jogosult.

(2) Az Eütv. 94. §-a szerinti mentést végző egészségügyi szolgáltató a mentőszolgálat elnevezés használatára jogosult.

(3)34 Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatást speciális csoportba tartozó betegek számára nyújtják, ennek feltüntetését az egészségügyi szolgáltató az elnevezésében használhatja.

8. § (1) A gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatók elnevezéséről külön jogszabály rendelkezik.

(2) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek tevékenysége az 5-7. §-ba nem sorolható be, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély nyilvántartási rendszere szerinti elnevezés használatára jogosultak.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephelyen működik, az 5-7. § szerinti elnevezésének feltüntetése mellett a működési engedélye szerint az adott telephelyen folytatott egészségügyi szolgáltatás nevesítésére, továbbá amennyiben elismert természetes gyógytényező felhasználásával történik az egészségügyi szolgáltatás nyújtása a fürdő-, illetve klímagyógyintézet elnevezés használatára is jogosult.

(4) Az egészségügyi képzésben, szakképzésben részt vevő egészségügyi szolgáltató az elnevezése mellett az oktatóhely vagy gyakorlóhely, illetve az oktatási intézmény nevének feltüntetésére is jogosult.

(5) Az egészségügyi szolgáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - nem használhat olyan elnevezést, amely az 5-8. §-okban nem szerepel, továbbá elnevezése nem lehet megtévesztő, annak egyértelműen ki kell fejezni az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és azok ellátási szintjét.

(6) A külföldi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult az (5) bekezdés szerinti elnevezése mellett a rá irányadó jog szerinti elnevezés feltüntetésére is.

9. §35 (1) Az eltérő egészségi állapotú betegek differenciált ellátását a fokozatosság elvén egymásra épülő, a szakmai tevékenységeknek a szakmai tapasztalat és a technikai feltételek alapján csoportosított progresszivitási szinteken működő ellátórendszer biztosítja.

(2) A járóbetegek

a) eseti szakellátása és a krónikus betegek folyamatos gondozása az általános járóbeteg-szakellátás,

b) speciális szaktudást, illetve eszközöket igénylő szakellátása a speciális járóbeteg-szakellátás

keretében történik.

(3) A diagnosztikai szakellátás a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(4) A fekvőbeteg-szakellátás - az ellátáshoz szükséges eltérő személyi és tárgyi feltételek alapján - a 2. mellékletben szakmánként meghatározott progresszivitási szinteken történik.

(5) A sebészeti osztály II. progresszivitási szintjére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató a traumatológiai ellátás I. progresszivitási szintjéhez tartozó egészségügyi szolgáltatást is nyújthat, amennyiben az arra előírt feltételeknek megfelel.

(6) A daganatos betegek többszakmás járó- és fekvőbeteg-szakellátására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni.

(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek - így az orvos és a beteg, illetve az orvos és orvos közötti konzultáció - mellett az adott szakterület szakorvosa egészségügyi adatok elektronikus rendszerben történő továbbítása révén - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően - személyes jelenlét nélkül is felállíthat diagnózist és terápiás javaslatot adhat telemedicina keretében, az adott tevékenység végzéséhez a 2. mellékletben megállapított feltételek teljesítése esetén.

10. §36 (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egyes egészségügyi szakmáktól független általános minimumfeltételeket.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az egyes szakmák körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételeket.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az ápolókra, dietetikusokra, gyógytornászokra, védőnőkre és a szociális munkásokra vonatkozó személyi minimumfeltételeket.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az egészségügyi dokumentáció részét képező ápolási, fizioterápiás és dietetikai dokumentáció tartalmi és formai követelményeit.

(5) A diagnosztikus háttér - amennyiben a 2. melléklet eltérően nem rendelkezik - más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.

(6) Egy adott szakrendeléshez szükséges tárgyi feltételek úgy is biztosíthatóak, ha azonos telephelyen működő másik szervezeti egységben ezek elérhetően és hozzáférhető módon igénybe vehetőek.

(7) A közfinanszírozás körében

a) a minimális esetszám tekintetében a szervezeti egység által egy év alatt a finanszírozónak jelentett, adott szintre sorolt összes beavatkozások száma az irányadó; amennyiben a beavatkozások végzését az orvos több egészségügyi szolgáltatónál vagy mátrix osztályon végzi, annak megtörténtét az illetékes szakmai vezető vagy a szolgáltató orvos vezetője igazolja,

b) ha a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltató nem közfinanszírozott ellátást is nyújt, az egészségügyi szolgáltatónak a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység vonatkozásában két különálló szervezeti egységet kell létrehoznia.

(8) Amennyiben valamely szakterület minimumfeltételeit e rendelet nem tartalmazza, az adott ellátásra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak.

11. § (1)37

(2)38 Az egészségügyi hatóság - külön jogszabályban foglaltak szerint - ellenőrzi a minimumfeltételek meglétét és alkalmazhatóságát. Ennek keretében kerül sor a diagnosztikus háttér biztosítására vonatkozó szerződések, illetve az ezek alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatások - ideértve a szakmailag indokolt esetekben a párhuzamos rendelkezésre állást is - ellenőrzésére.

(3)39 Az egészségügyi szolgáltatónál minőségügyi megbízott irányítja a belső minőségirányítási rendszer működtetését.

(4) Minőségirányítási rendszerének tanúsítását csak az az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti, amelyik megfelel az e rendelet szerinti minimumfeltételeknek.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt előírásokat a hatálybalépését követően benyújtott működési engedély iránti kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az azt módosító

a) 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet,

b) 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1-4. §-a és 5. §-ának (1)-(3) bekezdése, valamint 1. és 2. számú melléklete,

c) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. §-ának (7) bekezdése,

d) 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 1-6. §-a, 10. §-ának (3)-(5) bekezdése és 1-7. számú melléklete,

e) 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése,

f) 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. §-a,

g) 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. §-a és 3. számú melléklete,

h) 6/2002. (IX. 26.) ESzCsM rendelet

a hatályát veszti, azonban rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - alkalmazni kell.40

(4)-(5)41

13. §42 (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek való megfelelést

a) azoknak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyeket a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztási eljárás érint, a kapacitás-felosztás tárgyában hozott határozat közlésétől számított 8 napon belül,

b) az a) pont alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2012. július 1-jéig

kell bejelenteniük.

(2)43

(3)44 A Módr.-rel megállapított 2. és 3. melléklet szerinti, a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére megállapított feltételeknek 2012. szeptember 30-ától kell megfelelni.

(4)45 A (3) bekezdés szerinti megfelelést az egészségügyi szolgáltatóknak a működési engedély esetleges módosításával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 30-ig kell bejelenteniük.

(5)46

13/A. §47 (1)48 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük.

(2)49 A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez50

Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéhez szükséges - engedélyezett egészségügyi szakmától független - általános minimum követelmények

1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül

1.1. a krónikus, rehabilitációs, vagy az ápolási betegellátást nyújtó szolgáltatásnál

1.1.1. kórházhoz, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátáshoz nem integrált intézet esetében 10,

1.1.2. kórházban, más egyéb egészségügyi fekvőbeteg ellátásban integrált osztály esetében 15,

1.2. az aktív és/vagy krónikus betegellátást nyújtó kórház, az országos intézet esetében 70,

1.3. a klinika esetében - amennyiben egy szakmára vagy egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel - 30

fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról kell gondoskodni.

2. A szolgáltatók szakmáktól független feladatai

2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: d), m), n), r), s) pont] biztosítja51

a) az ápolás-gondozást,

b) a fizioterápiás szolgáltatást,

c) a gyógyszerellátást,

d) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

e) a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást, dietetikai szaktanácsadást,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) a rovar- és rágcsáló irtást,

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet elérhetőséget,

j) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

k) az intézményi takarítást, tisztaságot,

l) a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását,

m) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

n) a dezinfekció tevékenységet,

o) a központi vagy egyedi orvosi gázellátást,

p) a biológiai minta szállítását és tárolását,

q) az intézményen belüli betegszállítást,

r) a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző rendszabályokat (izoláció),

s) a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is).

2.2.52 A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja

a) az asszisztenciát/ápolást,

b) a gyógyszerellátást,

c) a fizioterápiát,

d) a diagnosztikai szolgáltatást,

e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet,

f) a sterilanyag-ellátást,

g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés),

h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását,

i) az intézményi takarítást, tisztaságot,

j) a rovar- és rágcsáló irtást,

k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint),

l) a dezinfekció tevékenységet,

m) a biológiai minta szállítását,

n) a biológiai minta tárolását,

o) az intézményen belüli betegszállítást,

p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben),

q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció).

3. A járóbeteg szakrendelés/szakambulancia általános feltételei

3.1. Szakrendelés: a járóbeteg-szakellátás olyan általános szintje, mely a 7. pontban felsorolt feltételekkel és a 2. mellékletben az adott szakmánál meghatározott személyi és egyéb tárgyi feltételekkel elkülönülten rendelkező szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába és meghatározott rendelési időben működik. Amennyiben ugyanazon szakmában, ugyanazon időben több rendelőben nyújtják a járóbeteg-szakellátást, az egyes rendeléseket önálló szervezeti egységnek kell tekinteni és a működési engedélyben külön-külön kell nevesíteni.

3.2. Szakambulancia: a járóbeteg-szakellátás olyan speciális ellátási szintje, amely a 7. pontban meghatározott tárgyi feltételekkel, illetve az adott szakmában a 2. mellékletben meghatározott minimumfeltételekkel rendelkező, speciális tevékenységeket végző elkülönült szervezeti egység.

4. Fekvőbeteg-ellátó osztály működésének általános feltételei

4.1. Általános feltételek

a) A fekvőbeteg-ellátó osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy engedélyezett szakmát foglal magába.

b) A fekvőbeteg-ellátó összevont osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely egy szakmai főcsoportba sorolt több engedélyezett szakmát, valamint más szakmai főcsoportba tartozó, szakmailag szorosan illeszkedő, azonos ellátási formában engedélyezett szakmát foglal magába. Az összevont osztály ágyszáma az osztályon belül engedélyezett szakmák közül a 2. melléklet szerinti legmagasabb ágyszámmal rendelkező szakma ágyszámának is megfelelhet.

c) Amennyiben a 2. melléklet másképp nem rendelkezik, az osztály az a) pontban meghatározottak tekintetében legalább 15 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges feltételek folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.

d) Az osztály szakorvosi szakképesítéssel rendelkező felelős szakmai vezető (az ápolási osztály és a központi gyógytorna-fizioterápia kivételével, a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos) irányításával működik.

4.2. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell 4 percen belül elérhetően az újraélesztés eszközeivel (újraélesztő tálca/táska), így különösen:

a) motoros szívóval,

b) hordozható defibrillátorral,

c) kézi lélegeztetővel,

d) laryngoscoppal, tubusokkal,

e) hordozható EKG-val, mely legalább 3 elvezetés egyidejű megjelenítésére és rögzítésére alkalmas,

f) a 2. mellékletben a központi ügyelet minimumfeltételeinél meghatározott gyógyszerekkel.

4.3. Minden fekvőbeteg-ellátó osztálynak rendelkeznie kell a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a rendelőre meghatározott feltételeknek megfelelő osztályos vizsgáló helyiséggel.

4.4.53 A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, traumatológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, ortopédia.

5. A fekvőbeteg-ellátás speciális működési formái

5.1. Mátrix osztály

5.1.1. A mátrix osztály: olyan elkülönült szervezeti egység, amely több, de azonos ellátási formában, különböző szakmai főcsoportba tartozó engedélyezett, azonos telephelyen elhelyezkedő szakmát foglal magába (kivéve csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma) azzal, hogy a szervezeti egységben vagy operatív, vagy nem operatív tevékenység végezhető, szakmánként rögzített ágyszámmal.

5.1.2. A mátrix osztályon az engedélyezett szakmák vonatkozásában legalább 5 ágyat kell elkülöníteni. A mátrix osztályon, az osztály általános minimumfeltételein túl biztosítani kell a progresszív ellátási szintnek megfelelően az egyes szervezeti egységenként engedélyezett egyes szakmákhoz tartozó, a 2. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket. Az ügyeleti ellátásnál minden, az adott mátrix osztályon engedélyezett szakma tekintetében a szakorvos jelenlétét vagy készenlétét biztosítani kell.

5.1.3. A közfinanszírozott mátrix osztályon ellátott szakmák ugyanazon a telephelyen, önállóan, további közfinanszírozott osztályon nem engedélyezhetők.

5.1.4. Intenzív, sürgősségi, fertőző, szülészet-nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, rehabilitációs és ápolási osztályos feladatok mátrix osztályon nem láthatók el.

5.1.5. A csecsemő- és gyermekgyógyászat tekintetében mátrix osztály csak csecsemő- és gyermekellátás nyújtást jelentő szakmakóddal ellátott szakmák esetében hozható létre, a neonatológia kivételével. A gyermekgyógyászati szakmai tevékenységek, feladatok csak úgy végezhetők el mátrix osztály keretében, ha általános csecsemő- és gyermekgyógyászati szakma mellett működnek mátrix formában, minimum 4 ágyon.

5.1.6. A III. progresszivitási szintre sorolt szervezeti egység nem kerülhet mátrix osztályba, kivéve a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásokat.

5.2. Kórházi szakápolás (ápolási osztály), önálló ápolási intézet

5.2.1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, amely ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.

5.2.2. Az önálló ápolási intézet nem kórházi struktúrában működő intézmény.

5.2.3. Az ápolási osztályon és az ápolási intézetben a felelős szakmai vezetői feladatokat a vezető ápoló látja el.

5.3.54 Sürgősségi betegellátó osztály/beteg-fogadóhely

A heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt előre nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató

a) sürgősségi betegellátó osztályt köteles kialakítani a 2. mellékletben meghatározott „sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás” minimumfeltételei alapján,

b) az a) pontban meghatározott feltételekkel nem rendelkező szolgáltató beteg-fogadóhelyet köteles kialakítani az alábbi feltételek alapján:

Gép-műszerpark:

Hordozható EKG képernyővel

Defibrillátor (hordozható)

Vércukormérő refraktometriás/elektrokémiai

Ambu ballon (felnőtt, gyerek)

Szabad légutak biztosításának eszközei

Szívó (motoros vagy központi)

Oxigén (palack vagy központi)

Telefon

5.3.1. A sürgősségi betegellátó osztályt, illetve beteg-fogadóhelyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedésről, az elérhető útvonalról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratánál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.

5.4. Központi gyógytorna - fizioterápia egység

5.4.1. Fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően.

5.4.2. A központi gyógytorna - fizioterápia egységben a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok és fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök is dolgoznak.

5.4.3. Az egység felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének irányítása alatt áll.

6.55 A műtő egység általános minimumfeltételei

Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

Kiemelt kezelő Osztályos műtő egység Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)

Személyi feltételek:

Vezető műtős szakasszisztens - 1 fő 1 fő

Műtős szakasszisztens 2/műtőasztal 2/műtőasztal

Műtőssegéd 2/műtőasztal 2/műtőasztal

Szakmai helyiségek:

Személyzeti zsilip 1 1

Betegzsilip/betegtartózkodó 1 1

Betegelőkészítő2 1/műtőterem 1/műtőterem

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1 1

Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló
2
2

Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1

Bemosakodó2 1 db legalább
2 műtőteremhez 1 db legalább
2 műtőteremhez

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 2 2 2

Kéz érintése nélkül működtethető
(könyökkel, lábbal, szenzoros stb.) szeradagoló
4
4
4

Falra szerelt papírtörölköző tartó 1 1 1

Műtőterem1 1 2

Kiemelt kezelő 1

Ébredő/megfigyelő helyiség 1 1 központi

Sterilanyag raktár elkülönített szekrény 1 1

Tiszta-anyagraktár elkülönített szekrény 1 1

Gyógyszerraktár elkülönített szekrény elkülönített szekrény 1

Előkészítő-munkaszoba - 1 1

Szennyes anyag-eszköz előkészítő 1 1 1

Szennyes- és szemét tároló 1 1 1

Személyi tartózkodó - 1 1

Mosdók 1 1

Adminisztrációs helyiség - - 1

Takarítószer és -eszköz tároló elkülönített szekrény 1 1

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.

6.1.56 A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:

Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges X

Műtőasztal X

Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer X

Mobil műtőlámpa X

Központi vagy egyedi gázellátó X*

Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral X*

Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor X*

Infúziós pumpa + állvány X*

Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer EL*

Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék X*

Műszerasztal gördíthető (fékezhető) X

Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető) X

Operatőri szék (karos, állítható) X*

Műszerasztal fix X

Műtőzsámoly, kétlépcsős X

Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható X

Sterildoboz tároló és állvány X

Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor X*

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő X*

Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő X

Vérkészítmény melegítő készülék X*

Sugárvédő ólomgumi-kötények, egyéb védőeszközök X*

Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként X*

Központi szívó X*

Izoláló állvány X*

Ledobó állvány X*

Tolókocsi X*

Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges

6.2. Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ébredő-megfigyelő helyiség: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség.

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

Ágyak:

Műtőben 0,5 -1,5 ágy
/műtőasztal
(szakmai
profiltól
függően)

Osztályon 2 ágy

Személyi feltételek:

Aneszteziológus orvos EL

Aneszteziológus szakasszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens 1

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek:

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel 1

Központi gázellátó ágyanként

Szívórendszer (központi) ágyanként

EKG monitor 2 ágyanként

EKG EL

Pulzoximéter ágyanként

Vérnyomásmérő ágyanként

Hőmérő ágyanként

Defibrillátor (mobil) 1

Lélegeztető ballon 2 ágyanként

Laryngoszkóp (teljes lapoc sorozattal) 1

Respirométer 1

Respirátor 1

Infúziós pumpa 1

Infúziós állvány ágyanként

Egyszerhasználatos tűk, fecskendők, kanülök X

Vérgáz analizátor EL

Vizsgálólámpa 1

Tolókocsi (ülő-fekvő) 1

Zárható gyógyszerszekrény + a betegellátáshoz szükséges gyógyszerek 1

Hűtőszekrény (gyógyszer) 1

Ágytál, vizeletgyűjtő (kacsa) ágyanként

6.3.57

7.58 Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

Az egészségügyi szolgáltatónál működő járóbeteg-szakrendelés, ideértve a fekvőbeteg-ellátó osztályos szakambulanciát, valamint a fekvőbeteg osztály a következő feltételeket biztosítja:

Rendelő és osztály általános minimumfeltételei

rendelő osztály

Személyi feltételek:
1 fő szakorvos + 1 fő asszisztens/szakasszisztens (amennyiben a 2. melléklet másként nem rendelkezik)
Fekvőbeteg szakellátásban a 2. melléklet, valamint a 3. melléklet szerinti követelmények X X

Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként 1) X X

Betegkísérő EL* X

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Vizsgáló helyiség X X

Orvosi szoba X

Nővérszoba/nővérpult X

Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen X

Személyzeti öltöző nemenként vizesblokkal X*/** X

Személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő) X

Konyha/tálaló X

Betegétkező/étkező asztal, szék X

Váróhelyiség X X

Baba-mama szoba X* X*

Betegöltöző nemenként X*

Kegyeleti szoba EL épületen belül

Betegek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) nemenként elkülönített X* X

Mozgássérültek részére WC (hideg-meleg vizes kézmosóval) EL* épületen belül EL épületen belül

Személyzeti WC X X

Sterilanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X

Fogyóanyag tároló (külön helyiség, vagy szekrény) X* X

Takarítószer és takarítóeszköz tároló X** X

Tisztaruha tároló X** X

Szennyesruha tároló X** X

Veszélyes hulladék gyűjtő X X

Kommunális hulladék gyűjtő X X

Elkülönítő helyiség EL X*

Felszerelés

Vizsgáló asztal/ágy/szék X* X

Beteg fellépő/lépcső vizsgáló asztalhoz/ágyhoz/székhez X* X

Bútorzat X X

Számítógép, nyomtató X X

Fax (telephelyenként) X* X

Telefon X X

Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben X* X

Hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a kórteremben X

Mozgatható vizsgáló lámpa X* X

Zárható gyógyszerszekrény X* X

Zárható kábítószer szekrény X* X

Gyógyszer tárolásra alkalmas hűtőszekrény X* X

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőszekrény X*

Dokumentáció és irattároló X X

Röntgenfilmnéző szekrény, vagy digitális archívumhoz kapcsolt monitor X* X*

Ágy (a szakma specialitásaira figyelemmel állítható, gurítható) X

Prevenciós antidecubitor matrac X

Terápiás antidecubitor matrac X*

Háttámasz, lábtámasz X

Éjjeli szekrény, ülőke, lámpa (ágyanként) X

Etető asztal EL

Betegek ruházatának a tárolására zárható szekrény X

Nővérhívó/jelzőcsengő (ágyanként, valamint a mellékhelyiségenként) X

Őrzőfény X

Járókeret X*

Betegemelő X*

Fürdetőszék X

Tolókocsi X

Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi vagy tálca X* X

Gyógyszerosztó kocsi vagy tálca X

Ágyazó kocsi X

Ágytál, kacsa, valamint ágytál-, vizelőedény tartó X

Ágytálmosó berendezés és/vagy helyiség X

Gép-műszer, eszköz

Infúziós állvány X* X

Infúziós pumpa és/vagy perfusor X

Oxigénellátás (központi vagy egyedi) X

Vérnyomásmérő X X

Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) EL X

Motoros szívó X*/** X

Defibrillátor X*/** X

Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként X* X

Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként X* X

EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható) X* X

Fonendoscop X* X

Kötszervágó olló X* X

Nyelvlapocok X* X

Reflexkalapács X* X*

Pupillavizsgáló lámpa X* X*

Visustábla X* X*

Hőmérő X* X

Sebészeti ollók X* X*

Sebészeti csipeszek X* X*

Érfogók különböző méretben X* X*

Idegentest fogó, gombos szonda X* X*

Szájterpesztő X* X*

Nyelvfogó X* X*

Ujjvédő (fém) X* X*

Gyomormosó készülék és szondák X* X*

Beöntő készlet X* X*

Vesetál X* X

Leszorító gumi X* X

Mérőszalag X* X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt és kémcsövek X* X*

Kémcsőállvány X* X

Vizeletgyűjtő edény X* X

Vizelet faj súlymérő X*

Személymérleg és/vagy csecsemőmérleg X* X

Testmagasságmérő X* X*

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X* X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X* X

Egyszerhasználatos katéterek különböző méretben X* X*

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X* X

Vércukor meghatározásához eszköz X* X*

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X

Zárt vérvételi rendszer X* X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL

Radiológia (rtg., UH) - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EL

Patológia - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK

Orvosi mikrobiológiai laboratórium - leletezés helyben vagy telemedicina útján EK EK

Érintett szakterület/szakterületek szakorvosi konzíliuma EK

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói és egyéb konzultációja (szakápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, ergoterapeuta, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus) EK* EL

Betegjogi képviselő EK EL

* Értelemszerűen az adott helyen engedélyezett szakma specialitásaira figyelemmel.
** Rendelőintézetben legalább 1 db biztosítása szükséges.
Műtőasztal/2 műtős szakasszisztens, műtőasztal/2 műtőssegéd

8. Az egészségügyi szolgáltatónál az orvosi laboratóriumi diagnosztika szintje

a) Járóbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium 0. szint, illetve az I. szint elérhetősége szükséges.

b) Fekvőbeteg szakellátás esetén minimum laboratórium II. szint.

c) Országos feladatkörű speciális intézetek, térségi ellátás esetén minimum laboratórium III. szint.

9. Egészségügyi szolgáltató által újszülött anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére működtetett inkubátor feltételei

Általános feltételek

1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani.

2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni.

3. Az újszülött inkubátorba történő elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell.

4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen.

5. Újszülött anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak.

6. Az egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.

Tárgyi feltételek

1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet biztosít.

2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más jelzőrendszer működtetése.

10.59 Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei

A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.

A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig - végbemegy.

Kategóriák

Alapellátás, járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás

Rendelő* Önálló Rendelőintézet Gyógyintézeti Sterilanyagellátás Központi
Sterilizáló Egység
(KSE)

Személyi feltételek: (fő) (fő) (fő/400 ágy) fő/400 ágy)

1. Egészségügyi szakképesítéssel 1 1 1 2

2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel - - 1 1

3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel - 1 2 2

4. Betanított munkás21 - - 2 4

5. Takarító - - - 114

Tárgyi feltételek:

1. Szakmai helyiségek19 rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE

1.1. „Szennyes oldali” anyagátvevő - - 1 1

1.2. Előkészítő helyiségek

1.2.1. Tisztító-mosogató/fertőtlenítő EL 11 1 1

1.2.2. Zsilipelő-öltöző4 - - 1* 1

1.2.3. Csomagoló EL 11 1 1

1.3. Sterilizáló20 EL 1* 13 13

1.4. Sterilanyag raktár - 1 1 1

1.5. Sterilanyag-kiadó - - 1 1

1.6. Egyéb raktárak

1.6.1. Csomagolóanyag raktár - EL 15 1

1.6.2. Vegyszer-raktár - EL 15 1

1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár - - 16 16

2. Általános helyiségek rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE

2.1. Ügyviteli helyiségek

2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba - - 1 1

2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség - - 17 17

2.1.3. Ügyeletes szoba - - l8 l8

2.2. Kiegészítő helyiségek

2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint] EL EL 1+1 1+1

2.2.2. Étkező EL EL 1 1

2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló EL EL 1 + 115 1+115

2.2.4. Hulladéktároló EL EL 1 1

2.2.5. Konténermosó - - 1 1

2.2.6. Konténertároló - - 1 1

3. Gépek, műszerek, berendezés (szakmai helyiségenkénti bontásban) rendelő* rendelőintézet gyógyintézet KSE

3.1. Anyagátvevő - - - -

Átvevő pult - - 1 1

Asztal/számítógépes munkahely - - 1 1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16 - - 1 1

3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő - - - -

Mosogató medence 1 1 1 1

Mosogatógép9 - 1 2 2

Ultrahangos tisztító berendezés - - 1 1

Sűrített levegős pisztoly - - 1 1

Vízpisztoly - 1 1 1

Lerakó asztal - 1 1 1

Kézmosó/kézfertőtlenítő16 117 117 1 1

3.3. Csomagoló - - - -

Csomagoló/tálca összerakó asztal 1 118 2 4

Tároló-rendszer - 118 1 2

Asztal/számítógépes munkahely - - 1 1

Műszerszekrény - - 1 2

Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - 118 1 1

3.4.60 Sterilizáló - - - -

Autokláv2, 10/hőlégsterilizátor EL 111 1 2

Hőérzékeny anyagok sterilizálására
engedélyezett berendezés
(ETO12 , Formalingáz13, Plazma13, Hidrogénperoxid13) EL EL 1 2

Berakodó kocsi - - 2/sterilizáló berendezés 2/sterilizáló berendezés

Asztal/számítógépes munkahely - - 1 1

Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - 118 1 1

Tároló-polcrendszer - 118 1 2

3.5. Sterilanyag-raktár - - - -

Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - 1 1 1

Tároló-polcrendszer - 1 1 2

3.6. Sterilanyag kiadó - - - -

Kézmosó, kézfertőtlenítő16 - 118 1 1

Kiadópult - - 1 1

* Azon alapellátást, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében, ahol a működés során a szakma szabályai steril orvostechnikai eszközök alkalmazását írják elő és a sterilizálást helyben végzik. A sterilanyag ellátás egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, megfelelő működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval kötött szerződés alapján is biztosítható.
1Egy helyiségben végezheti a tisztítást és csomagolást térben elkülönítetten.
2A sterilizáló berendezés a rendelőhelyiségben, térben elkülönítetten működtethető.
3 Amennyiben a sterilizáló berendezés falba épített, kétoldali átadós rendszerű, úgy a csomagoló helyiség sterilanyag raktárral közös fala előtti tér annak tekinthető.
4 Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott, érvényben lévő Tájékoztató „a sterilizálásról” című kiadvány szerint.
5 Egy helyiségben, térben elkülönítve megoldható.
6 Amennyiben az egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált orvostechnikai eszközök ellátása is a sterilizáló egységből történik.
7 Vezető asszisztensi szobával összevonható.
8 Ügyeleti rendben működő fekvőbeteg-ellátó intézményben üzemelő sterilizáló egység esetén.
9 Legalább két szivattyús, orvostechnikai eszközök tisztítására-fertőtlenítésére engedélyezett, validálható [(EN ISO 15883) szabvány alapján] készülékek. Új egység kialakításánál a kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
10 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító), kétajtós átadórendszerű berendezések beépítése engedélyezett.
11 A 10. pontban leírtaknak megfelelő, de nem kétajtós autokláv.
12 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, vákuum alatt üzemelő, validálható és gázmegsemmisítő berendezéssel felszerelt etilénoxidos gázsterilizáló berendezés beépítése engedélyezett.
13 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek megfelelő, validálható és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező (CE és négyjegyű Notified Body azonosító) formalinos autokláv és plazma sterilizátor beépítése engedélyezett. Ajánlott a kétajtós átadórendszerű berendezés telepítése.
14Csak abban az esetben, ha a fertőtlenítő takarítást a sterilizáló egység saját személyzete végzi.
15 Külön-külön a szennyezett és tiszta oldalon.
16 Lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó és kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) falra szerelt kézfertőtlenítő szer és folyékony kézmosószer adagoló.
17 Abban az esetben, ha külön helyiségben történik az eszközök tisztítása fertőtlenítése.
18 Abban a helyiségben, ahol az adott részfolyamatot végzik.
19 Mosható és fertőtleníthető padló- és falburkolat.
20 Ha a sterilizáló egységben textília csomagolása is történik, azt külön kialakított csomagoló helyiségben kell végezni.
21 Abban az esetben, ha nem teljes körűen a Központi Sterilizálóban történik az intézmény minden egyes osztályára kiterjedően a műszerek (mechanikus tisztítása tálcák pakolása stb.), textíliák előkészítése (hajtogatása stb.) a sterilizálásra, úgy az ezen osztályokon foglalkoztatott betanított munkásokat, kisegítő személyzetet is bele kell számolni ezen létszámba.

Általános jelmagyarázat:
EL: elérhető intézményen belül
EK: elérhető intézményen kívül
X: szükséges

2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez61

A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMUMFELTÉTELEK

Általános jelmagyarázat:

EL: elérhető intézményen belül

EK: elérhető intézményen kívül

RM: részmunkaidő

TM: teljes munkaidő

X: szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia)

A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra.

FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva)

sze: szükség esetén

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Aneszteziológia Szakmakód: 1501

Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Orvos vezető - aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Vezető aneszteziológiai szakasszisztens 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvos jelölt intézményen belüli szakorvosi felügyelettel 1/aneszt. munkahely

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1/aneszt. munkahely

Tárgyi feltételek:

1. Altatógép: 1/műtőasztal

Tartozékai:

Légzőrendszerek 3/gép

Lélegeztetőkészülék 1/gép

Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép

Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet) 1/gép

Palackos oxigén 1

Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet) 1

A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet) 1

Aneszteziológiai betegőrző monitor 1

Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói:

EKG 1

Vérnyomásmérő (vértelen) 1

Pulzoximéter 1

Kapnográf 1

2. Laringoszkóp 2/altatógép

3. Az újraélesztés eszközei:

Defibrillátor 1/műtőegység

Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz 1/altatógép

Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges

Aneszteziológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Pulzoximéter 1

Hőmérő (tympanikus hőmérséklet) 1

Vérnyomásmérő (noninvazív) 1

Respirométer EK

Kézi lélegeztetőballon 2

Mobil reszuszcitációs egység EL

Váladékszívó készülék EL

Laringoszkóp 1

EKG készülék 12 csatornás 1

Testsúly és testmagasságmérő 1

Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus EK

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus EK

Pszichoterapeuta EK

Radiológia szakorvosa EL

Dietetikus EL

Gyógytornász EL

Diplomás ápoló EL

Szakápoló 1

Gyógyszerész EL

Informatikus EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Hitelesített mérleg 1

Ágymérleg EL

Felkar bőrredő mérő 1

Testmagasságmérő 1

Infúziós pumpa 2

Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő 1

Képerősítő 1

Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás 2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EL

UH diagnosztika EL

Endoszkópos labor EL

CT EL

Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók.

Intenzív ellátás Szakmakód: 1502

Intenzív ellátás

Az 1. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek.

Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:

1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.).

2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak).

3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély.

Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei

Prioritási szint Intenzív II. Intenzív III.

1 X X

2 X X

3 X

Intenzív II.:

Feladatai:

1. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás

2. Vitális funkciók stabilizálása

3. Tartós lélegeztetés

4. Keringéstámogatás

5. Szervpótló kezelések végzése

6. Anyagcsere felügyelet

7. Mesterséges táplálás.

Ezek az intenzív osztályok az 1-3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően.

Intenzív III.:

Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok.

Feladataik:

1. Folyamatos emelt szintű monitorozás

2. Keringéstámogatás/fenntartás

3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés

4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása

5. Szervpótló kezelések

6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció

7. Mesterséges táplálás

8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása

Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok.

Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

INTENZÍV ELLÁTÁS minimumfeltételei Progresszivitási szint

ITO II. ITO III.

Személyi feltételek:

Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos 1 1

Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány 1:4 1:3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

1. Ágyszám A kórházi össz. ágyszám
3%-a, de minimum 5 8

2. Szakmailag speciális helyiségek

Gép-műszer tisztító 1 1

Technikai szoba/gép raktár 1 1

3. Műszer-géppark

Központi betegőrző monitor 1 1

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként 1 1

Kapnográf (pco2 mérési lehetőség) respirátoron-
ként 1 1

Pulzoximéter ágyanként 1 1

Aritmia monitorozás ágyanként 1 1

ST-T analízis ágyanként 1 1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás 2 6

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 4-6 8

Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség 2 4

Lélegeztető készülék ágyanként 1 1

Fiberoptikás brochoscop 1 1

Kézi lélegeztető ballon 3 3

Mobil újraélesztési egység 1 2

Defibrillátor, hordozható 1 2

Pacemaker, külső 2 2

Váladékszívó készülék, fali ágyanként 2 2

Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1 1

Motoros fecskendő (perfúzor) ágyanként 3 3

Infuziós pumpa (infúzor) ágyanként 2 2

Vér-infúzió melegítő egyszerű 3 4

Laringoszkóp 3 3

Mobil röntgen készülék 1 1

Vérgáz analizátor 1 1

Haemoglobinométer 1 1

K-Na koncentráció mérő 1 1

Vércukor meghatározó készülék 1 1

Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú) 2 2

Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas 1 1

Fájdalomterápia Szakmakód: 1503

Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Aneszteziológiához szükséges eszközök X

Aneszteziológiai osztályos háttérrel EL

Tartós lélegeztetés Szakmakód: 1504

Tartós lélegeztetési osztály/központ

Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik.

Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,

1. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné.

2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben - amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség - a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés.

Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok.

Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről.

Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei

Minimum ágyszám 6

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális személyzeti helyiségek X

Teakonyha 1

Szakmailag speciális helyiségek X

Gép-műszer tisztító 1

Technikai szoba/gép raktár 1

Műszer-géppark

Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége ágyanként 1

Kapnográf (etco2 mérési lehetőség) respirátoronként

Pulzoximéter ágyanként 1

Folyamatos testhőmérséklet monitorozás X

Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 4 ágyanként 1

EKG regisztráló készülék, 3 csatornás 1

Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas) ágyanként 1

Kézi lélegeztető ballon 2

Mobil újraélesztési egység 1

Defibrillátor, hordozható 1

Váladékszívó készülék, fali ágyanként 1

Mellkasszívó készülék, fali ágyanként 1

Motoros fecskendő (perfúzor) 3 ágyanként 1

Infúziós pumpa (infúzor) 3 ágyanként 1

Vér-infúzió melegítő egyszerű 1

Laringoszkóp 2

Mobil röntgen készülék EL

Vérgázanalizátor 1

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

Arc-, állcsont- és szájsebészet Szakmakód: 1700

Egynapos sebészet

Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése.

Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával.

Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20.

Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében.

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

Minimum ágyszám: 7

III. szint:

Azok a fekvő osztályok, melyek az arc-állcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét.

Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez:

- orthognat műtétek (minimum évi 10),

- mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 10),

- hasadék műtétek (minimum évi 10),

- pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5).

A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik.

Minimum ágyszám: 10

Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Egynapos
sebészet II. III.

Személyi feltételek:

Szakorvos osztályvezető 1
[DA, vagy
Szs(D)] 1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)] 1
[AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)]

Orvos létszám 15 ágyra
15-20 ágy között plusz egy orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz 1 orvos

Orvosi teljesidő egyenérték: 1,7 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva) 4,2 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva) 6,0 (évi 8 hét
kieséssel kalkulálva)

Szakorvos 1 2* 3*

Orvos 2 3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Klinikai és mentálhigiéniai EL EL

szakpszichológus/pszichológus

Tárgyi feltételek:

A sebészeti osztály általános feltételei X X

*A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet.

A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el.

A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat.

Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész.

Megjegyzés:

DA: dentoalveoláris sebész szakorvos

AÁSZ: arc-állcsont-szájsebész szakorvos

Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával

Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával

Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával

Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Egynapos
sebészet II. III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos Arc-állcsont-szájsebészet osztály személyi feltételei szerint

Műtéti szakasszisztens 2 2

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Fejlámpa hidegfénnyel X X

Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész X X X

Sebészeti mikromotor X X X

Laryngoscop készlet X X

Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz X X

Intraoperatív Dopplerkészülék EL EL

Altatógép X X

Speciális eszközök:

Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K. X X

Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca X X

Csontsebészeti műszertálca X X

Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok EL X

Hasadéksebészeti műszertálca EL X

Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz EL X

Tracheotomiás műszertálca X X X

Vértelenítő mandzsetta sorozat EL X

Betegmelegítő EL EL

Elektrodermatom, mucotom EL EL

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű EL X

Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez X X X

Sebészeti lézerkészülék X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával X X

Flexibilis intubáló fiberoscop X

Endoszkóp sterilizáló X X

Endoszkóp tisztítóapparátus X X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel X* X*

U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer X* X*

Szájterpesz sorozat X X

Szutúrás műszertálca X X X

Lágyrész kéziműszertálca X X X

Mellkassebészeti műszertálca X* X*

Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (OP, teleradiológia) EK EL EL

Nukleáris medicina EK EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat EK EK EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT EK EK* EK*

MRI EK EK EL

PET-CT EK EK EK

Angiográfia EK EL

Nukleáris medicina EK EK EL

Intenzív osztály EK EK EL

Megjegyzés:

* 2 órán belül elérhető

Arc-, állcsont- és szájsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 2

Fogszabályozó szakorvos EL

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos EL

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos EL

Logopédus EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp X X

Fogászati/fogszabályozási kezelőegység X X

Gépi depurátor (UH, szonikus) X X

Fogorvosi dolgozószék X X

Asszisztensi dolgozószék X X

Fotopolimerizációs lámpa X X

Doppler készülék X

Sebészeti fúrógép/mikromotor X X

Szájsebészeti fúrókészlet X X

Fogászati csipesz X X

Fogászati szonda X X

Fogászati tükör X X

Gyökéremelő különféle X X

Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér) X X

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő) X X

Sebkampó, különféle X X

Szájzugkampó X X

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással X X

Központi, vagy motoros szívó X X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris X X

Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop X

Orrtükör sorozatok X X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok X X

Srófszonda X X

Nyálszonda X X

Szívóvég X X

Varratszedő olló X X

Anatomiás csipesz X X

Horgas (sebészi) csipesz X X

Farkasfecskendő X X

Szikenyél X X

Szájzugkampó X X

Anatómiai csipesz X X

Érfogó X X

Tűfogó különböző méret X X

Raspatórium X X

Gracey kürett szett 1-14 X X

Parodontális sebészeti küretek X X

Iriszolló X X

Csontcsípő X X

Gingiva olló X X

Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő) X X

Cementkeverő üveglap X X

Lenyomatkanál sorozat X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: X

Radiológia (OP, teleradiológia, UH) EK EK

CT, MRI EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

BELGYÓGYÁSZAT

Belgyógyászat Szakmakód: 0100

Progresszivitási szint:

I. szint:

A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is.

Belgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 15 ágyig
a további ágyakra 2
1/15 ágy

Orvos 15 ágyig
a további ágyakra 2
1/15 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Ápolás eszközei:

Betegemelő X

Járókeret X

Szoba-WC X

Tolókocsi (ülő, fekvő) X

EKG X

Pulzus, vérnyomásmonitor EL

Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér:

Operatív endoszkópos laboratórium EK

CT EK

Ultrahang EL

EEG EK

Nukleáris medicina EK

Osteodensitometria EK

Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig
a további ágyakra 1
1/60 ágy

Orvos 40 ágyig
a további ágyakra 1
1/60 ágy

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb X

Prevenciós antidecubitor matrac 6 ágyanként 1 db

Terápiás antidecubitor matrac 15 ágyanként 1 db

Járókeret X

Szoba-WC X

Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként) 1

Betegszállító kocsi 1

Belgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Gasztroenterológiai endoszkópia EK

Általános orvosi laboratórium EK

Radiológia EK

EKG X

EEG EK

Ergometria EK

Holter EK

Mikrobiológiai laboratórium EK

Angiológia, phlebológia, lymphológia Szakmakód: 0101

Szakambulancia

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA.

III. szint:

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám:
15 ágy
16-24 ágyig
24 ágy felett a további ágyakra
ebből:
2
1/6 ágy
1/8 ágy
3
1/6 ágy
1/8 ágy

2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvos 2 3

Ezen felül kórházi szakambulancián (1 fő: 30 óra/héttel számolva) belgyógyászati angiológia minősített orvosa 1 1,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Fizioterápiás/torna helyiség X X

Tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló X X

Kapaszkodó X X

Járókeret X X

Szoba WC X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi diagnosztikai laboratórium EK EK

Nukleáris medicina EK

CT angiographia EK EL

MRI angiographia EK EK

Angiographia (DSA) EK EL

Lymphoscintigraphia EK

Color duplex UH linearis és convex fejjel EL X

CW doppler (folyamatos hullámú) X X

Pletizmographia EK X

Kapillár mikroszkópia EK EL

Szöveti oxigénszint mérés (TCPO2) EK X

Járópadló EL X

ABPM EL EL

EMG/ENG EK EL

Bőrhőmérő EL X

Hangvilla X X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer EL

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök X

Thrombolysis feltételei EL EL

Prosztanoid terápia X X

Intenzív terápia EL EL

Anaeszteziológiai munkahely EL EL

Fiziotherápia EL EL

Érsebészet II. szintű EL EL

Intervenciós radiológia II. szintű EL EL

Megjegyzés:

Szakambulancia minimumfeltételei megegyeznek az adott szintű fekvőbeteg ellátó osztály minimumfeltételeivel

Angiológiai, phlebológiai, lymphológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Angiológiai,
phlebológiai Lymphológiai

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal 1

Szakorvos (bőrgyógyászat/klinikai onkológia/belgyógyászat/reumatológia szakorvos lymphológiai jártassággal) 1

Általános asszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens EL EL

Gyógytornász EL

Speciális képesítésű lymphoterapeuta gyógytornász EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Kalibrált hangvilla X

CW Doppler X X

Tornaterem EK X

Kezelőpadok EK X

Bordásfal, szobabicikli EK X

Tornaszőnyegek, labdák EK X

Intermittáló pneumatikus gépi kompresszió kezelésére alkalmas műszer (lymphapress vagy lymphomat) X

Végtagvolumen mérésére alkalmas mérőeszközök X

Fürdőszoba (torna utáni tisztálkodás) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT, angiographia EK

Echocardiographia EK

Pletizmographia EK

Terheléses vizsgálat futószőnyeggel (Treadmill, előírt feltételekkel) EL

Kapillármikroszkópia EK

Holter ABPM EL

Color duplex UH linearis és convex fejjel EL

Lymphoscintigraphia EK EK

MRI EK EK

CT EK EK

Hematológia Szakmakód: 0102

Szakrendelés/szakambulancia

Alapszintű járóbeteg/ambulancia kategóriájú hematológiai ellátás, amelyet valamennyi belgyógyászati fekvő, vagy járóbeteg ellátó intézménynek biztosítania kell. Döntően „rutin vérkép, véralvadás vizsgálatok”, az egyszerűbb hematológiai betegségek járóbetegkénti gondozása, egyszerűbb belgyógyászati szövődmények fekvőbeteg ellátása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II.a szint:

Olyan belgyógyászati osztályok, ahol legalább 2 hematológus szakorvos dolgozik. A területéhez tartozó betegek esetében elvégzi a diagnosztikai vizsgálatokat, az egyszerűbb terápiákat és a hematológiai betegek palliatív ellátását. Hosszú apláziát okozó terápiát nem végezhet.

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

Komplex hematológiai ellátást végző egységek (hemostasis, onko-hematológia jelentős része, kivéve a hemopoetikus őssejt-transzplantáció, illetve a bonyolultabb nagy értékű, kuratív célú onkohematologiai kezelés). Komplex onko-hematológiai járóbeteg ellátás, hemostasis szakambulancia, hematológiai ellátás általános belgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

Minimium ágyszám: 10

III. szint:

A komplex onko-hematológiai ellátás teljes köre, komplex hemostasis és vérzékeny betegellátás (fekvő- és járóbeteg), folyamatos terápiás aferezis biztosítása.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül a csontvelő- és hemopoetikus őssejt-transzplantációt (beleértve az őssejt gyűjtést, feldolgozást, fagyasztást, tárolást, visszaadást) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben kijelölt intézmények végezhetik.

A III. szintű hematológiai ellátás általános belgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Hematológia osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a II.b III.

Személyi feltételek:

Hematológia szakorvos
(FTE egységben)
5-10 ágyra
11-20 ágyra
21-30 ágyra

2

1

2
2

30 ágy felett további 10 ágyanként
Szakorvos, akik közül legalább 1 hematológia
szakorvos/hematológia szakorvos jelölt
1
1

orvos 15 ágyra
ebből hematológia szakorvos 4
3

orvos további 15 ágyanként
ebből hematológia szakorvos 2
1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Általános asszisztens 0 1 1

Hematológiai vagy transzfúziológiai szakasszisztens 1 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei és a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek

Kizárólag i.v. citosztatikus kezeléshez X X X

Citosztatikum előkészítéshez X X X

Csíraszegény egyágyas kórtermek (WC + zuhanyozó + bejárati zsilip) 0 1 2

Portábilis röntgen 0 EL EL

Crista biopsziás tű X X X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények) X X X

Hűtőszekrények (gyógyszer) X X X

Infúziós pumpa (perfúzor) X X X

Vérmelegítő X X X

Mikroszkóp X X X

EKG, pulzus és vérnyomás monitor X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati osztály X EL EL

Intenzív terápia EL EL EL

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK EK EK

Terápiás aferezis EK EK EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL

Citogenetikai, hiszto patológiai vizsgálatok EK EL EL

Flow-cytometria EK EL EL

Hemosztázis labor EL EL EL

Terápiás irradiáció EK EK EK

CT, MRI EK EK EK

20 új apláziás eset/év X

30 új apláziás eset/év X

Hematológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat és hematológia szakorvos 1

Általános asszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Crista biopsziás tű X

Hűtőszekrények (vér-vérkészítmények) X

Hűtőszekrények (gyógyszer) X

Mikroszkóp X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati osztály EK

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Hematológia kúraszerű ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Hematológia szakorvos legalább 5 éves, legalább II. szintű intézményben eltöltött gyakorlattal 1

Hematológia szakorvos 1

Egyéb orvos 1

Ápoló/szakápoló/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens 1

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek: a belgyógyászati osztály (0100) feltételei +

Speciális helyiségek

Cytostatikus szerek előkészítésére alkalmas helyiség vertikális áramlású laminar air flow-val felszerelt cytostaticum oldó szekrény 1

Ápolási eszközök

Kezelőszék vagy megfelelő ágy 6

Tolókocsi ülő/fekvő 1

Speciális felszerelések

EKG készülék (6 csatornás, mobil) 1

EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitor 1

Mikroszkóp 1

Mikrohullámú sütő 1

Rtg-filmnéző szekrény 1

Vérmelegítő 1

Motoros fecskendő (perfúzor) 6

Infúziós pumpa (infúzor) 6

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Újraélesztés 3 percen belül EL

Infektológia szakorvosi konzílium EL

Infekciókontrollban jártas szakember EL

Transzfuziológia háttér

Szűrt, besugárzott, választott vérkészítmények folyamatos biztosítása EK

Hemophilia ellátás

A vérzékeny és AT-hiányos trombofiliás betegek szakszerű komplex ellátása és gondozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződéses kapcsolatban álló hemophilia gondozó központokban történik. Jogszabály által biztosított lehetőség a hemophiliás betegek kontrollált otthoni kezelése (KOK), amelyet - a hemophilia gondozó központok vezetésével és ellenőrzése mellett - maga a beteg/törvényes gondviselője vagy házi (gyermek)orvosa folytathat. A KOK ellátáson kívül a hemophiliás betegek ellátása a hemophilia gondozó központok feladata. Heveny, nagy vérzéssel járó esemény ellátása a komprehenzív hemostasis diagnosztikai háttérrel és 24 órás szolgálattal rendelkező Térségi Hemophilia Központokat működtető intézmények feladata.

A hemofília ellátó hely fekvőbeteg-szakellátás esetén a hematológiai osztály részeként, járóbeteg-szakellátás esetén önálló szakambulanciaként működik.

Hemophilia ellátó hely (szakambulancia és osztály) minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a II.b III. Szak-
ambulancia

Személyi feltételek:

Vezető orvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés és legalább 5 év hemophilia gondozási gyakorlat szükséges) 1

Szakorvos (belgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat és hematológia vagy transzfuziológia szakorvosi szakképesítés szükséges) 1 2 2 1

Szakasszisztens 1 1 2 1

Adatmenedzser 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Tárgyi feltételek:
szakambulancia esetén a rendelő általános feltételei és fekvőbeteg ellátás esetén az osztály általános feltételei

Orvosi vizsgáló 1

Hűtőkamra a vérminták biztonságos tárolására 1 1

Hűtőszekrény (vérkészítmények) 2 2 2 2

Hűtőszekrény (gyógyszerek) 1 1 1 1

Infusomat X X X X

Perfuzor X X X X

Vérmelegítő 1 2 X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati fekvőbeteg ellátóhely EL EL EL EK

Szakambulancia EL EL EL EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (hematológia és hemosztázis labordiagnosztika) EK EK EL EK

Transzfuziológia háttér:

Vérkészítmények folyamatos biztosítása EK EK EK EK

Hemopoetikus őssejt transzplantáció Szakmakód: 0112

Csontvelő transzplantáció

Csontvelő (ideértendő az összes hemopoetikus őssejtvételi forma) transzplantáció szakmai minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 2

a) Autológ hemopoetikus őssejt átültetéshez

Progresszivitási
szint

III.

Személyi feltételek:

Orvos összesen 5

Vezető orvos* 1

Szakorvos* 2

Egyéb orvos 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász) X

Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Adminisztrációs helyiség 1

Anyagraktár 1

Izolált csíraszegény egység X

Bejárati zsilipszoba X

Előkészítő helyiség 1

Laminar airflow box (cytostaticumok felszívásához) 1

Tisztaruha raktár 1

Csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha 1

Mikrohullámú sütő 1

Mosogató rendszer 1

Fóliahegesztő 1

Csíraszegény egyágyas kórterem (bejárati zsilip, kórterem, innen nyíló WC, zuhanyzó) 2

A csíraszegény, egyágyas kórterem felszereltsége:

Alapterület 12 m2

Intenzív ágy 1

Központi oxygén és vákuum X

Külső fényvédő berendezés X

Munkaasztal X

Kórtermi ülőke X

Világítás: mennyezeti és ágymelletti X

Telefon X

TV készülék X

Nővérhívó rendszer X

Gép-műszer felszereltség:

Portábilis röntgen készülék 1

UH-készülék 1

Infúziós pumpa 2/ágy

Perfúzor 2/ágy

Defibrillátor 1

EKG 1

Betegőrző monitor 1/ágy

Transzplantációs szakambulancia X

Szakmai háttér:

Kórházi vagy klinikai háttér EL

Aszeptikus műtő EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer EL

Hemopoetikus őssejt bank EL

Terápiás és őssejt aferezis folyamatos biztosítása X

Infektológus szakorvosi konzílium EL

Mikrobiológiai laboratórium*** EL

Transzfúziológiai háttér**** EK

Standard belső műveleti leírások X

EBMT regisztráció X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának
biztosítása X

Megjegyzés:

A hemopoetikus őssejtbank minimumfeltételeit lásd a 6002 Sejtbanki tevékenységség szakmakód alatt

b) Allogén hemopoetikus őssejt átültetéshez

Progresszivitási
szint

III.

Minimum ágyszám: 2

Személyi feltételek:

Orvos összesen 5

Vezető orvos (hematológus szakorvos, gyakorlat: allogén centrumban)* 1

Hematológia szakorvos (gyakorlat allogén centrumban)* 2

Egyéb orvos 2

Adatmenedzser 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló**, dietetikus, gyógytornász) X

Hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Adminisztrációs helyiség 1

Anyagraktár 1

Izolált csíraszegény egység 1

Bejárati zsilipszoba X

Előkészítő helyiség 1

Laminar airflow box(cytostaticumok felszívásához)***** 1

Steril anyagraktár 1

Nem steril anyagraktár 1

Steril ételek elkészítésére alkalmas konyha 1

Sterilizáló 1

Mikrohullámú sütő 1

Mosogató rendszer 1

Fóliahegesztő 1

Mosdó orvosi csapteleppel 1

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem 2

Zsilip X

Steril klíma X

Transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége

Alapterület 12 m2

Intenzív ágy 1

Központi oxygén és vákuum X

Külső fényvédő berendezés X

Éjjeliszekrény etetőasztallal X

Munkaasztal 1

Kórtermi ülőke 1

Világítás: mennyezeti és ágymelletti X

Telefon 1

TV készülék 1

Nővérhívó rendszer X

Transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC, steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrel X

Gép-műszer felszereltség

Portábilis röntgen készülék 1

UH-készülék 1

Infúziós pumpa 2/ágy

Perfúzor 3/ágy

Betegőrző monitor 1/ágy

EKG 1

Elkülönítő szoba 1

Betegágy infúziós kezeléshez 1

Szakmai környezet:

Transzplantációs szakambulancia EL

Kórházi vagy klinikai háttér EL

Aszeptikus műtő EL

Transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszer EL

Hemopoetikus őssejt bank EL

Infektológus szakorvosi konzílium EL

Mikrobiológiai laboratórium*** EL

Transzfúziológiai háttér**** EK

Standard belső műveleti leírások X

EBMT regisztráció X

Hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolat X

Gyermekbetegnél a szülő/közeli hozzátartozó/törvényes képviselő bentlakásának biztosítása X

Megjegyzés:

* Bel-, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászatra ráépített hematológiai szakvizsga. A vezető orvos: minimum egyéves, a másik szakorvos: minimum féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

** A vezető ápoló: minimum féléves, a többi ápoló: minimum 3 hónapos, EBMT által transzplantációra akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV korai antigén vizsgálatot beleértve).

**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

***** Betegek gyógyszeres (citosztatikus) kezelésében a citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aseptikus labor megléte szükséges. A citosztatikum keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett történik, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Endokrinológia
Diabetológia Szakmakód: 0101
0113
0123

Fekvőbeteg szakellásás

Progresszivitási szintek

I. szint

Belgyógyászat

II. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása. Ellátja a társbetegséggel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Endokrinológiai betegek, diabetes és anyagcsere-betegségek ellátása endokrinológiai, diabetes és anyagcsere-betegségek központjaiban.

Ellátja a társbetegségekkel vagy szövődménnyel kísért endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Endokrinológia, diabetes és anyagcsere-betegségek országos szakmai központja. Ellátja a társbetegségekkel és szövődménnyel, vagy differenciáldiagnosztikai gonddal kísért speciális vizsgálati igényű endokrin, diabetes és anyagcsere-betegségben szenvedőket.

Minimum ágyszám: 15

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 10 15

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra 1
1/15 ágy 2
1/15 ágy

Belgyógyászat szakorvos 30 ágyig
a további ágyakra 1
1/15 ágy 2
1/15 ágy

Orvos 30 ágyig
a további ágyakra 2
1/15 ágy 2
1/15 ágy

Klinikai onkológia szakorvos EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Tárgyi feltételek:

Belgyógyászati osztály feltételei + X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály EL EL

Rutin kémiai labordiagnosztikai módszerek, cholesterin, triglycerid, HDL-cholesterin, LDL-cholesterin EL EL

Lp(a) meghatározás, apoprotein plazmaszintek meghatározása, apoprotein genetika EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
TSH, FT4, FT3, anti-TPO, cortisol (dexamethason teszttel), testosteron, Prolactin, FSH, LH, oestradiol, progeszteron, VMA, HbA1c EL EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok: TRAK, PRA, aldosteron, GH, Prolactin (PEG-precipitáció után is), PTH, metanephrin, normetanephrin, calcitonin EL EL

Vizelet és szérum ozmolalitás EL EL

Speciális laboratóriumi vizsgálatok:
thyreoglobulin, anti-thyreoglobulin, ACTH, DHEA szulfát, 17 OH progeszteron, androstendion, IGF-1, SHBG, Noradrenalin-, Adrenalin-ürítés, szérum chromogranin A meghatározás
Osteocalcin, Crosslinks, 25 OH D-vitamin gastrin Inzulin, Inzulin ellenes antitest, szigetsejt ellenes antitestek
Vizelet, szérum ozmolalitás EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika (pajzsmirigy aspirációs cytológia) EL EL

Immunhisztokémia (synaptophysin, chromogranin A) EL

Molekularis biológiai vizsgálatok: MTC és CAH genetikai szűrés országosan legalább egy térségi központban EK

Molekularis biológiai vizsgálatok: familiáris phaeochromocytoma/paraganglioma genetikai screening országosan legalább egy térségi központban EK

Konvencionális radiológiai vizsgálatok, hasi és nyaki ultrahangvizsgálat, CT, pajzsmirigy izotóp vizsgálat EL EL

Alhasi ultrahangvizsgálat EL EL

Oszteodenzitometria EK EL

MRI EL EL

PET EK

Angiográfiás laboratórium (mellékvese véna katéterezés rutinszerű végzése) EL

Angiográfiás laboratórium (sinus petrosus inf. katéterezés rutinszerű végzése) EK

In vivo izotop vizsgálatok: pajzsmirigy, Tc és J-131, MIBI, MIBEG, Scintadren, Octreoscan (fakultatív) EK

Delta-amino-levulinsav meghatározás, porphyria analízis EL

Szükséges társszakmák jelenléte: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, neurológia, szemészet, nukleáris medicina EK EL

Szükséges társszakmák jelenléte: genetika, endokrin sebészet (hasi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy), andrológia, onkológia EL

Endokrinológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere betegségek szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális hormondiagnosztikai vizsgálatok EL EL

Általános orvosi laboratórium EL EL

Konvencionális radiológia vizsgálatok EL EL

Ultrahang EL EL

EKG EL EL

Oszteodenzitometria EK EL

Patológiai diagnosztika és cytodiagnosztika EK EL

Genetikai tanácsadás/molekuláris biológiai vizsgálatok EK EK

Nukleáris medicina - In vivo izotóp diagnosztika EK EK

Angiográfiás vizsgálatok EK EL

CT, MRI EK EL

Társszakmák szakorvosi rendelései EL EL

Diabetes járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
(Cukorbeteg-Tanácsadási Hely)

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Belgyógyászat/szülészet-nőgyógyászat/csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, legalább 5 éves diabetológiai gyakorlattal 1 1

Diabetológiai szakápoló 1 2

Dietetikus 0,5 0,5

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek) X X

Tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat X X

Antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő mérése) X X

Gyors vércukor-meghatározó készülékek X X

Kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére X X

Cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG) EK EK

Vénás vérvételi eszközök X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

A hosszú távú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor-, HbA1c, vérzsír-meghatározás, vesefunkciók, ionok, albuminuria mérése, húgysav-meghatározás, fruktozamin stb.) EK EK

Diabetológiában jártas interdiszciplináris (szemész, ideggyógyász, kardiológus, angiológus) konziliáriusi háttér biztosítása EK EK

Gasztroenterológia Szakmakód: 0104

Szakrendelés

Gasztroenterológiai és hepatológiai betegségek ellátása

− Minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (endoszkópia, illetve egyéb szubspecialitások) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− Az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további feltételek:

− felszerelt endoszkópos vizsgálóegység,

− vizsgálóegységenként 1 fő endoszkópos szakasszisztens vagy 1 fő általános asszisztens biztosítása.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászat

II.a szint:

5 gasztroenterológia profilú ágyra 2 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 1 endoscopos laboratórium

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 5

II.b szint:

− 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

− minden 15 gasztroenterológia profilú ágyra 3 fő gasztroenterológia szakorvos

− minden 30 óra/hét gasztroenterológia profilú szakrendelésre (akár endoszkópia, akár hepatológia vagy egyéb szubspecialistás) 1 fő gasztroenterológia szakorvos

− 2 endoscopos laboratórium, az egyik ERCP vizsgálatok és operatív beavatkozások céljára megfelelően felszerelve

− az endoszkópos szakambulanciákra vonatkozó további személyi feltételek

Minimum ágyszám: 15

Gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a II.b III.

Személyi feltételek:

Összes orvos 2 4 4

Ebből: gasztroenterológia szakorvos 5 ágyra
2 15 ágyra
3 15 ágyra
3

Belgyógyászat szakorvos/gasztroenterológia szakorvos jelölt 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Endoszkópos vizsgálóegységenként:

Endoszkópos szakasszisztens 1 1 1

Általános asszisztens 1 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális helyiségek: Emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

Vegyes használatú endoszkópos helyiség 1

Gastroscopos helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1

Colonoscopos helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1

Átvilágításra, ERCP vizsgálatra alkalmas helyiség: a rendelő általános feltételei + 1 1

UH vizsgáló: a rendelő általános feltételei + 1 1

Speciális gasztroenterológiai eszközök:

Sebészeti képerősítő 1 1

Röntgen ólomköpeny és kesztyű 4 4

UH-os tisztító 1 1 1

Hűtőszekrény - szövettani minta tárolásra 1 1 1

Mobil szívó 1 1 1

Endoszkóp mosótál 1 1 1

Félautomata eszközmosó 1 1 1

Automata eszközmosó 1 1

UH készülék 1 1

Halogén fényforrás/videoprocesszor 1 2 3

Leakege tester 1 1 1

Gastrofiberoscop/videogastroscop 1 2 3

Colonoscop/videocolonoscop 1 2 2

Duodenoscop/videoeszköz 2 2

Oesophagus varix ligator 1 1 1

Koaguláló 1 1 1

Monitor 2 2

Videomagnó vagy DVD felvevő 1 2 3

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék 1 2 2

Endoszkópos UH 1

Endoszkópos tartozékok:

Biopsziás fogó gastroscophoz 2 5 5

Biopsziás fogó colonoscophoz 2 3 3

Hurok 2 2 3

ERCP feltöltő katéter 2 3

Papillotom 3 3

Dormia 2 2

Kőzúzó 1 1

Vezetődrót 2 2

Pusher katéter 2 2

Sclerotizáló tű 2 2 2

Varix ligator 1 1 1

Haemo-clip rögzítő 1 1 1

Idegentestfogó 2 2 2

Citológiás kefe 1 2 2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon 1 2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Nukleáris medicina EK EK EK

Intenzív osztály EK EL EL

Aneszteziológiai munkahely EK EL EL

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Gasztroenterológia szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre) 1 1

Orvos 1

Endoszkópos szakasszisztens*/általános asszisztens 1 1

Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei + 1 EL

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vegyes használatú endoszkópos helyiség 1 1

Hűtőszekrény - szövettani minta tárolására 1 1

Endoszkóp mosótál 1 1

Félautomata eszközmosó 1 1

Halogén fényforrás/videoprocesszor 1 1

Leakege tester 1 1

Colonoscop/videocolonoscop 1 1

Biopsziás fogó gastroscophoz 2 2

Biopsziás fogó colonoscophoz 2 2

Hurok 2 2

Vezetődrót 1

Sclerotizáló tű 1 2

Varix ligator 1

Haemo-clip rögzítő 1

Idegentestfogó 1 2

Citológiás kefe 1

Gastrofiberoscop/videogastroscop 1 1

Oesophagus varix ligator 1

Koaguláló 1

Monitor 1 1

Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer 1 1

UH-os tisztító 1 1

Mobil szívó 1 1

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék 1 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Intenzív osztály EL

Aneszteziológiai munkahely EL

Megjegyzés:

A *-gal jelölt feltétel endoszkópos tevékenység végzése esetén szükséges.

Járóbeteg szakrendelésen az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és idegentest kivétel, ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.

Ilyen operatív beavatkozások feltétele, hogy a rendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött együttműködési szerződése a szövődmények ellátása céljából.

További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése 30 percen belül hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika: lásd az 5305 szakmakód alatt

Személyi feltételhez: Belgyógyász, gasztroenterológia szakorvos (legalább 3 éves szakorvosi gyakorlat évi igazolt 200 vizsgálat), asszisztens.

Gasztroenterológiai rehabilitáció Szakmakód: 2203

A gasztroenterológiai ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs tevékenység: lásd Rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt.

Nefrológia Szakmakód: 0105

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:
Az általános belgyógyászati követelményeknek felel meg.

II. szint:

Az akut és krónikus vesebetegségek ellátása. Nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése. Nem végezheti a III. szinten leírt speciális tevékenységeket.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

A fekvőbetegellátáshoz csatoltan a hét minden munkanapján nefrológiai járóbeteg ellátás működtetése.

Vesebiopszia végzésének és feldolgozásának feltételei, immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése, terápiás plazmaferezis lehetősége, CT, MRI vizsgálat elérhetősége, igazolt oktatási tevékenység.

A vesebiopszia, illetve immunszerológia (ANCA, aGBM) végzése és annak eredménye 24 órán belül elérhető legyen, citosztatikus terápia és biológiai terápia. Csak önálló osztály keretében végezhető.

Minimum ágyszám: 15

Nefrológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Orvoslétszám összesen: 1 fő főorvos (nefrológus)
1 fő szakorvos (nefrológus)/
10 ágyanként
1 fő orvos 1 fő főorvos
(nefrológus)
2 fő szakorvos (nefrológus)/
15 ágyanként
1 fő orvos
Graduális és posztgraduális képzést végző ellátóhely esetén
3 fő szakorvos (nefrológus)/
15 ágyanként

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Informatikus EL EL

Gyógypedagógus EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

ABPM X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége EK X

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia) EK EK

Immunterápia elérhetősége EK EK

Kombinált immunterápia (plazmaferezis, IvIg, citosztatikus kezelés, biológiai terápia) EK EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT EK EK

Ultrahang, RTG EK EK

Duplex UH EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Nukleáris medicina EK EK

MRI EK EK

Angiographia EK EK

Endoszkópos laboratóriumi háttér EK EK

Osteodensiometria EK EK

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér (echocardiographia, ergometria/stressz echo) EK EK

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér (coronarographia, PCI) EK EK

Intenzív terápiás háttér EK EK

Aneszteziológiai munkahely EK EK

Fizioterápia EK EK

Központi vákuum vagy egyedi szívás EK EK

Járóbeteg szakellátás

A hét minden munkanapján működő nefrológiai szakrendelés és járóbeteg dialízis ellátás, krónikusan hemodializált, CAPD-vel kezelt és transzplantált betegek gondozása.

Nefrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Heti minimum óraszám: 20

Személyi feltételek:

Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelően) 1

Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Képalkotó diagnosztika (rtg., Duplex UH, mini Doppler, CT, MRI, angiographia) EK

ABPM 1

Geriátria Szakmakód: 0106

Geriátriai beteg definíciója:

Az a 65 évesnél idősebb, több betegségben szenvedő beteg, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, amely miatt folyamatosan kezelni, törődni és gondozni kell az erre az életkorra jellemző urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségekkel.

Geriátriai ellátás formái:

1. Geriátriai járóbeteg szakellátás

Szakrendelőben, szakambulancián végzett geriátriai szakellátás. Célja a beteg és környezetének orientálása, kisebb terápiás módosítások elvégzése, beállított kezelések követése a háziorvossal és szükség szerint a szociális ellátórendszerrel koordinálva.

2. Geriátriai mobil intervenció

Kórházon belül végzett geriátriai szakellátás. Célja az egyes, nem geriátriai osztályokon kezelt geriátriai betegek ellátásának konzultatív jellegű segítése, a geriátriai ellátási szempontok érvényesítése.

3. Geriátriai osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló osztály.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

A II. progresszivitási szint azt az aktív geriátriai ellátást jelenti, amely kiegészíti és kisegíti elsősorban a belgyógyászat vonatkozásában a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását.

Minimum ágyszám: 15

III. szint:

A legmagasabb szintű aktív geriátriai osztály, amely a fenti definícióban meghatározott betegek ellátását végzi, szakrendelést és konziliáriusi rendszert is biztosító szakember létszámmal rendelkezik, illetve szakemberképzésre is akkreditált.

Minimum ágyszám: 10

Geriátriai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos 1 2

Orvos 2 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Szociális munkás EL EL

Betegkísérő 2 1

Lelki gondozó EK EK

Tárgyi feltételek: azosztály általános feltételei +

Kórterem mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával mozgás-
korlátozottak számára kialakítva, fürdőszobával

Ambulancia, vizsgálóhelyiség 1-1 1-1

Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy 1 1

Változtatható fejtámla magasságú ágy minden beteg
számára minden beteg
számára

Antidecubitus matrac 1 1

Szilikonos antidecubitus matrac 5 5

Szilikonos antidecubitus párna X X

Járókeret 7 5

Kerekesszék 5 5

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei X X

Támbot, háromlábú bot 3 5

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal EL EL

Pszichiátria szakorvos EL EL

Urológia szakorvos EL EL

Kardiológia szakorvos EL EL

Neurológia szakorvos EL EL

Fizioterápia EL EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL

Röntgen diagnosztika EL EL

Ultrahang diagnosztika EL EL

Geriátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Geriátria szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális eszközigény

Változtatható magasságú vizsgáló ágy 1

Karosszék 3

Kerekesszék 1

Komplex geriátriai állapotfelmérés eszközei X

Speciális szakmai és diagnosztikai háttér:

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai jártassággal EL

Pszichiátria szakorvos EL

Urológia szakorvos EL

Kardiológia szakorvos EL

Neurológia szakorvos EL

Fizioterápia EL

Diagnosztikai háttér (mobil)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Röntgen diagnosztika EL

Ultrahang diagnosztika EL

Allergológia és klinikai immunológia Szakmakód: 0109

Progresszivitási szintek

I. szint:

Belgyógyászati osztály

Feladata:

- Klinikai immunológiai és allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

- Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére. A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

- Klinikai immunológiai és allergológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

Feladata: az I. szint feladatai, továbbá:

- Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése, a megfelelő szintű konzultáció, szakmai tanácsadás igénybevétele.

- A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

- Gyermekkori allergiát csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

- Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

- Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

- Komplikált, terápiarezisztens allergiás-immunológiai (autoimmun, immunhiányos, immunmediált betegségek) esetek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

- Az olyan immunológiai-allergológiai betegek, akiknek az alapbetegség mellett komorbid problémája van és az III. szintű ellátást igényel, azonnali áthelyezést igényelnek.

- A nem injekciós immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása.

- In vivo allergén azonosítás: prick bőrpróbák, epikután tesztek segítségével.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

- Térségi vagy országos betegellátást végző egészségügyi szolgáltató, ahol a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.

- A szakorvosoknak (pulmonológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, szülészet, fül-orr-gége, reumatológia, és egyes belgyógyászati szakterületek) klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

- Feladata: a II. szint feladatai, továbbá:

- A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás.

- A szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő immunológiai/allergológiai kórképekre.

- Lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre.

- A III. szinten kell ellátni azokat a feladatokat, amelyeknek feltételei a térségben és esetleg országosan is csak itt adottak, és ezeket indokolt módon az Egészségügyi Szakmai Kollégium Immunológiai és Allergológiai Tagozata határozza meg és jelöli ki.

- Speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

A klinikai immunológiai központ a III. szintű fekvőbeteg osztály mellett működik.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (de-hypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint az egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II., III.

4. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol adottak a szermélyi és tárgyi feltételek (ITO - EL).

5. A nem injekciós forma fekvőbeteg intézményen kívül az allergológus-immunológus szakorvosok javaslata alapján pulmonológus, bőrgyógyász, fül-orr-gégegyógyász szakorvos által is végezhető.

Allergológiai és immunológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos (osztályvezető) 1 1

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1 2

Szakorvos (egyéb szakvizsgával) 1 1

Orvos 1 2

Orvos: további 15 ágyanként 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Belgyógyászati osztály feltételei (0100 szakmakód alatt) X X

Mikroszkóp X

Kapillármikroszkópia EK EK

Lamináris air flow box EK EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Endoszkópos laboratórium: EK EL

Colonoscopia

Gastroscopia

Bronchoscopia EL

Nukleáris medicina EK EK

Röntgen diagnosztika EL

Ultrahang diagnosztika EL

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EL

Angiographia EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EL

Patológia EL

CT EK EK

MRI EK EK

EEG EK EK

EMG EK EK

Légzésfunkció EL EL

Intenzív osztály EL EL

Plazma-citoferezis-fotoferezis EL

Fizioterápia EL EL

Immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1

Szakorvos (egyéb szakvizsgával) EL

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens 1

Gyógytornász EK

Dietetikus EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Fizioterápiás szakasszisztens EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Citosztatikus laminar air flow EK

Kapillármikroszkópia EK

Allergénsorozat epicutan tesztekhez EL

Allergénsorozat intracutan tesztekhez EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EK

Endoszkópos laboratórium EK

Röntgen diagnosztika EK

Ultrahang diagnosztika EK

Angiographia EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Patológia (cytológia) EK

Nukleáris medicina EK

CT EK

MRI EK

EEG EK

EMG EK

Intenzív osztály EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok* EK

Fizioterápia EL

Megjegyzés:

*A pulmonológia, kardiológia, bőrgyógyászat, neurológia, szemészet, stomatológia, reumatológia és egyes belgyógyászati szakterületek (gasztroenterológia, nefrológia) szakorvosai, akik klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (alapfeltételként) rendelkeznek a klinikai immunológiai - allergológiai betegek kezelésében.

Dialízis Szakmakód: 0110

Progresszivitási szintek

I. szint

Szatellit dialízis ellátó hely:

1 nefrológus szakorvos, HD, esetleg PD modalitás.

II. szint

Dialízis központ:

2 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás.

III. szint

Kiemelt dialízis központ:

3 nefrológus szakorvos, HD és PD modalitás, fekvőbeteg-szakellátás, igazolt oktatási tevékenység a fekvőbeteg ellátással együtt.

Dialízis kezelést ellátó helyek működésének minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Szatellit
dialízis ellátó hely Dialízis
központ Kiemelt
dialízis központ

Személyi feltételek:

Orvoslétszám* (műszakonként): 1 1 1

Nefrológia szakorvosok száma: 1 2 3

Ápoló létszám:
- műszakonként, 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló
- műszakonként 1 nefrológiai szakápoló
X
X
X
X
X
X

- HbsAg pozitív helyiségbe külön szakápoló
- HCV pozitív betegek részére 4 kezelőhelyenként 1 szakápoló műszakonként

- akut kezelőhelyen 2 betegenként 1 szakápoló
X X
X

X X
X

X

Dietetikus EK EL EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK EK

Gyógyszerész EK EK EK

Segédmunkás EL X X

Technikus EL EL EL

Tárgyi feltételek:

Általános helyiségek

Akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhely)** X X

Kezelőhelyiség krónikus betegeknek (8 m2/kezelőhely) X X X

Kezelőhelyiség HBV pozitív betegeknek kijelölt intézményben (8 m2/kezelőhely) X X

Klímaberendezés (komfort klíma) X X X

Szakmailag speciális helyiségek:

Vízelőkészítő helyiség X X X

Koncentrátum-előkészítő helyiség (ha helyben történik a gyártása) X X X

Technikusi szoba (műhely) X X X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Exitált beteg részére külön helyiség EK EK EK

Oktató helyiség (graduális, postgraduális képzéshez) EK EK EK

HbsAg pozitív betegek részére külön mellékhelyiség X X

Kezelési eszközök:

Művese készülékek száma:

akut kezelésre min. 1 gép X X

gyermekkezelésre (egyetemi, térségi központban) min. 2 gép X

fertőző beteg ellátásra (kijelölt intézményben) min. 2 gép X

krónikus ellátásra min. 4 gép X X X

PCR pozitív (anti-HCV pozitív) betegek részére elkülönített gép X X X

HbsAg pozitív betegek részére elkülönített gép X X

HD tartalék készülék és külön az anti-HCV és HbsAg HD készülékekhez X X X

HDF kezelésre alkalmas készülék X X X

Mozgatható vizsgáló lámpa X X X

Infúziós állvány - kezelőhelyenként/gépenként X X X

Személymérleg a negatív kezelőben 1 db és a HBV pozitív kezelőben 1 db X X X

Kerekes szék 1 db X X X

Mozgatható paraván 1 db X X X

Laringoszkóp X X X

Intratracheális tubusok X X X

Fonendoszkóp kezelőszemélyenként X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Jelmagyarázat:

* A dialízis központokban a krónikusan hemodializált betegek ellátását, felügyeletét a dialízis kezelésben igazoltan 1 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos is végezheti, nefrológus elérhetőségének biztosításával.

** Az akut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, mozgatható vizsgálólámpa, újraélesztő-felszerelés, EKG, defibrillátor szükséges.

Peritoneális dialízis központok és CAPD ambulanciák működésének szakmai minimumfeltételei

Oktató
központ CAPD
központ CAPD
ambulancia

Személyi feltételek:

Vezető nefrológia szakorvos 1 1 1

Nefrológia szakorvos 2 1 1

Szakápoló (20 betegre 1) X X X

Nefrológiai szakápoló 1 1 1

Dietetikus EL EL EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK EK

Tárgyi feltételek:

CAPD kezelő X X X

CAPD gyakorló helyiség X X

Asztali mérleg X X X

Oldatmelegítő berendezés (termosztát vagy micro melegítő) X X X

Fonendoszkóp személyenként 1 db X X X

ABPM X X X

Speciális PD-bemutató és oktató eszközök X X X

APD automata X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratórium EK EK EK

Orvosi laboratórium EK EK EK

Képalkotó diagnosztika EK EK EK

Nefrológiai vagy belgyógyászati osztályos háttér EK EK EK

Hemodialízis háttér X X X

Szervezett betegszállítás EK EK EK

Szervezett anyagszállítás EK EK EK

BŐRGYÓGYÁSZAT

Bőr- és nemibeteg-ellátás Szakmakód: 0800

Bőrgyógyászat, kozmetológia, STD betegségek és venerológia (syphilis, gonorrhoea, HIV):

− Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézetek (syphilis, gonorrhoea gondozása),

− HIV - STD Centrumok (antiretrovirális kezelésben még nem részesülő HIV pozitívak gondozása),

− II-III. szintű bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályok.

Bőrgyógyászat, kozmetológia és STD betegségek ellátása, de nem jogosult a venerológiai betegségek gondozására (syphilis, gonorrhoea és HIV).

Szakképesítés neve: bőrgyógyász szakorvos/bőrgyógyász, kozmetológus és venerológus szakorvos.

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Az az ellátó hely, ahol önálló bőrgyógyászati és szövődményes venerológiai (syphilis, gonorrhoea) és egyéb STD esetek fekvőbeteg ellátása történik a kornak megfelelő hazai színvonalon és körülmények között, és az általános bőrgyógyászati járóbeteg rendelésen kívül legalább egy speciális szakambulancia is működik. Alkalmas bőrgyógyászati dermatoonkológiai kisműtétek végzésére is.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Az az ellátó hely, amely bőrgyógyászati, szövődményes STD és venerológiai fekvőbeteg ellátást biztosít, és a hozzá csatlakozó szakambulanciákon (specializált szakrendelések) a kornak megfelelő hazai színvonalon, és hazai körülmények között magas szinten képes ellátni akár a legsúlyosabb bőrgyógyászati esetek széles skáláját. Onko-team elérhető. Egyes speciális területen a legújabb nemzetközi szakmai trendeknek megfelelő ellátást is képes nyújtani.

Ezen kategórián belül a progresszivitás legfelsőbb fokát az egyetemi oktatóközpontok képezik, progresszív bőrgyógyászati, venerológiai, dermatoallergológiai, dermatoimmunológiai és dermatoonkológiai tevékenység együttes biztosítása révén. Rendelkeznek azokkal a terápiás és kivizsgálási lehetőségekkel, amelyeket a III. szintű megyei kórházakban részben a szakszemélyzet hiánya miatt nem lehet teljesíteni. Biztosít speciális progresszív terápiás lehetőségeket (lézer park, kombinált fénykezelések, fotodinámiás kezelés), és kivizsgálásokat (minimális erythema dózis, speciális bőrgyógyászati immunológiai tesztek, immunhisztokémiai festések, stb.). Onko-team felállítására képes.

Minimum ágyszám: 15

Bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Bőrgyógyászat szakorvos 2 3

Bőrgyógyászat szakorvos jelölt 1 2

Sebészet szakorvos EK EL

Klinikai onkológia szakorvos EL EL

Klinikai alllergológia és immunológia szakorvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Műtő - általános feltételei EK EL

Dermatoszkóp X X

UVA vagy 311 NB-UVB készülék EL EL

Laminaris air-flow box (citosztatikum készítéséhez) EL EL

Lézer készülék EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Onko-team EL

Minimális erythéma dózis meghatározása EL

Epicutan allergológiai teszt rutin sorral X X

Epicután allergia teszt speciális allergénekkel X

Photopatch test X

Atopy patch test X

Gyógyszer in vivo provokáció X X

Sentinel node biopsia EK EL

Digitális dermatoszkópos képrögzítés X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Radiológia (MRTG, UH) EK EK

CT, MRI, Angiographia, Doppler/color Doppler EK EK

EMG EK EK

Intenzív osztály EK EK

Szakmai konziliáriusok: fül-orr gégész, sebész, belgyógyász, nőgyógyász, urológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, angiológus, neurológus, szemész, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, infektológus EK EK

Rehabilitációs osztály EK EK

Szakambulancia:

II-III. szintű fekvőbeteg ellátási háttérrel történik egy (II. szinten) vagy több (III. szinten) szubspecialitás ambuláns ellátása. Ezek a következők lehetnek: bőrgyógyászati allergológia, STD, phlebológia és sebkezelés, bőrgyógyászati mykológia, oncodermatológia, bőrgyógyászati immunológia, kozmetológia, UV terápiás szakambulancia, bőrgyógyászati radioterápia, bőrgyógyászati ultrahang vizsgálat. Az egyetemi szakambulanciák részt vesznek a szakorvosképzésben, valamint a szakápoló és szakasszisztens képzésben.

A szakambulanciák minimum feltételrendszere megfelel a bőrgyógyászati szakrendelés követelményeinek, kiegészítve a következőkkel:

Bőrgyógyászati szakambulancia:

Fekvőbeteg osztályon kezelt beteg kontrollja, vagy egyéb szakorvostól konzultációba küldött beteg ellátása.

Allergológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász

Legalább a II. szintnek megfelelő allergológiai tesztelés

Onkodermatológia szakambulancia:

Rosszindulatú bőrgyógyászati daganatok szűrése, ambuláns ellátása és gondozása. Dermatopathológiai háttér biztosítása (EK). Digitális dermatoscopos képrögzítés. Melanoma malignum gondozása, propagációjának megítélése és onkológiai kezelése erre jogosult onko-teamhez kötött.

UV terápiás szakambulancia:

Minimális erythéma dózis meghatározása, UVA vagy 311 narrow band UVB készülék.

Mykológiai szakambulancia

Gyakorlattal (mintavétel, direkt mikroszkópos értékelés és tenyésztés) rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és 1 asszisztens, thermostat, valamint elérhető mikrobiológiai laboratóriumi háttér és konzultáció.

Bőrgyógyászati radiotherápiás szakambulancia:

1 részállású radiotherápiás szakvizsgával rendelkező szakorvos és 1 részállású szakasszisztens. A lágysugárzású RTG készülék működtetése és az ennek megfelelő röntgenkezelés az idevonatkozó előírásnak megfelelő, sugárvédelmi szempontból ellenőrzött és engedélyezett környezetben és módon történik.

Phlebológia és sebkezelő szakambulancia:

Phlebológiában és sebkezelésben szakmai gyakorlattal rendelkező 1 bőrgyógyász szakorvos és asszisztens. Kézi doppler készülék, vagy elérhető color duplex ultrahang vizsgálat. Elérhető (EL) diabetológiai, érsebészeti és neurológiai konzultáció.

Bőrgyógyászati immunológiai szakambulancia:

1 ráépített immuno-allergológus szakvizsgával rendelkező bőrgyógyász szakorvos, elérhető (EL) speciális immunológiai és immunfluoreszcens laboratóriumi háttér. Belgyógyászati, immunológiai és reumatológiai szakkonzultáció (EL).

Bőrgyógyászati ultrahang szakambulancia:

1 részállású radiológus szakorvos, 1 részállású szakasszisztens. Ultrahang készülék.

Kozmetológiai szakambulancia:

1 bőrgyógyász szakorvos, 1 asszisztens. Cryotherápia, legalább két különböző lézer készülék.

Bőrgyógyászati járóbeteg (felnőtt és gyermek) szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei

Szakrendelés Szakrendelés +
Nemibeteg gondozás

Személyi feltételek:

Bőrgyógyászat/bőr- és nemigyógyászat kozmetológia szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó) 1* 2*

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Dermatoscop X X

Mikroszkóp X X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál) X X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter X X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló) X X

Krioterápia EK

Speciális eszközök:

Sötétlátóteres mikroszkóp X

Nőgyógyászati vizsgálószék X** X

Nőgyógyászati hüvelytükör X** X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei X** X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp) X** X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika és HIV szerológiai laboratórium EK*** EK

Megjegyzés:

*: Kivéve a heti 4 óra rendelési időt nem meghaladó, kizárólag minimál invazív beavatkozást végző szakrendelés.

**: Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

***: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Csecsemő- és gyermekgyógyászat Szakmakód: 0500

A Csecsemő- és gyermekgyógyászat az egészségügyi ellátás önálló alrendszere, mely elsősorban biztosítja a 18 éves kor alatti betegek teljes körű járó és fekvő beteg ellátását.

Az elmúlt évtizedben a specializáció a csecsemő- és gyermekgyógyászat alapú szakmákban új alszakmákat eredményezett - tükrözve a felnőttek ellátásában kialakult specialitásokat -, és így a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmailag magasabb progresszivitási szintjeiként, önálló szubdiszciplinájaként jelentek meg az ellátórendszerben. A specializálódás formája azonban nem egységes valamennyi szakterületen.

A gyermeksebészet, a gyermek- és ifjúságpszichiátria, a neonatológia, a csecsemő- és gyermekgyógyász alapellátás önálló szakmai tagozattal is rendelkezik. Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászat mellett és annak részeként a gyermek-kardiológia, gyermek-gasztroenterologia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-fül-orr-gégészet, gyermek-neurológia, gyermek-onkológia, gyermek nefrológia, gyermek-endokrinológia-diabetológia és a gyermek-intenzív terápia jelzi a csecsemő- és gyermekgyógyászat komplex rendszerét. A fenti szakmai specialitások betegeinek ellátására ezért szakmai minimumfeltételek által meghatározott körülményeket kell biztosítani. További specialitások, mint gyermekbőrgyógyászat, gyermekallergológia és immunológia, gyermek hematológia és gyermekreumatológia ellátása a csecsemő- és gyermekgyógyászati vagy speciális gyermek (pl. gyermekbőrgyógyászati) osztályokon történik a speciális minimumfeltételekkel rendelkező osztályokon.

Progresszivitási szintek

I. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható alapszintű járóbeteg/szakambulancia, nappali osztály kategóriájú és a sürgősségi ellátás, valamint az I. progresszivitású szinthez kötött fekvőbeteg ellátás biztosítása. Valamennyi, azaz mindhárom szintű gyermekgyógyászati ellátó intézménynek biztosítania kell abban az esetben, ha hozzá az adott szintű területi ellátási kötelezettség társul. Vitális funkciók zavara esetében a beteget azonnal magasabb ellátási szintre küldi.

II. szint:

A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga kompetencia szintjén ellátható fekvőbeteg ellátás, mely legalább két szubdiszciplina ellátására jogosító szakvizsgával rendelkező szakorvos birtokában további ellátást biztosít, megengedve azt, hogy a komplikált vagy szövődményes eseteket magasabb ellátási szintre utalja. Fontos, hogy legyen a beteg stabilizálálását biztosító ellátási lehetősége, amivel garantálja a végleges ellátási szintre való továbbküldés előtt a stabil vitális funkciókat.

III. szint

A legmagasabb szintű ellátó hely, mely biztosítani képes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináinak többségét is. III. progresszivitású szintű ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás osztály megléte esetén végezhető.

A fentieken kívül olyan specialitásokat, szubdiszciplinákat képes biztosítani, melyekre országos szinten csak néhány ellátó helyen van szükség az alacsony betegszám, a magas szakmai ellátási szint vagy a magas költségek miatt. Ide tartozik pl. a hemodialízis, a plazmaferezis, a transzplantációval kapcsolatos ellátás és gondozás, a biológiai terápiák végzése, a koraszülött és újszülött sebészet, a hemato-onkológiai ellátás, a szisztémás autoimmun betegségek ellátása, a toxikológia, a plasztikai (égési) sebészeti ellátás és a ritka endokrin és anyagcsere betegségek.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Minimum ágyszám (összevont ellátásnál összevont minimális ágyszám, a szubspecialitások ágyszámait is beleértve) 15 15 15

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos
Ebből: 4 7 14

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3

Ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3 5

Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal és a csecsemő- és gyermekgyógyászat szubdiszciplináiból további ráépített szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 3

Nefrológiai, bőrgyógyászati, allergológiai, immunológiai és reumatológiai osztályon: az érintett szubdiszciplinából szakvizsgával rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, vagy gyermekintenzív terápia szakorvos (gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlattal) 2

Szakorvos összesen: 4 10 20

Szakorvos jelölt 1 2

Orvos - rezidens 2 3 4

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Védőnő EK EK EK

Gyermek-foglalkoztató (óvónő, pedagógus) EL EL EL

Szociális munkás EL EL EL

Betegkísérő EL EL 1

Tárgyi feltételek: az osztályon vagy a gyermekellátó intézetben elérhetően

Pulzoximéter X X X

Elemes otoscop X X X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék X X X

Tejkonyha X X X

Szülők elhelyezésére alkalmas szoba X X X

Játszószoba X X

Speciális ágyak X X X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres) X X X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen) X X X

Pelenkázóasztal (csecsemőkórtermenként legalább 1) X X X

Apnoe alarm X X X

Fürdetőkád (csecsemőkórtermenként legalább 1) X X X

24 órás vérnyomásmérő X X

Vérmelegítő X X

Vérgáz analizátor X X

Porlasztó készülék gyógyszerbevitelhez X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT EK EK EK

MRI EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EL EL

EEG EK EK EK

Légzésfunkciós laboratórium EL EL

Endoszkópos laboratórium EL EL

Intenzív osztály EL EL

Nukleáris medicina EK

Gyermeksebészet EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Feladatai:

A nappali kórházi ellátás a terület gyermekbetegeit napközben 8 és 16 óra között fogadja. Ezen belül - a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján - eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre/kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati nappali kórházi ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 2

Orvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus) X

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Pulzoximéter X

Elemes otoscop X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék X

Speciális ágyak X

Tejkonyha X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres) X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen) X

Pelenkázó asztal X

Apnoe alarm X

Fürdető kád (csecsemő/kórterem) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Röntgen és UH diagnosztika EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi gyakorlattal és az érintett szubdiszciplinából ráépített szakvizsgával rendelkező szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/csecsemő- és gyermekápoló 1

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei X

Összevont csecsemő- és gyermekosztályokon speciális ellátásként végezhető szubspecialitások

Gyermek-nefrológia

Gyermek nefrológiai ellátás speciális ellátási formája III. szintű, ami elhelyezkedhet II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon, a speciális III. szintű nefrológiai szintet meghatározza a személyi és tárgyi feltétel, valamint az ellátható betegségek súlyossága.

Gyermek-nefrológia fekvőbeteg ellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos ráépített nefrológia szakvizsgával 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: III. szintű csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Vesebiopszia elvégzésének elérhetősége EL

Vesebiopszia szövettani értékelésének elérhetősége (immunhisztológia, fénymikroszkópia, elektronmikroszkópia) EK

Immunterápia elérhetősége EL

Kombinált immunterápia EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Angiographia EL

Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis) EL

Kardiológiai nem invazív kivizsgálási háttér EL

Kardiológiai invazív kivizsgálási háttér EK

Intenzív terápiás háttér EL

Gyermeknefrológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/belgyógyászat szakorvos alapszakvizsgára ráépített nefrológia szakvizsgával 1

Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Képalkotó diagnosztika (Duplex UH, CT, MRI, angiographia) EK

ABPM X

Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a 0208 szakmakód alatt található cadaver veseátültetés feltételeivel

Gyermek hematológia-onkológia

Progresszivitási szintek

I. szint

Csecsemő- és gyermekosztály

Megegyezik a I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok minimumfeltételeivel, bizonyos hematológiai betegségeket, onkológiai betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat végezhet.

II. szint:

Egyszerűbb, citosztatikus kezelést nem igénylő hematológiai kórképek ellátása, vérzékeny betegek gondozása fekvő/járóbeteg ellátás keretében. II. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati háttér megléte esetén végezhető.

III. szint

A legmagasabb szintű, a komplex onko-hematológiai ellátás teljes körét, komplex hemostasis és vérzékeny beteg ellátást nyújtó központok. III. szintű hematológiai ellátás csecsemő- és gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér megléte esetén végezhető.

A III. szintnek megfelelő tevékenységeken kívül őssejt-transzplantáció (0112 szakmakód) végzése önállóan vagy intézményen belüli kooperációval.

Gyermek hematológiai-onkológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával és gyermekonkológiai gyakorlattal rendelkezik 1 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos vagy orvos-gyakornok Évente 20 új betegként 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Gyógyszerész (osztályos cytosztatikumos infúzió készítés felügyeletéhez) Központon-
ként EL EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus Központon-
ként EL EL

Pedagógus Központon-
ként EL EL

Szociális munkás Központon-
ként EL EL

Számítógép-üzemeltető Központon-
ként EL EL

Adat kezelő EL EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei + X X

Speciális helyiségek

Kórtermek (egy része izolációs, másik részében a szülővel közös elhelyezés is biztosított) X X

Játszószoba X X

Onkoteam tárgyaló (konzíliumok, betegbemutatás, konzultáció) X X

Szülőszállás (ágylétszámnak megfelelő, a szülő benntartózkodását biztosító, intézményen belüli, vagy kívüli szoba; azok számára, akik nem az onkológiai központ városában laknak) X X

Infúzió-előkészítő helyiség X X

Osztályos felszerelés

EKG-készülék EL EL

Infúziós pumpa (betegágyanként 1 db), állványok, vérmelegítő X X

Monitorok és betegőrzők X X

Nyákszívók X X

Lamináris air-flow box X X

Mikroszkóp X X

Fax, scanner, fénymásoló onkoteam szervezéshez EL EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Röntgen, Ultrahang-diagnosztika EL EL

CT, MRI (gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével) EL EL

Angiografia EL EL

Invazív radiológia EL EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL

Patológia (patohisztológia, cytologia, immunhisztológia, flow cytometria, cytogenetika, molekuláris biológia) EL EL

Nukleáris medicina EL EL

Gyermek intenzív osztály EL EL

Sugárterápiás osztály (gyermekellátásban gyakorlattal rendelkező szakorvos, gyermekekre adaptált technikai eszközök, rögzítők, maszkok, gyermek anaesthesia biztosításának lehetőségével) EL EL

Gyermeksebész szakorvos (daganatsebészetben gyakorlattal rendelkező) EL EL

Ortopédia szakorvosa (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL

Idegsebész szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL

Szemész szakorvos, fül-orr-gégegyógyász szakorvos (gyermek hemato-onkológiai ellátásban gyakorlattal rendelkező) EL EL

Vérellátó szolgálat [Megfelelő mennyiségű és minőségű (szűrt, sugarazott) készítmények] EL EL

Gyermek hematológiai-onkológiai szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, aki klinikai onkológia vagy klinikai hematológia vagy gyermek hemato-onkológia szakvizsgával rendelkezik 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Gyógyszerész EL

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Dietetikus EL

Gyógytornász EL

Szociális munkás EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Szakmai háttér:

Járóbeteg szakorvosi rendelőintézetben működő társszakmák szakorvosai által nyújtott konziliáriusi tevékenység

A gyermek hemato-onkologiai gondozás csak a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztály keretében, annak fekvőbeteg hátterével, az osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet. A központi diagnosztikai és egyéb terápiás szakmai háttér azonos a Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályéval.

Gyermek endokrinológia - diabetológia

Alapelvek:

− Ott működhet diabetes kezelés és gondozás, ahol a szakambulancia/szakrendelés kórházi osztályhoz van integrálva.

− Ott működhet szakambulancia-szakrendelés, ahol legalább 25 diabeteses beteg áll gondozás alatt.

− Az endokrinológiai szakambulanciának (szakrendelésnek) fekvőbeteg háttérrel kell rendelkeznie.

II. szint

− Akut szövődmény (ketoacidózis, hypoglycaemia) ellátására alkalmas intenzív osztályos és laboratóriumi háttér (vércukormérő, vérgáz analízis, ionogram).

III. szint

− inzulin pumpa kezelésben jártasság,

− diabetes késői szövődményeit érintő gyermekgyógyászati társszakmák képviselői (ideggyógyász, nefrológus, szemész, kardiológus, gasztroenterológus, endokrinológus) és azok működéséhez szükséges tárgyi és diagnosztikus feltételek,

− jártasság a diabetes késői szövődményeinek kezelésében,

− a teljes hormonális paletta (hypothalamo-hypophysis-target szervek) hormon-meghatározási lehetősége,

− terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, Clonidin, TRH) elvégzésének biztosítása,

− antitest titerek maghatározhatósága,

− krízis állapotok (M. Basedow, Addison, anorexia stb.) kezelésére alkalmas személyi felkészültség,

− társszakmák (pl.: gyermeknőgyógyász, gyermekszemész, gyermeksebész, kardiológus, MRI-CT szakértő, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, pszichiáter) képviselőinek elérhetősége-bevonhatósága konzultációba.

Gyermek endokrinológiai - diabetológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakorvos 1

MDT diabetológusa minősítésű csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos diabetológiában 5 éves szakmai
gyakorlattal 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1

Dietetikus 1 1

Diabetológiai szakápoló 1

Diabetológiai szakápoló pumpa-oktató jártassággal 2

Endokrinológiai szakasszisztens 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Diabeteses betegek oktatásához szükséges eszközök (tápanyag táblázat/kivonat,
nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat, számológép) X X

EKG EL EL

Hangvilla EL EL

Inzulin pumpa X

Testösszetételt meghatározó eszközök X X

Auxológiai standardok X X

Laboratóriumi feltételek:

HbA1c meghatározás EL EL

Vérzsírok meghatározása EL EL

Mikroalbumin mérés EL EL

Vércukormérő automata 2 2

Vérgáz analízis EL EL

Ionogram automata EL EL

Diabetes szűrésre alkalmas antitest meghatározás (ICA, antigad, Inzulin antitest) EL

Inzulin, C-peptid meghatározás EL

Pajzsmirigy anyagcsere vizsgálatok EL EL

Ca-anyagcsere vizsgálatok EL EL

Hypothalamo-hypophysis-target szervek hormonmeghatározási lehetősége EL

Terheléses vizsgálatok (GnRH, ITT, clonidin, TRH) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szemészeti ellátás EK EK

Gyermekdiagnosztikában jártas radiológia szakorvos EL

Gyermekradiológia szakorvos EL

Gyermek gasztroenterológia szakorvos EL

Kardiológia szakorvos/gyermekkardiológia szakorvos EK

Nefrológia szakorvos EK

Gyermekpszichiátria szakorvos EK

Gyermeksebészet szakorvos EK

Gyermekneurológia szakorvos EL

Gyermek intenzív osztály EK EL

Egyéb gyermekellátó szubspecialitások minimumfeltételei

Gyermek immunológia és allergológia

Progresszivitási szintek

I. szint:

I. szintű csecsemő- és gyermekosztályok fekvőbeteg részlegében működik, személyi és tárgyi feltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval.

Feladata:

- Immunológiai/allergológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása.

- Az irányító centrum által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére.

- A már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása, és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése. Konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal.

- Immunológiai természetű betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő tovább utalása, tanácsadás allergén kerülésre.

II. szint:

A betegellátás középszintje, feltételrendszere megegyezik a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályokéval, ahol a beteg kezelése immunológus/allergológus/pulmonológus/reumatológus szakorvoshoz kötődik.

Feladata:

- Az immunológiai/allergológiai betegségek diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya estén magasabb szintű ellátásra való haladéktalan áthelyezése.

- A betegek kezelése és gondozása, a terápiára nem reagáló esetek magasabb szintre való haladéktalan áthelyezése.

- Gyermekkori allergiát és szisztémás autoimmun betegségeket, primer immunhiányokat csak csecsemő- és gyermekgyógyászati képesítéssel bíró szakorvos gondozhat.

- Az alap szakképesítésnek megfelelő komplikációmentes allergiás betegségek végleges diagnózisának felállítása, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós szaktanácsadás.

- Az ettől eltérő esetekben az érintett alapszakma allergológiában képesítéssel rendelkező szakemberének bevonása kötelező.

- Komplikált, terápiarezisztens allergiás betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre.

- Az immunterápia indikációjának felállítása és a kezelés végrehajtása, amennyiben rendelkezésre áll megfelelően képzett személyzet és az adverz eseményekhez szükséges helyszín.

III. szint:

A betegellátás felső szintje, ahol a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosoknak klinikai immunológiai és allergológiai szakorvosi képesítéssel vagy dokumentáltan bizonyítható 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a klinikai immunológiai-allergológiai betegek kezelésében.

Feladata:

- A szisztémás és egyéb autoimmun betegségek és immunhiányos betegek kivizsgálása, gyógykezelése, állapotellenőrzése, a kezelési stratégia kialakítása és szakgondozás,

- a szövődményes, szakmai problémát okozó allergológiai betegek speciális szakgondozása, különös tekintettel a több szervet érintő allergológiai kórképekre,

- lehetőség szakkonziliáriusi tevékenységre,

- speciális feladatok.

Klinikai Immunológiai Centrum

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

Immunterápia [allergiás-atopiás (IgE-mediálta) betegségek] végzésének általános feltételei

1. IgE-mediálta (allergiás-atopiás) betegek immunterápiáját klinikai immunológiai allergológiai szakvizsgával rendelkező szakorvos (belgyógyász, tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, bőrgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász) végezheti.

2. Az atopiás (IgE-mediálta) betegségek immunterápiájába tartoznak: az allergén specifikus immunterápia (dehypo-szenzibilizáció) parenterális és nem injekciós formái, valamint egyéb nem allergén specifikus biológiai terápia különböző formái (toleranciakialakítás, biológiai terápia).

3. Az allergén specifikus immunterápia parenterális (injekciós) formája csak olyan intézetben végezhető, ahol adottak a tárgyi és személyi feltételek, a rovarméreg allergia esetében fekvőbeteg-intézetben végezhető el, ahol az intenzív észlelés feltételei (intenzív osztályos háttér) is rendelkezésre állnak.

4. Az IgE-mediálta (atopiás) betegségek parenterális immunterápiás ellátási szintje: II-III. szint.

5. A nem injekciós formát fekvőbeteg intézményen kívül dolgozó csecsemő- és gyermekgyógyász allergológus - immunológus szakorvosok is alkalmazhatják.

Gyermek immunológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szintek

I. II. III.

Minimum ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Allergológia és klinikai immunológia szakorvos 1 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1 1

Orvos 1 1 2

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Szociális munkás EL EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Spirometer dózisadagoló gyógyszerporlasztóval X X

Plethysmograph dózisadagoló gyógyszerporlasztóval X X

Diffúziós kapacitásmérő X X

Rhinomanométer X X

Oesophagus ph-mérő műszer X X

Pulsoxymeter X X

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz X X

Motoros szívókészülék X X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához X X

Kis volumenű toldalékadagolós aeroszol használatához X X

Központi oxigénellátás (v. O + reduktor) X X

Laringoszkóp, csecsemők és gyermekek részére használható lapocokkal X X

Allergénsorozat epicutan tesztekhez X X

Endoszkópos laboratórium:

Colonoscopia EK EK

Gastroscopia EK EK

Bronchoscopia EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EL

Nukleáris medicina EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

UH diagnosztika X X

RTG diagnosztika EL EL

CT EK EL

MRI EK EL

EEG EL EL

EMG EL EL

Légzésfunkció EL EL EL

Intenzív osztály X EL

Fizioterápia EL EL

Transzplantáció EL

Histopatológia EL

Infektológia szakorvos konzílium EL EL

Vér transzfúziós központ EL EL

Valamennyi diszciplínával csecsemő- és gyermekgyógyász specialista konzultációs lehetőség megléte EL EL

Gyermek immunológiai és allergológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Allergológiai és klinikai immunológia szakorvos 1

Általános asszisztens/légzőszervi szakápoló/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/szakasszisztens 1

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Szociális munkás EL

Fizioterápiás szakasszisztens EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Spirometer EL

Nasalis csúcs áramlásmérő EL

Kilégzési csúcs áramlásmérő EL

Gépi porlasztó, gyógyszer belélegeztetéséhez EL

Nagy volumenű toldalékadagoló, aeroszol belélegeztetéshez EL

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal, adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X

Hörgőtágító gyógyszerek (inhalációs, oldat, adagolós, aeroszol, porbelégző formában) X

Anaphylaxiás reakció elhárításához szükséges gyógyszerek X

Allergénkivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) bőrpróbák elvégzéséhez X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális képalkotó vizsgálatok (DSA, MRA) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Endoszkópos laboratórium EK

Nukleáris medicina EK

CT EK

MRI EK

EEG EK

EMG EK

Légzésfunkciós laboratórium EK

Intenzív osztály EK

Immunológiában járatos speciális szakkonziliáriusok EK

Fizioterápia EL

Gyógytorna EL

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászat

I. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek alapszintű ellátása az I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

II. szint

A csecsemő és gyermek bőrgyógyászati betegségek emelt szintű ellátása a II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történhet.

III. szint

A legmagasabb szintű csecsemő és gyermek bőrgyógyászati ellátás, ami történhet III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon vagy bőrgyógyászati osztályon.

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Bőrgyógyászat szakorvos 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1

Klinikai onkológia szakorvos EL

Gyermeksebészet szakorvos EL

Gyermek radiológia szakorvos EL

Allergológia és klinikai immunológus szakorvos EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek:

III. progresszív ellátási szintű csecsemő- és gyermekosztály személyi és tárgyi minimumfeltételei EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály EK

Csecsemő és gyermek bőrgyógyászati járóbeteg szakrendelés és nemibeteg gondozás minimumfeltételei

Szakrendelés Szakrendelés +
Nemibeteg gondozás

Személyi feltételek:

Bőrgyógyászat szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens (TM/területi ellátási kötelezettséget ellátó/szakgondozó) 1 2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Dermatoscop X X

Mikroszkóp X X

Kézi műszerek (csipesz, olló, Volkman kanál) X X

Radiofrekvenciás készülék vagy elektrocauter X X

Bőrbiopszia eszközei (punch-korong, csipesz, olló) X X

Krioterápia X

Speciális eszközök:

Sötétlátóteres mikroszkóp X

Nőgyógyászati vizsgálószék X* X

Nőgyógyászati hüvelytükör X* X

Mikrobiológiai mintavétel tárgyi feltételei X* X

Testváladék kenet készítés tárgyi feltételei (mintavétel, festés, mikroszkóp) X* X

Gondozói helyiség (négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba), benne, vagy attól külön vérvételi helyiség X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és HIV szerológiai laboratórium** EK EK

Megjegyzés:

*::Kivéve, ha csak bőrgyógyászati rendelést folytatnak.

**: Gondozást igénylő nemibetegség gyanúja esetén (HIV, syphilis, gonorrhoea) a beteg gondozóintézetbe irányítandó.

Csecsemő és gyermek alvásdiagnosztika és terápia

II. vagy III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon végezhető.

A laboratórium minimumfeltétele megegyezik mind a két szintű általános csecsemő- és gyermekosztályon történő elhelyezés esetében, így maga az alvásdiagnosztikai eljárás egy szintű, aminek a progresszivitása III.

Alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium minimumfeltételei a csecsemő- és
gyermekgyógyászatban

III.

Minimum ágyszám 1

Személyi feltételek:

Orvos létszám összesen 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező (minimum 3 hónap) 1

Ápoló létszám:

Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló/neurofiziológiai szakasszisztens 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Gyógyszerész EL

Technikus EL

Tárgyi feltételek:

Kezelőhely szám: 1

Általános helyiségek:

Teakonyha 1

Kezelési eszközök:

Polysomnograph készülék 1

Polygraph készülék 1

Elektromos mérleg X

RR mérők száma kezelőhelyenként 1

Mozgatható vizsgáló lámpa 1

EKG, 3 csatornás 1

Fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként) 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL

Képalkotó diagnosztika EL

Gyermekintenzív ellátás EL

Gyermek tüdőgyógyászat ellátás EL

Gyermekneurológiai ellátás EL

Csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás EL

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátás EL

Alvásdiagnosztikai járóbeteg szakrendelés EL

Gyermekurológia

A gyermeksebészeti ellátás (szakmakód: 0506) speciális területe.

III. szintű gyermeksebészeten végezhető, feltétele továbbá a III. szintű általános csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály, valamint a III. szintű gyermekintenzív osztály.

Gyermekurológiai osztály minimumfeltételei

Gyermekurológiai osztály és
III. szintű Gyermeksebészeti osztály

Minimum ágyszám: 5

Személyi feltételek:

Gyermeksebészet szakorvos vagy urológia szakorvos gyermekurológiai gyakorlattal 2

Orvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

III. szintű gyermeksebészet minimumfeltételei X

Cystoscopok (kisméretű resectoscop, egyenes munkacsatornájú cystoscop) X

Gyermekurológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Végezhető

- urológiai osztályok járóbeteg szakrendelése és

- a II. szintű gyermeksebészeti osztályok járóbeteg szakrendelése

keretében.

Gyermekszemészet Szakmakód: 0508

A gyermek szemészeti osztály minimumfeltételei: lásd a 0700 szakmakód alatt.

Gyermekszemészeti és orthoptikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a szakorvosi látásvizsgálat
szemüvegrendelés (0703) tárgyi feltételei +

Gyermek visustábla vagy projektor, gyermek
szemüvegkeret X X

Takarólapát X X

Prizmaléc, horizontális és vertikális hasábokkal X X

Skiaszkop vizsgálókészlet X X

Fixációs képek X X

Vörös-zöld szemüveg X X

Worth-féle 4 pont teszt X X

Hess-függöny és -lámpák X

Maddox-kereszt és Maddox-cylinder X

Szinoptofor színes képekkel X

Könnycsatorna szondázáshoz kanülsorozat X

Könnycsatorna szondázáshoz szondasorozat X

Speciális gyermekszemészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia
Koraszülött vizsgáló minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos/gyermekszemészet szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizsgálóasztal X

Panretinális lencsék X

Ophthalmoscop X

Indirekt binoculáris ophthalmoscop X

Bedomborításra alkalmas eszköz (izomhorog, bedomborító gyűszű) X

Szemhéj terpesztő X

Hordozható lézer készülék X

LIO fej X

Neonatológia Szakmakód: 0501

PIC 0502

Progresszivitási szintek

I. szint: Neonatológiai osztály és „Rooming-in” típusú újszülött osztály

Évi 1000 születési szám alatti szülészeti osztályok mellett kötelezően működő újszülött osztály.

Ezen az osztályon a 37. terhességi hét után per vias naturales, illetve sectio caesareaval született, egészséges újszülöttek helyezhetők el. A 37. terhességi hét előtt született koraszülött nem látható el. A roaming-in ellátóegység megfelel a neonatológiai osztálynak, csak itt az anya és újszülöttje együtt kerül elhelyezésre. Veszélyeztetett terhesség, fenyegető koraszülés esetén a születendő újszülött későbbi jobb ellátása érdekében II., III., „III. speciális tevékenységgel” fokozatú ellátási egységbe kell irányítani (in utero szállítás) a várandóst.

Feladatai:

1. Egészséges újszülöttek ellátása

2. Szűrővizsgálatok elvégzése

3. Vércserét nem igénylő icterus kezelése, kékfénykezelés

4. Az anya és újszülött felkészítése az otthoni ellátásra (szoptatás, tanácsadás az otthoni ápolási teendőkre)

Neonatológiai osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek: I. szint

Neonatológia szakorvos* 1

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Védőnő X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Pelenkázó asztal kórtermenként 1

Megfigyelő helyiség* 1

Oxigén adagoló és szívó 1

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott kád kórtermenként 1

Inkubátor 3/1000 szülés

Kékfény lámpa 3/1000 szülés

Újszülött reszuszcitációs egység (lásd külön) 1

Csecsemőmérleg kórtermenként 1

Pulzoxyméter* 1

Infúziós pumpa* 1

Vérnyomásmérő* 1

Hallásszűrő berendezés* 1

Ophtalmoszkóp* 1

Tejkonyha X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Vérgáz analizátor EL

Orvosi laboratórium EL

Radiológia EL

Megjegyzés:

* Kivétel, ha az I. szintű ellátó hely II. vagy magasabb szintű ellátó hely részeként működik.

II. szint: Intenzív Neonatológiai Osztály (Perinatális Intenzív Centrum, PIC II.)

Az 1000 szülésszám feletti II. szintű szülészeti osztályok mellett működik. A 33. betöltött gesztációs hétnél érettebb koraszülöttek elsődleges ellátását végezheti. Fenyegető koraszülés esetén a várandós a 35. gesztációs hét betöltéséig szteroid prophylaxisban részesüljön RDS prevenció céljából. Ezen osztályok rendelkeznek a respirációs kezelés lehetőségével, de tartós respirációs kezelést nem végezhetnek. A tartós respirációs kezelés igénye esetén a beteg újszülötteket speciális mentővel perinatális intenzív centrumba kell szállítani. A II. típusú neonatológiai egységek folyamatos rendszerben dolgoznak ügyeleti szolgálattal.

Minimum ágyszám: 5

Feladatai:

1. 34-36. gesztációs hétre született koraszülöttek ellátása akkor, ha nincs légzés-, keringészavaruk, sebészeti betegségük

2. A fenti koraszülöttek, illetve érett újszülöttek átmeneti lélegeztetése a szállításig

3. Pathológiás, de lélegeztetést nem igénylő újszülöttek ellátása

4. Igen kis súlyú és lélegeztetett koraszülöttek, újszülöttek utógondozása hazaadásig (beleértve az oxigénkezelést és a többparaméteres tartós monitorizálást)

III. szint: Perinatális Intenzív Centrum (PIC III.)

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülöttellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Minimum ágyszám: 12

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzését követő ellátás

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

III. szint PIC speciális tevékenységgel

Térségi és országos feladatokat teljesít az újszülött ellátás terén. A betegek egy része in utero transzport keretein belül érkezik, más részét az erre szakosodott mentőszolgálat szállítja más intézetekből.

Feladatai:

1. Újszülöttek és koraszülöttek tartós gépi lélegeztetése

2. Speciális lélegeztetési eljárások indikálása/alkalmazása (HFOV és NO)

3. Surfactant kezelés alkalmazása

4. Az igen kis súlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása

5. Újszülöttek „index” műtéteinek elvégzése, megoldását követő ellátása

6. Speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése

PIC minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III. III.

speciális
tevékenység

Minimum ágyszám 5 12

Személyi feltételek:

Neonatológia szakorvos 2 3 3

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 2 2

Szakorvos jelölt/rezidens 2 2

24 órában biztosított neonatológiai resuscitációs team 1 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Védőnő EL EL EL

Műszaki személyzet EL EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Pelenkázó asztal kórtermenként 1

Hőfokszabályozós csapteleppel ellátott fürdető kórtermenként 1 1 1

Hordozható inkubátor 1 1 1

Inkubátor (intenzív, vagy klinikai, vagy nyitott) 0,5 x ágyszám 1,2 x ágyszám 1,2 x ágyszám

Újszülött reszuszcitátiós egység (lásd külön) 1 1 1

Pulzoximéter 1/inkubátor 0,5 x ágyszám 2/resuszcitá-
ciós
egység

Multifunkciós monitor (O2sat, RR, EKG, hőmérséklet) 2 0,5 x ágyszám 1 x ágyszám

Respirátor 2

Respirátor légzésfunkciós monitorral 0,3 x ágyszám 0,3 x ágyszám

Nonivazív respirátor 0,3 x ágyszám 0,5 x ágyszám

HFO respirátor 2 2

NO adagoló berendezés 1

Központi betegőrző monitor egység 1 1

Transcutan pCO2-pO2 2 2

Kékfény lámpa 2 3/12 ágy 3/12 ágy

Csecsemőmérleg 1 1 1

Infúziós pumpa (volumetrikus vagy fecskendős) 0,5/ágyszám 2 x ágyszám 2 x ágyszám

Vérmelegítő szimpla 1 1

Laryngoszkóp 0,3/ágyszám 0,3/ágyszám

Laminar air flow berendezés gyógyszer előkészítéshez 1 1

Defibrillátor 1 1

Tejkonyha X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Vérgáz analizátor 1 1 1

Laboratóriumi paraméterek mikromódszerekkel történő meghatározása (vérkép, ionok, laktát, vércukor, mikrobiológiai vizsg.) 24 órás szolgálat 24 órás szolgálat 24 órás szolgálat

Mobil röntgen készülék 1 1 1

Mobil osztályos ultrahang készülék (újszülött szív- és koponya-, hasi UH) EL 1 1

CT-MRI EK EL

Hallásvizsgáló berendezés 1

Ophtalmoscop 1

Gyermekszemész (ROP szűrésben jártas vagy a ROP szűrés telemedicina útján) EL EL EL

ROP lézer koaguláció EL

Gyermekkardiológus konzílium vagy telemedicina útján EL EL EL

Gyermek neurológus szakorvos, újszülött sebészet EL EL

Az újszülött reszuszcitációs egység meghatározása:

1. Újszülött melegítő asztal szabályozható sugárzó hőforrással

2. 2 db sűrített levegő és 1 db oxigén forrás

3. T-elemes reszuszcitátor oxigén keverő blenderrel

4. Pulzoximéter

5. Az újszülött újraélesztés hazai szakmai irányelvben meghatározott egyéb tárgyi eszközök, gyógyszerek

Ezt az egységet kell rendelni minden szülőszobához, szülészeti műtőhöz, ha az nem egybenyíló a szülőszobával, továbbá minden Neonatológia, PIC, II., III. osztályon kell egy ilyen egység.

Csecsemő- és gyermekkardiológia Szakmakód: 0503

Csecsemő- és gyermekkardiológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos 1 5

10 ágyanként 1 szakorvos és 0,5 rezidens vagy szakorvosjelölt X X

Szívsebészet szakorvos EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

A II.a szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt) X

A II.b-III.a-b. szintű kardiológiai osztály speciális tárgyi feltételei (4000 szakmakód alatt) X

Gyermek intenzív osztály EL EL

Csecsemő- és gyermekkardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szívkatéteres és elektrofiziológiai gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (1 orvos 2 betegre) 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben a szakmaspecifikus őrzőkre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek:

A csecsemő és gyermek intenzív osztály feltételei + a kardiológiai szakmaspecifikus őrző speciális feltételei X

Csecsemő és gyermek hemodinamikai, elektrofiziológiai vizsgáló, pacemaker műtő minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Műszakonként és asztalonként
Invazív vizsgálatokban gyakorlattal rendelkező kardiológia szakorvos vagy kardiovascularis radiológia szakorvos vagy intervenciós kardiológia szakorvos a vezető kardiológus nélkül 2

2 műszak + készenléti ügyelet X

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns 1

Szívsebészet szakorvos EL

Műszakonként és asztalonként
Rtg. műtős szakasszisztens/műtéti szakasszisztens
1,5

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1

Intervenciós szakasszisztens 1

Általános asszisztens 1

Műtőssegéd 1

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei/műtő általános feltételei +

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel X

Speciális nagyfelbontású képerősítő X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség (Kino/CD és video) a hozzátartozó fogyó anyagokkal (kino film rögzítés esetén előhívó automata) X

Nagynyomású fecskendő kontrasztanyag X

DC szinkronizálható defibrillátor, külső pacemaker, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, AMBU ballon stb.) X

On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel X

Infúziós állvány X

Műszerasztal X

Sugárvédő ólom gumikötények 3

Oxymetria/vérgáz analizátor EL

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt X

Betegszállító kocsi X

Csecsemő- és gyermekkardiológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia

EKG vizsgálatok (Holter) Ambuláns EKG monitorozás (Holter) Terheléses kardiológiai vizsgáló
módszerek Echocardiographiás vizsgálatok

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos 1 1 1

Csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (licensz vizsgával rendelkező) 1

Asszisztens/szakasszisztens 1 1

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Pulzoxymeter X X X X

12 elvezetéses EKG X X X X

Szakambulanciánként orvosonként 1 kiértékelő X

Kerékpár ergométer EK

Futószalag ergométer EK

Hordozható defibrillátor EL

Megfelelő Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve) X

Video vagy digitális dokumentáció X

3612E: transzoesophageális transzducer EK

3612M: infúziós pumpa, resuscitációs gyógyszerek és eszközök, külső pacemaker, defibrillátor X

Csecsemő- és gyermekszívsebészet Szakmakód: 0215

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály (III. progresszivitási szint), szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológus szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Gyermek-tüdőgyógyászat Szakmakód: 0504

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással/gyermek-tüdőgyógyászati osztály, speciális feladatokkal

Gyermek-tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimális ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos 1 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: diagnosztikus és terápiás egység

Bronchoscopos helyiség (altatási lehetőséggel) 1

Beteg-előkészítő, megfigyelő helyiség 1

Központi szívó vagy szívómotor (mechanikus tartalékszívási lehetőség kötelező) 2 2

Speciális pulmonológiai eszközök:

Bronchoscop merev csöves készlet 1 2

Flexibilis bronchoscop 2

Fényforrás bronchoscophoz (halogén) 2

Videokamera rendszer (merev cső) (flexibilis eszköz) 1

Videomagnó (képrögzítés) 1

Betegőrző (pulzoxy) monitor 1 1

Optikás idegentest fogóhoz tartozó optika 1 2

Optikás idegentest fogó (merev csőhöz) 1 2

Különböző vastagságú fémszívók 6

Egyenes 0°-os optika bronchoscophoz 1

Oldalirányú 70-90°-os optika bronchoscophoz 1

Idegentest fogó 1 2

Laringoszkóp készlet (3-5 lapocos) 2 2

Leakage tester 1

Endoszkópos tartozékok:

Biopsiás excisor merev csőhöz 2

Dormia fogó 1

Biopsiás excisor flexibilis csőhöz (egyszer használatos) 2

Biopsiás kefe, kefebiopsiához (egyszer használatos) 2

Inhalátor gyógyszerporlasztóhoz 1 1

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához 1 1

Kis volumenű toldalék adagolós aeroszol használatához 1 1

Allergénsorozat intracutan, epicutan tesztekhez 1 1

Speciális diagnosztikai ésszakmai háttér:

Radiológia (MRI, CT) EK EK

Patológia EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Mellkassebészet EK EK

Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika EK EK

Nukleáris medicina EK

Intenzív osztály EL

Szakmaspecifikus őrző X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Gyermeksebészeti osztály EK

Gyermek-tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Gyermek-tüdőgyógyászat szakorvos 1

Általános assszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Spirometer X

Kilégzési csúcsáramlás mérő X

Gépi porlasztó gyógyszer belélegeztetéséhez X

Nagy volumenű toldalék adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X

Kis volumenű toldalék arcmaszkkal adagolós aeroszol belélegeztetéséhez X

Szívó készülék X

Bőrpróbák elvégzéséhez allergén kivonatok (légúti, alimentaris allergének, bakteriális, gombaantigének) X

Gyermek-gasztroenterológia Szakmakód: 0505

II. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással.

III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-gasztroenterológiai ellátással, speciális feladatokkal, endoszkópiában legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakorvossal.

Gyermek gasztroenterológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos + gasztroenterológia szakorvos/gyermek gasztroenterológia szakorvos (endoszkópiában legalább két éves gyakorlattal rendelkező szakorvos) 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Endoszkópos szakasszisztens 1 2

Klinikai gyermek szakpszichológus/pszichológus EL EL

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Szakmailag speciális helyiségek: emésztőszervi diagnosztikus és terápiás egység

Endoszkópos helyiség (altatási lehetőséggel) X X

H2 kilégzés mérő X X

13C UBT lehetőség X X

24 órás in vivo pH mérő készülék X X

Verejték elektrolit mérő X X

UH vizsgáló EL EL

Speciális eszközök:

Műtőlámpa X X

Sebészeti képerősítő X X

Röntgen ólomköpeny és kesztyű 2 2

Röntgen vizsgáló asztal X X

Sebészeti LASER X

Védőszemüveg LASER-hez X

UH-os tisztító X X

Hűtőszekrény (szövettani minta tárolásra) X X

Központi szívó X X

Mobil szívó X X

Endoszkóp mosótál X X

Félautomata eszközmosó X X

Automata eszközmosó X X

UH készülék X X

Halogén fényforrás/videoprocesszor 2 3

Leakege tester X X

Lecturoscop/társnéző X X

Medical kamera/fényképezőgép fiberoscophoz X X

Gastrofiberoscop/video gastroscop 2 3

Colonoscop és vagy videocolonoscop X

Duodenoscop/videoeszköz 2

Oesophagus varix ligator X

Koaguláló X X

Monitor X X

Videomagnó X X

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék X X

Endoszkópos UH X

Endoszkópos tartozékok:

Biopsziás fogó gastroscophoz 5 5

Biopsziás fogó colonoscophoz 3

Hurok 2 3

ERCP feltöltő katéter 3

Papillotom 3

Dormia 2

Kőzúzó 1

Vezetődrót 2

Pusher katéter 2

Sclerotizáló tű 2

Varix ligator 1

Hemo-clip rögzítő 1

Idegentestfogó 2

Citológiás kefe 2

Hidraulicus ballontágító sorozat oesophagus, illetve Colon 2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

MRI, CT EK EK

Mikrobiológia laboratóriumi diagnosztika EK EK

EKG szakrendelés EL EL

EMG EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Oszteodenziometria EK EK

Intenzív osztály EL EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EL

Gyermeksebészeti osztály EK EL

Gyermek gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekgasztroenterológia szakorvos 1

Általános asszisztens 1

Endoszkópos szakasszisztens (ha végeznek endoscopiát) 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
H2 kilégzés mérő eszköz

13C UBT lehetőség

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Endoszkópos laboratórium EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Nukleáris medicina EK

CT/MRI EK

Gyermekosztály EK

Gyermeksebészeti osztály EK

Gyermeksebészet Szakmakód: 0506

Progresszivitási szintek:

I. szint

Alapfokú gyermeksebészeti szakellátás

Fekvőbeteg ellátó intézmény keretein belül, teljes munkaidőben foglalkoztatott gyermeksebész szakorvos, aki alapszinten végzi a gyermekellátásban felmerülő sebészeti feladatok megoldását. Teljes munkaidejét nem köteles gyermeksebészeti szakellátással kitölteni, azt részidőben is végezheti. Operált betegei a csecsemő- és gyermekosztályon kerülnek elhelyezésre. Minimumfeltételei megegyeznek az I. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval, azonban szakmai hátteréhez elengedhetetlen az intenzív betegellátó osztály.

II. szint

Gyermeksebészeti egység

Legalább II. szintű csecsemő- és gyermekosztály részeként működő, gyermeksebészeti feladatokat ellátó szervezeti egység, mely folyamatos gyermeksebész szakorvosi elérhetőséget biztosít, beleértve a készenléti ügyeleti szolgálatot is. Minimumfeltételei a II. szintű csecsemő- és gyermekosztályéval megegyezők. Személyi feltétele ezeken kívül még kettő, teljes munkaidőben, kizárólag gyermeksebészeti ellátással foglalkozó gyermeksebész szakorvos.

Minimum ágyszám: 5

III. szint

Gyermeksebészeti osztály

Koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek csak olyan gyermeksebészeti osztályon kezelhetők, melynek intézményi keretében koraszülöttek ellátására jogosult osztály/egység is működik.

1000 g alatti újszülötteket csak olyan gyermeksebészeti osztály láthat el, melynek intézményi keretében PIC III. is működik.

Gyermekonkológiai műtétek csak azokban az intézményekben történhetnek, melyek szervezett gyermekonkológiai osztállyal/részleggel is rendelkeznek.

Műtétet követően 6 éves korig a gyermekeket kizárólag gyermek osztályon lehet ápolni, 14 éves korig ettől abban az esetben el lehet tekinteni, ha a speciális kezelési igény ezt feltétlenül indokolja, ugyanakkor az adott felnőtt osztályon biztosított a gyermekek részére külön fenntartott kórterem, gyermekápoló személyzet, illetve csecsemő- és gyermekgyógyász rendszeres jelenléte. A felgyorsult testi fejlődés következtében előálló egyedi esetek miatt a 14-18 év közötti serdülő korosztály optimális ellátásának helyét és szakmai kompetenciáját egyénileg kell mérlegelni.

Ha a gyermeksebészeti műtőben olyan határterületi beavatkozásra van szükség, melyet az osztály dolgozói megfelelő szakmai színvonalon ellátni nem tudnak, szakkonziliárius (-team) biztosítása kötelező.

Minimum ágyszám: 15 (gyermekurológiai kapacitás is beleértendő)

Gyermeksebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: 20 ágyanként

Gyermeksebészet szakorvos legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlattal 1 2

Gyermeksebészet szakorvos 1 1 2

Orvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + műtő egység általános feltételei +

Tejkonyha EL

Speciális ágyak X

Pelenkázó asztal X

Szoptatásra alkalmas szék X

Fürdetőkád X

Pulsoximeter X

Betegőrző monitor (4 paraméteres) X

Apnoe alarm X

Vérmelegítő X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék X

Mobil rtg. készülék X

Portábilis UH EL EL EL

Kis átmérőjű urethro-cystoscopok, operációs endoszkópok (7-14 Ch) EL X

Kis átmérőjű laparoszkópos eszközök (3-5 mm) EL X

Ultrahangos vágókészülék EL X

Operációs mikroscop EL

Mikrosebészeti tálcák X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Kémiai és mikrobiológiai laboratórium EK EK EL

CT EK EL

MRI EK EL

Nukleáris medicina EK

EEG laboratórium EK

Légzésfunkciós laboratórium EK

Endoszkópos laboratórium EK EL

Gyermek intenzív osztály EL EL

I. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály EL

II. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály X

III. szintű általános csecsemő- és gyermekosztály X

Gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Gyermeksebészet szakorvos 1

Asszisztens/szakasszisztens 1

Műtős szakasszisztens 1

Betegkísérő X

Gyógytornász, fizioterapeuta EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Helyiségek

Gipszelő X

Ambuláns műtő X

Felszerelés

Kötözőkocsi/megfelelő fix munkafelület 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Gasztroenterológiai endoszkópia EK

EEG EK

Fizioterápia EK

Gyermeknőgyógyászat Szakmakód: 0507

Gyermeknőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Gyermeknőgyógyászat szakorvos 1

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály + a szülészet-nőgyógyászati műtő általános feltételei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály EL

Gyermeknőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Gyermeknőgyógyász szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Védőnő EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Nőgyógyászati vizsgálóasztal X

Nőgyógyászati kisméretű műszerek X

Kolposzkóp EL

Vaginoscop X

Antropometer X

Mérőszalag X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Gyermeksebészet szakorvos EK

Aneszteziológia munkahely EK

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat Szakmakód: 0509

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

Minimum ágyszám: 4 4

Személyi feltételek:

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos létszám 4 ágyra
5-8 ágy között további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
8 ágy felett minden plusz 5 ágyra további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén további 1 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1 1

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek:

Az osztály általános feltételei X X

Fül-orr-gégészeti műtő minimumfeltételei Progresszivitási szint

II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-gégészet III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet

Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Fül-orr-gégészeti, szájsebészeti műtő speciális eszközei X X

Műtőasztal mechanikus X X

Műtőasztal motoros (többpozíciós) X** X

Műtéti betegszék X X

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp X X

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű X X

400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz X X

Fejlámpa hidegfénnyel X X

Elektromos/pneumatikus fúró X X

Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet X X

Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékű X

mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék

Komplett orr, orrmelléküreg endoszkóp készlet X X

Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez X X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával X X

Flexibilis intubáló fiberoscop X X

Endoszkóp sterilizáló EL EL

Endoszkóp tisztítóapparátus X X

Videomikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel X X

DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer X

Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X

Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X

Képerősítő X*

Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor X*

Intraoperatív dopplerkészülék X*

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégészeti műtő speciális eszközei

Progresszivitási szint

II.
Csecsemő és
gyermek fül-orr-
gégészet III.
Csecsemő és gyermek fül-orr-
gégészet

A műszertálca megnevezése

Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca X X

Stapedectomiás kéziműszertálca X*

Cochlearis implantációs műszerkészlet X*

Cochlearis implantációs sablonkészlet X*

Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel X*

Mikroműszerkészlet idegvarrathoz X*

Septumresectios műszertálca X X

Polypectomiás műszertálca X X

Komplett orrplasztikai kéziműszertálca X X

Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca X X

Orrendoszkópos kéziműszertálca X X

Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához X X

Szájterpesz sorozat X X

Adenotomiás kéziműszertálca X X

Tonsillectomiás kéziműszertálca X X

Mandibula műtéti tálca X*

Állcsont külsőfixáló X*

Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet X*

Csontsebészeti műszertálca X*

Szájpadsebészeti műszertálca X*

Teljes hasadéksebészeti műszertálca X*

Gégészeti mikrosebészeti műszertálca X X

Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca X X

Tracheotomiás műszertálca X X

Szutúrás műszertálca X X

Lágyrész kéziműszertálca X X

Nagy nyaki kéziműszertálca X

Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca X*

Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:

Klinikai audiométer EL EL

Klinikai tympanométer EL EL

Nukleáris medicina EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat EK

Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén) EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT EK EK

MRI EK EK

PET-CT EK

Doppler EK EL

Angiográfia EK EK

Nukleáris medicina EK

Intenzív osztály EL EL

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos/csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással X

Vizsgáló mikroszkóp X

Központi vagy motoros szívó X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris EL

Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop X

Fültölcsér sorozatok X

Orrtükör sorozatok X

Gége- és orrgarati tükör sorozatok X

Srófszonda X

Szívóvég X

Varratszedő olló X

Politzer-ballon X

Oliva Politzer-ballonhoz X

Porfúvó X

Fülészeti csipesz X

Anatomiai csipesz X

Horgas (sebészi) csipesz X

Jansen horog X

Pneumatikus fültölcsér szett X

Hangvilla X

Spirituszégő, vagy elektromos melegítő X

Bartels- vagy Frenzel-szemüveg EL

Farkasfecskendő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Audiológia EK

Foniátria EK

Otoneurológia EK

Gyermekradiológia Szakmakód: 0510

A gyermekradiológiai ellátás a magas költségigényű műszerpark miatt a felnőtt ellátáshoz illeszkedve működtethető.

A radiológus szakorvosokból: legalább 1 fő gyermekradiológus szakorvos.

Szakdolgozó: röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens.

Minimumfeltétel lásd: az alábbi szakmakódoknál:

5100 Röntgendiagnosztika

5203, 5204, 5205, 5206 Intervenciós radiológia

5103 Angiográfiás diagnosztika

5108 CT

5109 MRI

5301 Teljeskörű ultrahang diagnosztika

5305 Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika

A gyermek-aneszteziológiai és gyermekintenzív ellátásnak folyamatosan elérhetőnek kell lennie, mivel ennél a korosztálynál a vizsgálatok nagy részéhez szükséges mozdulatlanság csak anesztézia segítségével érhető el.

Gyermekneurológia Szakmakód: 0511

Gyermekneurológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 5 5

Személyi feltételek:

Gyermekneurológia szakorvos (folyamatos elérhetőség) 1

Gyermekneurológia szakorvos 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 2 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Elektrofiziológiában jártas szakorvos EK 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X X

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens EK 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

I. szintű csecsemő- és gyermekosztály osztály általános feltételei + X X

Szemtükör X X

II. szintű általános gyermekosztály minimumfeltételei + X

Állandó megfigyelési lehetőséget biztosító kórterem X

A beteg ellátásához szükséges ápolási eszközök X

Megfigyelő helyiség X

Video megfigyelési lehetőség X

Speciális kórterem (monitorizálás céljából) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT/MRI EK EK

PET EK EK

EMG EK X

Kiváltott válaszok vizsgálata EK EK

Speciális liquor diagnosztika EK EL

Fehérje, cukor, zsír és az intermedier anyagcsere vizsgálatok EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Doppler vizsgálat EK X

ELMI laboratórium EK EL

Echokardiográfia EK X

Angiográfia EK EL

1,5 Tesla-s MRI hozzáférés EK EK

SPECT EK EL

Legalább 16 csatornás digitális EEG készülék egyidejű videomonitorozási lehetőséggel EK X

EEG laboratórium EL X

Gyógyszer (antiepileptikum) vérszint meghatározás EK EK

Gyermek intenzív osztály EL EL

Idegsebészeti osztály EK EK

Digitalis subtractios angiographia EK

Doppler-UH, TCD (Transcrancialis Doppler) EK

Klinikai immunológiai vizsgálatok (hemostasis) EL EL

Gyermekneurológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Gyermekneurológia szakorvos 1

Általános asszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Reflexkalapács X

Pupilla lámpa X

Mérőszalag X

Fejkörfogat percentil grafikon X

Fejlődésneurológiai vizsgálat eszközei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

EEG EL

Elektrofiziológia EK

Anyagcsere laboratórium EK

Neuroradiológia (neuroszonográfia, CT, MRI) EK

Genetikai laboratórium EK

Nukleáris medicina EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály EK

Konziliáriusi háttér:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos EK

Klinikai szakpszichológus/pszichológus, logopédus, gyógypedagógus EK

Szemészet szakorvos EK

Idegsebészet szakorvos EK

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos, audiológia szakorvos EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia Szakmakód: 0515

Progresszivitási szintek

II. szint

Fogalma: megyei szintnek megfelelő tevékenység igényelte intenzív betegellátási feladatok ellátására alkalmas munkahely.

Feltétel: minimum II. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett működhet.

Feladata:

− súlyos állapotú betegek kezelése,

− életfunkcióik fenntartásában veszélyeztetettek monitorizálása, folyamatos alapszintű monitorozás biztosítása,

− vitális funkciók rendezése/stabilizálása,

− szervfunkció támogatása, anyagcsere-felügyelet, mesterséges táplálás, keringéstámogatás, légzéstámogatás, agresszív, illetve speciális lélegeztetést nem igénylő betegek lélegeztetése, illetve krónikus lélegeztetésre szoruló beteg ellátása, ha az otthoni lélegeztetés nem oldható meg,

− speciális esetek első ellátása, stabilizálása, transzportra felkészítése III. szintű gyermekintenzívre,

− folyamatos orvosi jelenlét - 24 órán át - intenzíves szakorvosi háttérrel.

III. szint

Fogalma: II. vagy III. szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály mellett hozható létre.

Feladata:

- a progresszivitásnak megfelelően emelt szintű monitorozásra és intenzív ellátásra betegek fogadása (többszervi elégtelenség ellátása, invazív hemodinamika, keringéstámogatás/-fenntartás, respirátorkezelés, táplálási támogatás),

- gyermekaneszteziológiai feladatok ellátása,

- speciális feladatokat ellátó intézmények gyermekintenzív osztályai/részlegei, úgymint gyermekidegsebészet,

- kardiológia, -traumatológia, -infektológia, -dialízis, -plazmaferezis, -onko-hematológia, gyermeksebészet,

- folyamatos orvosi jelenlét - 24 órán át - intenzíves szakorvosi háttérrel.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 4 4

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos/aneszteziológia és
intenzív terápia szakorvos és csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos 2 3

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 1 1

Rezidens/szakorvosjelölt 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Izoláló helyiség 1 1

Teakonyha 1* 1

Tejkonyha 1 1

Gép-műszer tisztító 1* 1

Technikai szoba/gép raktár 1* 1

Gyógyszerhűtő 1 1

Vérhűtő** 1 1

Központi betegellenőrző monitor 1

Ágymelletti betegellenőrző monitor: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés, saturatio mérés lehetősége 1/2 ágy 1/ágy

Invazív betegellenőrző monitor 2

Kapnográf (ETCO2) 1/respirátor 1/respirátor

Pulzoximéter (ahol nincs monitor, illetve ha nincs a monitorban) 1/ágy 1/ágy

Aritmia monitorozás (monitorban) 1 2

Folyamatos testhőmérséklet-monitorozás 1/osztály 1/2 ágy

Invazív vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 2

Hemodinamikai monitorozás 1

EKG-regisztráló készülék** 1 1

Lélegeztetőkészülék 2/osztály 2/3 ágy

UH-os párásító 2 2

Egyéni aerosolkészülék 1/2 ágy 1/2 ágy

Fiberoptikás bronchoscop EL

Kézi lélegeztetőballon 2/osztály 1/2 ágy

Motoros szívó/mobil szívó 1 1

Mobil újraélesztési egység 1 1

Defibrillátor** 1 1

Pacemaker, külső** 1 1

Váladékszívó készülék, fali 1/ágy 1/ágy

Mellkasszívó készülék, fali 1/2 ágy 1/ágy

Motoros fecskendő (perfusor) 2/ágy 3/ágy

Infuziós pumpa (volumetrikus) 1/ágy 1/ágy

Vér/infúzió melegítő 1

Laringoszkóp 2 3

Mobil röntgenkészülék** 1 1

Vérgázanalizátor** 1 1

Haemoglobinométer** 1 1

K-Na koncentráció mérő** 1 1

Vércukor meghatározó készülék 1 1

Betegmelegítő 2 2

Betegmelegítő/hűtő készülék EL 1

Mobil UH** EL EL

Szervpótló készülék (hemodialízis, hemoperfúzió, plazmaferezis, cytoferezis,
műmáj) EL

Intenzíves transzport eszközei 1 1

Megjegyzés:

* Ha önálló PIC és gyermekintenzív osztály van, akkor külön kell, ha egymás mellett helyezkednek el, akkor elég a kettőre 1 db.

** Gyermekintenzív és PIC közös eszköze is lehet, ha a két ellátóhely egymás mellett található.

Fejlődésneurológia Szakmakód: 0521

Fejlődésneurológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Osztályvezető: csecsemő- és gyermekgyógyászat és gyermekneurológia szakorvos legalább 10 éves fejlődésneurológia gyakorlattal 1

Beosztott orvos: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, gyermekneurológia szakorvos 3

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 2

Gyógypedagógus 1

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 2

Általános asszisztens 2

Tárgyi feltételek: csecsemő- és gyermekosztály általános feltételei + II. szintű PIC feltételei

Speciális helyiségek:

Fizioterápiás helyiség 2

EEG/EMG, poligráfiás helyiség (hangszigetelt, elektromosan árnyékolt) 2

Elektroterápiás helyiség 2

Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség 2

Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség 2

Gép-műszerek:

Ultrahang készülék X

24 csatornás video-EEG készülék 2

Poligráf készülék X

Kiváltott potenciál vizsgálat (agytörzsi és corticalis) X

Számítógépes pszicho-fiziológiai vizsgáló berendezés X

Neuro-urodinamikai vizsgáló készülék X

Elektroterápiás készülék 6

Impulzus-diagnosztika X

Elektromos szívó vagy központi szívó X

Perfúzorok X

Pulsoxyméterek X

Apnoe-alarm készülékek X

Központi oxigén ellátás X

Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:

CT EK

MRI EK

Fejlődésneurológiai szakrendelés minimumfeltételei

Fejlődésneurológiai osztályhoz és neonatális intenzív centrumhoz kötött fejlődésneurológiai vizsgálatot végző szakrendelések

Neonatális
intenzív centrumhoz kötött Fejlődésneurológiai
osztályhoz kötött (3000 szakvizsgálat/év esetén)

Személyi feltételek:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos legalább 3 éves fejlődésneurológia gyakorlattal 1 1

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, neonatológia szakorvos vagy gyermekneurológia szakorvos 1 1

Gyógytornász EL 2

Konduktor EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/gyógypedagógus 1 1

Csecsemő és gyermek szakápoló, asszisztens 1 1

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens EL EL

Fizioterápiás szakasszisztens EL EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális helyiségek:

Fejlődésneurológiai vizsgáló helyiség 1 3

Physiotherapias helyiség 1 2

EEG/EMG, polygraphias helyiség EL EL

Elektrotherapias block, mely biztosítja a spina bifidas csecsemők intravesicalis elektromos kezelésének feltételeit, 5 csecsemő ágy + szülő leültetésére alkalmas helyiség, előkészítő helyiség, átöltözést biztosító helyiség 1

Pszichofizikai számítógépes audiovizuális helyiség EL EL

Fejlődés-pszichológiai vizsgáló helyiség 2

Gép-műszerek:

Ultrahang készülék X X

16 csatornás video-EEG készülék X

24 csatornás video-EEG készülék X

Polygraph készülék EL EL

Kiváltott potenciál vizsgáló EL EL

Számítógépes pszicho - fiziológiai vizsgáló berendezés EL

Neuro-urodynamika 1

Elektrotherápiás készülék EL 6

Impulsus-diagnosztika EL 6

Gyermek reumatológia minimumfeltételei lásd 1400 szakmakód alatt

Gyermek rehabilitáció minimumfeltételei lásd 2205 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságpszichiátria minimumfeltételei lásd 2300 szakmakód alatt

Gyermek- és ifjúságaddiktológia minimumfeltételei lásd 2301 szakmakód alatt

PLASZTIKAI ÉS ÉGÉSSEBÉSZET

Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet Szakmakód: 2000

Plasztikai helyreállító sebészet

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Magas színvonalon képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális esetszámot teljesít.

Plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely (szolgáltató), amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállítására szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során rendelkezik a szabadlebenyek átültetéséhez (mikrovaszkuláris anasztomózissal) a progresszivitási szintnek meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Plasztikai és égéssebészeti osztályok, plasztikai helyreállító sebészeti osztályok.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok

Progresszivitási szint

II. III.

Ellátott plasztikai helyreállító sebészeti betegek száma minimum/év 40 80

Helyreállító műtétek száma felnőtteknél minimum/év 20 40

Emlő helyreállító műtétek mikrosebészeti beavatkozással minimum/év 5

Mamma-protézis (rosszindulatú alapbetegség mellett 01349) minimum/év 5 10

Tissue expander (01350) minimum/év 3

Plasztikai helyreállító sebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen, fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal) 2 3

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos 1 2

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK

Műtéti szakasszisztens 1 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Hordozható EKG 1 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Altatógép EL 1

Plasztikai sebészeti műszertálcák X X

Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg 1

Mikrosebészeti műszerek 1

Betegmelegítő 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EL

Radiológiai osztály EL El

Hordozható Doppler EL 1

Intenzív osztály EL EL

Egynapos plasztikai sebészeti ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint +

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Műtős szakasszisztens 1

Ápoló/szakápoló 4

Tárgyi feltételek: a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +

Plasztikai sebészeti műszertálcák X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia EK

EKG EL

Általános orvosi laboratórium EK

Intenzív osztály EK

Fekvőbeteg intézeti háttér EK

Szükséges szakorvosi konziliáriusi háttér EK

Plasztikai sebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 1

Műtős szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a műtő egység (kiemelt kezelő) általános feltételei +

Plasztikai sebészeti műszertálcák X

Plasztikai esztétikai sebészet

Progresszivitási szintek

Plasztikai esztétikai sebészet járóbeteg ellátási formában.

Olyan ellátó hely, amely járóbeteg ellátás keretei között képes kisebb ambuláns, minimálisan invazív plasztikai esztétikai beavatkozásokat elvégezni a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti műtétek egynapos ellátással.

Az az ellátó hely, amely egynapos sebészeti ellátás keretei között képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Fekvőbeteg szakellátás

III. szint:

Plasztikai esztétikai sebészeti ellátás fekvőbeteg intézményben.

Az az ellátó hely, amely a legmagasabb szinten, fekvőbeteg intézményben, általános érzéstelenítésben képes végezni plasztikai esztétikai műtéteket, a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.

Plasztikai esztétikai sebészeti szakrendelés, egynapos sebészet és osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Alapfeltételek: Járóbeteg
ellátás Egynapos
ellátás III.

Személyi feltételek:

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 1

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen fekvőbeteg gyógyintézetben végzett szakmai gyakorlattal) 1

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 5 éves szakorvosi gyakorlattal 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EK EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EK EL

Műtéti szakasszisztens 1 1 1

Műtőssegéd 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Ügyeleti szolgálat EK EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + az osztály általános feltételei +

Hordozható EKG 1

A műtő egység (osztályos műtő) általános feltételei + X X

Altatógép X X

Plasztikai sebészeti speciális műszerek X X

Folyadék melegítő EL

Betegmelegítő EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Radiológiai osztály EK EK EK

Intenzív osztály EK EL

Minimális esetszám nem limitált.

Égéssebészet Szakmakód: 2001

Gyermek plasztikai és égéssebészet 2002

Progresszivitási szintek

Égéssebészet

II. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni a 10% és az alatti kiterjedésű égési sérülteket. Ugyanakkor alkalmas akut élet- és funkciómentő beavatkozások elvégzésére, melyek elvégzése után a sérültet 24 órán belül áthelyezi a magasabb szintű ellátó helyre. Rendelkezik a szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Minimum ágyszám: 5

III. szint:

Az az ellátó hely, amely képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket, magasfeszültségű áramütötteket, rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi ellátási esetszámot teljesít.

Égéssérült betegeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Gyermek plasztikai és égéssebészet

Progresszivitási szintek

III. szint:

A legmagasabb szinten képes ellátni 10% feletti kiterjedésű égési sérülteket és magasfeszültségű áramütötteket 18 éves korig. Továbbá országos feladatokat is ellátó, önálló plasztikai helyreállító egységgel rendelkező hely, amely a szakma legmagasabb szintjén képes ellátni a fejlődési rendellenességek miatt, baleseti vagy daganatos okból, továbbá súlyos betegség után kialakult szövethiányok pótlására, helyreállításra szoruló betegeket. A plasztikai helyreállító műtétek során alkalmaz lebenyeket, szövetexpandereket és implantátumokat. Rendelkezik a progresszivitási szintre meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és annak megfelelő minimális évi esetszámot teljesít.

Égéssérült gyermekeket ellátó plasztikai és égési sebészeti osztályok, országos feladatokat végző, égett gyermekeket ellátó országos központ, gyermeksebészeti osztályok plasztikai sebészeti osztálya. Olyan ellátó helyek, ahol az égett beteg későbbi rekonstrukciós ellátása, rehabilitációja biztosított és prevenciós feladatokat is ellát.

Minimum ágyszám: 5

Éves minimális beavatkozási számok Progresszivitási szint

II. III.

Ellátott felnőtt égési sérültek száma minimum/év 30 70

Ellátott súlyos felnőtt égési sérültek száma (HBCS 22P 8810, 22M 8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év 15

Égési műtétek száma felnőtteknél minimum/év 10 40

Ellátott gyermek égési sérültek száma minimum/év 10 50

Ellátott súlyos gyermek égési sérültek száma (HBCS 22 22M 8810, 22M 8820, 22M8850, 99M 9540) minimum/év 7

Égési műtétek száma gyermekeknél minimum/év 30

Szövetexpander beültetés 3

Integra fedés 3

Égési osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Égési osztály alapfeltételei II. III.

Személyi feltételek: (FTE)

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal) 1

Plasztikai (égési) sebészet szakorvos 1 2

Traumatológia szakorvos, sebészet szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EL EL

Műtéti szakasszisztens 1 2

Műtőssegéd 1 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász) X X

Gyermek ellátó osztályok

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos (legalább 5 éves, a szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal) 1

Plasztikai (égési) sebészet vagy gyermeksebészet szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL

Műtéti szakasszisztens 2

Műtőssegéd 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász) X

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános/csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály feltételei +

Izolált műtő EL 1

Kézsebészeti/mikrosebészeti tálca 1

Operáló mikroszkóp vagy megfelelő nagyító szemüveg 1

Elektromos dermatom 2

Humby-kés 2 4

Bőrhálósító készülék 2

Folyadék melegítő 1

Betegmelegítő 1

Betegemelő készülék 1

Külön kötöző helyiség 1 1

Elkülönített fürdető helyiség (körbejárható káddal) 1 1

Mobil fürdőkád 1 1

Hordozható EKG 1 1

Portabilis röntgen-készülék EL 1

Lélegeztetőgép 5

Fluidizációs ágy 2

Pulzoximéter 1

Haemodinamikai monitor 1

Ágymelletti monitor 2 5

Pacemaker ideiglenes 1

Szabályozható vakuum-szívó 4

Egyéni porlasztó (Aerosol) készülék 3

Reszuszcitációs felszerelés 1

Transzfúziós felszerelés 1

Melegítő párna 1

Túlnyomásos infúziós eszköz 2

Rögzített infúziós tartóállvány 4

Infúzió melegítő 2

Hideg oxigén párásító 4

Zárt rendszerű szívó minden vakuum szívóhoz 4

Bronchoszkóp 1

Defibrillátor 1 1

Gyermek égési és intenzív osztály speciális feltételei:
Felnőtt égés intenzív osztály feltételei +

Keramoterm (konzolos beteg melegítő) 1

Melegíthető takaró 1

Légágy 2

Fluidizációs ágy 2

Általános orvosi és kémiai laboratórium EL

Mikrobiológiai laboratórium EL

Radiológiai osztály EL

Vérgázanalizátor 1

Intenzív osztály EL

Égés ellátás járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia

Személyi feltételek: (FTE)

Sebészet, traumatológia vagy gyermeksebészet szakorvos l

Plasztikai (égés) sebész szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Felnőtt/gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EL EL

Műtéti szakasszisztens 1 1

Műtőssegéd 1 1

Ápoló/csecsemő- és gyermekápoló 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Altatási lehetőség EL X

Fürdetési lehetőség EL X

Steril sebészeti eszközök, kötszerek X X

FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Fogászati ellátás Szakmakód: 1300

Dentoalveoláris sebészet [szv] 1301

Fogszabályozás [szv] 1302

Gyermekfogászat [szv] 1304

Iskolafogászat 1305

Konzerváló fogászat és fogpótlástan [szv] 1308

Parodontológia [szv] 1303

[szv]: engedély feltétele a szakirányú szakvizsga

Fog- és szájbetegségek alapellátás és járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fogászati alapellátás

1 fogorvos

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Parodontológiai szakrendeléshez

1 parodontológus szakorvos

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Fogszabályozó szakrendeléshez

1 fogszabályozás szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Dentoalveoláris szakrendeléshez

1 dentoalveoláris sebészet szakorvosa

1 műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Gyermekfogászati szakrendeléshez

1 gyermekfogászat szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Konzerválófogászat és fogpótlástan szakrendeléshez

1 konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca

Alapellátás Szakrendelés

Gép-műszer neve Fogászati
ellátás (felnőtt, gyerek), Iskola fogászat Parodonto-
lógia Fog-
szabályozás Gyermek-
fogászat Dentoal-
veolaris
sebészet Konzerváló-
fogászat és fogpótlástan

Fogászati/fogszabályozási kezelőegység 1 1 1 1 1 1

Fogászati kezelőszék 1 1 1 1 1 1

Elektrokauter 1 1

Fogászati röntgenkészülék
az előhívás kellékeivel vagy kp. rtg. EK EK EK EK X EK

Fogkőeltávolító sorozat,
kézi (hagyományos, Gracey) 1 1 1 1

Gépi depurátor (UH, szonikus) 1 1 1 1 1

Fogorvosi dolgozószék 1 1 1 1 1 1

Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő) 1 1 1 1 1

Fogszabályozó fogósorozat 2

Fotopolimerizációs lámpa 1 1 1 1 1

Hőlégsterilizátor vagy
autokláv 1 1 1 1 1 1

Kézidarab 3 3 3 3 3

Kézidarab, sterilezhető 1 3

Műszerasztal, gördíthető 1 1 1 1 1 1

Fogászati kéziműszerkészlet* 1 1 1 1 1

Dentoalveolaris sebészeti
kéziműszerkészlet** 1

Parodontális kéziműszerkészlet*** 1

Kofferdam készlet 1 1 1

Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer 1 1 1

Műtőlámpa 1

Ortopantomográf és teleröntgenkészülék EK

Ortopantomográfkészülék EL

Kötszerdoboz kicsi/nagy 2/2

Sebészeti fúrógép/mikromotor 1 1

Szájsebészeti fúrókészlet 3 3

Szívókészülék, sebészeti 1 1

*Fogászati kéziműszerkészlet

Műszer neve Darabszám

Fogászati tükör 15 x

Fogászati szonda 15 x

Fogászati csipesz 15 x

Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók) 2

Foggyökéremelő sorozat 2

Csontkanál 2

Raspatórium (Williger, Freer) 2

Csontcsípő 2

Sebészeti olló, különféle 3

Sebészi műtőkés/szikenyél 2

Anatómiai csipesz 1

Horgas csipesz 1

Kézi depurátor különféle 5

Exkavátor, kétvégű, különféle 5

Fogászati tömőműszerek, különféle 10

Matricafeszítő 2

Viaszkés 1

Kramponfogó 1

Érfogó 2

Tűfogó 1

Cementkeverő üveglap és spatula 2

Lenyomatkanál különféle 30 xx

x: Vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30.

xx: Gyermekfogászaton 20.

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet

Műszer neve Darabszám

Fogászati csipesz 20

Fogászati szonda 20

Fogászati tükör 20

Gyökéremelő különféle 20

Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér) 3

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő) 2

Sebkampó, különféle 8

Szájzugkampó 8

Anatómiai csipesz 4

Horgas csipesz 8

Érfogó különféle 4

Tűfogó 5

Nyelvfogó 1

Műszerkiszedő fogó 2

Raspatórium 5

Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle) 6

Depurátor különféle 10

Műtőkés/szikenyél 8

Véső (Móczár, Partsch) 15

Iriszolló 4

Kötszerolló 2

Csontcsípő 4

Nyálkőszonda különféle 4

Tamponvivő 2

Orrtükör 1

Sebészi kalapács 3

Cementkeverő üveglap és spatula 2

Kramponfogó 1

Körömolló 1

Tömő műszerek 4

***Parodontális kéziműszerkészlet

Műszer neve Darabszám

Parodontális szonda Williams 10

Parodontális szonda WHO 5

Furkáció szonda (Nabers) 5

Szikenyél 8

Szájzugkampó 5

Anatómiai csipesz 4

Érfogó 2

Tűfogó különböző méret 5

Raspatórium 5

Gracey kürett szett 1-14 4

Parodontális sebészeti kanalak 4

Parodontális kések - Kirkland, Orban 8

Iriszolló 4

Csontcsípő 4

Gingiva olló 4

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás Szakmakód: 1309

A szedációban/altatásban végzett fogorvosi/szájsebészeti ellátáshoz szükséges feltételek a szedálás fokozatai szerint

A fogászati ellátáshoz szükséges feltételek:

járóbeteg ellátás (a szedálás 1-es, 2-es és 3-as fokozata) és

fekvőbeteg ellátás (a szedálás 3-as és 4-es fokozata) esetében.

A fogyatékkal élők fogászati ellátása fekvőbeteg háttérrel végezhető.

A nem fogyatékkal élők fogászati ellátása 4-es fokozatban végzett anesztézia esetén elérhető fekvőbeteg háttérrel végezhető.

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos 1

Fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus 1

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + fogászati ellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca

Műszerek:

Fogászati kezelőegység 1

Fogászati kezelőszék 1

Elektrokauter 1

Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy központi rtg. X

Fogkő eltávolító sorozat, kézi 1

Fogkőeltávolító, UH vagy vibrációs 1

Fogorvosi dolgozószék 1

Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő) 1

Fotopolimerizációs lámpa 1

Hőlégsterilizátor vagy autokláv 1

Kézidarab, sterilezhető 3

Műszerasztal, gördíthető 1

Fogászati kéziműszerkészlet* 1

Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet** 1

Műtőlámpa 1

Ortopántomográf készülék EK

Kötszerdoboz kicsi/nagy 2/2

Sebészeti fúrógép/mikromotor 1

Szájsebészeti fúrókészlet 3

Szívókészülék, sebészeti 1

*Fogászati kéziműszerkészlet (lásd előzőekben)

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet

Fogászati csipesz 15

Fogászati szonda 15

Fogászati tükör 20

Gyökéremelő, különféle 20

Foghúzó sorozat 3

Szájterpesztő 2

Sebkampó, Langenbeck-féle, különféle 6

Sebkampó, Williger-féle, különféle 4

Szájzugkampó 8

Anatómiai csipesz 4

Horgas csipesz 8

Érfogó különféle 4

Tűfogó 5

Nyelvfogó 1

Műszerkiszedő fogó 2

Raspatórium 5

Periosteum elevator, Freer-féle 1

Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle) 6

Depurátor, különféle 10

Műtőkés, különféle 8

Mozart-féle véső, különféle 15

Íriszolló 4

Kötszerolló 2

Csontcsípő 4

Nyálkőszonda, különféle 4

Tampontömő 2

Orrtükör 1

Sebészeti kalapács 3

Ujjvédő 2

Cementkeverő üveglap 2

Cement lapoc 2

Kramponfogó 1

Körömolló 1

Tömő műszerek 4

A szedálás fokozatai és az ahhoz szükséges feltételek:

1. Anxiolízis

Jellemzői: megtartott tudat, kissé csökkent reakciókészség, szabad légutak, megtartott spontán légzés, monitorozás: megfigyelés elegendő.

Kivitelezése: Per os adagolt szedatívumokkal.

Személyi feltételek:

A beavatkozást végző fogorvos kivitelezheti. 1

Az eljáráshoz szükséges eszközök: -

2. Felületes „éber” szedáció (conscious sedation)

Jellemzői: külső ingerekre adekvát válasz, tudatállapot enyhén befolyásolt, szabad légutak, általában kielégítő spontán légzés, cardiovascularis rendszer nem vagy csak minimálisan érintett.

Kivitelezése: N2O:O2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:

A fogorvosi beavatkozást végzőtől független, a légútbiztosítás, lélegeztetés módszereiben jártas orvos jelenléte szükséges. 1

Az eljáráshoz szükséges eszközök:

Betegőrző monitor (minimum: SpO2, NIBP), szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek). X

3. Mély szedálás

Jellemzői: tudat deprimált, a beteg magára hagyva alszik, erős ingerekre, fájdalomingerre reagál, légutak biztosításához gyakran szükséges beavatkozás (Eschmark műfogás, Guedel „pipa”, stb.), spontán légzés deprimált lehet, gyakran asszisztálás szükséges, cardiovascularis rendszer érintett lehet.

Kivitelezése: N2O:O2 belélegeztetés/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1

Az eljáráshoz szükséges eszközök:

Betegőrző monitor (minimum: SpO2, NIBP), szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek). X

4. Általános érzéstelenítés

Jellemzői: teljes öntudatlanság, fájdalomingerre sincs reakció, emelt szintű légútbiztosítás szükséges, asszisztált vagy kontrollált lélegeztetés, cardiovascularis rendszer deprimált lehet.

Kivitelezése: inhalációs anesztetikumok/intravénás gyógyszeradagolás.

Személyi feltételek:

Fogorvos/Fogorvosi részterület szakvizsgájával rendelkező általános orvos 1

Műtős szakasszisztens 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló 1

Az eljáráshoz szükséges eszközök:

Aneszteziológiai munkahely [komponensei: altatógép, aneszteziológiai monitor, többfunkciós betegőrző monitor (minimum: EKG, SpO2, NIBP, EtCO2)], szabad légútbiztosítás eszközei (Guedel tubus, intratrachealis tubusok, laringoszkóp, Magill fogó, szájterpesz), lélegezetés eszközei (arcmaszkok, oxigénpalack, reduktor, Ambu típusú lélegeztető ballon, csatlakozók, PEEP szelep, orrszonda, szívórendszer csatlakozókkal, leszívó katéterek).
Posztoperatív megfigyelő helyiség biztosítása szükséges. X

Anesztézia tevékenység minimumfeltételei lásd: 1501 szakmakód alatt.

Fogászat/szájsebészet tevékenység minimumfeltételei

Műtő 1

Műtőlámpa 1

Elektrokauter 1

Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. röntgen X

Fogkőeltávolító sorozat, kézi 1

Hőlégsterilizátor vagy autokláv 1

Kézidarab, sterilezhető 3

Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet** 1

Ortopántomográf készülék EK

Kötszerdoboz kicsi/nagy 2/2

Sebészeti fúrógép/mikromotor 1

Szájsebészeti fúrókészlet 3

Szívókészülék, sebészeti 1

**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet minimumfeltételei: lásd 1309 szakmakód alatt.

Fogászati röntgen Szakmakód: 1306

A fogászati röntgen járóbeteg szakellátás olyan egészségügyi ellátási forma, melynek lényege fogászati röntgenfelvételek készítése és kérés esetén leletezése.

Fogászati röntgen járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fogorvos EL

Fogászati asszisztens/röntgen asszisztens 1

Sugárvédelmi megbízott (aki érvényes „Bővített fokozatú sugárvédelmi bizonyítvány”-nyal rendelkezik) orvos/asszisztens X

Tárgyi feltételek:

Fogászati röntgenkészülék 1

Ólomkötény (pajzsmirigy védővel ellátott) intraorális felvétel készítése esetén; hátul zárt (OP esetén) 1

MSz 824 szabványnak megfelelően kialakított helyiség 1

Fejtámlás szék (intraorális készülék esetén) 1

FOGLAKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Foglakozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 2502

Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása

Progresszivitási szint

I.
alapellátás II.
szakellátás III.

Foglalkozás-egészségügy

1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata X X

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata X X

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése X

4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése X

5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása X

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása X

7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv) X

8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok X

9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása X

10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése X

11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára X

12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében X

13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok X X X

Progresszivitási szintek

I. szint: foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat

Az alapszolgálatok a fentiekben részletezett vizsgálatok közül I. fokon végzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, valamint a foglalkozási megbetegedések gyanújának diagnosztizálását, munkabaleset esetében az első orvosi ellátást.

II. szint: foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek a fentiekben részletezett vizsgálatok közül II. fokon végzik a munkaköri, a szakmai alkalmassági vizsgálatokat, a foglalkozási megbetegedések gyanújával beutaltakkal kapcsolatos konzíliumot, az álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatot, a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezést a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai számára, valamint az egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási, egészségfejlesztési feladatokat.

III. szint: Munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv

A speciális központ végzi az alábbiakat:

A munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tevékenységet végez, ezzel összefüggő tájékoztató anyagok (jegyzetek, módszertani útmutatók, szakmai folyóiratok) kiadását, egyéb szervező feladatok ellátását végzi.

Feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységeket végez.

Munkahigiénés vizsgálatokat végez (munkakörnyezeti műszeres és biológiai expozíciót kimutató vizsgálatok), munkalélektani, ergometriai, ergonómiai vizsgálatokat, különböző mintában ismeretlen anyagok azonosításával és mennyiségi meghatározásával, egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez természetes és épített környezetben. Az egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.

Kockázatelemzés végzése, munka-egészségügyi kérdésekben szakértői, szakvéleményezői tevékenység ellátása. Közreműködik a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében; az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén; a munka-egészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

A munkavállalók, álláskeresők és háziorvosok munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatát végzi, járóbeteg-szakorvosi ellátást, tanácsadást, munkaegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket végez.

Az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését látja el.

A leletek és további saját vizsgálata alapján dönti el, hogy a betegség foglalkozási eredete igazolható-e vagy sem az egész ország területére.

Bíróság és hatóság számára szakértői tevékenység ellátása munkaköri, szakmai alkalmasság és foglalkozási megbetegedés vonatkozásában.

Munkaköri, szakmai, lőfegyvertartás alkalmasság elbírálásával kapcsolatos konziliáriusi feladatokat lát el az egész ország területére.

Járóbeteg-szakrendeléseket működtet.

Polgári repülő-, hajózó- és tengerész-egészségügyi vizsgálatokat végez.

Foglalkozás-egészségügy minimumfeltételei

1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálata

A munkakörülmény (munkahely, berendezések, gépek, technológiai sorok, munkaeszközök, anyagok, a fizikai és társadalmi munkakörnyezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző veszélyes tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális, balesetet okozó) erednek, amelyek egészségkárosító kockázattal járnak. Az egészségkárosító kockázatok értékelése olyan munkáltatói kötelezettség, amelyben a foglalkozás-egészségügy közreműködik. Annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen, kockázatbecslést - ezen belül veszélyazonosítást, veszélyjellemzést, expozícióbecslést, kockázatjellemzést - kell végezni. Ezt követően olyan, a kockázat mértékétől függő kockázatkezelést kell alkalmazni, hogy a munkakörülmény a dolgozó egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

I. szint

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Lásd III. szint

III. szint

Személyi feltételek:

A munkakörnyezeti kóroki tényezők (kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, mikrobiológiai, ergonómiai), valamint a biológiai expozíciós mutatók műszeres meghatározására és a pszichoszociális tényezők detektálására alkalmas laboratóriumok munkatársai

A környezeti és biológiai monitorozásban, valamint kockázatértékelésben jártas foglalkozásorvostan/üzemorvostan és munkahigiénikus szakorvosok

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Laboratóriumok:

Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok (analitikai kémia, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, klímaparaméterek, ergonómia) végzésére

Munkalélektani vizsgálatok végzésére

Biológiai expozíciós mutatók mérésére

Megjegyzés: a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik.

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata

Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb vagy kisebb igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése végett a megterhelés elemzése (pl. energetikai, egyéni védőeszköz okozta többlet-terhelés) meghatározása és módosítása (csökkentése vagy növelése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat; a foglalkozás-egészségügyi orvos, közreműködve a feladat megoldásában, vizsgálatait követően szükség esetén a módosításra javaslatot tesz.

I. szint

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Kötelező nyomtatványok

Táblázatok terheléses vizsgálatok értékeléséhez

Kérdőívek, munkaképességi index (WAI) meghatározásához

Diagnosztikai háttér:

Lásd III. szint

III. szint

Személyi feltételek:

Ergometriai laboratóriumi tevékenységre, terheléses EKG vizsgálatra, a munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas szakemberek

Tárgyi feltételek:

Ergometriai laboratórium, légzésfunkciós laboratórium, munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára alkalmas laboratóriumok

Egyéb diagnosztikai háttér:

Egyéb speciális vizsgálatokra alkalmas laboratóriumok (pl. xenobiotikum metabolizmus, toxikokinetikai vizsgálatok, méregtelenítési kapacitás vizsgálata)

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a munkahelyi terhelés számára okoz-e az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt, amely a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával vagy a munkaképesség csökkenésével jár együtt. Feladat az igénybevétel és a munkaképesség expozíciós idő és életkor függvényében történő változásának követése, a megbetegedések megelőzése, a munkaképesség megőrzése.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer (halláskárosodás kockázatával járó zajexpozíció esetén)

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Munkahigiénés vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, por, rost, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára.

Egyéb vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

a) ergometriai laboratórium,

b) légzésfunkciós laboratórium,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Klinikai konzílium elérhetősége.

4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi megterhelés számára nem okoz-e az optimálistól tartósan eltérő olyan igénybevételt, amely miatt a szakma művelésével kapcsolatban a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával kell számolni.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Szakmai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

5. Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása

Amennyiben a munkavállaló vagy álláskereső első fokon alkalmatlan minősítést kap, 15 napon belül másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton vehet részt a területileg illetékes szakellátó helyen.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Szakmai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása

A munkavégzés okozta megterhelésből és a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai, balesetveszély) hatásából származó egészségkárosodások vagy azok gyanújának vizsgálata az exponált személyek körében. E vizsgálatokat az időszakos és soron kívüli munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatok eredményei, illetve az exponált dolgozónál fellépő panaszok, tünetek teszik szükségessé. Szükséges a diagnosztikai háttér elérhetőségének, illetve a részletes foglalkozási/expozíciós anamnézisnek az ismerete. Az alapszolgálat orvosa köteles bejelenteni a foglalkozási megbetegedést, illetve annak gyanúját is, és részt vesz a foglalkozási megbetegedés kivizsgálását végző, jogszabályban meghatározott bizottság munkájában.

Személyi feltételek:

I. szint

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

II. szint

1 5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

III. szint

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és 5 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 munkahigiénikus szakorvos

1 a foglalkozási megbetegedés jellegétől függően foglalkozás-orvostani ismeretekkel bíró belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, illetve egyéb szakorvos - a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedési csoportokat értékelő szakértői bizottságok

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

I. szint

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

II. szint

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

III. szint

Szakrendelések:

Fül-orr-gégészeti szakrendelés, audiológiai szakrendelés

Szemészeti szakrendelés

Vibrációs szakrendelés

Pulmonológiai szakrendelés

Klinikai laboratórium

Radiológiai szakrendelés

Neurológiai szakrendelés

Reumatológiai szakrendelés

Kardiológiai szakrendelés

Egyéb szakrendelések (pl. onkológiai, ortopédiai)

Diagnosztikai háttér:

Laboratóriumok:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Megjegyzés:

a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;

b) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

7. A foglalkozási megbetegedés diagnózis szakmai megalapozottságának megítélése a hatályos jogszabályok szerint (munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv)

A foglalkozási megbetegedések szakmai megalapozottságának megállapítása a hatályos jogszabályok figyelembevételével a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szervnél történik.

III. szint

Személyi feltételek:

Üzemorvostan szakorvos vezetésével működő bizottság; a bizottság tagjai: a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv munkahigiénés főosztályának vezető főorvosa, a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv klinikai igazgató helyettese. A bizottság munkáját segítik a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szervnél működő egyes foglalkozási megbetegedés csoportokat értékelő szakértői bizottságok (toxikológiai, pulmonológiai, ergonómiai, stb.) vezető szakorvosai.

Tárgyi feltételek:

Szakrendelések:

Belgyógyászat

Neurológia

Bőrgyógyászat

Reumatológia

Szemészet

Fül-orr-gégegyógyászat

Pulmonológia

Radiológia

Toxikológia

Vibrációs szakrendelés

Klinikai laboratórium

Munkahigiéne

Pszichológia

Egyéb szakrendelések (pl. onkológia, ortopédia)

Diagnosztikai háttér:

Laboratóriumok:

a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),

b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára,

c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Megjegyzés:

a) a laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik;

b) a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv keretében működő szakrendelések külön jogszabályban előírtaknak megfelelően állnak rendelkezésre;

c) a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása járóbeteg-szakellátást nyújtó és a foglalkozás-orvostan szakirányú szakképzés gyakorlati oktatása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történik.

8. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok

Egyes munkakörökben nem foglalkoztatható a dolgozó, ha nem vette fel az adott munkakörben a jogszabályban előírt védőoltást/védőoltásokat. Ezekben az esetekben az oltó orvos a foglalkozás-egészségügyi orvos.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Vércukormérő

Vizeletteszt

EKG készülék

Kötelező nyomtatványok

Orvosi táska készenléti

Orvosi táska sürgősségi

9. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása

A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségi állapotát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, az általa javasolt gyakoriságnak megfelelően ellenőriznie kell abból a célból, hogy nem következett be olyan változás a beteg állapotában, ami befolyásolhatja a munkaköri alkalmasságát. Itt kell ellenőriznie azt is, hogy hozzá tud-e jutni gyógyszereihez, és azokat rendszeresen szedi-e, a terápia nem veszélyezteti-e a dolgozó által végzett tevékenység biztonságát.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogatmérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

10. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése

Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit növeli, ha egy új, versenyképes szakmát tanulnak. A beiskolázás előtt a foglalkozás-egészségügyi alapellátó helyen szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Azok az álláskeresők, akik nem tudnak a munka világába visszakerülni, az önkormányzatok által felajánlott munkát végezhetik, amennyiben arra a foglalkozás-egészségügyi alapellátóhelyeken végzett vizsgálatok során alkalmasnak minősülnek.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

Diagnosztikai háttér:

Szükséges konzíliumok elérhetősége

11. A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára

Azok az álláskeresők, akiknek betegsége munkaképesség csökkenést idézett elő, bizonyos munkakörökre visszahelyezhetők a munka világába. Ehhez a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen kell foglalkoztathatóságukat megvizsgálni és arról nyilatkozni.

Személyi feltételek:

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

Rendelő: a rendelőnek épületen belül kell lennie, a teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mobil formában nem látható el.

A rendelő általános feltételei +

Pupillavizsgáló lámpa

Fültölcsér sorozat vagy otoszkóp

Orrtükör (felnőtt)

Szűrőaudiométer

Vércukormérő

Vizeletteszt

Testkörfogat mérésre alkalmas centiméter

Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla vagy egyéb elfogadott látásvizsgáló eszköz

Színlátásvizsgáló könyv (Ishihara) vagy egyéb elfogadott színlátást vizsgáló eszköz

EKG készülék

Érdoppler készülék

Spirométer

Kötelező nyomtatványok

12. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében

Valamennyi munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, az utóbbiba beleértve az elsősegély nyújtást végzők oktatásának felügyeletét is; mindebben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közreműködik. Az orvos legyen képes a munkavállalók körében heveny megbetegedés, valamint sürgős esetek előfordulásakor az első orvosi ellátásra.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Tárgyi feltételek:

EKG készülék

Orvosi táska készenléti

Orvosi táska sürgősségi

Sebészeti kézi műszerek

Sterilizálás lehetősége

13. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok

A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók munkakörülményeivel és munkavégzésével kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a munkavállalót tájékoztatni a foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a periódusosan elvégzett kockázatértékelések eredményeiről.

Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói programokban való részvételt jelenti.

Személyi feltételek:

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló)

Munkahigiénés tevékenység Szakmakód: 2503

A munkahigiéné a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátásával, felismerésével, értékelésével és kezelésével foglalkozó tevékenység, melynek legfontosabb célja és feladata a munkahigiéné területére vonatkozó kockázatok felmérése, és a munkát végző személy egészségének megóvása.

Munkahigiénés járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Munkahigiénikus szakorvosi szakképesítés 1

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Zajmérésre alkalmas eszközök X

Fényerősség mérésre alkalmas eszközök X

Klímaparaméterek (hőmérséklet, hősugárzás, páratartalom, légsebesség) mérésére alkalmazható eszközök X

Gázok, gőzök mérésére alkalmas eszközök X

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Fül-orr-gégegyógyászat Szakmakód: 0600

Progresszivitási szintek

I. szint:

Elektív beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, nem teljesítik a sürgősségi és az onkológiai ellátásban elvárható feltételeket és a minimális esetszámokat. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

II. szint:

Valamennyi fül-orr-gégészeti beavatkozás végezhető ezen a szinten, kivéve néhány olyan, speciális felkészültséget igénylő vagy finanszírozási szempontból kiemelt beavatkozást, amelyeket III. progresszivitási szintű osztályon végezhetnek (lásd a részletes listát).

A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) magas szinten biztosítandók. Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

III. szint:

Térségenként legalább egy központi osztály, ahol fej-nyaksebészeti beavatkozást, valamint valamennyi, a szakma területén előforduló beavatkozást elvégeznek. E szint nyújt lehetőséget a térségben kiemelt konzíliumra. A járóbeteg ellátásban a speciális szakambulanciák (audiológia, foniátria, otoneurológia) kiemelt, a II. szinthez képest is magasabb szinten biztosítandók. Ezen a szinten vannak azok a külön nevesített intézetek (osztályok) ahol egyes speciális beavatkozások végezhetők (Cochlearis implantáció, BAHA implantáció, aktív középfül-hallókészülék implantáció, ajak- és szájpadhasadék műtétek).

A felnőtt osztályok tekintetében a biztonságos gyermekellátás érdekében, a betegek életkorának megfelelően a feltételek a következők:

− 3 év alatti beteg műtéte, ellátása csak olyan helyen történhet - bármelyik progresszivitási szinten - ahol csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat szakorvos vagy gyermekgyógyászati háttér, gyermek-anesztéziában jártas aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos biztosított,

− 3-6 éves korú betegek ellátásában követelmény a gyermekgyógyász konziliárius, és a gyermek-aneszteziológiában gyakorlattal rendelkező aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos.

Fül-orr-gégegyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek:

Orvos létszám 15 ágyra (Minimum ágyszám/osztály: 10; itt is a 15 ágyra megadott létszámok érvényesek)
Ebből: fül-orr-gégegyógyászat szakorvos
15-20 ágy között + 1 orvos
20 ágy felett minden 10 ágyra + 1 orvos
Heti 35 óra szakambulancia esetén + 1 szakorvos jelölt/szakorvos 4

2 5

3 6

4

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei X X X

Fül-orr-gégegyógyászati műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló EL EL EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Műtőasztal mechanikus X** X X

Műtőasztal motoros (többpozíciós) X** X X

Műtéti betegszék X X X

Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp X X X

Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű X X X

400 mm-es objektív operációs mikroszkóphoz X* X* X

Fejlámpa hidegfénnyel X X X

Elektromos/pneumatikus fúró X X X

Vágó- és gyémánt fúrófejkészlet X X X

Elektromos fűrész X* X*

Scintillációs fűrész X*

Sebészeti LASER készülék (CO2)+micromanipulator, egyenértékű mikroszkópos nagyteljesítményű rádiosebészeti készülék X* X

Gyorssterilizáló X X

Komplett orr, orrmelléküreg endoszkópkészlet X X X

Hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez X X X

Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával X X

Flexibilis intubáló fiberoscop X

Endoszkóp sterilizáló X X

Endoszkóp tisztítóapparátus X X X

Video - mikro, endokamera csatlakozókkal képernyővel X* X*

DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer X* X*

Merevcsöves oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X X

Merevcsöves tracheobronchoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal X X X

Képerősítő X*

Arcidegműködés intraoperatív vizsgálatához monitor X* X*

Intraoperatív dopplerkészülék X*

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Klinikai audiométer EL EL EL

Klinikai tympanométer EL EL EL

Nukleáris medicina EK EK EK

UH vezérelt citologiai vizsgálat EK EK EK

Scintigráfia (csontmetastasis gyanúja esetén) EK EK EK

Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

CT EK EK EK

MRI EK EK EK

PET-CT EK EK EK

Doppler EK EK EK

Angiográfia EK EK EK

Intenzív osztály EL EL

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

** Vagy motoros, vagy mechanikus műtőasztal.

Fül-orr-gégegyógyászati műtő speciális eszközei Progresszivitási szint

I. II. III.

A műszertálca megnevezése

Fülészeti, mikrosebészeti (tympanoplasticai) műszertálca X X X

Stapedectomiás kéziműszertálca X X

Cochlearis implantációs műszerkészlet X*

Cochlearis implantációs sablonkészlet X*

Implantátum beállító berendezés számítógép háttérrel X*

Mikroműszerkészlet idegvarrathoz X* X

Septumresectios műszertálca X X X

Polypectomiás műszertálca X X X

Komplett orrplasztikai kéziműszertálca X X

Orrmelléküreg műtéti kéziműszertálca X X X

Orrendoszkópos kéziműszertálca X X X

Komplett műszertálca orrvérzés ellátásához X X X

Szájterpesz sorozat X X X

Adenotomiás kéziműszertálca X X X

Tonsillectomiás kéziműszertálca X X X

Mandibula műtéti tálca X* X*

Állcsont külsőfixáló X* X*

Állcsont (mandibula) rekonstrukciós készlet X* X*

Csontsebészeti műszertálca X* X*

Szájpadsebészeti műszertálca X* X*

Teljes hasadéksebészeti műszertálca X*

Gégészeti mikrosebészeti műszertálca X X X

Indirekt gégesebészeti műszertálca X X X

Lég- és nyelőúti idegentest eltávolításához szükséges kéziműszertálca X X X

Tracheotomiás műszertálca X X X

Szutúrás műszertálca X X X

Lágyrész kéziműszertálca X X X

Nagy nyaki kéziműszertálca X X

Érsebészeti mikrosebészeti kéziműszertálca X* X*

Hangprotézis implantációhoz szükséges speciális eszköz és műszertálca X* X*

Komplett kraniotomiás műszertálca X* X*

Mellkassebészeti műszertálca X* X*

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással X

Vizsgáló mikroszkóp X

Központi szívó vagy motoros szívó X

Elektrocauter monopoláris, bipoláris X

Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel X

Korszerű sterilizátor amennyiben nincs központi X

Audiométer (amennyiben nincs önálló audiológia), több rendelő esetén összevonható X

Tympanométer (amennyiben nincs önálló audiológia) X

Fültölcsér X

Orrtükör X

Orrtükör (Killian) hosszú X

Nyelvlapok X

Gége- és orrgarati tükör X

Srófszonda X

Szívóvég X

Kötszervágó olló X

Steril olló X

Varratszedő olló X

Érfogók különböző méretűek X

Politzer-ballon X

Oliva Politzer-ballonhoz X

Porfúvó X

Fülészeti csipesz X

Anatomiás csipesz X

Horgas (sebészi) csipesz X

Jansen horog X

Pneumatikus fültölcsér szett X

Hangvilla sorozat X

Spirituszégő, vagy elektromos melegítő X

Farkasfecskendő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Fül-orr-gégészeti osztály EK

Rtg. diagnosztika EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Audiologia EK

Foniátria EK

Otoneurologia EK

Aneszteziológia EK

Belgyógyászat EK

Csecsemő- és gyermekgyógyászat EK

Neurológia EK

Patológia EK

Sebészet EK

Szemészet EK

Audiológia Szakmakód: 0601

A. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (2501 szakmakód).

B. Hallókészülék forgalmazó szaküzletek és márkaüzletek. (Ha a forgalmazási tevékenység mellett ugyanott audiológiai szakorvosi szakrendelés is működik, akkor az I. progresszivitási szint minimumfeltételeit kell biztosítani, továbbá a hallókészülék forgalmazásához a gyógyászati segédeszköz forgalmazására vonatkozó jogszabályi feltételeket is.)

Audiológiai tevékenységek

A. B. I.
Szak-
rendelés II.
Szakambu-
lancia

Felnőttkori és gyermekkori audiológiai tevékenység teljes köre X

Felnőtt és gyermek audiometriás vizsgálatok X

Rutin diagnosztika X X

A hallókészülék rendeléshez szükséges fül-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálatok elvégzése X X

Teljes körű szűrési tevékenység (újszülött szűrések is) X

Korlátozott szűrési tevékenység X X

Foglalkozás-egészségügyi hallásszűrés X

A halláskárosodás veszélyének kitett foglalkozási körökben dolgozók időszakos ellenőrző hallásvizsgálata X

Gondozás X X

Hallókészülék indikációjának megállapítása X X

Hallókészülék ellátás, illetve forgalmazás X X X

Számítógépes illesztés, illetve programozás és lenyomatvétel X X X

Tesztboxos és in situ mérés X

Rehabilitáció (hallás és beszéd) X

Audiológia járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

A. B. I.
Szak-
rendelés II.
Szakambu-
lancia

Személyi feltételek:

Audiológia szakorvos 1 1

Foniátria szakorvos (amennyiben önálló foniátriai részleg), teljes vagy részmunkaidős foniátriai szakorvos (amennyiben nincs önálló foniátriai szakrendelés) 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus vagy logopédus EK 1

Teljes vagy részmunkaidős klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus vagy gyógy(szurdo)pedagógus (gyermekek vizsgálata esetén) 0,5 0,5

Audiológiai szakasszisztens/hallás akusztikus/elektrofiziológus szakasszisztens/audiológiai szakasszisztens és hallás akusztikus 1 1 1

Általános asszisztens 1

Fizikus vagy mérnök 0,5*

Önálló technikus vagy műszerész 0,5*

Műszaki személyzet EL

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó, amennyiben hallókészülék forgalmazás történik 1 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Fül-orr-gégészeti alap vizsgálóegység X X

Csendes kamra (ajánlott zajszint 15-25 dBA között) X X

Diagnosztikai vagy klinikai audiométer X X

Speciális magashang audiométer X

Impedenciamérő készülék X X

Beszédaudiométer vagy beszédvizsgálatok elvégzésére alkalmas rendszer X X

Otoakusztikus emisszió mérőműszer X

Agytörzsi potenciál mérőműszer X

Szabadhangtér vizsgáló egység X X X

Játékaudiometriás egység (gyermek vizsgálata esetén) X X X

Számítógépes háttér X X X

A minimumfeltételeknek megfelelő otoneurológiai vizsgáló egység X

A minimumfeltételeknek megfelelő foniátriai vizsgáló egység X

Műszerhitelesítéshez és javításhoz szükséges műszerek, vagy olyan szervizháttér, mely ezen műszerekkel rendelkezik EK EK X

Csendesített vizsgáló helyiség (ajánlott zajszint 50 dBA alatt) X

Szűrőaudiométer (250-8000 Hz között, 6000 Hz mérésére is alkalmas) X

Megjegyzés:

* Speciális feladatokhoz.

Foniátria Szakmakód: 0602

Foniátria járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II.

Szakrendelés Szakambulancia

Személyi feltételek:

Foniátria szakorvos 1 1

Logopédus (legalább részállású) 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Járóbeteg-rendelő fül-orr-gégészeti vizsgálóeszközei X X

Számítógépes adatfeldolgozás és dokumentáció X X

Hang- és fotódokumentáció X X

Stroboscop X

Laryngofiberoscop X

Elektromyográf EK

Multidimenzionális hangvizsgáló rendszer EK

Nasométer X* X*

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Audiológia EL EL

Tüdőgyógyászat/Fül-orr-gégészet osztály (inhalátor) EL EL

Elektroterápia EL EL

Neurológia EL EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK EK

Orthodontus konzílium EL*

Megjegyzés:

* Ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek ellátására kijelölt centrumokban.

Otoneurológia Szakmakód: 0603

Otoneurológia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. Szakrendelés II. Szakambulancia

Személyi feltételek:

Otoneurológiában jártas fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +

Fül-orr-gégegyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia vizsgálóeszközei X X

Otoszkóp X X

20 ml fecskendő, üvegpohár X X

Vízhőmérő X X

Vizsgálóasztal fejtámlája 30°-kal megemelhető X

Vízmelegítő tartály, amelyből 30 és 44 fokos víz juttatható a beteg hallójáratába X

vagy levegőt melegítő kalorikus stimulátor X

Bárány-féle forgatószék (fejtámlával, lábtartóval, rögzítő hevederrel) X

vagy forgatható vizsgálószék vagy elektromos forgatószék X

Elektronystagmográf X

Craniocorpográf elsötétíthető helyiséggel vagy posturográf* X

Lángné-féle vagy egyéb optokinetikus stimulátor* X

Speciális diagnosztikus és szakmai háttér:

Audiológia EK EK

Neurológia szakorvos EK EK

* Az egyetemi intézmények szakambulanciáin.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA

Gyermek- és ifjúságpszichiátria Szakmakód: 2300

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek: 15 ágyanként

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos több szakvizsgával vagy tudományos minősítéssel (pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat) 1

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos 1

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos jelölt 2

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos EL

Pszichoterapeuta EL

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus 1

Pszichológus 1

Pszichopedagógus/gyógypedagógus/logopédus 1

Szociális munkás 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 1

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika és toxikológiai laboratórium EK

EEG EK

Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT) EK

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) X

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EK

Megjegyzés:

Önálló ügyeleti szolgálat szükségessége esetén + 2 szakorvos.

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés és gondozás minimumfeltételei

Személyi feltételek: Gondozás +
szakrendelés Szakrendelés

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos 3 1

Pszichológus 3 EK

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/gyermekpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus EL EK

Logopédus RM EK

Gyógyfoglalkoztató 1 EK

Mentálhigiénés asszisztens (OKJ szociális képesítés) EL EK

Pszichopedagógus, gyógypedagógus EL EK

Szociális munkás, védőnő 2 EK

Asszisztens 3 1*

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + X X

Betegvizsgálatra, explorációra alkalmas helyiség X X

Szocioterápiára, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X EK

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EL EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium) EL EK

EKG EL EK

EEG-laboratórium EL EK

Röntgen és ultrahang diagnosztika EL EK

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) EL EK

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) X EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) X EK

Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök X EK

Megjegyzés:

* Előjegyzés alapján dolgozó, invazív beavatkozást nem végző szakrendelőben nem szükséges

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció Szakmakód: 2301

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai (GYIP) rehabilitációs osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: 15 ágyanként ágyarányosan részmunkaidőben Minimum 10 ágy Kizárólag aktív
GYIP ágyhoz
integrálva
(Min. 5 ágy)

1 fő gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos, további szakorvos lehet: gyermekpszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, pszichiátria, pszichoterápia, gyermekneurológia, pszichiátriai rehabilitáció szakorvos 1,5 2

Pszichoterapeuta EK EL

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,5 1

Gyógypedagógus/logopédus/pszichopedagógus/fejlesztő pedagógus/szociálpedagógus 0,5 1

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta 2 2

Pedagógus 1 1

Mentálhigiénés asszisztens 0,5 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Foglalkoztatás szervező/gyógypedagógiai asszisztens 0,5 1

Betegkísérő EK EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek X X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium) EK EL

EEG-laboratórium EK EL

Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT) EK EK

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek) EL X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL X

Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök EL X

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EK EL

Gyermek- és ifjúságaddiktológia Szakmakód: 2302

Gyermek- és ifjúságaddiktológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám: 15

Személyi feltételek: 15 ágyanként

Addiktológia szakorvos vagy addiktológiai területen jártas gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos/több szakvizsgával (pszichoterápia, neurológia) 1

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvosa vagy addiktológia szakorvos 1

Orvos/belgyógyászat szakorvos 1

Pszichoterapeuta (pl. családterapeuta) 1

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 1

Foglalkozásterapeuta/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 1

Addiktológus konzultáns 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek 4

Szocioterápiára alkalmas helyiség 1

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök:

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek, rajztesztek) X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EL

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EL

Járóbeteg-ellátás (szakambulancia, gondozó) EL

„Bírói szemle” (a nem önkéntes, illetve 18 éven aluli, vagy gondnokság alá helyezett pácienseknél) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium) EK

EKG EL

EEG EK

Röntgen és ultrahang diagnosztika EK

Képalkotó eljárások (CT, MRI, SPECT) EK

Gyermek- és ifjúsági addiktológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Szakrendelés Szakrendelés +
gondozás

Személyi feltételek:

Szakorvos (pszichiátria szakorvos/addiktológia szakorvos/gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos) 1 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 1 1

Pszichiátriai szakápoló 1 1

Gyógyfoglalkoztató 0,5

Pszichoterapeuta 1

Gyógypedagógus EL 1

Szociális munkás 1 1

Jogi szakértő EK EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek 4 5

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Drogtesztek, pszichológiai tesztek, gyermekpszichiátriai vizsgáló eszközök EL EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Röntgen diagnosztika EK EK

Gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció Szakmakód: 2303

Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás minimumfeltételei
10-18 éves kor között

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 10

Személyi feltételek: 20 ágyra

Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakorvos (addiktológia, gyermekpszichiátria, pszichiátriai rehabilitáció, pszichoterápia, pszichiátria - addiktológiai gyakorlattal)* 0,1

Gyermekgyógyász szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal 0,1

20 ágyig
Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns/ gyógypedagógus/ pszichopedagógus/ szociálpedagógus/ klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus/ mentálhigiénikus/ szociális munkás)

További 20 ágyanként 3

1,5

Ápoló/szakápoló 2

Gyógyfoglalkoztató 3

Művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,5

Pedagógus (tanköteles státuszú bentlakók oktatása) EK

Jogász EK

Tárgyi feltételek:

Lakószobák (4m²/fő) - 2-3 fő/szoba X

Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiség 4

Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel 2

Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt) EL

Képalkotó eljárások (CT, MRI) EK

Gyógypedagógiai vizsgáló és fejlesztő eszközök EK

Gyermekgyógyászati és intenzív terápiás háttér EK

Megjegyzés:

* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős gyermekpszichiáter szakorvos.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

Háziorvosi ellátás
Házi gyermekorvosi ellátás
Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás Szakmakód: 6301
6302
6303

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei

Felnőtt Gyermek Vegyes

6301 6302 6303

Személyi feltételek:

Háziorvos 1 1

Házi gyermekorvos 1

Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló) 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/gyermekápoló/csecsemő- és gyermekápoló 1

Szakdolgozó az előzőekben meghatározottak szerint, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint X X X

Érintett szakterület/szakterületek szakdolgozói konzultációja (csecsemő- és gyermekgyógyász, védőnő, dietetikus, gyógytornász, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus, konduktor, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, pedagógus, korai fejlesztő) EK EK EK

Tárgyi feltételek:

Helyiség

Felszerelések - több szolgáltató közös használatában is

Vizsgáló ágy/szék X X X

Vizsgáló lámpa X X X

Bútorzat X X X

Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel X X X

Fűtés, világítás X X X

Hűtőszekrény + min-max. hőmérő X X X

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel X X X

Háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver X X X

Telefon + mobiltelefon X X X

Eszközök

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) X X X

Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret) X X

EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható X X

Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban) X X

Vércukormérő X X X

Fonendoszkóp X X X

Reflexkalapács X X X

Pupillavizsgáló lámpa X X X

Hőmérő X X X

Ollók X X X

Sebészeti csipeszek X X X

Gyomormosó szett X X X

Beöntő készlet X X X

Vesetál X X X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt X X X

Vizeletgyűjtő edény X X X

Személymérleg X X X

Csecsemőmérleg X X

Mérőszalag X X X

Magasságmérő X X X

Nyelvlapocok X X X

Bőrfertőtlenítő X X X

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X X X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X X X

Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk X X X

Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben X X

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X X X

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X X

További speciális tárgyi feltételek:

Otoscop X X X

Desmares-kanál X X X

Színlátást vizsgáló könyv X X X

Látásélesség vizsgáló tábla X X X

Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek
(sürgősségi táska felszerelése - lásd 4601 szakmakód alatt)

Szívó készülék (áram nélküli működéssel) X X X

Egyszerhasználatos szívó katéterek különböző méretben X X X

Lélegeztető ballon 1 felnőtt X

Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal X X

3 féle méretű Guedel/Mayo tubus X X X

Egyszerhasználatos infúziós szerelék + infúziós oldat + intravénás kanül X X X

Izolációs takaró X X X

Babyhaler/spacer (gyógyszer adagolására alkalmas inhalációs eszköz - felnőtt, gyermek, csecsemő) X X

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet figyelembe vételével.

Iskola- és ifjúságorvoslás Szakmakód: 6306

Lásd az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletet.

INFEKTOLÓGIA

Infektológia
AIDS beteg ellátás
Trópusi betegségek ellátása Szakmakód: 1600
1601
1603

Definíciók:

Az infekciós (fertőző) betegségek mikroorganizmusok és paraziták által okozott betegségek. Az infekciós betegségek jelentős részében a szervezetben szaporodó kórokozók kijuthatnak a szervezetből és közvetlen vagy közvetett terjedéssel más személyeket betegíthetnek meg. Ez esetben beszélünk emberről-emberre terjedő (ragályos) fertőző betegségről. Nosocomiális infekcióknak nevezzük a kórházakban (klinikákon), tágabb értelemben az egészségügyi ellátás keretében keletkező infekciókat.

A ragályos fertőző betegségek (vagy annak alapos gyanúja) meghatározott eseteire elkülönítési kötelezettség van. A terjedés vagy az infekció várható súlyos lezajlása miatt fokozottan veszélyes fertőzésben szenvedő betegeket a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően fertőző (infektológiai) osztályon kell elkülöníteni és kezelni, más esetekben az elkülönítés történhet nem fertőző osztályon is. A nosocomiális infekciókat lehetőleg ott kell kezelni, szükség esetén elkülöníteni, ahol a betegség keletkezett.

A fertőző betegségben szenvedő betegek ellátásához infektológus közreműködése szükséges.

Az infektológia feladatai:

1. Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban a kórházi kezelést igénylő fertőző betegségek ellátása.

2. A fertőző betegségre gyanús betegek megfigyelése, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.

3. Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.

4. HIV fertőzött betegek ellátása.

5. Az egészségügyi ellátás során keletkezett infekciók konzultatív ellátása.

6. A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, szövődmények klinikai vizsgálata.

7. Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

8. Graduális és postgraduális oktatás.

Az infektológiai szakellátás színterei:

A. Járóbeteg ellátás:

a) infekciós betegségre gyanús betegek vizsgálata, differenciáldiagnózisa,

b) kórházi kezelést nem igénylő akut és krónikus infekcióban szenvedő betegek ellátása,

c) akut infekció lezajlása után szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése,

d) védőoltási tanácsadás,

e) konzultáció.

B. Fekvőbeteg ellátás:

a) infektológiai (fertőző) osztályon: az osztályon fekvő betegek ellátása,

b) nem infektológiai osztályon: konzultáció.

C. Minden fekvőbeteg intézményben: részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

Az infektológiai osztály mellett infektológiai ambulancia és megyénként egy védőoltási szaktanácsadó működtetése szükséges, melynek feladata a megyei védőoltási szaktanácsadó szolgálat ellátása.

Progresszivitási szintek

Infektológiai osztállyal nem rendelkező intézmények

Feladatai:

Otthon vagy egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) vagy kórházban szerzett infekciók ellátása (infektológus konzultáció igénybevételével).

Ragályos fertőzésben szenvedők ideiglenes elkülönítése, ellátása (továbbszállításig vagy gyógyulásig).

Egyéb, nem ragályos, enyhébb infekciós betegségek ellátása.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában (infektológus konziliárius közreműködésével).

II. ellátási szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok

Feladatai:

Az infekciós betegségek, ezen belül elsősorban az elkülönítésre kötelezett, kórházi kezelést igénylő ragályos fertőző betegségek fekvőbeteg ellátása.

A fertőző betegségre gyanús betegek kivizsgálása.

Otthon szerzett/az egészségügyi ellátás során keletkezett (nosocomiális) infekciók konzultatív ellátása.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata. Járóbeteg szakambulancia működtetése.

Infektológiai konzílium biztosítása a területükön (kórház, város, megye) lévő egészségügyi szolgáltatók számára.

Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

III. szint: Infektológiai/fertőzőbeteg osztályok

(Térségi központok)

Feladatai:

A kórházi kezelést igénylő fertőző betegek ellátása, különös tekintettel a súlyos infekciókra.

A fertőző betegségre gyanús betegek vizsgálata, ellátása, differenciáldiagnosztikai segítségnyújtás.

Trópusi országból érkező, infekciós betegségre gyanús betegek ellátása.

Különösen veszélyes, hazánkban újonnan felbukkanó ragályos fertőzések ellátása, melyek a nemzetközi előírások szerint különleges izolációt igényelnek.

HIV fertőzött betegek osztályos és ambuláns ellátása.

A védőoltások klinikai ellenőrzése, oltási tanácsadás, oltási szövődmények klinikai vizsgálata. Járóbeteg szakambulancia működtetése.

Infekciók, illetve infekcióra gyanús megbetegedések konzultatív ellátása az egész kórház/klinika területén, valamint a térség területén lévő egészségügyi szolgáltatók számára.

Részvétel az infekció kontroll tevékenységben és a kórházak (klinikák) antibiotikum politikájának kialakításában.

Részvétel az infektológia szakorvosképzésben (gyakorlati oktatás).

Infektológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Infektológiai
osztály nélkül II. III.

Infektológiai ágyak minimum száma: 1601 szakmakód 10

Infektológiai ágyak minimum száma: 1603 szakmakód 4

Személyi feltételek:

Osztályvezető főorvos - infektológia szakorvos 1b 1c

Infektológia szakorvos Xa 2 4

Egyéb szakorvos, gyakornok 1/10 ágy 1/10 ágy

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek:

Infektológiai ágyak száma 3/100 ágy min. 20 min. 40

1-2 ágyas elkülönítő kórteremd 3/100 ágy min. 3 min. 5

Kórtermenként max. ágyszám 4 5 5

Negatív nyomású elkülönítő kórteremdX EL

Az osztály általános feltételei +

Infúziós pumpa, perfuzor 2 1/10 ágy 1/10 ágy

Ultrahangos párásító, gyógyszerporlasztó EL 1/4 gyermek
ágy 1/4 gyermek
ágy

Pulzoximéter 1 2 4

Vér és infúzió melegítő X X X

Széklettartályok X X X

Lumbálpunkciós tűk X X X

Steril váladékvételi eszközök X X X

Termosztát EL X X

Májbiopsziás tűk EL EL X

Sternumpunkciós tűk EL EL EL

Mellkas-, haspunkciós eszközök EL X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratórium EK EK EK**

Gasztroenterológiai endoszkópiás laboratórium EK EL

Bronchoszkópiás laboratórium EK EL

CT, MRI EK EK

Intenzív osztály* EL EL

a: Minden fekvőbeteg intézetben biztosítani kell infektológia szakorvost a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint.

b: Infektológia szakorvos legalább 5 éves infektológiai szakorvosi gyakorlattal.

c: Legalább 5 éves infektológia szakorvosi gyakorlattal rendelkező belgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos.

d: A kórtermek zsiliprendszerű előtérrel (benne hideg-melegvizes orvosi csapteleppel ellátott kézmosó, valamint kézfertőtlenítő és egyszer használatos kéztörlő). Valamennyi kórteremhez külön zuhanyozó és WC szükséges. Csecsemők ellátására is szolgáló kórtermek esetén csecsemő-fürdetőkád szükséges.

dX: A kórterem zsiliprendszerű előterében negatív nyomást biztosító elszívó.

* Az intenzív osztály, illetve szakmaspecifikus őrző ágyainak legalább 30%-a izolálható legyen.

** Helyben működő, vagy max. 30 percen belül elérhető, legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai labor szükséges, mely minden nap 24 órán keresztül folyamatosan rendelkezésre áll.

Infektológia járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Felnőtt Gyermek

Személyi feltételek:

Infektológia szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Zárt rendszerű vérvételi eszközök X X

Vizeletgyűjtő (steril, nem steril) edény X X

Váladékvételi steril pálca X X

Széklettartály X X

Ultrahangos párásító készülék X

Infúziós állvány és szerelék X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Infektológiai ambulancia:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

Védőoltási szaktanácsadó:

Az oltóanyagokkal végezhető azonnali és késleltetett típusú bőrpróbák X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (Immunológiai laboratóriumi vizsgálat) EK

HIV/AIDS szűrés Szakmakód: 1602

Olyan egészségügyi járóbeteg szakellátási ellátási forma, amely a HIV-vel történő megfertőződés szempontjából kockázatnak kitett személyek előzetes tájékoztatását követően az önkéntes szűrővizsgálat elvégzését felajánlja és az elfogadást követően azt elvégezteti.

HIV/AIDS szűrés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Infektológia szakorvos vagy bőrgyógyászat szakorvos, vagy megelőző orvostan és népegészségtan, illetve az azt megelőző és egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakorvos, vagy orvos lehetőség szerint counselling tanfolyam elvégzésével 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakápoló, lehetőség szerint counselling tanfolyam elvégzésével 1

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

Igazságügyi orvostan Szakmakód: 9500

Igazságügyi orvostan

Élőszemély vizsgálatok esetén e rendelet, illetve az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az orvosi rendelőkre vonatkozó általános minimumfeltételek betartása szükséges.

Az igazságügyi pszichiátria, az igazságügyi pszichológia és az egészségbiztosítási orvosszakértés végzéséhez az orvosi vizsgálatok általános feltételeinek megfelelő helyiség biztosítása szükséges.

Egészségbiztosítási orvosszakértői tevékenységet (Nemzeti Rehabilitációs Szakértői Hivatal részére szakértői véleményeket) belgyógyászat, sebészet, ideggyógyászat, pszichiátria, háziorvostan, foglalkozás-egészségügyi orvostan szakvizsgával lehet végezni 2014. március 31-éig. Egyéb szakvizsga esetén egészségbiztosításai szakvizsgával rendelkező személy felügyelete mellett végezhető a tevékenység. 2014. március 31-e után csak az egészségbiztosítási szakvizsga fogadható el.

A boncolások végzéséhez a patológiai minimumfeltételek boncolásokra vonatkozó I. ellátási szintnek megfelelő minimumfeltételek biztosítása szükséges.

Kórszövettani vizsgálatok végzése tekintetében a szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel patológiai minimumfeltételek biztosítása indokolt.

Igazságügyi orvostan minimumfeltételei

A boncolás helyén szövettani feldolgozás nem történik

Személyi feltételek:

Igazságügyi orvostan szakorvos 2

Boncmester 2

Boncsegéd 1

Takarító személyzet 1

A boncolások tárgyi feltételei:

Irodahelyiség 18 m2

Boncmesteri szoba és mellékhelyiség 20 m2

Halott bemutató helyiség 10 m2

Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal 10 m2

Bonctermi raktár 5 m2

Bonctermi öltöző helyiség 10 m2

Boncterem (kb. 60 m2/db asztal) 2

Tetemhűtő előtérrel 24 m2

Gép- és műszerpark

Boncasztal 2

Tetemszállító kocsi 2

Diktafon 1 db/orvos,
1 db/adminisztrátor

Fotomikroszkóp 1

Fertőtlenítő berendezés 1

Makrofoto berendezés 1

Videoprojektor 1

Vibrációs bonctermi csontfűrész 1 db/asztal

Bonctermi műszerkészlet 3

A szövettani minták feldolgozásának helyén:

Személyi feltételek:

Citológiai/hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi technológus/kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 fő/3000 blokk

Tárgyi feltételei:

Formalinos anyagraktár 10 m2

Szervmaradvány tároló 10 m2

Gép- és műszerpark:

Beágyazó asztal elszívóval 1

Centrifuga 1

Discussios mikroszkóp 1

Kryostát 1

Mikrotom 1/3000 blokk

Paraffinos kiágyazó 1

Szövettani indítóasztal elszívóval 1

Termosztát 1

Igazságügyi toxikológia Szakmakód: 9502

Igazságügyi toxikológia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Toxikológus igazságügyi szakértő (toxikológiai szakgyógyszerész/gyógyszerész vegyészmérnök alapképzettséggel) 1

Kémiai laboratóriumi szakasszisztens/orvosdiagnosztikai, laboratóriumi technológus 2

Takarító személyzet 1

Tárgyi feltételek:

Laboratórium elszívóval ellátott vegyi fülkével (minták, illetve biológiai anyagok előkészítéséhez) 2x25 m2

Laboratórium (műszeres mérésekhez) 25 m2

Késes homogenizátor 1

Centrifuga 2

Vízfürdő 1

Bepárló készülék 1

Szárítószekrény 1

Mérleg különböző érzékenységekkel 3

Spektrofotométer 1

UV lámpa 1

Gázkromatográf FID és NPD detektorral 1

Gázkromatográf - tömegspektrográf 1

Block heater 1

Hűtőszekrények vagy hűtőkamra igény szerint

Mélyhűtő szekrény 1

Üvegedények, laboratóriumi kisműszerek igény szerint

Az igazságügyi genetikai laboratóriumokra módszertani levelek tartalmaznak előírást.

KARDIOLÓGIA

Kardiológia Szakmakód: 4000

Progresszivitási szintek:

I. szint

Belgyógyászati Osztály.

II.a szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, pacemaker/ICD műtéti tevékenység csak kijelölt intézményekben.

II.b szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal.

III.a szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal. 30 percen belül elérhető szívsebészet esetén végezhető beavatkozások: transseptalis punkció, transseptalis ablációk, transzvénás CRT beültetés és septalis abláció HOCM-ben.

III.b szint

Kardiológiai osztály, kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel, hemodinamikai laboratóriummal, pacemaker/ICD műtővel, elektrofiziológiai-ablációs laboratóriummal, intézményen belüli szívsebészettel. Bizonyos elektrofiziológiai, ablációs, katéter intervenciós eljárások (coronarias és non-coronarias) csak III.b szinten végezhetők: Életveszélyes ritmuszavarok kamrai tachycardiák és kamrafibrilláció ablációja, Pitvarfibrilláció abláció (vena pulmonalis izoláció), Pacemaker/ICD elektróda eszközök extrakciója, Transseptalis CRT beültetése, Epicardialis sebészi v. minimal invaziv CRT beültetés, Tervezett nem védett komplex főtörzs (LM) intervenció, Tervezett last remaining artery-intervenció, Tervezett három ág betegség kezelése (közepes Syntax scorral), Krónikus total occlusio (CTO) megoldása speciális eszközökkel, Rotabláció (plakk modifikáció), Perkutan non coronaria intervenciók, Katéteres billentyű tágítás, Katéteres billentyű beültetés (TAVI-pulmonalis), Fülcse- és septumdefektus zárás, Rövid távú keringéstámogatás (ECMO kezelés).

Kardiológia osztály (felnőtt) minimumfeltételei

Progresszivitási szintek

II.a II.b III.a III.b

Minimum ágyszám 15 20 25 30

Személyi feltételek:

Osztályvezető (kardiológia szakorvos) 1 1 1 1

Kardiológia szakorvos nappal 1/10 ágy 1/10 ágy 1/10 ágy 1/10 ágy

további 5 ágyanként ügyeletekben összesen 1 1 1 1 1

Kardiológia szakorvos összesen 6 8 10 12

Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos 1 1 1 2

24 órás echocardiographiás készenlét EL X X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X X

EKG asszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens EL EL EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Antidecubitor ágy/matrac 1 1 1 2

Volumenpumpa és perfúzor 2 4 6 8

Testhelyzet változtatására alkalmas ITO ágy X X X X

Vérnyomásmérő 2 3 3 4

Külső pacemaker 2 3 3 4

Hordozható defibrillátor X X X X

Mini-doppler EL X X X

12 elvezetéses EKG X X X X

Telemetriás EKG felvevő és kiértékelő EK EK X X

Telemetriás EKG-monitorozási rendszer EK EK X X

Kerékpár vagy futószalag ergométer X X X X

Dopplerrel is rendelkező echocardiográf (2D, M-Mode, színes és folyamatos Dopplerrel felszerelve) X X X X

Mobil echocardiograph X X X

Transzoesophageális transzducer X X X X

Diagnosztikai és szakmai háttér:

Hemodinamikai labor X X X

Elektrofiziológiai labor X X

Pacemaker műtő, ICD műtővel X X

Myocardialis Doppler vizsgálat EK EL X X

Kontraszt echo vizsgálat EK EK X X

Gyógyszeres stress echocardiographia EK X X X

Nukleáris medicina EK EK EK EK

Cardiovascularis CT, MRI (1 órán belül elérhető) EK EK EK EK

Kardiológiai intenzív osztály (szakmaspecifikus őrző) X X X X

Szívsebészet szakorvos EK EK EL

Kardiológiai szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei
(a kardiológiai osztály részeként működik)

Progresszivitási szint

II.a-b III.a-b

Minimum ágyszám 6 10

Személyi feltételek:

Vezető: kardiológia szakorvos intenzív terápiában vagy invazív kardiológiában vagy elektrofiziológiában jártas, közülük legalább egyikben gyakorlattal rendelkező 1 1

Kardiológia szakorvos összesen 3 7

Rezidens vagy szakorvos jelölt vagy nem szakorvos 1 1

Kardiológia szakorvos nappal az első 4 ágyra 1, további 6 ágyanként 1
(vezetővel együtt)
ügyeletekben összesen 1 X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Betegkísérő EL EL

Műszaki karbantartó személyzet (technikus, informatikus) EL EL

Tárgyi feltételek:

Speciális intenzív terápiás ágyak (vertikális és horizontális mozgathatóság, a fejrész és a lábvég külön is képes legyen helyzetét változtatni) EL X

Gyógyszeradagoló perfúzor ágyanként X 2

Antidecubitor matrac (prevenciós és terápiás) X X

Volumetriás pumpa ágyanként EL X

Centrális vénaszúráshoz való Seldinger technikájú szett, elektróda X X

Nyomásmérő szett EL 6

Swan-Ganz katéter EL X

12 elvezetéses EKG X X

Ideiglenes pacemaker 1 3

Cardioverter külső elektródával, illetve speciális öntapadós tappanccsal X X

Mobil pulzoximéter EL X

Lélegeztető készülék 1 4

Transzport lélegeztetőgép EL X

NO-adagoló és hozzátartozó NO-palack X

Központi betegőrző monitor X X

Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége) ágyanként X X

Kapnográf (pCO2 mérési lehetőség) EL X

Pulzoximéter ágyanként X X

Folyamatos maghőmérséklet monitorozás EL X

Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség EL X

Váladékszívó készülék, fali ágyanként X X

Mellkasszívó készülék, fali X X

ACT meghatározására alkalmas eszköz X X

Vércukormérő X X

ASTRUP-készülék X X

Biomarker meghatározáshoz szükséges kit (troponin) X X

Biomarker meghatározás (BNP) X

Mobil echocardiograph X

Mobil, helyszíni röntgengép EL X

Kettős lumenű, Seldinger technikával bevezethető dializáló katéter EK

Diafiltráló szűrőpatron a hozzá tartozó csőkészlettel EK

Intraaortikus ballonpumpa szett X

Seldinger technikához szükséges tágítók, vezetődrótok X X

Hélium palackos computervezérlésű intraaortikus ballonpumpa készülék 3

Laringoszkóp 1 3

Kézi lélegeztető ballon 1 3

Mobil újraélesztési egység X X

Kardiológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

EKG vizsgálatok minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Kardiológia/belgyógyászat szakorvos 1

EKG asszisztens/OKJ/diplomás ápoló 1

Tárgyi feltételek:

12 elvezetéses EKG készülék képernyővel és regisztrálóval X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 500.

Ambuláns EKG monitorozás (Holter) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Kardiológia szakorvos 1

EKG asszisztens/szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (OKJ)/diplomás ápoló 1

Tárgyi feltételek:

Holter kiértékelőhöz 3-6 felvevő készülék 1

Analóg vagy digitalizált rögzítés, amely lehetővé teszi az EKG ütésről ütésre történő megtekintését a nap 24 órájában, valamint auditálási lehetőség alapkövetelmény X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 250.

Terheléses kardiológia vizsgálatok minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Kardiológia szakorvos 1

Szakasszisztens/kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel X

Kerékpár ergométer/futószalag X

Real-time papírregisztráló X

Resuscitatio és újraélesztés eszközei és gyógyszerei X

Az ellátás végzéséhez szükséges beavatkozások száma évenként: minimum 100 vizsgálat.

Echokardiográfia Szakmakód: 5303

Echocardiographiai diagnosztika járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Kardiológia/csecsemő- és gyermekkardiológia/szívsebészet szakorvos - echocardiographiás TTE, TEE, stressz, illetve congenitalis licensszel rendelkező 1

Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1

Szakorvos/szakorvosjelölt - Echocardiographiai alapfokú képzésben résztvevő - akkreditált szakember felügyelete alatt 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Színes, folyamatos hullámú (CW) és pulzatilis Dopplerrel (PW) is rendelkező echocardiograph, beépített EKG, video vagy digitális képrögzítés X

Multiplán transoesophagealis echocardiographiás transducer color, PW és CW képességgel EK

Endoscopos mosótál/ultrahangos tisztító/automata eszközmosó X

12 elvezetéses EKG X

Vérnyomásmérő X

Pulzoximéter X

Defibrillátor X

Mobil/fali oxigénellátás X

Reanimációs felszerelés X

A coronaria flow rezerv méréséhez adenozin vagy dipyridamol, antidotum EK

Gyógyszeres stress-echo. Stress-echo software (minimum 40 frame/s, digitalis aquisitio, quadscreen) EK

Digitális tárolás X

Minimális beavatkozások száma évenként

36121, 3612A, 3612D, 36139, 3617B, 36123: 500 vizsgálat, illetve kórházi laborban: 1000 vizsgálat,

kivéve

3612N kontraszt: 20;

3612E TEE: 100;

3612Mstress echo: 100.

Invazív hemodinamikai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei
Hemodinamikai laboratórium minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.b III.a III.b

Személyi feltételek:

2 műszak + készenléti ügyelet X X X

Összesen asztalonként
Invazív vizsgálatokban járatos kardiológus szakorvos vagy cardiovascularis radiológus* a vezető kardiológus nélkül 2 2 3

Intenzív terápiában jártas kardiológia szakorvos/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos konzultáns 1 1 1

Szívsebészet szakorvos** EK EK EL

Műszakonként és asztalonként

Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/radiográfus/képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens/rtg. műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló 1 1 1,5

Műtőssegéd 1 1 1

Betegkísérő EL EL EL

Tárgyi feltételek:

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel X X X

Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő X X X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal X X X

Nagynyomású fecskendő, kontrasztanyag X X X

DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.) X X

On-line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés X X X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel X X X

Infúziós állvány X X X

Műszerasztal X X X

Sugárvédő ólom gumikötények (az ellátó személyzet és a beteg számára) 2 3 4

Oxymetria/vérgáz analizátor EL EL EL

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt X X X

Betegszállító fekvő kocsi X X X

IVUS EK X X

Intracardialis echo EL EL

Rotablator EL***

Pressure Wire X X X

Mobil respirator EL X X

Portabilis echo EL X X

IABP szett és konzol X X X

Kardiológiai osztály kardiológiai szakmaspecifikus őrzővel X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szívsebészet EK** EK** EL

Kardiovaszkularis CT, MRI EK EK EK

Megjegyzés:

* A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódoknál intervenciós beavatkozásokban járatos kardiológus szakorvos, szükség esetén 1 fő azonnal elérhető konzultáns, cardiovascularis radiológus vagy kardiológus szakorvos, aki szükség szerint az újraélesztésben is részt vesz.

** 1 órán belül elérhető, 53502: centrumon belüli szívsebészeti elérhetőség

*** Amennyiben a centrumban rotablatio történik.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma laboratóriumonként/évenként:

A 12660, 12730, 12750, 12751, 12752, 12754, 33070, 33110, 33114, 33133, 33143, 33153, 33182, 33340 kódok közül összesítve évi minimum 1000 különböző betegeknél (350 PCI, ebből 100 PPCI-ben). A vizsgáló orvosok által végzett beavatkozás számok feleljenek meg az Egészségügyi Szakmai Kollégium irányelveinek: laborvezető 3 éves gyakorlat 1000 vizsgálat (600 diagn., 300 PCI, 75 PPCI), beosztott orvosok 1 éves gyakorlat (300 diagn., 150 PCI).

A 33970, 33974, 53501, 53502, 53503, 53504 és 53963 kódok közül összesítve évi min. 300, különböző betegeknél.

A 12740 kód évi min. 30.

Invazív elektrofiziológiai diagnosztikus és műtéti beavatkozások minimumfeltételei,
Elektrofiziológiai laboratórium minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.a III.b

Személyi feltételek: (műszakonként és asztalonként)

Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens 1 1 1,5

Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós/röntgen műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló/rtg. szakasszisztens 1 1 1,5

Műtőssegéd 1 1 1

Betegkísérő EL EL EL

Kardiológia szakorvos szívelektrofiziológiai/arrythmológiai tudással 1 1,5 2

Technikus EL EL 1

Aneszteziológia és intenzívterápia szakorvos és szakasszisztens EK EL EL

Tárgyi feltételek:

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel X X X

Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő X X X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal X X X

DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.) X X X

On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés X X X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel X X X

Infúziós állvány X X X

Műszerasztal X X X

Sugárvédő ólom gumikötények 2 3 4

Oxymetria/vérgáz analizátor EL EL EL

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt X X X

Betegszállító fekvő kocsi X X X

Dedikált elektrofiziológiai vizsgálórendszer, minimum 64 csatornás regisztrációra alkalmas intracardiális és testfelszíni EKG X X X

Minimum kétirányú vagy C-armos fluoroszkóp X X X

Ablációs generátor X X X

Transz-szeptális szettek EK X X

Echocardiográfiás kontroll melletti pericardiocentesis feltételei EL X X

86454: számítógépes elektromos térképező (mapping) rendszer, karbon anyagú műtőasztal EK EK EL

Intracardiális echo (ICE) EK X X

II.a szinten csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

A 86455 kód évi min. 75.

A 86451 és a 86454 kód évi min. 50.

Pacemaker, ICD implantatio/BiVentricularis pacemaker műtéti beavatkozás minimumfeltételei,
Pacemaker műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: (műszakonként és asztalonként)

Kardiológia vagy szívsebészet szakorvos, pacemaker implantációs és elektrofiziológiai gyakorlattal 1 2

Rtg. asszisztens vagy radiográfus asszisztens 1 2

Képalkotó diagnosztikai analitikus/képi diagnosztikai intervenciós asszisztens/röntgen műtős szakasszisztens/felnőtt intenzív terápiás szakápoló/rtg. szakasszisztens 1 1

Műtőssegéd 1 1

Betegkísérő EL EL

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL X

Tárgyi feltételek:

Vizsgálat végzésére alkalmas műtő, bemosakodóval és előtérrel X X

Speciális vizsgáló szerkezet, nagyfelbontású képerősítő (C-ív) X X

Képrögzítési és visszajátszási lehetőség a hozzátartozó fogyó anyagokkal X X

DC szinkronizálható defibrillátor, valamint a reanimációhoz szükséges valamennyi egyéb kellék (leszívás, folyamatos O2 ellátás, laringoszkóp, intratrachealis tubus, lélegeztető ballon stb.) X X

On line többcsatornás EKG és nyomásregisztrálásra alkalmas berendezés X X

Műtő lámpa, biztonsági áramforrással, mobil vagy fix mennyezeti felfüggesztéssel X X

Infúziós állvány X X

Műszerasztal X X

Sugárvédő ólom gumikötények 2 3

Speciális katéter készlet valamennyi szükséges méretben, a hozzá tartozó introducer szettel, összekötő, mannifoldok, fecskendők, izoláló anyagokkal együtt X X

Betegszállító fekvő kocsi X X

Rtg.-átvilágító asztal X X

Intracardiális jelanalizátor X X

3 csatornás EKG monitor X X

Elektrofiziológiai stimulátor X

Minimum 6 csatornás intracardiális és testfelszíni EKG X X

II.a szinten csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézményekben végezhető.

Az ellátás végzéséhez szükséges minimális beavatkozások száma évenként:

Az 53771-53775 és az 5377A-5377E-ig terjedő kódtartományban (II.) minimum évi 100, (III.) minimum évi 150, az 53778-53779 kódok közül összesen minimum évi 10.

Pacemaker járóbeteg szakambulancia (utánkövetéses vizsgálatokat végző - follow up)
minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Kardiológia/szívsebészet szakorvos elektrofiziológiai gyakorlattal 1

Kardiológiai szakasszisztens/kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

EKG, számítógép alapú programozó készülék X

Az ellátás végzéséhez szükséges vizsgálatszám évenként: minimum 500.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA

Röntgendiagnosztika Szakmakód: 5100

INTEGRÁLT RADIOLÓGIAI OSZTÁLY

(Az intézmény ellátási igényeihez szükséges valamennyi képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiai tevékenység összessége.)

Ellátási szintek

A tárgyi feltételek biztosításához valamennyi modalitás esetén szükséges a rendszeres karbantartás és minőség-ellenőrzés igazolása.

iR-1 szint: Városi kórház képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység (ideértve a járóbeteg-szakellátó intézeteket is):
általános röntgen, UH diagnosztika.

iR-2 szint: Megyei ellátási központok (megyei kórház) képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység:
általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános MR diagnosztika, angiográfia, intervenciós radiológiai eljárások (DSA, UH-, CT-vezérelt).
Munkahelyi követelmény: a munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie klinikai kutatásokban való részvételre.

iR-3 szint: Térségi progresszív központok képalkotó diagnosztikai (radiológiai) egység:
általános és speciális röntgen, UH-, CT-diagnosztika, általános és speciális MR diagnosztika, angiográfia, általános és speciális intervenciós radiológiai eljárások (DSA, UH, CT, szükség esetén MRI vezérléssel).
Munkahelyi vezetői/munkahelyi követelmény: tudományos minősítés (vagy egyenértékű oktatási-kutatási tapasztalat). A munkahelynek alkalmasnak kell lennie a radiológia területén alap- és szakképzésre, illetve továbbképzésre, képesnek kell lennie tudományos és klinikai kutatásokban való részvételre.

iR = integrált ellátási szint

Integrált radiológiai osztály ellátási szintek minimumfeltételei

Személyi feltételek: iR-1 iR-2 iR-3

1. Orvos

Radiológia szakorvos* (iR-1: rendelőintézet/városi kórház) 1/2 8 15

Ebből neuroradiológia szakorvos** X 1

Ebből gyermekradiológia szakorvos** X 1

Nem szakorvos X X

Részleges vagy teljes akkreditáció rezidensképzésre X X

2. Egyéb diplomás

Fizikus/mérnök/informatikus X 1 1

3. Röntgen asszisztens/radiográfus (iR-1: rendelőintézet/városi kórház) 1/3 10 20

Képi diagnosztikai szakasszisztens X X

Röntgen műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens/képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens/ultrahang szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens 1 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X 2

4. Egyéb

Adminisztrátor X X X

Takarító X X X

Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) X X

*: iR-2: egy szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás.

iR-3: két szakorvost helyettesíthet szakorvosjelölt vagy teleradiológiai szolgáltatás. Modalitásonként legalább egy szakorvos szükséges.

Szakorvosjelölt a modalitások harmadában helyettesítheti a szakorvost.

**Ha az ellátási profil - nagy forgalmú csecsemő- és gyermekgyógyászat (min. 50 ágy), illetve idegsebészeti osztály - indokolja. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

Definíciók:

Röntgenasszisztens (5.2 OKJ).

Röntgen szakasszisztens, képi diagnosztikai szakasszisztens (5.4 OKJ).

Röntgen-műtős szakasszisztens (5.4 OKJ).

Felsőfokú, akkreditált, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens (5.5 OKJ).

Főiskolai végzettségű diplomás radiográfus (BSc).

Magasabb képzettségű szakdolgozó helyettesítheti az alacsonyabb képzettségűt.

Részmunkaidő esetén a létszám a munkaidőkeret függvényében megosztható.

Megjegyzés:

Az integrált radiológiai osztály teljes, minimális felépítése (személyi feltételek, gép, stb.) a személyzet és gépek tekintetében is az egyes különálló részlegekhez képest alacsonyabb létszámmal és kevesebb vizsgálóhellyel és géppel megoldható.

A több műszakos ellátások (UH, CT, MRI) esetében a személyi minimumfeltételek a műszakszám arányában növekednek.

Röntgendiagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek:
2 munkahelyenként (a forgalom függvényében lehet részmunkaidős)

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 1

Rtg. asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus 2

Adminisztrátor* X

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek: R-1 R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

Röntgenvizsgáló-helyiség (R-1: rendelőintézet/városi kórház) 1/2 3 3

Előhívó helyiség, ha nem digitális a röntgen technika 1 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

Hagyományos vagy digitális röntgenfelvételi berendezés (R-1: rendelőintézet/városi kórház) 1/2 3 3

Hagyományos vagy digitális röntgenátvilágító (R-1: rendelőintézet/városi kórház) 0/1 1 1

Hagyományos vagy digitális multifunkciós rtg-készülék (helyettesítheti az átvilágítót) 1 1

Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó X X X

Digitális hard-copy printer (digitális rtg. esetén, hálózati) 1 1 1

Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel X X X

Filmbetöltő szárazasztal (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén) X X X

Adatráfényképező (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén) X X X

Nézőszekrény/digitális radiológiai leletező munkaállomások X X X

Magazintáras nézőszekrény (csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén) X X

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomkesztyű X X X

Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások X X X

Ólomgumi köpeny X X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

Lélegeztető ballon, tubusok X X X

5. Archiválás

Archiváló bútorzat, csak hagyományos röntgenfilmes analóg technika esetén X X X

Digitális archiváló rendszer (csak digitális radiográfia esetén) X X X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Teleradiológia, telekonzultáció minimumfeltételei

A teleradiológia a telemedicina tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok felvételeit elektronikus úton továbbítjuk egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából.

A teleradiológia részét képezi

- a telediagnosztika (távdiagnosztika): ami a vizsgálat lezárását követő, a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés. Olyan vizsgálatok esetén, ahol a két orvos által végzett kiértékelés előírt, az egyik vagy mindkét orvos értékelését kiválthatja.

- a telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Teleradiológia minimumfeltételei a kiértékelői oldalról

Személyi feltételek:

Radiológia szakorvos* 1

Építészeti feltételek:

Számítógépes radiológiai diagnosztikus munkahely számára szolgáló helyiség X

Tárgyi feltételek:

Kiértékelő radiológiai diagnosztikus munkaállomás, radiológiai diagnosztikus munkahely kategóriájának megfelelő számítógép, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával, lehetőség szerint kalibrálható monitorokkal, melyek felbontása/specifikációja a vonatkozó aktuális ajánlásban definiált (különös tekintettel a mammográfiás vizsgálatok távleletezésére) 1

Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni (pl. ajánlott a VPN és a https protokoll) X

Speciális DICOM kompatibilis képkiértékelő szoftver 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Informatikus EK

*Amennyiben az adott diagnosztikai tevékenység jártassági vizsgához kötött, úgy annak megléte kötelező.

Teleradiológia minimumfeltételei az igénybevevői oldalról

Személyi feltételek:

Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens (hagyományos röntgen)/radiográfus 1

Radiológia szakorvos, vagy radiológia szakorvosi felügyelet CT, MRI vizsgálatok esetén (a vizsgálati szövődmények elhárítása a vizsgálatot felügyelő orvos felelőssége) 1

Kapcsolattartó személy (a vizsgált beteg anamnézisének, klinikai adatainak, sz.e. korábbi képeinek elérhetőségéért, a vizsgálatba való írásos beleegyezés meglétéért, a felvetődő szakmai problémák, szükséges beteginformációk beszerzése érdekében) EL

Tárgyi feltételek:

A leletezésre vagy konzultációra kerülő vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi minimumfeltételek X

A felvételek készítéséhez technikai és szakmai protokollok X

Szolgáltatói szerződés a telemedicina (informatikai) szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval X

DICOM 3 formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas berendezések, lehet direkt vagy indirekt digitális felvétel is. A hagyományos analóg röntgenfelvételek (filmek) szkennelése nem elégséges, eredeti DICOM 3 vagy a mindenkori orvosi képszabványnak megfelelő digitális képek készítése szükséges, az igényelt teleradiológiai szolgáltatástól függően: röntgen, UH, CT, MRI vagy mammográfia területén X

Országos nagysebességű hálózatra kapcsolódás, vagy bérelt nagysebességű hálózati kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül X

Az intézményen belüli belső hálózaton a távdiagnosztikai szolgáltatásban résztvevő digitális berendezések lokális összeköttetése (a digitális berendezések elérhetősége érdekében) X

Folyamatos helyi informatikai felügyelet/lehet távfelügyelet is (a kórházon belül a folyamatos működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása érdekében) X

Szünetmentes áramforrás (a kommunikációban résztvevő eszközöket érintő áramingadozásból és rövid idejű áramkimaradásból adódó adatvesztések megelőzése érdekében) X

A visszaérkező leletek elektronikus fogadóképessége a kórházi HIS rendszerben X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Informatikus EK

Sugárvédelmi eszközök (ólomkesztyű, pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások, ólom gumiköpeny) X

Komplex (RTG, CT, MRI, UH) szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélye nem alapozható kizárólag teleradiológiai szolgáltatásra, az orvosi jelenlétet is igénylő vizsgálatokhoz (például: kontrasztanyagos vizsgálatok) szükséges minimális létszámmal az intézménynek rendelkeznie kell.

Adatbiztonság:

Garantálni kell a biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot is, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező (ajánlott a VPN és a https protokoll).

Hardveres és szoftveres elvárások:

Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.

A vírusvédelem biztosítása alapvető.

A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:

A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleradiológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény felelőssége.

Mammográfia Szakmakód: 5102

Mammográfia minimumfeltételei

Személyi feltételek: Emlő
szűrőállomás Klinikai emlő
diagnosztika

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 2* 1

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus 2 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) EL EL

Adminisztrátor** 2 1

Egészségügyi ügyvitelszervező-informatikus (statisztikai feldolgozás) lehet részállású X X

Megjegyzés:

* Csak leolvasáshoz (kettős leletezés), a második orvos forgalom függvényében lehet részmunkaidős vagy személye kiváltható igazolt teleradiológiai (távdiagnosztikai) szolgáltatással.

A mammográfiás szűrés és klinikai emlődiagnosztika működésének további feltétele, hogy az ott dolgozó (legalább 1 fő) radiológus szakorvos az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata és a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója által kiadott emlődiagnosztikai jártassági igazolással rendelkezzen.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek: Szűrés Klinikai

1. Helyiségek (általános és szakmai)

Ultrahangvizsgáló-helyiség 1

Mammográfiás vizsgáló 1 1

Előhívó helyiség (kivéve: digitális mammográfia) X X

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

Hagyományos vagy digitalis mammograph. (kettős fókusz) 1 1

Dedikált emlő-ultrahang berendezés X

Filmelőhívó vagy digitális kiolvasó vagy direkt digitális rendszer X X

Digitális hard-copy printer (digitális rendszer esetén, hálózati) X X

Felvételi kazettakészlet fóliákkal vagy foszforlemezzel (kivéve: dir. Dig.) X X

Filmbetöltő szárazasztal (kivéve: digitális rtg.) X X

Adatráfényképező (kivéve: digitális rtg.) X X

Speciális mammogr. nézőszekrény + (ha digitális rtg.) spec. Mammogr. Monitor X X

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomgumi köpeny X X

Gonád védő sugárvédelmi eszközök a beteg számára X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

5. Archiválás

Archiváló bútorzat X X

Digitális archiváló rendszer (ha digitális a berendezés), teljes képi archiválás biztosítása helyben X X

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Angiográfiás diagnosztika Szakmakód: 5103

Angiográfiás diagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek: R-2 R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 1 2

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus 2 2

Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens 1 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X X

Adminisztrátor* X X

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek: R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

DSA-vizsgáló előkészítővel 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

DSA telepített, rögzített, képerősítő és cső kényszerkapcsolásban, képerősítő célnak megfelelően méretezett, cső és generátor folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett 1 1

Ultrahang vizsgáló készülék X X

Nagy nyomású fecskendő (injektor) 1 1

Digitális CD, DVD írási lehetőség X X

Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás X X

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomkesztyű X X

Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások X X

Ólomgumi köpeny X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

Lélegeztető ballon, tubusok X X

Lélegeztetőkészülék oxigénellátással X X

Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén) X X

5. Archiválás

Digitális archiváló rendszer X X

Állandósági vizsgálatok X X

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

CT diagnosztika Szakmakód: 5108

CT diagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek: (műszakonként legalább): CT Intervenció
(CT-vezérelt)

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 1 1*

Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens 2 2

Rtg. műtős szakasszisztens, lehet részállású X

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X X

Adminisztrátor** X X

Megjegyzés:

* Intervenciós radiológiai jártassági vizsga megléte.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek: R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

CT-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

Raktár X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

MDCT 1

MDCT ≥ 16 szeletes 1

Nagy nyomású fecskendő (dual-injektor) 1 1

Digitális CD, DVD készítési lehetőség X X

Diagnosztikus radiológiai munkaállomás X X

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomkesztyű X X

Ólomgumi köpeny X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

Lélegeztető ballon, tubusok X X

Lélegeztetőkészülék oxigénellátással X X

Altatógép (sürgősségi és gyermek-ellátás esetén) X X

5. Archiválás

Digitális archiváló rendszer X X

Vizsgálati protokollok X X

Állandósági vizsgálatok X X

Megjegyzés:

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

MRI diagnosztika Szakmakód: 5109

MRI diagnosztika minimumfeltételei

MRI

Személyi feltételek: (műszakonként) R-2 R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 1 1

Képi diagnosztikai szakasszisztens/képi diagnosztikai intervenciós szakasszisztens/CT-MRI szakasszisztens 2 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) 1 1

Adminisztrátor* X X

Megjegyzés:

* lehet két modalitásonként 1 fő

Tárgyi feltételek: R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

MRI-vizsgáló, előkészítő és vezérlőhelyiség 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

MR (min. 1.5 T) 1 1

Nagy nyomású injektor MR kompatibilis 1 1

Digitális CD, DVD írási lehetőség X X

Nézőszekrény X X

Radiológiai diagnosztikai munkaállomás 1 1

3. Sugárvédelmi eszközök X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

Lélegeztető ballon, tubusok X X

Lélegeztetőkészülék oxigénellátással (sürgősségi ellátás esetén, MR-kompatibilis) X X

Altatógép (gyermek-ellátás esetén, MR-kompatibilis) X X

5. Archiválás

Digitális archiváló rendszer X X

Vizsgálati protokollok X X

Állandósági vizsgálatok X X

Ha az ellátási profil igényli, a vizsgálathoz MRI gyakorlattal rendelkező szakorvos szükséges - amennyiben idegsebészeti ellátás történik, neuroradiológus elérhetősége szükséges. Teleradiológia tevékenységgel is bevonható speciális képzettségű szakorvos.

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

Vaszkuláris intervenciós radiológia Szakmakód: 5203

Vaszkuláris intervenciós radiológia

Személyi feltételek: R-2 és R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függő)* 1

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens 2

Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X

Adminisztrátor** X

Megjegyzés:

* Vaszkuláris intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós onkoradiológia Szakmakód: 5204

Intervenciós onkoradiológia

Személyi feltételek: R-2 és R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)* 1

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens 2

Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X

Adminisztrátor** X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Intervenciós neuroradiológia Szakmakód: 5205

Intervenciós neuroradiológia

Személyi feltételek: R-2 és R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)* 1

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens 2

Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X

Adminisztrátor** X

Megjegyzés:

* Neuro-intervenciós radiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági igazolással rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Tárgyi feltételek az 5203, 5204, 5205, 5206 szakmai kódokhoz R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

DSA-vizsgáló előkészítővel 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

A használati célnak megfelelően méretezett DSA, melynek röntgen csöve és generátora folyamatos üzemre, nagysebességű, ismételt sorozatokra méretezett 1 1

Ultrahang berendezés X X

Nagy nyomású fecskendő (injektor) X X

Digitális CD, DVD írási lehetőség X X

Magazintáras nézőszekrény vagy diagnosztikus munkaállomás X X

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomkesztyű X X

Pajzsmirigy, szem, gonád ólomtakarások X X

Ólomgumi köpeny X X

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

Lélegeztető ballon, tubusok X X

Lélegeztetőkészülék oxigénellátással X X

Altatógép (neuroendovascularis intervenció végzése esetén) X

5. Archiválás

Digitális archiváló rendszer X X

Állandósági vizsgálatok X X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Egyéb intervenciós radiológia Szakmakód: 5206

Egyéb intervenciós radiológia

Személyi feltételek: R-2 és R-3

Radiológia szakorvos (lehet részállású, heti műszakok számától függően)* 1

Röntgen asszisztens/rtg. szakasszisztens/képi diagnosztikai szakasszisztens/radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztens 2

Rtg. műtős szakasszisztens/intervenciós szakasszisztens 2

Diagnosztikai képalkotó/képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szintű) X

Adminisztrátor** X

Megjegyzés:

* Intervenciós onkoradiológiai beavatkozás csak az Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által jóváhagyott módon, a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológus Társaság által kiadott jártassági igazolás birtokában vagy jártassági bizonyítvánnyal rendelkező szakorvos által irányított munkahelyen végezhető.

** Lehet két modalitásonként 1 fő.

A több intervenciós radiológiai szakterületet működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÉS RADIOLÓGIAI TERÁPIA ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA

Teljeskörű ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5301

Teljeskörű radiológiai ultrahang diagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek: UH
(munkahelyenként)

Radiológia szakorvos (lehet részállású, műszakok számától függően) 1

Általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens EL

Adminisztrátor* X

Megjegyzés:

* Lehet két modalitásonként 1 fő.

Tárgyi feltételek: R-1 R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

Ultrahangvizsgáló-helyiség 1 2 3

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

Ultrahang alapberendezés 1 1 1

Ultrahang közép-felső szintű berendezés, UH kontrasztos vizsgálati lehetőséggel 1 2

Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség X X X

Nézőszekrény (vagy digitális képmegtekintő munkaállomás) X X X

3. Sugárvédelmi eszközök

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

5. Archiválás

Digitális/hard-copy archiválórendszer X X X

Állandósági vizsgálatok igazolása X X X

A több modalitást működtető központokban a betegek és a személyzet számára előírt feltételek a szükséges mértékig összevonhatók.

Kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) Szakmakód: 5303 (4000)

Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5304

Gasztroenterológiai ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5305

Szemészeti ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5306

Neurológiai ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5307

Urológiai ultrahang diagnosztika Szakmakód: 5308

5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 ultrahang diagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek: UH (munkahelyenként)

Szakorvos (radiológia vagy a fentebb felsorolt szakmák szakorvosának valamelyike) 1

Általános és vaszkuláris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens/szonográfus szakasszisztens EL

Tárgyi feltételek: R-2 R-3

1. Helyiségek (általános és szakmai)

Ultrahangvizsgáló-helyiség 1 1

Lelet és kép archívum (film/digitális) X X

2. Gépek, műszerek, berendezések

Ultrahang alap-, közép-, vagy felsőszintű berendezés az ellátandó feladat függvényében 1 1

Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség 1 1

Nézőszekrény (digitális rtg.: munkaállomások) X X

3. Sugárvédelmi eszközök

4. Sürgősségi ellátás eszközei (i.v. kontrasztanyag használata esetén)

5. Archiválás

Digitális/hard-copy archiválórendszer X X

Állandósági vizsgálatok X X

KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK

Homeopátia Szakmakód: 8011

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott gyógyszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A homeopátiás gyógymód három alap-princípiumra épül:

− hasonlósági szabály,

− gyógyszervizsgálat egészséges emberen,

− potenciálás (a gyógyszerek speciális elkészítési módja).

A hasonlóság szabálya megköveteli a páciens individuális gyógyszervizsgálat jellegzetes tüneteinek az összehasonlítását. A két tünetsor összevetése a hasonló gyógyszer (simile) kiválasztását teszi lehetővé.

A homeopata orvos részletes homeopátiás anamnézist vesz fel - figyelembe véve a páciens által hozott leleteket, diagnózist és zárójelentést is, a pácienst megvizsgálja, és kikérdezi, majd a testi és a mentális-emocionális tünetek alapján megkeresi a számára legmegfelelőbb homeopátiás gyógyszert.

A homeopata orvos a beteg állapotváltozását annak visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A homeopata orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

Homeopátia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Homeopata KM orvos (Msc) 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

Vizsgálóágy X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Hagyományos kínai orvoslás Szakmakód: 8012

Szaktevékenység

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét egy speciális anamnézis, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi.

Kezelési módszerei

A kiválasztott módszer a páciens szervezetének saját öngyógyító rendszerét aktiválja.

A Hagyományos Kínai Orvoslást (HKO, vagy TCM) végző orvos a beteg állapotváltozását a kezelt beteg visszajelzései, valamint a rendszeres orvosi konzultáció alapján észleli, és a kezelési tervet szükségszerűen módosítja. A HKO (TCM) orvos a gyógyító tevékenység mellett betegségmegelőző, életmód-tanácsadó tevékenységet is végez.

A HKO (TCM) olyan diagnosztikai és terápiás modalitás (invazív finom tűkezeléssel), amely a Hagyományos Kínai Orvoslás klasszikus, többezer éves tanait adaptálja a jelenlegi anatómiai, élettani és pathológiai ismeretekhez az EBM (Evidence Based medicine, Tényeken Alapuló Orvoslás) talaján. A HKO-t alkalmazói inkább használják a nyugati medicina kiegészítőjeként, illetve egyes esetekben önállóan. Fő eleme a perifériás idegstimuláción alapuló központi idegrendszeri reakció, amely a hypophysis-hypothalamikus tengelyen keresztül fejti ki sokrétű hatását, mint a vegetatív idegrendszeri balansz elérése, a fokozott szimpatikus aktivitás csökkentése, egyes hormonális változások kiváltása, a fájdalomszindrómák csökkentése ismert neurotranszmitterek fokozott release-vel. Mindemellett megtartja klasszikus magyarázatként a TCM régi terminus technikusaiként ismert fogalmakat is (pl. Qi, yin és yang, meridiánok, stb.), de modern értelmezésben (antidrom -axon reflex, segmentális, extrasegmentális neuromodulációs hatás és más centrális idegrendszeri effektus).

Európai és amerikai alkalmazása kiterjed a különböző eredetű fájdalmak, alvászavarok, hangulati zavarok kezelésére, rehabilitációs területekre (stroke utáni rehabilitáció, mozgássérült gyermekek habilitációja) is.

Modern alkalmazása a dietetikai, kÍnai herbál medicina, mozgásterápia (Tai-Qi, Qi-Gung, Tuina), tűstimuláció mellett a tartós tűstimulációs, elektromos radiofrekvenciás stimulációs módszerekkel is bővült.

Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Hagyományos kínai KM orvos (Msc) 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

Vizsgálóágy X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Egyéb: elektromos stimulációs eszköz, elektromágneses műszerek, rádiófrekvenciás targeted biostimulációs eszköz opcionális.
Egyszerhasználatos vagy többszörhasználatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többszörhasználatos tűk esetében). X

Akupresszúra Szakmakód: 8016

Szaktevékenység

Kiegészítő gyógyító és életminőség javító természetgyógyászati tevékenység.

Akupresszúra, masszázstechnikák, ingerterápiák (moxa, köpöly, fülgyertya, stb). A fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Akupresszúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában
végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász akupresszőr 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas helyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság)/tornaszőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag/tornaszivacs X X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Kiegészítő fizioterápiás módszerek Szakmakód: 8017

Szaktevékenység

Olyan kiegészítő, nem konvencionális fizioterápiás, főként hidroterápiás eljárásokat, hidegvíz kezeléseket alkalmaz (lemosás, zuhany, pakolás, rész- és egészfürdő), amelyeket a szokásos fizioterápiás kezelések során nem, vagy csak ritkán alkalmaznak (pl. Kneipp, Szvedana, Vamana, Bhasti, Naszja), valamint átadja az ezekkel kapcsolatos életmódi elveket, és mozgásterápiát, masszázst, gyógynövényeket is alkalmaz.

Nem konvencionális fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában
végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász fizioterapeuta 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

A kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb 170 cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a vízelvezetést biztosító összefolyóval, kád és zuhany szükséges X X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető) Szakmakód: 8021

Szaktevékenység:

A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálteraputa tevékenysége keretében a beteget speciális - kézzel végzett - műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra, gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.

Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Manuálterápia KM orvos (Msc)/gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta (Bsc, Msc) (a nyaki gerinc manipulációt kivéve) 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Kezelőágy körüljárhatóan elhelyezve X

Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérő X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos/gyógytornász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Indiai (ajurvédikus) gyógyászati eljárások Szakmakód: 8022

Az ajurvéda orvos a hagyományos indiai orvoslás és egészségszemlélet alapján, felhasználva az európai medicina ismereteit, eredményeit és diagnosztikai adatait - ezen belül elsősorban az ajurvéda típustan meghatározásával és változásának diagnosztizálásával, a homeosztázis helyreállításával - gyógyít. A gyógyítás során alkalmazza az ajurvéda dieto-terápiát, a pancsakarmát, a rasayanat, és az ajurvéda receptúrát (növényi, állati és szervetlen anyagokat). Felhasználja a yoga mozgásterápiáját, meditatív módszereit. Ismeri az indiai masszázsterápiát, azon belül a marma pontok alkalmazását, és a különféle olajokat.

Ajurvédikus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Ajurvédikus KM orvos (Msc) 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Méregtelenítő módok Szakmakód: 8023

Szaktevékenység

A méregtelenítő életmód-terapeuta (Kneipp-orvos) tevékenysége magában foglalja azon hagyományosan európai természetes gyógymódokat, melyeket a Kneipp módszer is magában foglal. Ide tartozik a hidroterápiás eljárások és orvosi pakolások működéséről és hatásáról szóló elméleti tudás, mélyreható táplálkozástudományi, mozgásterápiás, gyógynövény- és természetes életritmusra vonatkozó ismeretek. A Kneipp gyógymódon belül a leöntések, egyes, illetve teljes testrészek vizes kezelése, valamint borogatások gyakorlati alkalmazása is követelmény. A Kneipp-orvos képzéséhez hozzátartozik az életmód-tanácsadás, beleértve a táplálkozás, mozgás és biológiai ritmusokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását, továbbá a stresszkezelésben és betegségmegelőzésben való jártasság. Rendkívül fontos továbbá elsajátítani azokat az ismereteket, melyek a gyógykúrák során fellépő esetleges reakciókkal, illetve a kúrákat érintő szabályozásokkal kapcsolatosak.

Életmód tanácsadás és természetes gyógymód terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Életmód tanácsadó és természetes gyógymód terapeuta (Msc/Bsc)/Kneipp orvos/terapeuta 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Vizes kezelésekhez: a kezelőhelyiségnek csempézettnek kell lennie, legkevesebb 170 cm magasságig, csempézett aljzattal kell rendelkeznie, a vízelvezetést biztosító összefolyóval, kád és zuhany szükséges X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Keleti mozgás- és masszázsterápia Szakmakód: 8026

Szaktevékenység

A nem konvencionális mozgás- és masszázs terapeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését, mint kiegészítő gyógymód szolgálják. Kompetencia szintjén masszázsterápiát, légzésterápiát, mozgás-, mozgatásterápiát végez.

Nem konvencionális mozgás- és masszázsterápia minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában
végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász mozgás masszázsterapeuta 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy tornaszőnyeg (tisztítható textil vagy műanyag), tornaszivacs X X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Tibeti gyógyító eljárások Szakmakód: 8032

Szaktevékenység

A tibeti gyógyító eljárás célja a természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, valamint az önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációra; továbbá az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodás- és magatartásmód felismeréséhez, valamint ezek gyakorlásához való segítségnyújtás.

Tibeti gyógyító járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos tibeti gyógyító eljárás módszerek képesítéssel 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Életmód oktatás és tanácsadás Szakmakód: 8036

Szaktevékenység

Élmény centrikus módszer együttes alkalmazásával segíti a szolgáltatást igénybevevőt életmódjának átalakításában - a civilizációs betegségek, a testi-lelki ártalmak csökkentése, vagy kiküszöbölése, egészsége megőrzése vagy helyreállítása érdekében.

Nem konvencionális életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász életmód tanácsadó 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Szaktevékenység:

Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált, komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést, dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.

Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Antropozófikus KM orvos (Msc)/Antropozófus terapeuta (Bsc) 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos/terapeuta számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Fitoterápia Szakmakód: 8037

Szaktevékenység

A fitoterápia magában foglalja a betegek kiegészítő kezelését, amely történhet gyógynövényekkel, vagy gyógynövény készítményekkel és gyógyhatású anyagokkal. Az alkalmazónak ismernie kell a növények fő hatóanyagait, azok hatását a szervezetre, a növények hatástani, illetve terápiás besorolását, alkalmazásuk módját, helyét és értékét a terápiás rendszerben.

Fitoterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász fitoterapeuta 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Neurálterápia Szakmakód: 8041

Szaktevékenység:

A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással (speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának alkalmazásával) kezeli.

Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos Neurálterapia KM orvos (Msc) 1

Tárgyi feltételek:

A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés, törléstartó, üvegedények X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző orvos számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoscop, lázmérő, nyelvlapoc, vesetál X

Számítógép, telefon X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK

Reflexzóna terápia Szakmakód: 8046

Szaktevékenység

Az egészséget megtartó életerők tudatos, célirányos serkentése ujjnyomással, a korporális reflexterületeken, meghatározott zónára, fájdalomküszöb alatti nyomáserősséggel. Ez a technika kortól függetlenül mindhárom területen, a prevencióban, orvosi kezelések kiegészítéseként, rehabilitáció esetén egyaránt hatékony. Megfelelő hozzáértéssel állapotfelmérésre is alkalmas.

A láb, a kéz és a fül reflexzónái pontmasszázzsal, saját kezeivel, valamint magvakkal, fénnyel, mágnessel, moxával, szondával serkenthetők.

Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász reflexológus 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Folyóvizes (hideg-meleg) lábmosási lehetőség a beteg számára X X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Kineziológia Szakmakód: 8057

Szaktevékenység

A kineziológia alternatív és komplementer jellegű, készség-, képesség- és személyiségfejlesztő, pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó prevenciós, holisztikus módszer. A kineziológia segít az egészségmegőrzésében, a betegségek megelőzésében, gyógyításában, az öngyógyítás folyamatában, a betegségek mögött álló problémák feltárásában, a rehabilitációban, a személyiségfejlődésben. A kineziológiai módszerek mellett természetgyógyászati, mentálhigiénés, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai módszereket is alkalmaz.

Kineziológia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában
végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász kineziológus 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

Szemtréning Szakmakód: 8067

Szaktevékenység

Komplementer gyógyító és látás-, illetve életminőség javító, látást tehermentesítő természetgyógyászati tevékenység.

A szemtréning a látást tehermentesítő életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

Szemtréning járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás A beteg otthonában végzett tevékenység

Személyi feltételek:

Természetgyógyász látástréner 1 1

Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról X

Szemtükör, legalább 300W-os lámpa, látástesztek vizus megállapítására/vizus tábla, könyv színtévesztés megállapítására X X

Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiség X

A beteg ellátását végző természetgyógyász számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzat X

Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiség X

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció EK EK

KLINIKAI ONKOLÓGIA

Klinikai onkológia Szakmakód: 1200

Progresszivitási szintek - A felnőttkori onkológiai ellátásban

Alapellátók és járó-, fekvőbeteg szakellátók

A járási (települési) szintű alapellátó és járó-, valamint a fekvőbeteg szakellátó intézmények feladata a daganatok elsődleges megelőzését célzó életmód egészségügyi ismereteinek terjesztése, közreműködés a másodlagos megelőzést szolgáló szervezett szűrővizsgálatok lakossági részvételének emelésében, a rákbetegségek korai felfedezésében, a rákgyanús személyek további szakellátásban részesülésében (beutalásában), valamint részvétel a daganatos betegek rehabilitációs és palliatív krónikus ellátásában.

II.a szint:

Megyei Onkológiai Központ: a megyei közigazgatási határok alapján meghatározott, közepes térségekben működő rákbeteg-ellátási szervezetek, amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és gondozásában - a komprehenzív szemlélet alapján - képes a betegségekkel kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A megyei központok rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagyszámban előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onko-team munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják.

II.b szint:

Sugárterápiás ellátást is biztosító megyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási szintű megyei onkológiai központokéval.

III.a szint:

Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek - saját II.a vagy II.b szintű ellátási kötelezettségeiken túlmenően - elvégzik a térségi egységükhöz tartozó megyei onkológiai ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő megyei központok szakmai feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onko-team munka keretében történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - az országos onkológiai központtal erre kijelölt szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják térségi szinten.

III.b szint:

Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése - a közép-magyarországi térségi feladatok végzésén túlmenően - a ritkán előforduló daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása, molekuláris patológiai diagnózis alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével.

Klinikai onkológia minimumfeltételei

Általános feltételek:

A daganatos betegek ellátása komplex feladat, így a betegek optimális ellátásának meghatározása több szakterület orvosainak együttes feladata. Ez ad garanciát arra, hogy - a nemzetközi ajánlások figyelembevételével - a betegek kivizsgálása és kezelése egységes legyen a daganatos betegek többszakmás ellátását végző onkológiai centrumokat működtető intézményeken belül, illetve országosan.

Az onkológiai ellátás multidiszciplináris jellegére tekintettel és a szakmánkénti követelmények érvényesülése érdekében a szolgáltatónál:

1. Meg kell határozni a sokféle daganat közül az ellátható lokalizációs csoportot (csoportokat) (BNO-10 II. Daganatok, C00-D48 kódtartomány) a szolgáltató szakterülete (szakmakódja) alapján.

2. Biztosítani kell az 1. pont szerinti daganatcsoport ellátásához szükséges orvosi eljárások (OENO kódtartomány) szakmai minimumfeltételeit.

3. Biztosítani kell az 1. és 2. pont szerinti tevékenység onkológiai team munkában történő végzéséhez szükséges szakmai környezet (háttér) feltételeit.

3.1. Az onko-team feladatai:

Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljeskörű diagnózis felállításához szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok meghatározását, illetve a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredmény esetén.

Ennek során az onko-team javaslatot tesz a beteg további ellátására, így

- a betegség klinikai stádiumának (staging) meghatározására,

- a klinikai stádium meghatározását követően a terápiás tervre (mely figyelembe veszi a folyamat szövettani természetét, kiterjedését, a beteg általános állapotát, kísérő betegségeit, kezelés-speciális szervi funkcióit és a betegnek a kezelésbe való tájékoztatottságon alapuló beleegyezésének [informed consent] meglétét vagy hiányát),

- az egyes terápiás módszerek alkalmazásának sorrendjére,

- a terápiás módszerek egymással történő kombinálására (pl. radiokemoterápia),

- a terápia eredményességének ellenőrzésére, ha szükséges, módosítására,

- a műtéti beavatkozás idejére, kiterjesztésére,

- a sugárterápia főbb jellemzőire, irányára,

- a gyógyszeres terápia főbb jellemzőire,

- klinikai vizsgálat keretében történő kezelés esetén a protokollra és annak szakmai tartalmára,

- a tervezhető rehabilitációra,

- egyes speciális esetekben véleményt ad a kórismézés további lépéseire, figyelemmel arra, hogy a daganat kiterjedése, terápia iránti érzékenysége és a beteg általános állapota, valamint beleegyezése vagy ennek hiánya mellett a további vizsgálatnak van-e terápiás konzekvenciája.

3.2. Onko-team tagja legalább:

- klinikai onkológus szakorvos,

- patológus szakorvos (molekuláris patológiai háttérrel),

- radiológus szakorvos,

- sugárterápiás szakorvos,

- az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,

- a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi szakterület szakorvosa,

- a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak valamelyikével),

- vélemény-nyilvánítási joggal az onko-teamben részt vehetnek (amennyiben jelenlétüket a beteg nem zárta ki) az érintett szakmák szakorvos-jelöltjei és rezidensei is,

- onko-team szervező,

- az onko-team esetenként kiegészülhet egyéb képalkotó-, labor-diagnosztikai szakterület, ápolói munkaterület képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával, a beteg pszichés vezetését, rehabilitációját végző szakemberrel.

3.3. Onko-team működési rendje

Az onko-team működési rendjét az adott egészségügyi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell. Az onko-team saját ügyrendjében szabályozza az ülések helyét, a betegeknek a megbeszélésre való bejelentésének rendszerét, a javaslat meghozatalának részleteit, a különvélemények rögzítésének szabályait. Az onko-team-et a sokszakmás onkológiai ellátást végző egészségügyi intézmény (szolgáltató) a klinikai onkológiai osztályának szervezeti egységeként működteti, szükség esetén más intézmény/intézmények (szolgáltató/szolgáltatók) szakorvosainak bevonásával. Az onko-team javaslatai az adott egészségügyi intézményben történő betegellátásra hatályosak. Amennyiben az adott intézményben rendelkezésre nem álló módszer kerül ajánlásra, az az illető intézményt képviselő szakorvos munkahelyére is vonatkozik.

Az onko-team legalább hetente ülésezik - a nagy számban előforduló daganatoknál az esetszám függvényében nagyobb gyakorisággal, a ritka daganat csoportoknál a diagnózis felállítását követő idő betartásával.

Az onko-team tagjainak az üléseken való részvétele - eseti megoldásként - telemedicinális, telekommunikációs eszközök igénybevételével is biztosítható.

Amennyiben az onko-team javaslatának kialakításához szükséges, úgy biztosítani kell a beteg vizsgálatának lehetőségét.

A beteg/törvényes képviselő kívánságára biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétel lehetőségét.

Az onko-team javaslatát a kezelő szakorvos referálása és a rendelkezésre bocsátott egészségügyi dokumentáció áttekintése alapján hozza meg, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek, és egy példánya a bizottság által vezetett nyilvántartásban megőrzendő, a másik a beteg orvosi dokumentációjának részét képezi.

A beteg klinikai adatait a diagnózis felállítását követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 21 napon belül az onko-team elé kell vinni. Ez az idő legfeljebb 30 napra meghosszabbítható. Ha egy naptári hónapon belül több beteg onko-team elé kerülése ezt meghaladja, az orvosigazgató köteles megvizsgálni ennek okát, és a szükséges szervezési változtatásokat végrehajtani, vagy személyi felelősség esetén a megfelelő szankciókat alkalmazni.

Sürgősségi beavatkozás szükségessége esetén a beteg ellátása az onko-team előzetes véleményének kikérése nélkül is elvégezhető, de ebben az esetben is szükséges a következő onko-team ülésen a beteg kórtörténetének ismertetése, valamint a sürgősség tényének és okának az onko-team dokumentációjában való rögzítése. A sürgős szükség fogalmára az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet az irányadó.

Az onko-team terápiás javaslatáról a kezelőorvos a beteget minden esetben tájékoztatni köteles. A beteg aláírásával igazolja a kezelési terv egészének vagy egyes részeinek elfogadását vagy annak visszautasítását, mely a beteg dokumentációjának részét képezi.

Az onko-team javaslatát minden esetben a beteg dokumentációjában és az onko-team által vezetett nyilvántartásban is el kell helyezni.

4. Ki kell dolgozni a betegek kellő időben és megfelelő módon történő ellátását lehetővé tevő szervezett betegutak rendszerét mindazon daganatos lokalizációkra és beavatkozási típusokra nézve, amelyekre az adott szolgáltatónál a személyi/tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

5. Biztosítani kell az onko-team ülésén való részvétellel kapcsolatos költségek megtérítését mindazon tagok számára, akik más egészségügyi szolgáltatónál, vagy az onko-team-et szervező szolgáltató más telephelyein dolgoznak.

6. Az onko-team-szervező feladatai körében:

a) összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó társosztály jelzéseit az onko-team elé kerülő betegekről, a team általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt speciális dokumentációról (pl. CD-n tárolt képanyag, video, leletek),

b) besorolja a betegeket az onko-team megbeszélésre, szükség esetén rendkívüli megbeszélést szervez,

c) rögzíti a kórházi rendszerben a betegek személyi adatait és az egészségügyi adatokat,

d) másolatot készít a képi dokumentációkról (scanner, CD-másolat),

e) a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről fénymásolatot készít,

f) dokumentálja az onko-team javaslatát,

g) a beteg írásos kérésére postázza az onko-team állásfoglalását,

h) a team által javasolt vizsgálatokra, onkológiai vagy sugárterápiás szakvizsgálatra, szimulálásra, ambuláns vagy osztályos kezelésre előjegyzést kér, ezeket postázza a betegeknek,

i) figyelembe véve a klinikai sürgősség mértékét - a centrumvezető főorvossal egyeztetve - nyilvántartásba veszi az onko-team üléseken készült javaslatokat,

j) az onko-team-eken, vagy a központ referáló értekezletein jelez minden olyan új információt, amely a betegek ellátása szempontjából lényeges. Előkészíti az onko-team szakmai tájékoztatóit, ezekhez a technikai feltételeket biztosítja. A főnővérrel és a sugárterápia vezető asszisztensével együttműködve jelzi azokat a szakdolgozói problémákat, melyeket a betegek kezelésre való besorolásában figyelembe venni szükséges.

Klinikai onkológiai fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

A Klinikai Onkológia Osztályok aktív ellátási feladataihoz (a krónikus ellátási feladatok nélkül) a progresszív ellátási szint és területi ellátási kötelezettség figyelembe vételével megfelelő kapacitású intézményi háttér létesítése szükséges, az alábbiakban a minimális (15 ágyas) osztályszervezetre megadott személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a-II.b
Megyei Onkológiai Központ III.a
Térségi Onkológiai Központ III.b
Országos Onkológiai Központ

II.a II.b

Személyi feltételek:

Osztályvezető főorvos - legalább 5 éves klinikai onkológia szakvizsgával és szakmai gyakorlattal rendelkező klinikai onkológus szakorvos (ágyszámtól függetlenül) 1

Klinikai onkológia szakorvos (ágyszámarányos) 2

Egyéb szakorvos (feladatarányos) 1

Orvos (ágyszámarányos) 1

Gyógyszerész (az osztályon történő citosztatikus keverék-infúzió készítés felügyeletéhez) EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Onko-team szervező (felső- vagy középfokú egészségügyi végzettséggel, feladatarányos) 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Humán erőforrás szervező EL

Gyógyfoglalkoztató/Foglalkozásterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta EL

Informatikus EL

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Elkülönítő betegszoba X

Kezelő/kötöző helyiség X

Speciális kezelő/vizsgáló X

Infúzió-előkészítő helyiség X

Vérmelegítő X

Citosztatikus keverék infúziók készítéséhez vertikális levegőáramlású lamináris air flow box-szal rendelkező aszeptikus labor. A citosztatikus keverék készítése gyógyszerész felügyelete mellett, az erre vonatkozó hatályos szakmai előírások szerint történik X

Zárható „ellenőrzött készítmény” tárolás X

Digitális adathordozón tárolt diagnosztikus képanyag megtekintésére és demonstrálására alkalmas informatikai felszerelés X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (Rtg, UH) EK EL EL

CT, MRI EK EK EL

PET-CT EK EK EK

Angiográfia EK EL EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, tumormarker-vizsgálatok EK EL EL

Citológia szövethenger-biopszia és aspirációs mintavétel EK EL EL

Patológia, hisztológia EL EL EL

Sürgősségi ellátás EK EL EL

Anaesthesiológiai és Intenzív ellátás EK EL EL

Invazív radiológia EK EL EL

Molekuláris pathológia (Biomarker-vizsgálatok, mutáció analízis) EK EL EL

Nukleáris medicina EK EL EL

Sugárterápia EK EL EL EL

Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti speciális laboratóriumokban) EL EL EL

Speciális supportáció és speciális rehabilitáció (belgyógyászat, kardiológia, hematológia, fül-orr-gégészet, arc-állcsont-szájsebészet, gasztroenterológia, tüdőgyógyászat, ortopédia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, urológia, ideggyógyászat, szemészet, rehabilitációs alaptevékenységek, pszichiátria, stb.) EK EL EL

Az adott intézmény tevékenységi körében engedélyezett daganatcsoportok ellátásához szakmailag indokolt egyéb diagnosztikai, illetve daganatellenes műtéti-invazív és non-invazív beavatkozások feltételeinek biztosítása a klinikai társszakmák szakmai feltételei keretében szükséges EK EL EL

A „kúraszerű” kemoterápia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a-II.b-III.a-III.b

1. A „kúraszerű” kemoterápiák szakmai, szervezeti követelményeit a Klinikai Onkológiai Osztályok keretében, a járóbetegek „nappali” vagy „egynapos” klinikai ellátási formájában kell biztosítani az adott Osztály személyi, kapacitási, elhelyezési adottságainak figyelembe vételével.
2. A citosztatikus keverékinfúziók előállításának feltételei azonosak a klinikai onkológiai osztály tárgyi feltételei
között meghatározottakkal.

Személyi feltételek:

A kúraszerű ellátás esetén 4 speciális fektető ágyra a Klinikai Onkológiai Osztály
1 fekvőbeteg ágyszámára eső személyi feltételekkel kell az Osztály létszámát kiegészíteni. X

Tárgyi feltételek:

Infúzió-előkészítő 1

Kemoterápiás kezelőkórterem 1

Elkülönítő betegszoba 1

Vérmelegítő 1

Kemoterápiás fektető ún. speciális fektető ágy (szék) legalább 4

Nővérhívó berendezés kemoterápiás kezelőkórteremben X

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Általános feltételek:

1. Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia - szakellátási feladatai körében - végzi az adott onkológiai központ által ellátott rosszindulatú daganatos betegek szakmai szabályok szerinti követéses gondozását és a gondozási események dokumentálását az országosan egységes gondozási nyilvántartásban. E feladatokat az onkológiai központ onko-teamjei közreműködésével és az ellátott daganat-lokalizációk tekintetében kell meghatározni, illetve az e feladatok profilírozottságának és mennyiségének megfelelő számú szakrendeléseken és szakambulancián megvalósítani.

2. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása esetén egyes - az 1. pont szerint meghatározott - diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs célú onkológiai járóbeteg szakellátási és követéses gondozási feladatok végzése a térségi onkológiai központ szakmai felügyelete mellett.

Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

II.a-II.b III.a III.b

Személyi feltételek:

Klinikai onkológia szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL 1

Vezetőasszisztens/vezető szakasszisztens 1

Gondozó/szakgondozó 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/onkológiai szakápoló 1

Betegkísérő EL

Foglalkozásterapeuta EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Kezelő/kötöző helyiség 1

Elektrostimulátor (fájdalom-ambulancia működése esetén) EL X

Lymphomat (a kézi nyirokdrainage lehetőségével együtt, speciális végzettségű gyógytornásszal) EK X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Klinikai Onkológiai Osztály EK

Onkológiai fájdalom-terápiás szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.a-II.b III.a III.b

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1* 1 1

Neurológia szakorvos EL 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/onkológiai szakápoló 1* 1 1

Műtőssegéd (invazív beavatkozásokhoz) 1 1

Tárgyi feltételek:

Kezelő/kötöző helyiség (ld. a rendelő általános feltételei) + TENS kezelő készülék 1* 1 2

Aneszteziológiához szükséges eszközök X* X X

3 ágyas fektető, infúziós állványokkal, pumpákkal EL 1

Műtő - C karos képerősítővel (2 monitor + nyomtató) 1 1

Regionális anaesth. egység-tálcák - legalább EL 8

Különböző spinális és epidurális tűk, katéterek EL X

Helyi érzéstelenítő oldatok EL X

EKG monitorozás lehetőség, pulse oxymeter EL X

Radiofrekvenciás generátor - speciális tűk EL X

Resuscitációs felszerelés EL X

Megjegyzés:

* A II. progresszivitási szintű Megyei Onkológiai Központokban legalább az Aneszteziológiai és Intenzív Terápia cím alatti „Fájdalomterápia szakambulancia” (szakmakód: 1503) feltételeit kell biztosítani.

Sugárterápia Szakmakód: 1201

Sugárterápiás centrum személyi feltételei
(diplomások és szakasszisztensek1)

Progresszivitási szint

II.b-III.a-III.b

Személyi feltételek:

Onkoradiológia szakorvos2 300 új betegre 1

Terápiás szakasszisztens

Szakasszisztens3 200 új betegre 1

Szakasszisztens4 brachyterápiás készülékenként 2

Szsakasszisztens5 szimulátoronként 1-2

Szakasszisztens ortovoltos készülékenként 2

Szakképzett orvos-fizikus6 500 új betegre 1

Egyéb sugárfizikai személyzet7 600 új betegre 1

Megjegyzés:

1 Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és brachyterápia is beleértendő). A normatíva nem tartalmazza a fekvőbeteg osztályhoz, az adminisztrációs, az oktatási és tudományos munkához szükséges létszámot.

2 Teljes munkaidőben sugárterápiás ellátást végző (ún. „full-time equivalent”) szakorvos. A rezidensképzés után teljes munkaidőben sugárterápiás osztályon dolgozó szakorvos-jelölt 0,5 szakorvosként számítható.

3 Megavoltos készüléknél műszakonként minimum 2 szakasszisztens.

4 Röntgen szakasszisztens/műtősnő/sugárterápiás szakasszisztens. A kezelések számától függően, évi 200 új brachyterápiás beteg felett 2 asszisztens. A röntgen szakasszisztens, sugárterápiás szakasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja.

5 Hagyományos röntgen szimulátornál 1, CT szimulátornál 2 szakasszisztens javasolt.

6 A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzéséig szakképzett orvos-fizikusnak tekintendő minden olyan fizikus, aki sugárterápiás osztályon főállású alkalmazásban dolgozik minimum 5 éve.

7 Idetartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, mérnök, informatikus és főiskolai végzettségű fizikus asszisztens (az angol „dosimetrist” ekvivalense).

Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek

Progresszivitási szint

II.b
Megyei Onkológiai
Központ III.a
Térségi Onkológiai
Központ III.b
Országos Onkológiai
Központ

Tárgyi feltételek:

Besugárzó berendezések

Megavoltos készülékek1 2 2-3 6-8

- Kisenergiás (6 MV) gyorsító vagy kobaltágyú2 1 1 2

- Duál fotonenergiás (6 MV és ≥15 MV X elektron) 2 1 1-2 4

- Multileaf kollimátor3 1 2 minden gépen

- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3 1 2 minden gépen

- IMRT opció 1 4

- IGRT opció 1 4

- Sztereotaxiás sugársebészet/sugárkezelés X X

- Teljes testfelszín elektron besugárzás X

- Egésztest besugárzás X

- Szimultán radiokemoterápia feltételrendszerének biztosítása4 X X X

Szimulátor vagy CT szimulátor5 1 1 2

CT6 EL X X

Brachyterápiás besugárzó készülék (HDR Afterloading)7 1 1 1

Permanens prosztata implantációs I125 brachyterápia X

Terápiás röntgen (200 kV tartományban) 1

Filmhívó automata8 1 1 1

Betegrögzítő berendezések9 X X X

Sugárfizikai műszerek, programok

Besugárzás tervező rendszer

- Brachyterápiás kezelésekhez X X X

- Külső besugárzáshoz10 X X X

- IMRT, inverz tervezés10 X X

Record & Verify rendszer11 X X X

Számítógép vezérelt vízfantom X X X

Használati dózismérő szilárd fantomlapokkal12 X X X

Humanoid fantom X

In-vivo dózismérő a besugárzások ellenőrzésére

- Külső besugárzáshoz X X

- Brachyterápiához X X X

Film denzitométer X X

Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérő X X X

Blokk-vágó készülék3 X

Hordozható vízfantom X X X

Sugárvédelmi műszer X X X

Jelmagyarázat:

1 Egy műszakos (8 órás üzemeléssel) évi 600 beteg/készülék, egy hosszított műszakos (10 órás üzemeléssel) évi 750 beteg/készülék, két műszakos üzemeléssel évi 1200 beteg/készülék.

2 Azokban a központokban, ahol kobaltágyú még működik, ott második készülékként nagyenergiás gyorsító szükséges. Ahol kobaltágyú nem üzemel, ott egy kisenergiás és egy nagyenergiás gyorsító a minimumfeltétel. Az új telepítéseknél kobaltágyú nem telepíthető, a meglévőket lehetőség szerint gyorsítóra kell cserélni. Ahol a lehetőségek adottak, illetve új centrumok tervezésénél két, egymással kompatibilis nagyenergiájú gyorsító beszerzése javasolt.

3 Minden centrumban minimumfeltétel a 3D konformális sugárkezelés, ami lehetőleg multileaf kollimátorral és EPID-del felszerelt gyorsítón végzendő. Az esetlegesen hiányzó multileaf kollimátor és EPID beszerzéséig átmenetileg elfogadható az irreguláris mezők kialakítása egyedi blokkokkal, illetve azok hagyományos röntgenfilmes verifikációja.

4 Szimultán radiokemoterápia esetén mind a kemoterápia, mind a sugárterápia egy intézeten belüli elvégezhetőségének feltételeit biztosítani kell vagy a sugárterápiát végző osztályon, vagy az intézeten belüli kemoterápiás társosztályon.

5 3 db megavoltos készülék felett második szimulátor vagy CT szimulátor javasolt. Új fejlesztéseknél hagyományos szimulátor helyett CT szimulátor beszerzése javasolt.

6 Új fejlesztéseknél törekedni kell a sugárterápiás centrumok saját (csak besugárzás-tervezésre használt) CT készülékkel való felszerelésére. Saját CT hiányában a besugárzás-tervezési CT vizsgálatokat sugárterápiás felügyelet mellett kell végezni.

7 Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet.

8 Ahol minden készülék már EPID-del felszerelt, ott nem kötelező.

9 Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz és további készlet a CT-hez/CT szimulátorhoz.

10 Megavoltos készülékenként legalább 1 besugárzás-tervező munkaállomás. A speciális feladatokra (pl. IMRT tervezés, sztereotaxia stb.) plusz munkaállomást kell biztosítani.

11 Kobaltágyúknál és korábban telepített gyorsítóknál nem szükséges, de új beszerzéseknél kötelező.

12 Gyorsítóknál fixen beépítve.

KLINIKAI GENETIKA

Klinikai genetika
Genetikai tanácsadás Szakmakód: 6700
6701

Progresszivitási szintek

I. szint

Alapszintű fogadóhelyek: Genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított genetikai szakrendelés.

Feladata:

- a genetikai betegség gyanújának felvetése,

- a beteg genetikai laboratóriummal és genetikai tanácsadással ellátott központba küldése,

- konzultáció biztosítása a kórház, vagy terület más ellátó orvosai számára.

Minimumfeltételek:

- genetikai jártassággal (lehetőleg klinikai genetikai szakképesítéssel) rendelkező szakember által biztosított genetikai rendelés,

- 100-nál több beteg ellátása éves szinten,

- genetikai laboratóriumi háttérrel nem rendelkezik (a betegeket a legközelebbi II. vagy III. progresszivitási szintű központba küldi,

- szakmai testület jelöli ki a feltételeknek megfelelő központokat,

- biobanki tevékenységet nem végez.

II. szint

Klinikai genetikai szakképesítéssel rendelkező szakember által biztosított genetikai tanácsadás genetikai laboratóriumi háttérrel.

Feladata:

- genetikai betegségre gyanús betegek feltételezett klinikai diagnózisának a megerősítése (képalkotó eljárások, szakorvosi konzultáció, biokémiai laboratóriumi vizsgálatok elvégezhetőek),

- genetikai laboratóriumi diagnosztikai teszt indikálása,

- alapszintű genetikai diagnosztikai tesztek: citogenetika, lehetőség szerint FISH elvégzése a csatoltan működő laboratóriumban,

- molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatra a beteg/minta továbbküldése a III. progresszivitási szintű központokba,

- anyagcserebetegségek irányába történő vizsgálatokra minta továbbküldése,

- a leletek alapján a leletek interpretálása, a diagnózis közlése, tanácsadás (prognózis, családtagok kockázata stb.).

Minimumfeltételek:

- 300-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- területi elhelyezkedés,

- biobanki tevékenység ellátására alkalmas,

- molekuláris genetikai laboratóriumi vizsgálatok elérhetőek (mintaküldés).

III. szint

Klinikai genetikus által biztosított genetikai tanácsadás, teljeskörű genetikai laboratóriumi kompetenciával bíró II. progresszivitási szintű laboratóriumi háttérrel.

Feladata: ld. II. progresszivitási szint + a genetikai tesztek teljes tárháza (citogenetika, FISH, molekuláris genetikai tesztek).

Minimumfeltételek:

- 1000-nél több beteg ellátása éves szinten,

- 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- kiegészítő FISH vizsgálatok,

- molekuláris genetikai laboratóriumi tesztek végzése,

- térségi elhelyezkedés,

- biobank tevékenység végzésére alkalmas,

- 24 órás rendelkezésre állás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak,

- a ritka betegség hálózatban való részvétel.

Klinikai genetika járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Genetikai
szakrendelés II.
Genetikai
tanácsadás,
I. szintű genetikai laboratórium III.
Genetikai tanácsadás, II. szintű genetikai laboratórium

Személyi feltételek:

Klinikai genetikai szakorvos vagy licenszvizsgával rendelkező genetikai tanácsadó orvos 1 1 2

Molekuláris genetikai vagy biológiai diagnosztikai szakképesítéssel rendelkező diplomás 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Genetikai szakasszisztens/humángenetikai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Számítógép internet hozzáféréssel X X X

Dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás X X X

Biológiai mintavételhez szükséges eszközök X X X

Gép- és műszerpark

2 db -20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrással X X

Fagyasztáshoz szükséges oldatok X X

Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok X X

-80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátva X X

Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok X X X

Fényképezési lehetőség (sz.e. video) X X X

Citogenetikai vizsgálatok EL X X

Molekuláris genetikai diagnosztika EK EL X

Szükséges szakorvosi konziliárius EK EL EL

Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus/pszichológus EK EL X

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika Szakmakód: 5006

Progresszivitási szintek

I. szint

- 300-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 100-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- területi laboratórium.

II. szint

- 500-nál több beteg ellátása éves szinten,

- 300-nál több citogenetikai vizsgálat éves szinten,

- molekuláris genetikai diagnosztika ellátására alkalmas,

- térségi elhelyezkedés.

III. szint

Genetikai Tanácsadás és II. szintű Laboratóriumi háttér a négy orvosegyetemhez kötött. Ezekben az esetekben az egyetem több laboratóriuma együttesen biztosítja a teljes körű genetikai ellátást.

A fentieken kívül működnek kizárólag citogenetikai diagnosztikát, illetve kizárólag molekuláris genetikai diagnosztikát végző laboratóriumok.

Az I. és II. szintek megkülönböztetése az alkalmazott módszerek és vizsgált betegségek spektruma szerint történik. Citogenetikai laboratóriumokban a kromoszóma analízis és +/- FISH alkalmazása, valamint a prenatális vizsgálat végzése jelenti a különbséget.

Citogenetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II.

Személyi feltételek:

Laboratóriumvezető (diplomás összlétszámon belül) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően min. 10 éves genetikai laboratóriumi gyakorlat (citogenetika) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően min. 10 éves genetikai laboratóriumi gyakorlat (citogenetika, FISH, molekuláris genetikai alapmódszerek)

Diplomás dolgozók 2 3

(citogenetikus*, molekuláris genetikus, klinikai genetikus, biológus, molekuláris biológus legalább 10 éves citogenetikai tapasztalattal)

Szakmai felügyeletet ellátó személy (a fenti diplomás létszámon belül) 1 1

Egyéb klinikai szakorvos (neurológus, kardiológus, szemész, fül-orr-gégész) EL X

Humángenetikai szakasszisztens* 2 3

Adminisztrátor 1 (részmunkaidőben) 1 (részmunkaidőben)

Informatikus EL 4 órán belül EL 4 órán belül

Képzett minőségügyi felelős EL 1 fő (részmunkaidőben) EL1 fő (részmunkaidőben)

Tárgyi feltételek:

számítógép internet hozzáféréssel X X

dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás X X

Citogenetikai diagnosztikához, kariotipizáláshoz szükséges mikroszkóp és szoftver, és további két helyiség, sejttenyésztés, citogenetikai preparátumok feldolgozása, mikroszkópos észlelés számára, rezgésmentes beépített bútorzattal X X

FISH értékeléshez szükséges sötétkamra, fluoreszcensz mikroszkóp és szoftver X

Személyzeti helyiségek Diplomás dolgozó Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása

Gép- és műszerpark:

Mikrocentrifuga 1 1

Centrifuga 1 1

Laboratóriumi eszközök Citogenetikai diagnosztika esetén:
1 db analitikai mérleg
1 db steril fülke
1 db nagy felbontású digitális képelemző
1 db vízfürdő
1 db termosztát
1 db CO2 termosztát Citogenetikai diagnosztika esetén további:
1 db analitikai mérleg
1 db steril fülke
1 db nagy felbontású digitális képelemző
1 db vízfürdő
1 db termosztát
1 db CO2 termosztát

Hűtőkapacitás 2 db +4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-os fagyasztó 2 db +4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-os fagyasztó
2 db -80 °C-os fagyasztó

Mikroszkóp 2 db fénymikroszkóp és ahol FISH vizsgálat történik, 1 db fluorescensz mikroszkóp 2 db fénymikroszkóp és 1 db fluorescensz mikroszkóp

Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X X

Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel, adat rögzítési és -tárolási program X X

Klinikai informatikai rendszerrel kétirányú online kommunikáció X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok X X

Fényképezési lehetőség (video lehetőség) X X

Szükséges szakorvosi konziliáriusok EK EL

Megjegyzés:

Citogenetikai lelet kiadására legalább 10 éves citogenetikai tapasztalattal bíró diplomás (orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai genetikus, biológus, molekuláris biológus) jogosult.

Jelenleg citogenetikai szakvizsga nincs, a citogenetikai képesítés a klinikai genetika, klinikai biokémikus és molekuláris genetikai diagnosztika szakképzés része.

Megjegyzés:

* A feltételnek 2015. január 1-jétől kell megfelelni.

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.* II.** III.***

Szakmakód: 5006 Szakmakód: 5006 Szakmakód: 5000/5006

Személyi feltételek:

Laboratórium-vezető (diplomás összlétszámon belül) Molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítés (első, vagy ráépített orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai biokémikus alapszakvizsgára) vagy min. 10 éves molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai gyakorlattal rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos Molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítés (első, vagy ráépített orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa, klinikai biokémikus alapszakvizsgára) vagy min. 10 éves molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai gyakorlattal rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos Azonos a Laboratóriumi diagnosztika:
G. Molekuláris genetikai diagnosztika III. szintjével: Egyetemi Központok

Diplomás dolgozók (molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgával rendelkező diplomás/min. 10 éves molekuláris genetikai diagnosztikai gyakorlattal rendelkező, molekuláris biológus, klinikai genetikus) 2 3

Szakmai felügyeletet ellátó személy (molekuláris genetikai diagnosztikai szakképesítéssel rendelkező biológus, molekuláris biológus, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos) 1 1

Egyéb klinikai szakorvos (neurológus, kardiológus, szemész, fül-orr-gégész) elérhetősége EL EL

Biológus vagy vegyész (diplomás összlétszámon belül) 1 1

Humángenetikai szakasszisztens vagy orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus molekuláris genetikai diagnosztikai gyakorlattal 2 2

Adminisztrátor 1 1

Informatikus EL 4 órán belül EL 4 órán belül

Képzett minőségügyi felelős 1 fő 1 fő

Tárgyi feltételek:

Számítógép internet hozzáféréssel X X

Dokumentációk biztonságos tárolását biztosító archiválás X X

Három klimatizált helyiség a PCR előtti és utáni munkafolyamatok térben történő elválasztására* 1 X X

Személyzeti helyiségek Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták
biztonságos tárolásának biztosítása Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták
biztonságos tárolásának biztosítása

Gép- és műszerpark:

Mikrocentrifuga pre- és post-PCR
laboratóriumokban 1-1 pre- és post-PCR
laboratóriumokban 1-1

Molekuláris genetikai diagnosztikai laboratóriumi eszközök 2 db PCR készülék
1 db spektrofotométer
1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR
helyiségekben:
1-1 db steril box (szeparált DNS munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék
1 db fűthető mágneses keverő
1 db géldokumentációs rendszer 2 db PCR készülék
1 db spektrofotométer
1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék
1 db autokláv
A pre- és post-PCR
helyiségekben:
1-1 db steril box (szeparált DNS munkahely)
1-1 db vízfürdő
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék
1 db fűthető mágneses keverő
1 db géldokumentációs rendszer

Hűtőkapacitás Pre- és post-PCR laboratóriumokban 2 db
+4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-os fagyasztó, 2 db -80 °C-os fagyasztó Pre- és post-PCR
laboratóriumokban 2 db
+4 °C-os hűtő, 2 db -18 °C-os fagyasztó, 2 db -80 °C-os fagyasztó

Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X X

Személyi számítógép biztonsági mentési rendszerrel, adat rögzítési és -tárolási program X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Alapvető genetikai kézikönyvek, szindróma-atlaszok X X

Szükséges szakorvosi konziliáriusok EK EL

Megjegyzés:

* Alapszintű molekuláris genetikai módszerek: FISH, PCR, szekvenálás.

** és *** A molekuláris genetikai módszerek széles spektrumát alkalmazzák. A két szint között különbség a vizsgált betegségek spektrumában van:

II. szint: egy szűkebb spektrumú betegségcsoport magas szintű vizsgálata (országos központ),

III. szint: a betegségek széles skálájának vizsgálata: egyetemi központok.

1 A feltéteknek 2015. január 1-jétől kell megfelelni

A FISH módszer (molekuláris citogenetika) előfeltétele a citogenetikai vizsgálat. Ezért a citogenetikai laboratóriumoknak két szintjét különböztetjük meg.

A molekuláris genetikai laboratóriumok citogenetikai vizsgálatot rendszerint nem végeznek.

Biobanki tevékenység Szakmakód: 6702

Biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás) szakmai minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos, biológus vagy vegyész 1

Szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Zárható tároló helyiség X

Zárható helyiség dokumentációk tárolására X

Gép- és műszerpark

-20 °C-os fagyasztó szünetmentes áramforrással X

Fagyasztáshoz szükséges oldatok X

Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok X

-80 °C-os hűtő, riasztórendszerrel ellátva X

Számítógép biztonsági mentési rendszerrel X

Speciális diagnosztika és szakmai háttér:

Genetikai tanácsadó EL

Klinikai genetikus szakorvos EL

Genetikai laboratóriumi diagnosztika EL

Minőségbiztosítás

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy a MSZ EN ISO 15189:2003 szabvány szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszer megszerzése X

Minőségirányítási kézikönyv X

LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

Orvosi laboratóriumi diagnosztika Szakmakód: 5000

Molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika 5006

*

Bevezetés:

1. Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok feladata in vitro orvosi laboratóriumi szolgáltatás biztosítása egészségügyi szolgáltatók számára, beleértve a nem alapellátásban végzett szakszerű mintavételi tevékenységet is.

2. Az engedélyezés négy progresszivitási szinten meghatározott szakmai kompetenciák alapján történik. Egy adott egészségügyi intézményen belül egy progresszivitási szint engedélyezhető, kivéve azt az intézményt, ahol immungenetikai (HLA) laboratórium is működik.

3. Az adott progresszivitási szinten meghatározott valamennyi szakterületre előírt kompetenciát igazolni kell. Ez alól kivételt képez a „vércsoport szerológia” szakterület azon egészségügyi intézményekben, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat biztosítja az ehhez kötelezően előírt diagnosztikai beavatkozásokat.

4. Az egyes progresszivitási szinteken a szakterületi kompetencia igazolásához az adott szakterülethez és progresszivitási szinthez tartozóan, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben előírt valamennyi laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) biztosítani kell. Az engedélyezett progresszivitási szinten csak az annál magasabb progresszivitási szintre előírt diagnosztikai beavatkozások nem végezhetők.

5. Amennyiben egy adott in vitro orvosi diagnosztikai laboratórium a kötelezően előírt laboratóriumi diagnosztikai beavatkozást (OENO) nem tudja helyben biztosítani, azt más laboratóriumi egészségügyi szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés útján is elláthatja, ennek keretében a vizsgálati mintákat más intézmény in vitro orvosi laboratóriumába továbbíthatja.

6. Ahol a minimumfeltétel beavatkozásszám, vagy esetszám arányában meghatározott, ott az engedélyezés, vagy ellenőrzés aktuális naptári évét megelőző év hivatalos statisztikai jelentésében szereplő adatokat kell alapul venni. Új laboratóriumi szolgáltató engedélyezése a szolgáltató előzetes nyilatkozata alapján történik.

Magyarázat:

Esetszám: laboratóriumi megjelenések száma.

Beavatkozásszám: a laboratóriumban elvégzett, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott orvosi eljárások (OENO) összessége; egyszerűsítve: laboratóriumi vizsgálatszám.

Szakterületek:

− BK: beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT): ez a szakterület olyan, nem laboratóriumi szakszemélyzet által végzett, de a laboratórium által felügyelt és minőségbiztosítási rendszerbe kapcsolt „in vitro” diagnosztikai tevékenységeket foglal magába, amit a laboratóriumi eredményen alapuló sürgős klinikai döntéshozatal érdekében a betegágy mellett, vagy közelében végeznek (pl. vérgáz, kardiális markerek). Jelen értelmezés nem foglalja magába a beteg által, önellenőrzés céljából végzett laboratóriumi diagnosztikai eljárásokat;

− ELV: elválasztási eljárások: elektroforetikus, kromatográfiás, tömegspektrometriás technikák;

− G: molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika;

− H: hematológia;

− HS: hemostasis;

− IK: immunkémia: endokrin diagnosztika, vitaminok és metabolitok meghatározása, gyógyszerszint monitorozás, drog tesztek, autoimmun diagnosztika, „in vitro” izotópdiagnosztika, szerológia, tumor marker vizsgálatok;

− KK: klinikai kémia: vérből és egyéb testnedvekből végzett általános kémiai diagnosztika, széklet diagnosztika és kőanalízis;

− KL: „kislabor”;

− MV: mintavétel;

− S: sürgősségi laboratóriumi diagnosztika és 24 órás ügyeleti ellátás/rendelkezésre állás;

− SHI: speciális hematológiai, hemostaseológiai és immunológiai diagnosztika;

− VCs: vércsoport szerológia: ABO, Rh, ellenanyag szűrés.

Immungenetikai (HLA) laboratóriumi diagnosztika:

HLA szerológiai és DNS szintű vizsgálatok, HLA-ellenes antitest-meghatározás és keresztpróba. Az ilyen laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás térségi vérellátóhoz kötött tevékenység, mely együtt jár a szervtranszplantációval kapcsolatos 24 órás rendelkezésre állással.

− RIA: radioimmuno assay (izotópjelölésű immunanalitikai módszer).

Laboratóriumi diagnosztika 0. szint I. szint II. szint III. szint IV. szint

MV: Mintavétel X X X X

KL: „kislabor” X

KK: Klinikai kémia X X X

IK: Immunkémia X X X

VCs: Vércsoport szerológia X X X

H: Hematológia X X X

HS: Hemostasis X X X

S: Sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás X X

ELV: Elválasztási eljárások X X

BK: Beteg közeli laboratóriumi diagnosztika (POCT)* X X

SHI: Speciális hematológiai, hemostaseológiai és immunológiai diagnosztika X

G: Molekuláris genetikai, citogenetikai laboratóriumi diagnosztika X

HLA Szerológia X

HLA Molekuláris diagnosztika X

*: A feltételeknek 2014. július 1-jétől kell megfelelni.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

0. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

MV:
Mintavétel KL:
„Kislabor”

Laboratóriumvezető nem szükséges

Szakmai felügyeletet ellátó személy A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 fő orvosdiagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás dolgozója*

Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa

Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész Klinikai biokémikus

I. Személyi Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás EK

feltételek Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/főiskolai diplomás

Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus nem szükséges nem szükséges

Vérvételre képzett egészségügyi személyzet napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő* 25 ezer beavatkozás/évig min. 1 fő*
E felett munkaterhelés arányos minimális teljes
szakdolgozói létszám: +1 fő/25 ezer beavatkozás*

Adminisztrátor napi 100 mintavételenként 1 fő* nem szükséges

Informatikus EK

Képzett minőségügyi felelős EK

II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat Betegellátó funkciók Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponként egy + dönthető vérvételi szék/ágy

Analitikai terület - A betegfogadó résztől lehetőleg elkülönített helyiségben

II. Tárgyi feltételek Személyzeti helyiségek Elkülönítetten:
Személyzeti WC
Személyzeti öltöző
Személyzeti tartózkodó

Tárolási funkciók Raktár (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Veszélyes hulladék tároló (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)

II./2. Gép-
műszerpark Centrifuga (db) 1

Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és -18 °C X X

II./3. Informatika Betegadatok rögzítésére, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer X X

III. Szakmai környezet III./1. Minőségügyi feltételek A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt
nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés _ X

Minőségirányítási kézikönyv X X

III./2.
Egyéb Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X

Zárt vérvételi rendszer X

*: Részmunkaidőben ellátható.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

I. szint

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

Tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek MV:
Mintavétel KK:
Klinikai kémia IK:
Immunkémia VCs:
Vércsoport szerológia H:
Hematológia HS:
Hemostasis

Laboratóriumvezető **
(laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően minimum 5 éves laboratóriumi gyakorlat

Szakmai felügyeletet ellátó személy
(laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon felül) 1 fő
orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel
rendelkező
diplomás *

-

Orvosi laboratóriumi
diagnosztika szakorvosa ** Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma:
Napi 500 esetig minimum 1 fő szakorvos. E felett további 1 fő szakképzett diplomás/500 eset.

I. Személyi feltételek Klinikai laboratóriumi
diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus **

EL A laboratóriumi szakképesítéssel rendelkezők teljes létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen.

Orvos/egyéb szakorvos/
egyéb nem orvos diplomás ** 1 fő/500 ezer beavatkozás/év

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus/
főiskolai diplomás **

Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus ** Nem szükséges 500 ezer beavatkozás/évig min. 5 fő.
Efelett valamennyi szakterületi tevékenységre vonatkozó munkaterhelés arányos minimális teljes szakdolgozói létszám: +1 fő/100 ezer beavatkozás/év

Vérvételre képzett egészségügyi személyzet Napi 50
mintavételenként
1 fő, de min. 2 fő * -

Adminisztrátor Napi 100
mintavételenként
1 fő * Napi 300 esetenként egy fő, „online” vizsgálatkérési és eredményfogadási gyakorlat esetén napi 500 esetenként egy fő

Informatikus EL Elérhetőség 4 órán belül szükséges

Képzett minőségügyi felelős * EL +1 fő (az eddigi létszám felett)

II./1.
Labo-
rató-
riumi
elhe-
lyezés Betegellátó funkciók Elkülönítetten:
Vérvételi hely
Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Vérvételi szék: 50 mintavétel/napon-
ként 1 db + dönthető vérvételi szék/ágy - - - - -

Analitikai terület - A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált terület

Személyzeti helyiségek Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyes hulladék tároló

II./2. Centrifuga (db) 1 2

Gép-
mű- Hematológiai automata min.
18 paraméteres (db) - - - - 1 -

II. szer
park Hematológiai automata min.
25 paraméteres (db) - - - - 1 -

Tár-
gyi: Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és -18°C X X X X X X

fel-
téte-
lek Ionmérő (klinikai kémia automata része is lehet) (db) - 2 - - - -

Kémiai automata kapacitás óránként - Éves KK beavatkozás szám/1500 - - - -

Koagulométer (db) - - - - - 2

Immunkémiai automata, félautomata - - Kapacitás/óra:
Éves IK beavatkozás szám/5000 - - -

Mikroszkóp (db) - 1 - - 1 -

II./3. Laboratóriumi informatikai rendszer X, Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban

Infor-
ma-
tika Internet - X X X X X

III. Szak-
mai
kör-
nye-
zet
III./1. Minő-
ség-
ügyi
felté-
telek A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban

-

X

Minőségirányítási kézikönyv X X

III./2.
Egyéb Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X

Zárt vérvételi rendszer X

*: Részmunkaidőben ellátható.

**: Teljes munkaidőben, főállásban.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

II. szint

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek MV:
Mintavétel S:
Sürgős-
ségi és
24 órás
ügyeleti
ellátás KK:
Klinikai kémia ELV:
Elválasz-
tási eljárások IK:
Immun-
kémia VCs:
Vércsoport szerológia H:
Hema-
tológia HS:
Hemo-
stasis BK:
Beteg közeli labora-
tóriumi diagnosz-
tika
(POCT)

Laboratóriumvezető **
(laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően minimum 5 éves laboratóriumi gyakorlat

Szakmai felügyeletet ellátó személy (laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon felül) 1 fő orvos-
diagnosz-
tikai analitikus vagy magasabb labora-
tóriumi szakképe-
sítéssel rendelkező diplomás* +1 fő orvosi labora-
tóriumi diagnosz-
tikai szakorvosi szakképe-
sítéssel - - Izotóp jelölési technika eseén +
1 fő # - - - 1 fő POCT
koordinátor (orvos-
diagnosz-
tikai labora-
tóriumi analitikus vagy magasabb végzettségű kompetens labora-
tóriumi szakember, minimá-
lisan 5 év labora-
tóriumi gyakor-
lattal)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa/ Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai
biokémikus ** EL EL Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma:
Napi 500 esetig minimum 1 fő szakorvos. E felett további 1 fő szakképzett diplomás/500 eset. A laboratóriumi szakképesítéssel rendelkezők teljes létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen.

I.
Szemé-
lyi felté-
telek Orvos/egyéb szakorvos/orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus/egyéb egyetemi nem orvos vagy főiskolai diplomás ** 2 fő A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével valamennyi szakterületi tevékenység minimális diplomás létszáma
2 millió beavatkozásig: 1 fő/500 ezer beavatkozás/év.
E felett további 1 fő/1 000 ezer beavatkozás/év.

A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével 500 ezer
beavatkozás/évig min. 5 fő

Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus ** Nem szükséges 6 fő*** A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével valamennyi
szakterületi tevékenységre vonatkozó munkaterhelés arányos minimális teljes
szakdolgozói létszám:
3 millió beavatkozásig: 1 fő/100 ezer beavatkozás/év.
Efelett további 1 fő/1 000 ezer beavatkozás/év,
mely létszámból az IK szakterületen RIA alkalmazása esetén 1 fő izotóp asszisztens radiofarmakológiai vagy bővített sugárvédelmi ismeretekkel rendelkező szakasszisztens legyen.

Nem szükséges

Vérvételre képzett egészségügyi személyzet Napi 50 mintavé-
telenként
1 fő, de
min. 2 fő *

-

Adminisztrátor Napi 100
mintavételenként
1 fő * nem szükséges Napi 300 esetenként egy fő, „online” vizsgálatkérési és eredményfogadási gyakorlat esetén napi 500 esetenként egy fő

Informatikus EL Elérhető-
ség 2 órán belül szükséges Elérhetőség 4 órán belül szükséges

Képzett minőségügyi felelős * EL EL +1 fő (az eddigi létszám felett) EL

Betegellátó funkciók Elkülönítetten:
Vérvételi hely Betegfelvételi iroda
Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)
Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) vérvételi szék + dönthető vérvételi szék/ágy: 50 mintavétel/naponként 1 db, de min. 2 db

-

II./1. Labo-
rató-
riumi
elhe-
lyezés,
bútorzat Analitikai terület - A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált terület*.
Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést is alkalmaznak, akkor ahhoz sugárvédelmi rendelet által előírt, elkülönített laboratóriumi helyiséget kell biztosítani. A betegellátó ambulan-
ciákon és osztályokon a helyi POCT szabályzat specifikációi alapján.

Személyzeti helyiségek Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyeshulladék tároló
Izotópdiagnosztika esetén radioaktív hulladéktároló

Centrifuga (db) 1 1 2 -

Denzitométer (db) - - - 1 - - - - -

Elektroforézis berendezés (db) - - - 1 - - - - -

Hematológiai
automata min. 18 paraméteres (db) - 1 - - - - - - -

Hematológiai
automata min. 25 paraméteres (db) - - - - - - 2 - -

Kémiai automata kapaciás/óra - Éves KK beavatkozás szám/1500 - - - - - -

Koagulométer (db) - 1 - - - - - 1 -

II.
Tárgyi felté-
telek II./2. Gép-
műszer-
park Immunkémiai automata, félautomata - 1, mely lehet az IK alatt specifikált műszer - - Kapacitás/
óra: éves IK beavatkozás szám/
5000,
RIA esetén:
1 db
automa-
tikus
mintaváltó - - - -

Felületi radioaktív sugárszennyezettségmérő (db) RIA
esetén 1

Mikroszkóp (db) - - 1 - - - 1 - -

Osmometer (db) - 1 - - - - - - -

II./3.
Infor-
matika Laboratóriumi informatikai rendszer X. Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban X, Klinikai
Informatikai Rendszerbe kapcsoltan

Internet - X X X X X X X X

III./1. 24 órás szolgáltatás biztosítása - X - - - - - - -

Munka-
rend POCT szervezése a vonatkozó irányelv alapján - - - - - - - - X

III.

Szak-
mai

kör-
nye-
zet

III./2.
Mi-
nő-
ség-
ügyi

fel-
té-
te-
lek A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban. - X

Minőségirányítási kézikönyv X

NAT akkreditáció**** - X

III./3.
Egyéb Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X -

Zárt vérvételi rendszer X

*: Részmunkaidőben ellátható.

**: Teljes munkaidőben, főállásban.

***: Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembe vételével.

****: A feltételnek 2018. január 1-jétől kell megfelelni

# Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember, aki jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik [az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)]. Ennek hiányában 1 fő nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika

III. szint (szakmakód: 5000, 5006)

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek MV:
Mintavétel S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti ellátás KK:
Klinikai
kémia ELV:
Elválasz-
tási
eljárások IK:
Immun-
kémia VCs:
Vér-
csoport
szerológia H:
Hemato-
lógia HS:
Hemos-
tasis SHI:
Speciális hematoló-
giai, hemo-
staseológiai
és immu-
nológiai
diag-
nosztika G:
Moleku-
láris
genetikai,
citogene-
tikai labo-
ratóriumi diag-
nosztika BK:
Beteg
közeli
labora-
tóriumi
diag-
nosztika
(POCT)

Laboratóriumvezető **
(laboratóriumi szakképesítésű diplomás összlétszámon belül) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos/Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész/Klinikai biokémikus szakképesítés megszerzését követően min. 10 éves laboratóriumi gyakorlat

I. Szemé-
lyi
feltéte-
lek Szakmai felügyeletet ellátó személy (laboratóriumi diplomás összlétszámon belül) 1 fő
orvos-
diag-
nosztikai
analitikus
vagy
magasabb labo-
ratóriumi
szakké-
pesítéssel
rendelkező
diplomás* 1 fő
orvosi
labora-
tóriumi diag-
nosztikai
szakorvosi
szakképe-
sítéssel - - Izotóp
jelölési
technika
esetén
1 fő# - - - 1 fő
labora-
tóriumi hema-
tológiai és immu-
nológiai szak-
képe-
sítéssel* 1 fő
molekuláris genetikai diag-
nosztika
vagy
molekuláris biológiai diag-
nosztika szak-
képe-
sítéssel* 1 fő
POCT koordinátor orvosdiag-
nosztikai
labora-
tóriumi analitikus
vagy magasabb végzettségű kompetens labora-
tóriumi szakember, minimálisan 5 év labo-
ratóriumi gyakorlattal

*: A feltételnek 2015. január 1-jétől kell megfelelni.

Egyéb klinikai szakorvos elérhetősége - - - - Szakmai felügyelet alatt
specifikált szakember hiányában
1 fő
nukleáris medicina szakorvos:
EL - - - - 1 fő
klinikai
genetikus
szakorvos:
EL -

Orvosi laboratóriumi
diagnosztika szakorvosa/
Klinikai laboratóriumi
diagnosztikai szakgyógyszerész/
Klinikai biokémikus**

EL EL Laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomások összlétszáma: Napi 400 esetig minimum 1 fő szakorvos.
E felett további 1 fő szakképzett diplomás/400 eset. A laboratóriumi szakképesítéssel rendelkezők teljes létszámának minimálisan fele a konzultatív tevékenység biztosítására orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa legyen.

Orvos/egyéb szakorvos/
egyéb egyetemi nem orvos vagy főiskolai diplomás/
orvos-diagnosztikai laboratóriumi analitikus** 2 fő A „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterület kivételével valamennyi szakterületi tevékenység teljes minimális diplomás létszáma 2 millió beavatkozásig: 1 fő/500 ezer beavatkozás/év. E felett további 1 fő/1 000 ezer beavatkozás/év.

Laboratóriumi asszisztens,
Nem
6*** Beavatkozás számtól függetlenül min. 2 fő/szakterület
Az IK szakterületen RIA alkalmazása esetén ebből 1 fő izotóp asszisztens, radiofarmakológiai vagy bővített sugárvédelmi ismeretekkel rendelkező szakasszisztens
Nem

asszisztens, technológus ** szükséges A „mintavétel” és „sürgősségi és 24 órás ügyeleti ellátás” szakterületek kivételével valamennyi szakterületi tevékenység teljes minimális szakdolgozói létszáma: 3 millió beavatkozásig: 1 fő/100 ezer beavatkozás/év.
E felett további 1 fő/1 000 ezer beavatkozás/év. szükséges

Vérvételre képzett egészségügyi személyzet Napi 50
mintavéte-
lenként 1 fő,
de min.
2 fő* -

Adminisztrátor Napi 100
mintavé-
telenként
1 fő* Nem
szükséges Napi 300 esetenként egy fő; „online” vizsgálatkérési és eredményfogadási gyakorlat esetén napi 500 esetenként egy fő

Informatikus EL Elérhetőség
2 órán belül
szükséges Elérhetőség 4 órán belül szükséges

Képzett minőségügyi felelős* EL EL +1 fő (az eddigi létszám felett) EL

Betegellátó funkciók Elkülöní-
tetten:
Vérvételi
hely
Beteg-
felvételi
iroda Betegváró (egyéb szakrende-
lésekkel közös lehet) Beteg WC nemek szerint és akadály-
mentesített (egyéb szakrende-
lésekkel közös lehet) Vérvételi szék: 50 mintavétel
/naponként 1 db+ dönthető vérvételi szék/ágy - - - - - - - - - A beteg-
ellátó
ambulan-
ciákon és
osztá-
lyokon a
helyi
POCT
szabályzat
speci-
fikációi
alapján.

II.

Tár-
gyi

fel-
té-
te-
lek II./1.

Labo-
ratóriu
mi

elhe-
lyezés,

bútor-
zat Analitikai terület - A betegfogadó résztől elkülönített, klimatizált terület.
Ha az immunkémián belül radioaktív jelölést is alkalmaznak, akkor ahhoz sugárvédelmi rendelet által előírt, elkülönített laboratóriumi helyiséget kell biztosítani. Három klimatizált helyiség a PCR előtti és utáni munka-
folyamatok térben történő
elválasz-
tására.
Ameny-
nyiben cito-
genetikai
diag-
nosztika is történik, úgy sötétkamra és további két helyiség, sejt-
tenyésztés,
cito-
genetikai
prepa-
rátumok
feldol-
gozása,
mikrosz-
kópos
észlelés
számára,
rezgés-
mentes
beépített bútorzattal.

Személyzeti helyiségek Diplomás dolgozó
Személyzeti tartózkodó
Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyeshulladék tároló
Izotópdiagnosztika esetén radioaktív hulladéktároló Biológiai
anyag-
minták biztonságos tárolásának biztosítása.

Centrifuga (db) 1 2 1 Pre- és
post-PCR laborató-
riumokban
1-1 mikro-
centrifuga.
Cito-
genetikai
diagnosz-
tikához
további
1 centrifuga -

Denzitométer (db) - - - 1 - - - - 1 (ELV
szakterület műszerével közös lehet) - -

Elektroforézis berendezés (db) - - - 1 - - - - 1 (ELV
szakterület műszerével közös lehet) - -

Nagy hatékonyságú folyadék kromatográf (HPLC) (db) - - - 1 - - - - - - -

Hematológiai automata min.
18 paraméteres (db) - 1 - - - - - - - - -

Hematológiai automata min.
25 paraméteres (db) - - - - - - 2 - - - -

Áramlási citométer (db) - - - - - - - - 1 - -

1 db PCR készülék,
1 db spektro-
fotométer,
l db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék,
1 db
autokláv.
A pre- és post-PCR helyisé-
gekben:
1-1 db steril boksz (szeparált DNS munkahely) 1-1 db vízfürdő

II. Tárgyi felté-
telek II./2.

Gép-

mű-
szer-
park Molekuláris biológiai laboratóriumi eszközök - - - - - - - - - A post-PCR helyiség-
ben:
1 db gélelektro-
forézis készülék,
1 db fűthető mágneses keverő, 1 db géldoku-
mentációs rendszer, Citogene-
tikai diag-
nosztika
esetén
további:
1 db steril fülke
1 db nagy
felbontású digitális képelemző
1 db
vízfürdő
1 db
termosztát
1 db CO2 termosztát. -

Hűtőkapacitás a minták és
reagensek tárolására
+4 °C és -18 °C X X X X X X X X X Pre- és
post-PCR laborató-
riumokban
1-1 db
+4° C-os hűtő.
1-1 db
-18 °C-os
fagyasztó, 1-1 db
-80 °C-os
fagyasztó X

Ionmérő (klinikai kémia automata része is lehet) (db) - 1 1 - - - - - - - -

Kémiai automata kapacitás óránként - Éves kémiai beavatkozás szám/1500 - - - - - - - -

Koagulométer (db) - 1 - - - - - 1 - - -

Aggregométer (db) - - - - - - - - 1 - -

Immunkémiai/Immunológiai analizátor - 1,
mely lehet az IK alatt specifikált műszer - - Kapacitás/
óra:
Éves
beavatkozás
szám/
5000, RIA
esetén:
1 db
automatikus mintaváltó - - - Autoimmun szerológiai szűrésre és konfir-
málásra
alkalmas
beren-
dezések - -

Mikroszkóp (db) - - 1 - - - 1 - 1 fluo-
reszcens kiegészí-
tőkkel
(G
szakterület
műszerével
közös lehet) Cito-
genetikai diagnosz-
tika esetén:
2 db fázis-
kontraszt és fluorescens kiegészí-
tőkkel -

Osmometer (db) - 1 - - - - - - - -

Vérgáz-analizátor (db) - - - - - - - - - - 1

Felületi radioaktív
sugár-szennyezettségmérő - - - - RIA
esetén 1 - - - - - -

II./3.

Infor-
matika Laboratóriumi informatikai rendszer X. Klinikai Informatikai Rendszerrel kétirányú „online” kommunikációban X, Klinikai Informatikai Rend-
szerhez kapcsoltan

Internet hozzáférés X X X X X X X X X X X

III./1. 24 órás szolgáltatás biztosítása - X - - - - - - - - -

Munka-
rend POCT szervezése a vonatkozó irányelv alapján - - - - - - - - - - X

III.

Szak-
mai

kör-
nye-
zet III./2.

Minő-
ség-
ügyi
fel-
téte-
lek A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban - X

Minőségirányítási kézikönyv X

NAT akkreditáció* - X

* A feltételeknek 2017. január 1-jétől kell megfelelni.

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek MV:
Mintavétel S:
Sürgősségi
és 24 órás
ügyeleti ellátás KK:
Klinikai
kémia ELV:
Elválasz-
tási
eljárások IK:
Immun-
kémia VCs:
Vér-
csoport
szerológia H:
Hemato-
lógia HS:
Hemos-
tasis SHI:
Speciális hematoló-
giai, hemo-
staseológiai
és immu-
nológiai
diag-
nosztika G:
Moleku-
láris
genetikai,
citogene-
tikai labo-
ratóriumi diag-
nosztika BK:
Beteg
közeli
labora-
tóriumi
diag-
nosztika
(POCT)

III./3.
Egyéb Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X -

Zárt vérvételi rendszer X

*: Részmunkaidőben ellátható.

**: Teljes munkaidőben, főállásban.

***: Jogszabályban meghatározott munkaidőkeret figyelembe vételével.

# Olyan magasabb szakképesítéssel rendelkező laboratóriumi szakember, aki jogszabályban előírt sugárvédelmi végzettséggel is rendelkezik [az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7 (1999. március)]. Ennek hiányában 1 fő nukleáris medicina szakorvos elérhetőségét kell biztosítani.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, HLA

IV. szint

Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek HLA
Szerológia HLA
Molekuláris diagnosztika

Laboratóriumvezető62 Transzfúziológia első szakképesítéssel rendelkező vagy
Laboratóriumi hematológia és immunológia/Hematológia/Allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítésű olyan szakorvos, aki szakvizsgát követően négy éves humán hisztokompatibilitási vizsgálatok területén szerzett gyakorlattal rendelkezik

Szakmai felügyeletet ellátó személy
(diplomások teljes létszámán belül) 63
- 1 fő molekuláris genetikai diagnosztika vagy
molekuláris biológiai diagnosztika szakképesítéssel64

I. Személyi feltételek Orvosi laboratóriumi diagnosztika
szakorvosa
Klinikai laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész65
Klinikai biokémikus

1 fő

orvos/egyéb szakorvos/egyéb nem
orvos egyetemi diplomás66
1 fő

Laboratóriumi asszisztens,
asszisztens, technológus67
3 fő minimum 1 év ellenőrzött szakmai tapasztalattal

Informatikus EL

Képzett minőségügyi felelős az
eddigi létszámon belül68
1 fő

II./1. La-
bora-
tóri-
umi elhe- Analitikai terület Elkülönített, klimatizált szerológiai laboratórium Minimum három klimatizált helyiség a PCR előtti és
PCR utáni munkafolyamatok térben történő elválasztására

lye-
zés,
bútor-
zat Személyzeti helyiségek Elkülönítetten:
Személyzeti WC
Személyzeti öltöző
Személyzeti tartózkodó

Tárolási funkciók Raktár
Veszélyes hulladék tároló
Biológiai anyagminták biztonságos tárolásának biztosítása

II. Tár-
gyi fel- Centrifuga 2 db, melyből egyik hűthető és
1 db mikrocentrifuga Pre- és post-PCR laboratóriumokban 1-1 db
mikrocentrifuga

téte-lek Mikroszkóp (db) 1 fénymikroszkóp és 1 fáziskontraszt mikroszkóp -

II./2. Gép- Termosztát (db) 1 -

mű-
szer-
park Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására 1 db +4 °C-os hűtő,
1 db -18 °C-os fagyasztó
1 db -80 °C-os fagyasztó Pre- és post-PCR laboratóriumokban 1-1 db +4 °C- os hűtő,
1-1 db -18 °C-os fagyasztó, 1-1 db -80 °C-os fagyasztó

Molekuláris biológiai laboratóriumi eszközök

- 1 db PCR készülék,
1 db spektrofotométer,
1 db molekuláris biológiai tisztaságú víz készítésére szolgáló készülék,
1 db autokláv.
A pre- és post-PCR helyiségekben:
1-1 db steril box (szeparált DNS munkahely),
1-1 db vízfürdő.
A post-PCR helyiségben:
1 db gélelektroforézis készülék,
1 db fűthető mágneses keverő,
1 db géldokumentációs rendszer.

II./3. In-
for- Betegadatok rögzítésére,
donornyilvántartásra, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer
X

ma-
tika Internet X

III./1. Mun-
kar-
end

24 órás szolgáltatás biztosítása

X

III. Szak-
mai kör-
nye-
zet
III./2. Mi-
nő-
ség-
ügyi felté-
telek A laboratórium által végzett és
hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban

X

Minőségirányítási kézikönyv X

Akkreditáció69 X

III./3. Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása X

E-
gyéb Zárt vérvételi rendszer X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika Szakmakód: 5003

Járványügyi mikrobiológiai diagnosztika 5013

A tevékenységet végző egységek minimumfeltételei

Az orvosi mikrobiológiai laboratórium az az in vitro diagnosztikai egység, mely az adott intézményben, illetve a vele szerződésben lévő intézmények számára biztosítja az orvosi mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást. Egy intézményen (pl. kórház, egyetem) belül egy mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium működhet. Nem indokolt csak járó betegek számára diagnosztikát végző mikrobiológiai laboratórium működtetése.

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikát (infekciós kórképek tenyésztéses módszeren, direkt antigén kimutatáson, ellenanyag kimutatáson és molekuláris genetikai eljáráson alapuló diagnosztikáját), valamint kórházhigiénés mikrobiológiai vizsgálatokat csak mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatokra szóló működési engedéllyel és 5003 mikrobiológiai laboratóriumi szakmakóddal rendelkező laboratórium végezhet. Évi 10 000 humán eredetű mintaszám alatt a laboratórium működtetése csak kiemelt járványügyi érdekből engedélyezhető.

Az orvosi mikrobiológiai laboratórium önálló - orvosi mikrobiológiai szakorvos, vagy legalább 5 év orvosi mikrobiológiai gyakorlattal rendelkező gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítésű szakgyógyszerész, klinikai mikrobiológiai szakképesítésű biológus - vezetővel működik. Orvosi mikrobiológiai laboratórium nem engedélyezhető azonban, ha nem dolgozik orvosi mikrobiológiai szakorvos a laboratóriumban a konzulensi feladatok ellátására.

Aktív betegellátást végző kórházak mikrobiológiai diagnosztikáját csak olyan legalább M1-es kompetencia szintű mikrobiológiai laboratórium végezheti, amelyik az M1-es kompetencia szintű laboratórium esetében felsorolt valamennyi tevékenységet végzi.

Kizárólag szerológiai/molekuláris genetikai módszereket használó mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium nem engedélyezhető.

1. Járóbeteg ellátás területén

A szolgáltató rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő M1 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az ellátás során szükséges mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység végzésére.

A TBC gondozó hálózat járóbeteg ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a területileg hozzájuk tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal, mely TBC diagnosztikai tevékenységet végez.

A bőr- és nemibeteg gondozó hálózat járóbeteg ellátó egységei rendelkezzenek szerződéssel a területileg hozzájuk tartozó M2 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal, mely STD kórokozók diagnosztikát végez.

2. A fekvőbeteg szakellátás területén

A csak I. ellátási (progresszivitási) szintű osztályokkal rendelkező kórház, krónikus betegek ellátására szakosodott kórház rendelkezzen szerződéssel a hozzá legközelebb lévő (legfeljebb 2 órán belül elérhető) M1 vagy magasabb kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriummal az ellátás során szükséges mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység végzésére.

A II. és III. ellátási (progresszivitási) szintű osztállyal/osztályokkal rendelkező kórház, térségi kórház, országos intézet (mely rendelkezik intenzív, vagy sebészeti vagy traumatológiai, vagy infektológiai, vagy onkohematológiai, vagy szülészeti, vagy gyerekgyógyászati osztállyal) részére a járványügyi és klinikai mikrobiológiai diagnosztikai tevékenységet a telephelyén vagy közigazgatási területén, M2 vagy magasabb kompetencia szintű klinikai/járványügyi mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium kell hogy ellássa.

A mikrobiológiai laboratóriumok kompetencia szint szerinti besorolása

M1 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium, mely járó- és fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

a) bakteriológiai tenyésztés vegyes vizsgálati anyagból, aerob, anaerob, széndioxid tenzióban történő inkubálással, identifikálással és rezisztencia meghatározással,

b) szisztémás gomba infekciók diagnosztikája, tenyésztés, identifikálás és rezisztencia meghatározás,

c) baktériumok, vírusok, gombák, paraziták okozta kórképek szerológiai diagnosztikája, ellenanyag/antigén kimutatás,

d) kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok bakteriológiai tenyésztése, a törzsek tipizálását magasabb kompetencia szintű laboratórium végzi.

M2 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: kórházi diagnosztikai egység részlegeként vagy önállóan működő mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium. Ha önálló, több profillal, külön részlegekkel is működhet. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

Az M1 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:

enterális diagnosztika / parazitológiai vizsgálatok / nehezen tenyészthető/kimutatható kórokozók diagnosztikája / vírustenyésztés / TBC diagnosztika mikroszkópos és tenyésztéses módszerekkel rezisztencia vizsgálattal vagy anélkül / dermatophytonok diagnosztikája / kórházi járványügyi és kórházhigiénés vizsgálatok tipizálással.

M3 kompetencia szintű mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium: önálló mikrobiológiai diagnosztikai laboratórium több profillal, külön részlegekkel, amely a hagyományos mikrobiológiai módszerek mellett molekuláris diagnosztikai módszereket is alkalmaz. Mind járó-, mind fekvőbetegek számára végez mikrobiológiai diagnosztikát.

A laboratórium tevékenysége:

Az M2 kompetencia szintű laboratórium által végzett tevékenységek mellett:

molekuláris diagnosztikai vizsgálatok gyári kitekkel/„home made” módszerekkel, különféle kórokozók kimutatására és járványügyi vizsgálatok céljára.

Szakmai minimumfeltételek

Személyi feltételek:

M1 kompetencia szint:

Laboratóriumi vizsgálat típusai Vizsgálati anyag/év Mikrobioló-
giai szakorvos Szakgyógy-
szerész, egyéb szakorvos, orvos, klinikai mikrobio-
lógus szakbiológus, egyéb diplomás Szakasszisz-
tens, analitikus Asszisztens Egyéb nem szakképzett laboráns

Bakteriológia: klinikai
vegyes anyag X kórházi járványügyi vizsgálat <20 000
>=20 000* 1
1 11
1 1
1 1
2 11
11

*10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni

20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

Szerológia
(bakteriológia, parazitológia, mikológia, vírus)2 < 15 000
>=
15000* 11
11 11
11 -
1 1
1 X 11 11
11

*15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

M2 - M3 kompetencia szint:

Laboratóriumi vizsgálat típusai Vizsgálati anyag/év Mikrobioló-
giai szakorvos Szakgyógy-
szerész, egyéb szakorvos, orvos, klinikai mikrobio-
lógus szakbiológus, egyéb diplomás Szakasszisz-
tens, analitikus Asszisztens Egyéb nem szakképzett laboráns

Bakteriológia: klinikai vegyes anyag X kórházi járványügyi vizsgálat < 20 000
>= 20 000* 1
1 11
1 2
2 2
2X11 11
11

*10 000 mintánként 1 fő plusz szakasszisztenst és 1 fő asszisztenst kell foglalkoztatni

20 000 mintánként 1 fő plusz szakorvost vagy egyéb diplomást kell foglalkoztatni

Bakteriológia, enterális
(ha önálló részleg) < 10 000
>= 10 000* 11
11 1
1X11 1
1 1
1X11 11
11

*10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

Szerológia (bakteriológia
parazitológia, mikológia, vírus)2 < 15 000
>= 15 000* 11
11 11
11 -
1 1
1 X 11 11
11

*15 000 vizsgálatonként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

Parazitológia
(szerológia nélkül) < 10 000
>=10 000* 11
11 1
1 -
11 1
1X11 11
11

*10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

Mikológia
(ha önálló részleg)
(szerológia nélkül) < 10 000
>= 10 000* 11
11 11
11 -
1 1
2 11
11

*10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

< 10 000 11 11 - 2 11

TBC (ha önálló részleg) 10 000-
20 000 11 1 11 2 11

> 20 000* 11 1 1 3 11

*10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztenst kell foglalkoztatni

Táptalajkonyha
és mosogató, előkészítő, sterilizáló, ha működtet ilyet a laboratórium 20 000-
60 000
>60 000 -

- 11

11 1

1 2

3 3

5

Fág és egyéb tipizálás
(ha önálló részleg) < 5 000
>= 5 000 1
1 1
1 -
1 2
2 11
11

Közvetlen
vírus/vírus antigén kimutatás, vírus izolálás (ha önálló részleg) <5 000
>=5 000 1
1 1
2 2
2 1
2 11
11

Anyagátvétel adminisztráció az összes laboratóriumi részleg számára < 30 000
30 000-
60 000
> 60 000 -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- 1
2

3

Csak M3 kompetencia szintű laboratóriumra vonatkozik

Molekuláris diagnosztika < 500 11 - - 11 -

Nyílt rendszerű vizsgálati eljárások 500-5 000 1 11 - 1 -

>5 000* 1 1 - 1 1

*5 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

Molekuláris
diagnosztika, nyílt rendszerű minta <1 000 11 - - 11 -

előkészítés, zárt rendszerű 1000-10 000 1 11 - 1 -

amplifikáció és detektálás >10 000* 1 1 11 1 1

*10 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

Molekuláris <2 500 11 - - 11 -

diagnosztika, minden munkafolyamat 2 500-25 000 1 11 - 1 -

zárt rendszerben történik >25 000* 1 1 11 1 1

*25 000 mintánként 1 fő plusz asszisztens

Megjegyzés:

1 Részmunkaidőben a mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika más területein is dolgozó szakorvos, diplomás, analitikus, szakasszisztens, asszisztens.

2 Az infekciós kórképek ellenanyagszint mérésénél nem a beküldött mintaszám alapján számoljuk a kívánt létszámot, hanem az azokból elvégzett vizsgálatok alapján.

Tárgyi feltételek

Helyiségek

Laboregység/vizsgálati típus Vizsgálati szám/év Alapterület/m2

Anyagátvétel/adminisztráció - 15

Bakteriológia

Vegyes klinika és kórházhigiénés anyag < 30 000
>= 30 000 50
100

Enterális < 10 000
>= 10 000 20
50

Szerológia
(vírus, bakteriológiai, mikológia, parazitológia) < 15 000
>= 15 000 20
50

Vírus
(vírus és vírus antigén direkt kimutatás, izolálás1) < 5 000
>= 5 000 2x15
2x35

Mikológiai laboratórium
(ha önálló részleg) < 10 000
>= 10 000 20
50

Parazitológiai laboratórium
(ha önálló részleg) < 10 000
>= 10 000 20
50

TBC tenyésztő laboratórium < 20 000
>= 20 000 20
70

Fág és egyéb tipizáló módszereket
alkalmazó laboratórium (ha önálló részleg) < 5 000
>= 5 000 20
40

Táptalajkonyha, előkészítő, sterilizáló2 < 20 000
20 000-60 000
> 60 000 20
40
80

Molekuláris diagnosztikai laboratórium Bármely vizsgálati
anyagszámnál 3x15 (különálló, elszeparált helyiség)

Szociális helyiségek, raktár, dolgozó, irattár Bármely vizsgálati
anyagszámnál szükséges

Megjegyzés:

1 Ahol szövettenyésztés is folyik, két egymástól elkülönített légterű laboratórium kell.

2 Kész táptalajok, eldobható reagens kitek használata esetén szükségtelen.

Gép - műszerpark:

Megnevezés Laboratóriumi besorolás (M1, M2, M3, M4)

Általános bakteri-
ológia, enterális, kórház-
higiéne Mikoló-
gia Parazito-
lógia Szeroló-
gia TBC Virológia Fág és
egyéb tipizáló Moleku-
láris biológia (M3)

Termosztát1,4

36 ± 1°C X X X - X X X -

44°C X - - - - - - -

22°C X X - - - - - -

30°C X X - - X - - -

56°C X - - - - - - -

36 ± 1°C CO2
atmoszférával X - - - - X - -

42°C mikroaerofil atmoszférával X - - - - - - -

Anaerob chamber/ anaerostat/anaerob edény X - - - - - - -

Hűtőszekrények
(hűtőszoba)1,4 X X X X X X X X

Mélyhűtő4

- 20°C X X X X X X X X

- 80°C1 X X X - - X X X

Folyékony nitrogén - - - - - X - -

Vízfűrdő1,4 X X X X X X X X

Hőlégsterilizáló 1,4 X X X X X X X X

Ioncserélő/desztilláló1,4 X X - X X X X -

Speciális Millipore - - - - - - - X

Centrifuga4

klasszikus X - - X X X X X

gyors, hűthető - - - - X X X X

mikrocentrifuga, hűthető - - - - - X X X

biztonsági, zárt - - - - X - - -

cytocentrifuga - - - - - X - -

Autokláv2 X X X X X X X X

Táptalajolvasztó2 X X X - X - X -

Elektromos pH-mérő1 X X X X X X X X

Denzitométer1 X X - - - X X -

Kémcsőkeverő1 X X X - - X X X

Mágneses keverő1 X - - - - X X X

Mérleg

Analitikai1,4 X X X X X X X X

Egyéb1,4 X X X X X X X X

Mikroszkóp

Fénymikroszkóp1,4 X X X - X - - -

Fáziskontraszt1 X X - - - - - -

Telep1 X X X - - - - -

Fluorescens1,3 X X X X X X - -

Inverz - - - - - X - -

Agglutinoszkóp3 X - - X - -

Laminaris box (biohazard)4 X X - - X X - X

ELISA teljes felszerelés/szerológiai automata - - - X - X - -

Számítógép4 X X X X X X X X

Statisztika készítésére
alkalmas software X X X X X X X X

Germicid lámpa1,3,4 X X X X X X X X

Jégkészítő - - - - - X - X

Vákuum pumpa +
membránszűrő3 - - - - - X - -

Fágozó gép - - - - - - X -

PCR készülék - - - - - - - X

Elektroforézis rendszer - - - - - - - X

Gél-fényképező felszerelés vagy gél-dokumentációs rendszer - - - - - - - X

Megjegyzés:

1: Közösen használható más laboratóriumi részleggel.

2: Amennyiben a laboratórium kész táptalajt használ és a fertőzött anyagokat égetőbe szállíttatja, akkor nem szükséges.

3: Amennyiben a laboratórium olyan típusú vizsgálatokat végez, amelyhez a feltüntetett készülék szükséges.

4: A mennyiséget a laboratóriumban végzett vizsgálatok száma és összetétele határozza meg.

További szakmai követelmények:

Belső minőségirányítási rendszert kell működtetni (részvétel jártassági vizsgálatokban, módszertani leírások, minőségügyi kézikönyv, referencia anyagok, stb.).

Eleget kell tenni a jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségeknek.

M1, M2, M3 kompetencia szintű laboratóriumok esetén szükséges biztosítani:

a) aktív kórházat (kórházakat) kiszolgáló mikrobiológiai laboratóriumban munkaszüneti és pihenő napokon ügyeletet, hétköznapokon munkaidő után készenlétet,

b) egyéb mikrobiológiai laboratóriumokban munkaszüneti/ünnepnapokon készenlétet.

A laboratórium kompetencia szintjén nem végezhető, illetve nem végzett vizsgálatokra érkező mintákat szakszerűen kell tárolni és továbbítani a vizsgálat végzésére alkalmas laboratóriumba.

A jogszabályokban foglaltak szerint adatokat kell szolgáltatni az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerének, ennek teljesítéséhez.

a) rendelkeznie kell a mikrobiológiai laboratóriumokra vonatkozó minimumfeltételek mellett a leleteket nyilvántartó számítógépes programmal és internet-kapcsolattal,

b) évente eredményesen részt kell vennie a járványügyi jelentőséggel bíró kórokozókra vonatkozóan a kijelölt referencialaboratórium által szervezett körkísérletekben,

c) eleget kell tennie a bejelentendő fertőző betegségekre vonatkozó laboratóriumi jelentési kötelezettségeknek és be kell kapcsolódnia az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerébe.

MEGELŐZŐ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN

Nemzetközi oltóhely és tanácsadás Szakmakód: 9402

Oltóhely - járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Infektológus szakorvos, illetve fertőző betegségek szakorvosa, vagy utazás orvostani
vizsgaköteles tanfolyam sikeres elvégzését igazoló dokumentummal/oklevéllel rendelkező egyéb szakorvos 1

Általános asszisztens/szak/ápoló 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel, telefon X

Hűtőszekrény min.-max. hőmérővel ellátva X

Nemzetközi oltási bizonyítvány (International Certificate of Vaccination or
Prophylaxis) folyamatos biztosítása, és a magyar nyelvű oltási könyv folyamatos biztosítása X

Az anaphylaxia és egyéb rosszullét elhárítását, legalább az orvosi elsősegély szintjén
történő beavatkozások, kezelések beindításának szintjét biztosítani kell X

MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet figyelembevételével.

Rendezvény egészségügyi biztosítása Szakmakód: 6208

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglalt minimumfeltételek szerint.

Nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása Szakmakód: 6209

Nemzetközi repülőtér minimumfeltételei: a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) ajánlásainak és a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, az alábbiakban részletezettek szerint.

A feltételrendszer biztosítása során figyelembe kell venni a repülőtéren jelenlévő földi-, átmenő repülő személyzet napi számát, valamint az átlagos, időszakra vetített utasforgalmat, mint potenciális ellátandók számát.

A feladatoknak/tevékenységeknek a biztosítása a repülőtér üzemeltetőjének a feladata, azzal, hogy a kapcsolódó szervezetekkel, szolgáltatókkal az ellátás folyamatát egyeztetni szükséges.

A potenciális ellátandók száma alapján az ellátást az alábbi szinteken szükséges biztosítani.

I. II. III.

Napi átlagos
utasforgalom 5000-10000 10001-25000 25000 felett

Maximális
utasforgalom/óra 500-1500 1501-2500 2500 felett

A repülőtéren biztosítandó egészségügyi tevékenységek:

Rendelkezésre állás: a repülőtér üzemelésének megfelelően, szükség szerint napi 24 órában.

1. Mentés

A mentőegységnek a risztást követően 10 percen belül az ellátás helyszínére ki kell érnie. Figyelemmel a terület zárt jellegéből adódó különbségekre, minimum 1 rohamkocsi szintű mentőegység, illetve ha az utasforgalom alapján terminálonként III. szinten kell biztosítani az ellátást, akkor terminálonként 1 db mentőegység biztosítása szükséges.

Személyi feltételek:

- szakorvos sürgősségi, vagy intenzív osztályon, illetve a mentőszolgálatnál igazolt 2 év gyakorlattal,

- mentőápoló, vagy mentőtiszt, mentőgépkocsi vezető, aki megfelel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. mellékletében előírt személyi feltételeknek,

- diszpécser minimum 3 hónapos helyszín és a rendszerismeret, kommunikációs készség, legalább középfokú angol nyelvtudás, irányítási készséggel.

Az egység vezető szakorvosának a repülőtér üzemeltetője biztosítja a specifikus, helyhez kötött kiképzését, készség szintű megfelelőségét.

Tárgyi feltételek:

mentőgépjármű, felszereltsége megfelel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. melléklete szerint a rohamkocsi szintű mentőegységnél előírtaknak.

Több és különböző szintű terminál működtetése esetén a magasabb szintű készséggel rendelkező egységnek támogatnia kell az alacsonyabb szintűt.

Tartalék gépjármű biztosítása szükséges

A mentőgépjármű felszereltségének a fentieken túl biztosítania kell a katasztrófahelyzetek megoldására a repülőtér kényszerhelyzeti tervében előírt feladatokhoz szükséges eszközöket, hangsúlyosan az égés ellátás speciális feltételrendszerével (pl. watergel).

2. Ambuláns jellegű sürgősségi ellátás

Beteg-fogadóhely szintű feltételekkel, háttérben a kényszerhelyzeti feladatnak (lásd az 5. pontot) megfeleltethető feltétel rendszerrel. A beteg-fogadóhely személyi hátterét a mentésnél leírt mobil egység biztosíthatja. A beteg-fogadóhely működtetése a mentőegyég mellett kötelező.

Személyi feltétel: a mentésnél (1. pontban) leírtak.

A beteg-fogadóhely tárgyi minimumfeltételei:

Az 1. melléklet szerinti feltételek alapján.

3. Elsősegélynyújtás

A repülőtér személyzetének, mint potenciális segélynyújtóknak a képzés része. Valamennyi ellátási szinten biztosítani szükséges.

Személyi feltételek:

EBLS (kiterjesztett alapfokú újraélesztés) szintű képzettséggel rendelkező nem egészségügyi végzettségű segélynyújtók (biztonsági szolgálat, földi utaskisérők), azzal, hogy az elsősegélynyújtás megkezdése az utastér minden pontján 3 percen belül biztosítható kell legyen.

Tárgyi feltételek: riasztási rendszer feltételei + megfelelő számú és minőségű AED - nemzetközi jelöléssel biztosítandó.

AED: automata defibrillátor

4. Közegészségügyi-járványügyi tevékenység

A nemzetközi repülőtérnek a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (NER) idevonatkozó feladatai alapján szükséges képességek ellátása. A nemzetközi repülőtérnek az ICAO és a CAPSCA előírásai alapján szükség esetén biztosítania kell a katasztrófa sújtotta, illetve járványveszélyes térségből érkező repülőgép befogadását. Szükség esetén biztosítani kell a fertőző betegek, vagy fertőzésre gyanús személyek észlelése esetén elsődleges helyszíni ellátás/elsősegély megadását, a járványügyi elkülönítést és megfigyelést, karantén (zárlat) biztosítását, továbbá az elszállítás és elkülönítését feltételeit.

Járványügyi feladat Minimumfeltételek

Fertőző betegek elkülönítése Elkülönítő helyiség (beléptetési ponttól távolabbi
létesítményekben szerződés és elérhetőségek nagy létszámú utas elszállításához, ivóvíz, étkezés, illemhely, fekhely, hulladéktárolás)

Fertőző betegek vizsgálata Vizsgáló helyiség, tolmács

Egyéni védőfelszerelések a különböző izolációs
módszerek (kontakt, légúti, stb.) alkalmazásához

Légi úton érkezett állatok vizsgálata, elkülönítése Vizsgáló és elkülönítő helyiség

Szerződés humán és állategészségügyi szolgáltatókkal

Járványügyi vizsgálat Tolmács, szakszemélyzet *

Veszélyes hulladék tárolás Veszélyes hulladék tároló, szerződés hulladék elszállításról, ártalmatlanításról

Mintavétel Mintavételi eszközök, mintavételi jegyzőkönyv, nyomtatványok, hűtőszekrény

Minták laboratóriumba szállítása Gépkocsi, hűtőtáska

Fertőtlenítés, dekontaminálás Fertőtlenítő szerek és eszközök, elkülönített tárolóhely,
helyiségek, szakszemélyzet *

Rovar-rágcsálóirtás Rovar-, rágcsálóirtó szerek és eszközök, elkülönített
tárolóhely, helyiségek, szakszemélyzet*

Népegészségügyi szükséghelyzeti terv Elkészült terv

Kapcsolattartás a népegészségügyi és egyéb szervek
számára Kapcsolattartó pont és koordináló személy*
megnevezése, elérhetőségek listája

Riasztási lánc

Surveillance működtetése: felügyeleti, beszámolási,
értesítési, reagálási, megerősítési és együttműködési tevékenység Szakszemélyzet*

Információs rendszer (telefon, internet, e- mail)

Várható szintet meghaladó szintű megbetegedés vagy
halálozás felderítési képessége Egészségügyi statisztikai információk gyűjtése,
regisztrálása (betegek, halálesetek száma naponta BNO
szerint), visszatekintő adatok

Bejelentendő fertőző betegek adatainak rögzítése a fertőző beteg-nyilvántartásba Kapcsolódás az országos fertőző beteg-nyilvántartáshoz

Ha az meghaladja a várható szintet, járvány gyanújának észlelése, kivizsgálása Szakszemélyzet* a felderítéshez

A szakszemélyzet* jelenlétének biztosítása:

A repülőtéren működő egészségügyi szolgáltató részéről szakorvos, és szakdolgozó folyamatos jelenléte.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasításban nevesített feladatok ellátására, ezen belül a folyamatos közegészségügyi és járványügyi felügyelet biztosítása és a szükséges hatósági intézkedések megtétele érdekében a Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltség (Kirendeltség) személyzete részéről a helyszínre kirendelt személyzet - népegészségügyi ellenőr (korábbi nevén közegészségügyi-járványügyi felügyelő) folyamatos jelenléte, továbbá tisztiorvos elérhetősége.

A járványügyi szükséghelyzeti tervben foglaltak szerinti esetekben továbbá megelőző-orvostan és népegészségtan (korábban közegészségtan-járványtan) szakorvos, illetve infektológus elérhetősége.

A fentieken túl a népegészségügyi és egyéb szervek számára előírt kapcsolattartáshoz egy fő koordináló személy biztosítása is szükséges.

5. Kényszerhelyzeti készenlét

A repülőtér kényszerhelyzeti tervének megfeleltetve, a kapcsolódó és szolgálatot teljesítő katasztrófa egységekkel egyeztetve, illetve a reptéren kívüli szolgáltatókkal történő együttműködési szereződés alapján. A kényszerhelyzeti tervben szereplő mentési tervet, valamint a háttérszolgáltatókkal, intézményekkel kötött szerződést, a feltételek meglétének biztosítása érdekében évente vagy szükség szerinti gyakorisággal az érintett szervezeteknek felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell.

Szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat Szakmakód: 6210

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglaltak szerint.

NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

DIETETIKA

Dietetika Szakmakód: 7600

Progresszivitási szintek:

Telephely nélküli tevékenység

Egészséges táplálkozás, primer prevenció táplálkozási vonatkozásai, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás.

I. szint

Secunder, tercier prevenció, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás, szakmai továbbképzések szervezése.

II-III. szint

Secunder, tercier prevenció, diétás ellátás, dietetikai szaktanácsadás, szakmai továbbképzések szervezése, ritka betegségek szakellátása, ritka betegségben szenvedők dietetikai oktatása, szakmai továbbképzések szervezése és szakemberek oktatása ritka betegségek dietetikai ellátása szempontjából.

Dietetika minimumfeltételei

Kliens lakásán, Progresszivitási szint

telephely nélküli tevékenység esetén I. II. III.

Személyi feltételek:

Okleveles dietetikus min. 2 év szakmai
gyakorlat X X X

Központosított dietetikai szolgálat - X X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint
tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla) - X X X

4 db szék - X X X

Tápláltsági állapotfelmérő
eszközök: rendszeresen hitelesített magasságmérő, személymérleg,
testzsírmérő készülék - X X X

Haskörfogatmérő szalag,
bőrredőmérő X X X X

Egyéni diétás oktatás minimumfeltételei

Kliens lakásán, Progresszivitási szint

telephely nélküli tevékenység esetén I. II. III.

Személyi feltételek:

Okleveles dietetikus min. 2 év szakmai
gyakorlat X X X

Központosított dietetikai szolgálat - X X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Tápanyagtartalom számító
program, egyéb szemléltető eszközök (mágneses tábla) - X X X

4 db szék - X X X

Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint
tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla) - X X X

Haskörfogatmérő szalag,
bőrredőmérő X X X X

Betegélelmezéshez használt
eszközök - X X X

Csoportos diétás oktatás minimumfeltételei

Kliens lakásán, Progresszivitási szint

telephely nélküli tevékenység esetén I. II. III.

Személyi feltételek:

Okleveles dietetikus min. 2 év szakmai
gyakorlat X X X

Központosított dietetikai szolgálat - X X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Tápanyagtáblázat, lehetőség szerint
tápanyagtartalom számító program, szemléltető eszközök (mágneses tábla) - X X X

12 személyes asztal, 12 db szék - X X X

Tápláltsági állapotfelmérő
eszközök: rendszeresen hitelesített magasságmérő, személymérleg, testzsírmérő készülék - X X X

Haskörfogatmérő szalag,
bőrredőmérő X X X X

2 db élelmiszer mérleg, konyhai
eszközök [6 db leveses-, lapos-, kistányér, pohár (2 dl-es), 6 személyes evőeszköz készlet, 3 db hámozó-, 1 db kenyérvágó kés, 3 db vágódeszka, 3 db műanyag tál] - X X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (dietetikus).

FIZIOTERÁPIA

Fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna Szakmakód: 5700
5711

Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei

Fizioterápia-gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető komplex fizioterápia, amelybe beletartoznak a gyógyító aktív és passzív mozgásterápia és a fizioterápia egyéb ágai is: gyógymasszázs, elektroterápiás, termoterápiás, magneto-, foto-, lézerterápiás tevékenységek, balneoterápia, víz alatti gyógytorna, hidroterápia.

Gyógytorna: gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta által végezhető gyógyító aktív és passzív mozgásterápiás tevékenységek a fizioterápia egyéb ágait kivéve. Az ellátási formák meghatározása:

Telephely nélküli tevékenység: a kezelés a kliens/beteg otthonában történik, illetve az alapellátáshoz vagy szakellátáshoz kapcsolódó szakirányú gyógytornász-fizioterapeuta tevékenység.

Járóbeteg ellátás I. szint: önálló, nem intézeti gyógytorna-fizioterápia rendelés, amelyhez nem kapcsolódik más rendelés. A kezelés kezelőben/tornateremben történik.

Járóbeteg ellátás II. szint: intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is. Központi Gyógytorna-Fizioterápia szakrendelés működik vezető gyógytornásszal.

Fekvőbeteg ellátás: célkitűzés a Központi Gyógytorna-Fizioterápia Osztály kialakítása a fekvőbeteg ellátásban a progresszivitás minden szintjén. A Központi Gyógytorna-Fizioterápia osztály: a fekvőbeteg-ellátást kiszolgáló, vezető gyógytornász irányításával működő egység, amely gyógytorna-fizioterápia szolgáltatást nyújt egy intézményen belül az adott osztályok igényeinek megfelelően. A Központi Gyógytorna-Fizioterápiás osztályon a vezető gyógytornász irányítása alatt gyógytornászok, gyógytornász-fizioterapeuták, fiziko/fizioterápiás (szak)asszisztensek, gyógymasszőrök, konduktorok, szomatopedagógusok is dolgoznak. Az osztály felelős szakmai vezetői feladatait a vezető gyógytornász látja el, aki a kórház szakmai vezetőjének vagy az ezzel megbízott szakorvosnak az irányítása alatt áll.

Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei

Telephely
nélküli tevékenység esetén Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

I. II.

Személyi feltételek:

Okleveles
gyógytornász/gyógytornász- fizioterapeuta X
2 év szakmai gyakorlat X
2 év szakmai gyakorlat X X

Vezető gyógytornász, legalább 5 év
szakmai gyakorlattal - - X X

Központosított gyógytorna-
fizioterápia egység - - X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Fizioterápiás állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő) X X X X

Tornaeszközök:
Gyógytorna: erősítő szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök, tépőzáras súlyzók, egyensúlyfejlesztő eszközök X X X X

Általános fizioterápia-gyógytorna:
az előzőekben felsorolt tornaeszközök
+ (beteglakáson való tevékenykedésnél hordozható) elektroterápiás eszköz X X X X

Kezelő egyéni kezelés esetén, minimum 12 m2 alapterület - X X X

Mobil állítható kezelőágy, szék - X X X

Tornaterem csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre fekve tornáztatott betegenként 4 m2) - X X X

Fertőtleníthető, lemosható matracok,
tornaszőnyegek - X X X

Tornatermi eszközök: korlát vagy
bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök,
járást segítő eszközök (járókeret, mankó, bot) - X X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (gyógytornász, fizioterápiás asszisztens).

Hidroterápia Szakmakód: 5703

Hidroterápia minimumfeltételei

Medencefürdő, víz alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő, zuhanyok (skót-, szájzuhany, örvényfürdő), leöntések

Járóbeteg
ellátás Fekvőbeteg ellátás

Személyi feltételek:

Fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás
asszisztens/gyógymasszőr X X

Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta EL EL

Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs) EL EL

Önálló fizioterápiás egység részeként működik X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + X X

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet által előírt feltételek X X

Medence, a vonatkozó jogszabályok szerint üzemeltetve X X

Csúszás- és akadálymentes hidroterápiás kezelők X X

Víz alatti vízsugármasszázst biztosító készülék és
kád/zuhanykezelésekre alkalmas kabin/súlyfürdő medence X X

Öltöző, mosdók X X

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Elektroterápia
Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) Szakmakód: 5704
5722

Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei

Telephely Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg

nélküli tevékenység I. II. ellátás

Személyi feltételek:

Elektroterápia esetén - okleveles
gyógytornász/gyógytornász- fizioterapeuta X
1 év szakmai gyakorlat X
1 év szakmai gyakorlat X X

Fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) esetén - fizioterápiás szakasszisztens/ fizikoterápiás asszisztens X
otthoni fizioterápiás ellátáshoz kapcsolódóan
2 év szakmai
gyakorlat X
Egészségházhoz kapcsolódóan helyben szakorvos
felügyelete mellett X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Elektroterápia esetén fizioterápiás
állapotfelmérő eszközök (cm szalag, szögmérő, mérleg, vérnyomásmérő, fonendoszkóp) X X X X

Elektroterápiás eszközök:

Ingeráram terápia X
(hordozható) X X X

Fájdalomcsillapító elektroterápia X
(hordozható) X X X

Lazító elektroterápia X
(hordozható) X X X

UH - Terápiás ultrahang készülék X
(hordozható) X X X

Fülkék mérete min. 4 m2/fülke
Kezelőágy/fülke
Betegöltözési lehetőség/fülke - X X X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Balneoterápia Szakmakód: 5706

Balneoterápia minimumfeltételei

Gyógyfürdő, gyógyiszapkezelés, inhalációs terápia, ivókúra, mesterséges fürdők, klímaterápia (barlangterápia)

Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

Személyi feltételek:

Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens
(szakasszisztens)/gyógymasszőr/fürdősmasszőr X X

Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta EL EL

Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs) EL EL

Fizioterápiás egység részeként működik X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + X X

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet által előírt feltételek X X

Csúszás- és akadálymentes környezet biztosítása X X

Gyógyvizes medence, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetve X X

Fürdőlift X X

Egyéb balneoterápiás kezelők (iszapkezelő/inhalációs kezelő/széndioxidos
szárazfürdő/szénsavas fürdő, stb.), a kezelések biztosításához szükséges eszközök, berendezések X X

Öltöző, mosdók X X

Megjegyzés:

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Thermoterápia Szakmakód: 5707

Thermoterápia minimumfeltételei

Meleghatású kezelések: borogatás, termofor, iszapkompressz, parafangó pakolás, infravörös sugárzás.
Hideghatású kezelések: hűtés, borogatás, kriogél kezelés, hűtés folyékony nitrogénnel, hűtés hűtött levegőt előállító készülékkel.

Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

I. II.

Személyi feltételek:

Gyógytornász/gyógytornász-
fizioterapeuta/fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens X
1 év gyakorlattal X X

Fizioterápiás egység részeként működik - X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + X X X

Thermoterápiához szükséges eszköz, készülék X X X

Vizesblokk - zuhanyzók, öltözők, mellékhelyiségek X X X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

Magneto-, fototerápia Szakmakód: 5708

Magneto-, fototerápia minimumfeltételei

Magnetostimulációs, elektromágneses tér kezelés, infravörös, polarizált fénykezelés, ultraibolya sugárkezelés, lézerkezelések

Telephely nélküli Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

tevékenység I. II.

Személyi feltételek:

Fizioterápiás egység részeként működik - - X X

Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta X
1 év szakmai gyakorlat X
1 év szakmai gyakorlat X X

Fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens - - X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Magnetoterápiás és fototerápiás készülék X X X X

Fülkék mérete min. 4 m2/fülke
Kezelőágy/fülke
Betegöltözési lehetőség/fülke - X X X

Vérnyomásmérő X X X X

Lágylézer-terápiás kezelés esetén: védőszemüveg (kezelőnek, betegnek), tükrözés- és visszaverődés- mentes helyiség, lézerveszély figyelmeztető tábla X X X X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [gyógytornász, fizioterápiás asszisztens (szakasszisztens), gyógymasszőr].

Víz alatti gyógytorna Szakmakód: 5710

Víz alatti gyógytorna minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

I. II.

Személyi feltételek:

Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta X X X

Vezető gyógytornász - X X

Központosított gyógytorna-fizioterápia egység - X X

Tárgyi feltételek:

Akadálymentes környezet X X X

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM
rendelet által előírt feltételek X X X

Szellőztethető, világos helyiség X X X

Medence forgatott vagy túlfolyóztatás biztosításával a szabályozók, szabványok szerint X X X

Medence mélysége: 0-140 cm
Víz hőfoka: 31-33 °C

Kapaszkodó korlát a medence oldalfalán X X X

Csúszásmentes padlózat a medencében és környékén X X X

Vizesblokk - zuhanyzók, öltözők, mellékhelyiségek X X X

1 betegre eső vízfelület: 4 m2 X X X

Lábfertőtlenítő (balesetveszély mentes változat, pl.:
pedálos, spriccelős)* X X X

Vízi tornaeszközök (súlyzók, labdák, úszótábla) X X X

Várakozási lehetőség X X X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

* A lábfertőtlenítő nem szükséges, ha 10 m-en belül van zuhanyzó.

Gyógymasszázs Szakmakód: 5712

Gyógymasszázs minimumfeltételei

Telephely nélküli Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg ellátás

tevékenység I. II.

Személyi feltételek:

Gyógymasszőr X
1 év szakmai gyakorlat X
1 év szakmai gyakorlat X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + - X X X

Kezelő - minimum 12 m2 - alapterület - X X X

Több kezelőhely esetén a fülke mérete minimum 7 m2 - X X X

Állítható magasságú kezelőágy/szék,
a kliens lakásán végzett tevékenység esetén hordozható kezelőágy X X X X

Megjegyzés:

I. szint: Önálló, nem intézeti formában működő rendelés.

II. szint: Intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást is.

BETEGÁPOLÁS

Szakápolás a foglalkozás-egészségügyben Szakmakód: 7301

Olyan egészségügyi ellátási forma, amelynek során az ápoló (foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ápoló OKJ/diplomás ápoló/üzemi ápoló) a foglalkozás-egészségügyi team tagjaként, a rendelőben, illetve az ellátást igénybe vevők munkahelyi környezetében egészségügyi ellátást nyújt kompetenciája szerint önállóan, illetve az orvossal együttműködve.

Szakápolási feladatok a foglalkozás-egészségügyben

Progresszivitási szint

I. II. III.

1. Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése X

2. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése X

3. Foglalkozási betegség vagy gyanújának vizsgálata X X X

4. A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata X

5. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása X

6. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok X X X

Lásd Foglalkozás-orvostan 2501, 2502 szakmakód alatt.

Otthoni szakápolás Szakmakód: 7304

Lásd az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben előírt minimumfeltételeket.

Ápolás, szakápolás Szakmakód: 7305

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 98. §-ában meghatározott ápolási tevékenységeket foglalja magába, különös tekintettel a (2) bekezdés d) pontjára. A tevékenységek végezhetők az egészségügyi ellátórendszer keretein belül, valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott, szakápolásra szoruló betegek szakápolási szükségleteinek kielégítése céljából. A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés alapján, az ellátandó tevékenységre nézve megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az ápolás önálló, együttműködő, és függő kompetencia körének figyelembe vételével.

A szakápolás során folyamatosan biztosítani kell a beteg pszichés támogatását, étkezési, és életmód tanácsadást, különösen mindazon tevékenységek megtanítását, amelyeket maga a beteg/családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, továbbá az ápolási folyamat dokumentálását és esetleges jelentési kötelezettség teljesítését, valamint rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

Ápolási osztály/intézet minimumfeltételei

Minimum ágyszám intézet esetén 10

Minimum ágyszám osztály esetén 15

Személyi feltételek:

Orvos EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
X

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Logopédus EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Háttámasz/lábtámasz Ágyanként 1

Antidekubitor matrac (prevenciós) 3 ágyanként 1

Antidekubitor matrac (terápiás) 6 ágyanként 1

Kapaszkodó Ágyanként 1

Betegemelő 1

Fürdetőágy/szék/kocsi 2

Multifunkcionális éjjeliszekrény/ágyasztal Ágyanként 1

Járókeretek, botok 5

WC-ülőke magasító WC-nként 1

Szoba-WC 3

Tolókocsi (ülő, fekvő) 3

Tolókocsi (halott szállításra) EL

Karosszék Két ágyanként 1

Spanyolfal/izoláció EL

Irányfény Kórtermenként 1

Infúziós állvány 5

Decubitust megelőző eszközök/kényelmi eszközök X

Vérnyomásmérő 2

Vércukormérő + tesztcsík 2

Hajmosó felszerelés 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (Röntgen) EK

Általános orvosi laboratórium EK

Fekvőbeteg intézeti háttér EK

Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás minimumfeltételei

A tevékenységi körhöz tartozhatnak:

− Perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és ellátása.

− Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek szövődményes esetben.

− Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje.

− A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje szövődményes esetben.

− Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás.

− Folyadékpótló infúzió bekötése orvosi utasításra, továbbá az intravénás és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó egyéb szakápolói feladatok.

− Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai.

− Sztomatoterápia szövődményes esetben, és szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai III-IV. stádium (exsudációs, nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján).

− Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

= gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges);

= mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása.

− Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

− Haldokló beteg szakápolása.

− EKG készítés orvosi utasítás alapján.

− Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.

− Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység.

Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás minimumfeltételei

Minimum ágyszám -

Személyi feltételek:

Rendszeres konzultáció az orvossal/szakorvossal X

OKJ ápoló/OKJ szakápoló/Diplomás ápoló (Bsc)/Okleveles ápoló (Msc) X

Dietetikus EL

Gyógytornász EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/mentálhigiénikus EL

Tárgyi feltételek:

Elkülönített helyiség az ápolási műveletek előkészítéséhez, és az eszközök,
műszerek tárolásához (nővérdolgozó) X

Higiénés kézmosás feltételei a nővérdolgozóban, a kezelőhelyiségben, és a
betegszobákban X

Sterilizátor (helyben sterilizálás esetén) X

Előkészítő kocsi az ápolási műveletekhez X

Ágyazó kocsi X

Fürdetőszék X

Szoba WC X

Hajmosó felszerelés X

Háttámasz X

Antidecubitor matrac X

Egyéb decubitus-prevenciós eszközök (pl. matrac, ülőpárna, stb.) X

Motoros szívó X

Infúziós állvány X

Vérnyomásmérő, phonendoscop X

Garatlámpa (pupilla lámpa) X

Steril, egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X

Steril tűk, szárnyas tűk, perifériás vénakanülök (branülök) különböző
méretben X

Steril szondák, steril infúziós szerelékek X

Steril katéterek, steril katéter csúsztató, vizeletgyűjtő zsák X

Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens X

Steril kötszerek, steril sebészi ollók, -kötszer ollók X

Steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek X

Kocher, stranguláló gumi, ragtapasz, vatta X

Hőmérő, spatulák X

Steril beöntő csövek, beöntő kanna, vesetál X

Védőruha, védőkötény, arcmaszkok X

Steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk X

Egyszer használatos kéztörlő X

Elsődleges veszélyes hulladékgyűjtő doboz X

Vizeletvizsgálati tesztcsík X

Vércukorszintmérő, tesztcsíkkal X

Vérvételi csövek, és eszközök, tartályok egyéb vizsgálati anyagok vételéhez X

Adott beavatkozásokhoz egészségügyi textília X

Felnőtt hospice-palliatív ellátás Szakmakód: 7306

Intézeti hospice-palliatív ellátás

Hospice (palliatív) ellátás definíciója:

Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan terminális állapot végső stádiumába került betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.

Az ellátás formái:

I. Palliatív mobil csoport (mobil team)

Fekvőbeteg intézményen belül/kívül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt terminális állapotú betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.

Feladata:

szakmai segítségnyújtás a terminális állapot végső stádiumába került betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével;

szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

Intézeti hospice-palliatív mobil team minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos1 1

Diplomás ápoló/szakápoló2 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/ mentálhigiénikus2 1

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Szociális munkás EL

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

II. Hospice-palliatív terápiás osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály 10-20 ágyszám esetén

Intézeti hospice-palliatív osztály minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 5

Személyi feltételek:

Szakorvos1 10 ágyig
További 10 ágyanként + 1 1,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)
X

Klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/
mentálhigiénikus2 10 ágyig
További 10 ágyanként + 0,5 1

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + az ápolási osztály feltételei +

Infúziós/injekciós pumpa 1

Inhaláló készülék 1

TENS készülék 1

Elektromos párásító 2

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia (Röntgen) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Fekvőbeteg intézeti háttér EK

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Járóbeteg szakellátás keretében, olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan betegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

Intézeti hospice-palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos1 0,5

Hospice szakápoló 0,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/
mentálhigiénikus2
EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X

Megjegyzés

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Otthoni hospice-palliatív gondozás

Otthoni hospice gondozás

A betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a beteg szakszerű ápolása és pszichés, szociális támogatása.

Az otthoni hospice ápolás csak terminális állapotú betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja.

Otthoni hospice-palliatív gondozás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos1 1

Hospice szakápoló, hospice szakápoló és koordinátor 1

Ápoló/szakápoló2 4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/
pszichoterapeuta/mentálhigiénikus² 0,5

Gyógytornász2 0,5

Szociális munkás, dietetikus, kiképzett önkéntesek EL

Tárgyi feltételek:

Megegyezik az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa X

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Gyermek palliatív ellátás Szakmakód: 7310

Intézeti palliatív ellátás

Palliatív ellátás definíciója:

Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan terminális állapot végső stádiumába került gyermek betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a gyermek betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével.

Az ellátás formái:

I. Palliatív mobil csoport (mobil team)

Fekvőbeteg intézményen belül/kívül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt terminális állapotú gyermek betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése.

Feladata:

szakmai segítségnyújtás a terminális állapot végső stádiumába került gyermek betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével;

szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára.

Gyermek palliatív mobil team minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Minimum 10 éves gyermekkórházi, illetve gyermekosztályos gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, gyermekhematológus, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, háziorvos1 1

Diplomás ápoló/gyermek szakápoló2 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/
pszichoterapeuta/mentálhigiénikus2 1

Óvónő, pedagógus EL

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Szociális munkás EL

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

II. Palliatív terápiás osztály

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály

Gyermek palliatív osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III. szint

Minimum ágyszám 5

Személyi feltételek:

Minimum 10 éves gyermekkórházi, illetve gyermekosztályos gyakorlattal
rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, gyermekhematológus, aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, háziorvos1 10 ágyig, további 10 ágyanként +1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló,
gyógytornász, dietetikus) X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/
pszichoterapeuta/mentálhigiénikus2 szakorvos1 10 ágyig, további 10 ágyanként +0,5 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/mentálhigiénikus 1

Óvónő, pedagógus 1

Gyermekpszichiáter EL

Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei + az ápolási osztály/intézet feltételei +

Infúziós pumpák, állványok X

Elektromos párásító X

Vércukor meghatározó X

Inhalációs készülék X

TENS készülék X

Szakmai háttér:

Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályos háttér EL

Radiológia (röntgen) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

III. Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan betegek tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról.

Gyermek palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Minimum 10 éves gyermekkórházi, illetve gyermekosztályos gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, gyermekhematológus, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, háziorvos1 0,5

Hospice szakápoló 0,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/
mentálhigiénikus2 EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei X

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Otthoni gyermek hospice-palliatív gondozás

Otthoni hospice gondozás

A gyermek betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, valamint a gyermek beteg szakszerű ápolása, a beteg és a család pszichés, szociális támogatása.

Az otthoni hospice ápolás csak terminális állapotú gyermek betegeknek nyújtható. Otthoni szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja.

Otthoni gyermek palliatív gondozás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Minimum 10 éves gyermekkórházi, illetve gyermekosztályos gyakorlattal
rendelkező Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, gyermekhematológia szakorvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos, háziorvos1 1

Hospice szakápoló, hospice szakápoló és koordinátor 1

Gyermekápoló, gyermek szakápoló2 4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/
pszichoterapeuta/mentálhigiénikus2 0,5

Gyógytornász 0,5

Szociális munkás, dietetikus, lelkész, kiképzett önkéntesek EL

Tárgyi feltételek:

Megegyezik az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa X

Megjegyzés:

1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.

2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.

Klinikai fogászati higiénia Szakmakód: 7311

A klinikai fogászati higiénia járóbeteg ellátás (alapellátás és szakellátás) olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a fogászati higiénikus a fogorvos közvetlen jelenléte mellett a fogorvoslás során felmerülő részfeladatokat látja el, melyek az alábbiak lehetnek:

- a fogorvos irányításával fogászati megelőző tevékenységet végez a szájüregben,

- egészségmegőrző, fogászati egészségnevelő feladatokat lát el különböző életkorú, összetételű csoportok, egyének körében,

- segédkezik szájhigiénés feladatok elvégzésében,

- előkészíti és segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezelések elvégzése során,

- együttműködik az orvossal és a beteggel a krónikus orális és fogbetegek gyógyítási, gondozási feladatainak ellátásában,

- elvégzi a betegirányítás és ellátás kommunikációs és adminisztratív feladatait,

- szakszerűen alkalmazza a fogászati ellátásnál a vizsgáló, kezelő eszközeit, anyagait, gondoskodik azok karbantartásáról,

- megszervezi és munkatársaival összehangolja a fogászati megelőző és egészségnevelő tevékenységét,

- fogröntgen felvételek elkészítése, a filmek előhívása.

Személyi feltételek:

Klinikai fogászati higiénikus 1

Tárgyi feltételek: a fogászati rendelő feltételei X

Egyéb:

Szakorvos jelenléte szükséges - a klinikai fogászati higiénikus a tevékenységét fogorvos közvetlen felügyelete mellett végezheti X

Intézeten kívüli szülésznői ellátás Szakmakód: 7309

Lásd az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendeletben előírt minimumfeltételeket.

NEUROLÓGIA

Neurológia
Stroke Szakmakód: 0900
0901

Progresszivitási szintek

Ágyszám:

I. szint: minimum 20 ágy neurológiai ellátás

II. szint: minimum 40 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysis nélkül

minimum 40 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysissel

III. szint minimum 55 ágy neurológiai és stroke ellátás thrombolysissel

Neurológiai és stroke ellátás más szakmákkal közös mátrix formában nem végezhető

Kompetencia szintek neurológia és stroke ellátásban:

I. szint

- SM beteg kivizsgálása, shub-jának kezelése, gondozás

- Parkinson betegség kivizsgálása, gyógyszeres beállítás, gondozás

- Demencia alapkivizsgálás, gyógyszeres beállítás, gondozás

- Epilepszia kivizsgálása, gyógyszeres beállítás, gondozás

- Fejfájás gondozás

- Fájdalom szindrómák, gerinc szindrómák kezelése

- Neuro-onkológiai utókezelés

- Myasthenia gondozás

- Neurodegeneratív állapotok kivizsgálása, gondozása

- Neurorehabilitáció (korai)

- Neuro-vegetatív betegségek kivizsgálása, gondozása

- Cerebrovascularis betegek ellátása

II. szint

Mint első szint, továbbá

- Epilepszia első gyanújakor komplex kivizsgálás és kezelés

- SM első gyanújakor komplex kivizsgálás és kezelés

- Myasthenia komplex kivizsgálása és krízis ellátása

- Gyulladásos neurológiai kórképek kivizsgálása és kezelése

- Alvás patológia kivizsgálása és kezelése

- Neurorehabilitáció (korai)

= IV, IA lysis kezelés (akkreditált központban)

= Stroke korai rehabilitációja

- Stroke ellátás idegsebészeti részvétellel (MMO decompressio, vérzésellátás, kamrába törő vérzés drainezése)

III. szint (kijelölt centrumokban)

Mint első és második szint, továbbá

- Neurogenetika (diagnosztika, tanácsadás)

- Ritka kórképek diagnosztikája és gondozása

- Határterületi neurológiai kórállapotok kivizsgálása és gondozása

- Ideg- és izom biopsiás diagnosztika

- Liquor diagnosztika speciális módszerekkel

- Parkinson betegek speciális ellátása

- Teljeskörű alvásdiagnosztika

- Neurosonológia speciális módszerekkel

- Idegsebészeti konzultáció és beavatkozások megszervezése

- Invazív radiológiai ellátás

- Epilepszia műtét előtti kivizsgálás, video monitorozás

- Neuropatológiai konzultáció

- Egyedi Országos Ellátási Centrum (Egyetemi Akkreditációval)

- A plazmaferezis elérhetőségének biztosítása

Neurológia és Stroke osztály (együtt) minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Neurológia Neurológia és
stroke Neurológia és stroke

Szakmai szükség szerint magasabb szintre küldés kötelező

Személyi feltételek:

Összesen orvos
Ebből: neurológia szakorvos 6
2 10
4 12
6

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Neuropszichológus/szakpszichológus jelölt/
pszichológus EL

Betegkísérő EL EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános
feltételei +

Neurológiai és thrombolysis
szakmaspecifikus őrző minimumfeltétele
(külön táblázatban) X** X

Osztályhoz kapcsolt laboratóriumok:

Elektrofiziológiai laboratórium X X

Neurosonológiai laboratórium X X

Alváslaboratórium X

Speciális neurológiai laboratórium X

Általános neurológiai szakambulancia X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Speciális neurológiai ambulanciák*

Stroke szakambulancia X X X

Epilepsia szakambulancia X X X

Vegetatív betegségek szakambulanciája X X X

Neuroimmunológiai szakambulancia X X

Parkinson szakambulancia X X

Fejfájás és fájdalom szakambulancia X X

Memória (Demencia) szakambulancia X X

Neuromuscularis szakambulancia (MG, ALS, stb.)
X

Alvászavar szakambulancia X

Neurogenetikai szakambulancia X

CT EK EL EL

MRI EK EK EL

Központi laboratóriumok EL EL EL

Immunológiai-, mikrobiológiai és vírus labor EK EK EK

* Más jogszabályokban, előírásokban ezen szakfeladatokra megadott minősítési, beutalási és gyógyszerfelírási jogokkal rendelkeznek.

** Ahol a thrombolysist az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet által kijelölt intézményben végzik.

A neurológiai és thrombolysis szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 4

Személyi feltételek:

Neurológia szakorvos 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + X

Ágymelletti betegőrző monitor ágyanként 1

Pulzoximéter ágyanként 1

Lélegeztető készülék 1

Kézi lélegeztető ballon minimum 2

Mobil újraélesztési egység 1

Váladékszívó készülék (fali vagy mobil) ágyanként 1

Motoros fecskendő (perfuzor) ágyanként 1

Infúziós pumpa ágyanként 1

Laringoszkóp 2

Vércukor meghatározó készülék 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi központi laboratórium EL

CT EL

Vérgáz analizátor EL

Multifunkciós vértisztító készülék EL

Neurosonologia EL

Neurológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Neurológia szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Szemtükör, fültükör X

Szaglás, ízérzés vizsgálat tálcái, visus tábla, hangvilla X

Érzés-, aphasia-, demencia vizsgálat tesztlapjai X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Osztályos laboratóriumok (EEG, EMG, UH) EK

Orvosi, kémiai, immunológiai laboratórium EK

Képalkotó diagnosztika EK

CT, MRI EK

Speciális neurológiai szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Csak neurológiai osztályhoz kapcsoltan alakítható ki* X X X

Személyi feltételek:

Neurológia szakorvos 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X X

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Szemtükör, fültükör X X

Szaglás, ízérzés vizsgálat tálcái, visus tábla, hangvilla X X

Érzés-, aphasia-, demencia vizsgálat tesztlapjai X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Osztályos laboratóriumok X X

Orvosi, kémiai, immunlaboratórium EL EL

Képalkotó diagnosztika EK EK

CT, MRI EK EK

Speciális ambulanciák**

Stroke ambulancia, rendelő általános feltételei + X X X

Epilepsia ambulancia, rendelő általános feltételei + X X X

Vegetatív betegségek ambulanciája, rendelő általános feltételei + X X X

Neuroimmunológiai ambulancia, rendelő általános feltételei + X X

Memória centrum, rendelő általános feltételei + X X

Parkinson ambulancia, rendelő általános feltételei + X X

Fejfájás és fájdalom ambulancia, rendelő általános feltételei + X X

Neuromuscularis ambulancia, rendelő általános feltételei + X

Neurogenetikai ambulancia, rendelő általános feltételei + X

Megjegyzés:

* A speciális ambulanciák csak osztályhoz csatoltan alakíthatóak ki, mivel működésükhöz a speciális neurológiai osztályos háttér szükséges.

** Más jogszabályokban, előírásokban ezen szakfeladatokra megadott minősítési, beutalási és gyógyszerfelírási jogokkal rendelkeznek.

A neurorehabilitációs szakambulancia feltételei a rehabilitációs medicina alaptevékenységek 2200 szakmakód alatt találhatók.

Neuroszonológia járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei
Doppler-UH és TCD diagnosztikára épülő eljárások, melyek a stroke, a szédülés, a collapsus (syncope) kivizsgálást, monitorozást biztosítják

Személyi feltételek:

Neurológus szakorvos 1

Szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Color Duplex UH (Doppler) készülék és szükséges tartozékai X

Transcraniális Doppler készülék és szükséges tartozékai X

Laboratóriumi helyiség X

Klinikai neurofiziológia Szakmakód: 0904

Klinikai neurofiziológia diagnosztika minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Neurológia szakorvos 1

Elektrofiziológiai szakasszisztens/klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

EEG 16 csatornás készülékek (hagyományos vagy digitális) X

Normál és speciális elektróda készletek X

Provokáló készülékek (visualis) X

Videó rögzítési lehetőség a provokáció alatt X

2 vagy 4 csatornás EMG készülék megfelelő számítógép programmal X

Koncentrikus tűelektródok X

Koncentrikus és monopoláris tűelektródok X

Elektromos ingerlő X

Felszíni ingerlő elektródok X

Felszíni regisztráló elektródok, koncentrikus és monopoláris tűelektródok X

Alvásmedicina Szakmakód: 0905

Alvásmedicina járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Alvászavar szűrés Alvásdiagnosztikai
központ

Személyi feltételek:

Neurológia/tüdőgyógyászat/csecsemő- és
gyermekgyógyászat/fül-orr-gégegyógyászat/belgyógyászat/
pszichiátria szakorvos
X

Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező
neurológia/tüdőgyógyászat/csecsemő- és
gyermekgyógyászat/fül-orr-gégegyógyászat/belgyógyászat/
pszichiátria szakorvos

X

Alvásmedicinában képzett szakasszisztens
alvásvizsgálathoz
(poliszomnográfia, poligráfia, MSLT, MWT, aktigráfia)
4 poliszomnográfiás ágyanként 1 fő

X

Tárgyi feltételek:

Járóbeteg szakrendelő általános feltételei X

Központi megfigyelő munkahelyiség X

Egyágyas alvószobák (min. 12 m2) X

Apnoe szűrő berendezés (pulzoximéter holter, vagy respiratórikus pulzoximetriás holter) X X

Poliszomnográf (PSG) X

Poligráf (PG) X

Alvásvizsgálat elemző szoftverek X X

Videomonitorozás (infravörös is) X

CPAP/BiPAP titrálási lehetőség X

NIV titrálási lehetőség CA, SHS, CSB ellátása esetén X

Központi vagy palackos oxigén NIV titrálás esetén X

Központi, vagy motoros szívó X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Neurológus szakorvos EK EK

Tüdőgyógyász szakorvos EK EK

Pszichiáter szakorvos EK EK

Klinikai szakpszichológus/pszichológus EK EK

Belgyógyász szakorvos EK EK

Kardiológus szakorvos EK EK

Fül-orr-gégész szakorvos EK EK

NIV* titrálás esetén NIV-ben járatos szakorvos EL

Intenzív osztály NIV titrálás esetén EL

Jelmagyarázat:

* NIV: nem invazív lélegeztetés.

NUKLEÁRIS MEDICINA

Izotópdiagnosztika Szakmakód: 6500

Megjegyzés:

A nukleáris medicina munkahelyek progresszivitási szintek szerinti térségi besorolásához:

A multimodális molekuláris képalkotó berendezések jövőbeni telepítése révén az országos központoknak rendelkezniük kell PET-CT-vel, a térségi központoknak SPECT-CT-vel.

PET-CT telepítés csak olyan nukleáris medicina munkahelyen történhet, amelynek környezetében kiemelt onkológiai betegellátás van.

Nukleáris medicina in vivo járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

In vivo diagnosztika Munkahely kategória

I. II. III.

Személyi feltételek:

Orvos (évi 2500 vizsgálat/1 TM) 1 TM 2 TM 3 TM
1 RM

ezek közül nukleáris medicina szakorvos 1 1 2

Nem orvos diplomás

Klinikai sugárfizikus vagy mérnök 1 RM

Radiofarmakológus vagy gyógyszerész vagy vegyész F F 1 RM

Szakasszisztens (leképező berendezésenként 1 TM) 1 TM 5 TM 7 TM

ezek közül: nukleáris medicina szakasszisztens/diagnosztikai
képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű) 1 2 4

ezek közül: radiofarmakológus szakasszisztens/diagnosztikai
képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű) 1 1 2

Egyéb

Adminisztrátor 1 RM 1 TM 1 TM

Takarító (amennyiben saját) 1 RM 1 TM 1 TM

Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) X

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Vizsgálóhelyiség 1 2 3

Meleglabor 1 1 1

Kezelő 1

Dekontamináló hulladéktároló 1

Izotóp beadó 1

Leletező 1 1 1

Recepció 1

Archívum 1

Raktár 1

Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 1 1 1

Önálló betegváró helyiség* 1 1 1

Beteg WC** 2

Orvosi szoba 1 2 2

Nem-orvos diplomás szoba 1

Személyzeti tartózkodó 1

Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó 1

Gépek, műszerek, berendezések

Planáris gammakamera vagy pajzsmirigy kamera adatfeldolgozóval 1***

SPECT (teljes test lehetőséggel) 1 1 2

Kiértékelő munkaállomás 1 1 2

Izotóp aktivitás-kalibrátor 1

Üreges mérőhely spektrométerrel 1

Ventillációs vizsgálathoz való felszerelés 1 1

Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is) 1

Izotóptároló trezor 1 1 1

Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor 1

Aktív hulladék tároló 1

99mTc jelzett radiogyógyszerek minőségellenőrző készlete 1 1 1

Általános labor és manipulációs eszközök szükség szerint

Sugárvédelmi eszközök

Ólomvért vagy ólomüveggel árnyékolt nővérállomás vizsgálónként X

Ólomgumi köpeny 1 2 3

Árnyékolt fecskendővédő 3 5 7

Árnyékolt fecskendőszállító doboz 1

Dekontaminációs készlet 1

Hordozható dózisteljesítmény-mérő**** 1

Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó
munkatársanként 1

Sürgősségi ellátási eszközök

Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők) 1

Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok) 1

EKG 1

Defibrillátor EL

Mobil újraélesztő egység EL

Nyákszívó berendezés EL

Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó 1 2 2

Telefon/fax országos X

Internet hozzáférés X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Munkarend

Ügyelet Az ellátott fekvőbeteg intézmény
feladataitól függően behívásos ügyelet.

Minőségirányítási kézikönyv X

Megjegyzések:

* Aktív és inaktív váró fektetési és tolókocsi beállási lehetőséggel.

** Melegvizes kézmosási lehetőséggel.

*** És/vagy SPECT.

**** Ha a dózisteljesítmény-mérő felületi szennyezettség mérésére nem alkalmas, külön felületi szennyezettség mérő műszer is szükséges.

Munkahely kategória:

1. Kategória: Alapmunkahely

Nukleáris medicina alapmunkahely meleglaboratóriummal.

2. Kategória:

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kórház nukleáris medicina munkahely vagy országos intézetek speciális profilú nukleáris medicina munkahely.

3. Kategória:

Országos vagy térségi feladatot ellátó sokprofilú nukleáris medicina munkahely.

Egyetemek nukleáris medicina tanszékei.

Kórház nukleáris medicina munkahelye, ha az ellátandó lakosság több, mint 300 000 fő.

Telemedicinai nukleáris medicina minimumfeltételei
Kiértékelő oldaláról

Személyi feltételek:

Nukleáris medicina szakorvos 1

Építészeti feltételek:

Nukleáris medicinai számítógépes adatfeldolgozást szolgáló helyiség 1

Tárgyi feltételek:

Kiértékelő nukleáris medicinai munkaállomás, kalibrálható duál monitorral 1

Szélessávú, gyors hálózati internet kapcsolat, a betegadatok biztonságos kezelésének
biztosításával 1

DICOM kompatibilis kiértékelő szoftver 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Informatikus EL

Telemedicinai nukleáris medicina minimumfeltételei
Igénybevevő oldaláról

Személyi feltételek:

Nukleáris medicina szakasszisztens/radiofarmakológus szakasszisztens
A vizsgálati szövődmények elhárítása a vizsgálatot felügyelő orvos felelőssége 1

Nukleáris medicina szakorvos 1

Kapcsolattartó (a vizsgált beteg anamnézisének felvételéért, korábbi vizsgálati eredményeinek
elérhetőségéért, a beteg írásos beleegyező nyilatkozatáért felel) 1

Tárgyi feltételek:

A leletezés elvégzésére vonatkozó szakmai minimum tárgyi feltételek 1

A vizsgálat eredményképeinek elkészítéséhez szakmai és számítástechnikai protokollok 1

Az intézményen belüli belső képtovábbító hálózat működése folyamatos helyi informatikai
felügyelettel 1

Szünetmentes áramforrás az adatvesztés megelőzése érdekében 1

Országos szélessávú, gyors hálózati internet kapcsolat, a betegadatok biztonságos kezelésének
biztosításával 1

Közreműködői szerződés a telemedicinai szolgáltatóval 1

A visszaérkező leletek elektronikus fogadóképessége a kórházi HIS rendszerben 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Informatikus EL

Radioizotópos terápia Szakmakód: 6501

Radioizotóp terápia minimumfeltételei

Járóbeteg
ellátásban Fekvőbeteg
ellátásban

Személyi feltételek:

1. Orvos 1 TM 1 TM
1 RM

ezek közül nukleáris medicina szakorvos 1 2

2. Nem orvos diplomás

Klinikai sugárfizikus vagy mérnök EL 1 RM

3. Szakasszisztens 1 RM 3 műszakban
műszakonként
1 TM, 1 RM

ezek közül: izotópdiagnosztikai szakasszisztens/nukleáris
medicina szakasszisztens/diagnosztikai képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű) 1 műszakonként 1

ezek közül radiofarmakológus szakasszisztens/diagnosztikai
képalkotó/diagnosztikai analitikus (BSc szintű) 1

4. Egyéb

Takarító (amennyiben saját) 1 RM 1 RM

Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) X X

Tárgyi feltételek:

1. Helyiségek

Vizsgálóhelyiség 1 1

Meleglabor 1 1

Dekontamináló hulladéktároló 1 1

Izotóp beadó, más beteg egyidejű jelenléte nélküli beadás
lehetőségével 1 1

Radiosynovectomia esetén rtg képerősítő, UH elérhetőség X X

Kommunális rendszertől elkülönített szennyvíz elvezetés +
lecsengető tartály rendszer radioaktív sugárzás monitorizálásának rendszerével alkalmazott
radioizotópnak megfelelő szükséges

Raktár 1 1

Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 1

Önálló betegmegfigyelő helyiség kezelt betegeknek 1

Elkülönített kórtermek 1

Beteg WC 1 kórtermenként 1

Orvosi szoba 1 1

Nem-orvos diplomás szoba 1 1

Személyzeti tartózkodó 1 1

Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó 1 1

Radioaktív hulladéktároló 1

2. Gépek, műszerek, berendezések

Izotóp aktivitásmérő készülék 1 1

Környezeti dózis-teljesítmény mérő monitor beteg
tartózkodónként/kórtermenként 1 1

Hordozható dózisteljesítmény-mérő 1 1

Felületi sugárszennyezettség-mérő 1 1

Személyi doziméter dolgozónként 1 1

Kéz/láb sugárszennyezettség mérő 1

Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor 1 1

3. Sugárvédelmi eszközök

Ólomgumi köpeny dolgozónként 1 1

Ólomvért vagy árnyékoló fal betegágyanként 1

Árnyékolt fecskendővédő gamma, béta sugárzásra külön 1-1 1-1

Árnyékolt fecskendőszállító doboz 1 1

Dekontaminációs készlet 1 1

Beadáshoz és preparáláshoz gamma/béta sugárzás árnyékoló pajzs 1 1

4. Sürgősségi ellátási eszközök

Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők) 1 1

Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok) 1 1

EKG EL 1

Defibrillátor EL 1

Nyákszívó berendezés EL 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ügyelet behívásos

Minőségirányítási kézikönyv X X

Más nukleáris medicinai tevékenység egyidejű végzése estén a feltételeknek nem külön-külön, hanem együtt kell megfelelni.

PET-CT Szakmakód: 6503

PET-CT vizsgálatok minimumfeltételei

Munkahely
kategória

Személyi feltételek: I. II.

Nukleáris medicina szakorvos* 1 TM 1 TM

Radiológia szakorvos 1 RM 1 RM

Fizikus/mérnök 1 RM

Radiokémikus/radiofarmakológus/radiofarmakológiai képzettségű vegyész 1 TM

Minőségbiztosító gyógyszerész 1 TM

Vegyésztechnikus 1 TM

Szakasszisztens 2 TM 2 TM

ezek közül izotópdiagnosztikai szakasszisztens/nukleáris medicina szakasszisztens 1 1

ezek közül jártasság CT képalkotásban is 1 1

Diszpécser/adminisztrátor 1 TM 1 TM

Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) X

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Ciklotron elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport 1

Radiogyógyszer gyártáshoz szükséges helyiségcsoport (gyártó, előkészítő, MEO,
zsilipek, öltözők, mosogató, raktárak, archiváló, stb.) 1

PET/CT elhelyezéséhez és működtetéséhez szükséges helyiségcsoport 1 1

Recepció 1 1

Betegváró (inaktív) fektetővel és vizesblokk WC-vel 1 1

Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 1 1

Orvosi szoba/vizsgáló 1 1

Radiogyógyszer injektáló helyiség 1 1

Aktív váró 1 1

Elbocsátó (a vizsgálaton túlesett beteg várakoztatására) 1 1

Aktív WC (a radiogyógyszerrel injektált betegek részére) 2 2

Leletező 1 1

Archívum 1 1

Radiokémikusi-mérnöki szoba 1 1

Tartózkodó 1 1

Személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó 1 1

Raktárak 1 1

Gépek-műszerek-berendezések

Ciklotron 1

Automata FDG-szintetizáló panel (sugárárnyékolt, GMP-konform boxban) 1

Automata radiogyógyszer osztó-ampullábatöltő (sugárárnyékolt, GMP-konform
boxban) dóziskalibrátorral
1

Minőségellenőrző vizsgálatokhoz szükséges eszközök (analitikai HPLC radioaktivitás és UV-detektorokkal, TLC, GC, gammaspektrométer, pH-mérő)
1

Ólomárnyékolt, ólomüveggel ellátott izotópos munkahely 1 2

Tisztatér feltételeket biztosító épületgépészet 1

Szilárd halmazállapotú radioaktív hulladéktároló 1

Ideiglenes aktív hulladéktároló 1 1

Folyadék halmazállapotú radioaktív hulladéktároló 1

Dóziskalibrátor 1 3

PET/CT kamera (irányító helyiséggel) 1 1

Automata, sugárárnyékolt izotóp-osztó fecskendőbe-töltő forró-fülke 1 1

Automata sugárárnyékolt radiogyógyszer-beadó (injektáló) 1 1

Árnyékolt fecskendővédő 3 3

Árnyékolt fecskendőszállító doboz 1 1

Izotóptároló trezor 1 1

Sugárárnyékolt szállító konténerek Msz Msz

Nagynyomású fecskendő (injektor) 1 1

Nézőszekrény 1 1

Sugárvédelmi eszközök

Kéz- és lábszennyezettség mérő monitor 1

Telepített gamma és neutron dózisteljesítménymérők 1

Telepített gamma dózisteljesítmény-mérők (MEO, radiokémia, hulladékkezelő,
forrófülke, a ciklotron külső környezete) Msz

Felületi radioaktív szennyezettségmérő 1 2

Hordozható dózismérő 1 1

Személyi doziméter sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkatársanként 1 1

Sürgősségi ellátási eszközök

Újraélesztési felszerelés (gyógyszerek, fecskendők) 1

Ambu set (ambuballon, laringoszkóp, tubusok) 1

EKG 1

Defibrillátor 1

Lélegeztető készülék oxigén ellátással 1

Nyákszívó berendezés 1

Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó

Számítógép adminisztrációs célokra 2 2

Személyi számítógép diplomás munkatársanként 1 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Minőségirányítási kézikönyv X

Megjegyzés:

Msz: megfelelő számú.

Munkahely kategóriák:

I. Radiogyógyszer-gyártás nélkül.

II. Radiogyógyszer-gyártással.

Megjegyzések:

1. Nukleáris medicina szakorvos *

Akkreditált képzőhelyen önállóan elvégzett 300 PET vizsgálat, a leletet a tutor ellenjegyezte.

2. Amennyiben a PET/CT munkahely nukleáris medicinai munkahelyen létesül, a két munkahely minimumfeltételeinek nem külön-külön, hanem együtt kell megfelelni.

3. Amennyiben a PET/CT készülékkel diagnosztikai CT vizsgálatot is végeznek, arra nézve a diagnosztikai multislice computer tomographia szakmai minimumfeltételei érvényesek.

4. Radioaktív izotópokkal végzett tevékenység kizárólag a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv Sugáregészségügyi Decentrum által kiadott tevékenységi engedély megléte esetén és felügyelet mellett végezhető. A szükséges sugárvédelmi eszközök teljes körét, a sugárzás monitorizálását a tevékenységi engedély írja elő.

5. A szükséges helyiségek számát és alapterületét a ciklotron és a PET/CT esetében a gyártók adják meg.

6. A radiogyógyszer gyártás a felügyelő hatóság előírásai szerint kizárólag GMP (Good Manufacturing Practice) konform módon történhet.

7. Amennyiben a ciklotronban gyártott radiofarmakont forgalmazzák is, a forgalmazásra a GDP (Good Distribution Practice) előírásai vonatkoznak.

ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA

Ortopédia Szakmakód: Szakmakód: 1000

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

II. szint:

Megyénként egy kórházban (megközelíthetőség és közlekedés miatt általában a megyeszékhelyen), valamint a fővárosi kórházak ortopédiai osztályain szervezett fekvőbeteg ellátás meghatározott területi ellátási kötelezettséggel.

III. szint:

Térségi szintű ellátás, amely jelentős személyi, műszer- és költségigénnyel bíró feladatokra szerveződik a szakmai kollégium akkreditációja alapján. Egyúttal térségi ellátási kötelezettséget is jelent, ahova a beutalás az alapellátásból és a II. ellátási szintről lehetséges. A kifejezetten speciális felkészültséget igénylő jelentős költségekkel járó ellátásokat a szakmai kollégium akkreditációja alapján speciális országos ellátó intézetek szervezik, melyek az ország egész területéről végzik a betegek ellátását. A betegek beutalása az alapellátásból, a II. ellátási szintről és a III. ellátási szintről is lehetséges.

Gerincsebészet Szakmakód: 1001

A gerincsebészet speciális ellátást végez III. progresszivitási szinten. Minimumfeltételei megegyeznek az ortopédia minimumfeltételeivel, kivéve a szakorvosi végzettséget, mely lehet ortopéd szakorvos/ortopéd-traumatológus (közös szakvizsgával rendelkező) szakorvos/idegsebész szakorvos.

Ortopédia osztály személyi minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. szint III. szint

Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia (közös szakvizsgával
rendelkező) szakorvos 4/20 ágy 6/20 ágy

További 10 ágyanként szakorvos 1 1

Orvos 1/20 ágy 3/20 ágy

További 10 ágyanként orvos 0,5 0,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Műtők száma 1 1/20 ágy,
minden további 20 ágy esetén + 1 műtő

Ortopédia osztály tárgyi minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.-III.

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális ortopéd ágyak (kapaszkodókkal, fej-, végtagemelési lehetőségekkel,
II. szinten az ágyak legalább 30%-ában, III. szinten legalább 50%-ában) X

Központi oxigén biztosítása (II. szinten az ágyak legalább 20%-ában, III. szinten 30%-ában) X

Kórterem, ortopéd ágyanként minimum 8 m2 X

Ébredő-megfigyelő helyiség vagy intenzív háttér X

Járókeretek X

Guruló mankó X

Gipszelő helyiség X

Gipszelő-felszerelés:

Gipszelőasztal X

Gipszfűrész X

Gipszvágó olló X

Gipszkés X

Gipszhajlító X

Gipszpólya-tároló X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT EK

MRI EK

Nukleáris medicina EK

Szövetbank (csontszövet) III. szinten EK

Ortopédiai műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II.-III.

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Műtőasztal speciális ortopédiai feladatokra, gerincsebészeti és
traumatológia bővítési lehetőséggel X

Röntgen képerősítő X

Elektrokoaguláló X

Bipoláris koaguláló X

Kisebb és nagyobb ortopédiai műtétekhez műszerkészlet X

Marásra és fűrészelésre is alkalmas, nagy teljesítményű, nagy
nyomatékú meghajtómotor (protézis beültetésekhez) 2 3

Arthroscopos műszerkészlet (Shaver, pumpa, monitor, min. 15 db
arthroscopos kéziműszer, vaporizátor) X

Csípőprotézis primér műszerkészlet X

Csípőprotézis revíziós műszerkészlet X

Térdprotézis primér műszerkészlet X

Térdprotézis revíziós műszerkészlet EK

AO műszertálca X

AO KF műszertálca X

Kéz- és lábsebészeti mini fűrész és fúrókészlet X

AO mini műszertálca X

Külső csontrögzítő rendszer X

Ortopédia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Szakrendelés II.
Szakambulancia
Csípőszűrés

Személyi feltételek:

Ortopédia szakorvos/ortopédia-traumatológia szakorvos 1 1

Általános asszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

UH EL

Elkülönített gyermek váróterem*

Gipszelő-felszerelés: EK

Gipszelőasztal X

Gipszfűrész X

Gipszvágó olló X

Gipszkés X

Gipszhajlító X

Gipszpólya-tároló X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Radiológia EL EL

CT EK EK

MRI EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Fizioterápia EL EL

Megjegyzés:

* Ortopédiai betegség ellátása gyermekkorban esetén.

Traumatológia Szakmakód: 1002

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. szint:

Az akut sérült ellátás alapfeltételeként 1 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó. A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 3 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Az akut sérült ellátáshoz 1 fő teljes munkaidejű aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítandó.

Endoprotetikai műtéti tevékenység csak évi 100 esetszám felett végezhető.

II.a szint:

Olyan megyei szintű traumatológiai központ, ahol központi idegrendszeri sérülést, operálandó gerinc sérülést nem látnak el, polytrauma ellátást nem végeznek, multitrauma ellátást igen.

Az akut sérült ellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosítandó (min. 8 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 6 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Gyermek traumatológiai ellátáshoz fekvőbeteg gyermekosztályi háttér szükséges.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér (MRI kivételével) biztosítandó.

II.b. szint:

Olyan megyei szintű traumatológiai központ, amely teljeskörű polytrauma ellátást végez.

Az akut sérült ellátáshoz 2 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosítandó (min. 8 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 6 fő FTE jelenléte biztosítandó.

Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos diagnosztikai háttér biztosítandó.

Intézményi szinten a teljes körű traumatológiai ellátáshoz szükséges konziliáriusi háttér folyamatosan, 24 órán keresztül elérhető legyen, néhány kivételtől eltekintve (gerincsebész, arc-, állcsont- és szájsebész).

Mellkassebészet és idegsebészet szakorvos 30 percen belüli elérhetősége szükséges.

III. szint:

Az akut sérültellátáshoz 3 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte, 24 órán keresztül biztosított (min. 12 fő FTE/intézmény).

A traumatológiai osztály működéséhez kiegészítésként további 12 fő FTE jelenléte biztosítandó. Teljes műtői személyzet jelenléte folyamatosan, 24 órán keresztül követelmény.

24 órán keresztül elérhető folyamatos teljes körű konziliáriusi és diagnosztikai háttér biztosítandó. Mellkassebészet és idegsebészet szakorvos 30 percen belüli elérhetősége szükséges.

Traumatológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II.a II.b III.

Személyi feltételek: műtő egység általános feltételei +

Traumatológia szakorvos 4 8 8 12

Ortopédia-traumatológia rezidens, szakorvos jelölt,
illetve traumatológiai ügyeletet adó sebészet szakorvos vagy ortopédia szakorvos 3 6 6 12

Mellkassebészet szakorvos 30
percen belül 30 percen belül

Idegsebészet szakorvos 30
percen belül 30 percen belül

Gerincsebészet, maxillo-facialis sebészet folyamatosan 24 órán keresztül elérhető EL

Sebészet, érsebészet, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet,
neurológia, urológia, nőgyógyászat, belgyógyászat szakorvos folyamatosan 24 órán keresztül elérhető EL EL

Kézsebész (lásd kézsebészet minimumfeltételek)

Klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/pszichológus vagy pszichiátria szakorvos EK EK EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + a műtő
egység általános feltételei +

Implantatumok teljes méretválasztéka 2 sorozat 2 sorozat 2 sorozat 2 sorozat

Velőűrfelfúró készlet 2 db 2 db 2 db 2 db

Beültető szettek 2 sorozat 2 sorozat 2 sorozat 2 sorozat

Műszertálcák X X X X

Bőrkimetszéshez és átültetéshez szükséges műszertálcák X X X X

Mesh dermatom X X X X

Képerősítő 1 2 2 4

Protézis beültető szettek X X X

Speciális műszertálcák X X X

Protézis eltávolítására alkalmas szettek X X X

Csontcement eltávolításra alkalmas szettek X X X

Csontbank X X X

Szeptikus műtő X X X

Tartós mellkasi szívás lehetősége X X X

Thoracotomiás tálca X X X

Implantátum behelyezéséhez szükséges műszertálcák X X X

Arthroscopos torony állandó nyomás biztosításával és shaverrel X X X X

Elektromos fúró X X X

Mikroműszerkészlet X X X

Fejbefogó X X X

Teljes craniotomiás műszertálca X X X

Érsebészeti tálca X X X

Szervexplantáció eszközei X X X

Gipszelő-felszerelés:

Gipszelőasztal 1 asztal 2 asztal 2 asztal 3 asztal

Gipszfűrész X X X X

Gipszvágó olló X X X X

Gipszkés X X X X

Gipszhajlító X X X X

Gipszpólya-tároló X X X X

Röntgen képerősítő X X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ultrahang Color Doppler EL EL EL EL

CT EK EL EL EL

DSA, angiográfia, vagy angio-CT EL EL EL

Operációs mikroszkóp EL EL EL

Mikrosebészeti műszertálca EL EL EL

Intenzív osztály EL EL EL EL

Elektrofiziológiai laboratórium EL

MRI EL EL

Fizio-elektroterápiás kezelési lehetőség EL EL EL EL

Járóbeteg-szakellátás

Traumatológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.

Személyi feltételek:

Traumatológia szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Általános asszisztens/szakasszisztens/ápoló 2

Egynapos sebészet esetén komplett műtőszemélyzet X

Fektetőben ápoló/szakápoló EL

Gipszmester EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Sebészeti kötöző + eszközök X

Gipszelő X

Kiemelt kezelő + eszközök egynapos sebészet esetén fektető, megfigyelő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Röntgen diagnosztika EL

UH diagnosztika EL

Kézsebészet Szakmakód: 1003

Fekvőbeteg szakellátás

Progresszivitási szintek

I. Progresszivitási szint: I. szintű traumatológia keretében

1. Feladata:

a) egyszerű kézsérülések ellátása, elsősegélynyújtás, kézsebészeti szakellátást igénylő kézsérülések és kézbetegségek továbbküldése a megfelelő szintű kézsebészeti ellátóhelyre,

b) kézsebész szakorvos jelenléte esetén bizonyos (kézsebész szakorvosi kompetenciához kötött) kézsebészeti beavatkozások elvégzése.

2. Az egyszerű kézsérülések ellátásához 1 fő teljes munkaidejű traumatológus szakorvos folyamatos jelenléte szükséges a nap 24 órájában, ami 4 fő TM/intézmény (lásd a traumatológiai ellátás I. szintjét).

3. Folyamatos röntgendiagnosztikai háttér biztosítása szükséges.

4. Kézsebész szakorvos jelenléte (RM vagy TM) esetén bizonyos kézsebészeti műtétek végzéséhez műtő, az egyes beavatkozásokhoz előírt műtői eszközök, komplett műtői személyzet, aneszteziológiai háttér biztosítandó.

II. Progresszivitási szint: II. szintű traumatológia háttérrel

1. Feladata:

a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti műtéti tevékenység végzése,

b) a folyamatos kézsebész-elérhetőség feltétele minimum 3 fő TM kézsebész, a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek továbbküldése a megfelelő, teljes körű, vagy speciális ellátást nyújtó intézménybe.

2. A kézsebészet szakorvos elérhetősége jelenthet bent lévő ügyeleti szolgálatot, behívós készenlétet, illetve a kettő kombinációját (a 3 fő csak ez utóbbi két változatban elegendő).

3. A kézsebészet szakorvos mellett folyamatosan jelen kell lennie szükség esetén a műtéti asszisztenciára alkalmas 1 fő orvosnak (traumatológia szakorvos vagy szakorvos jelölt, kézsebészet szakorvos jelölt stb.), ami minimálisan 4 fő TM traumatológia szakorvost vagy szakorvos jelöltet feltételez.

4. 24 órán keresztül folyamatos diagnosztikai háttér (röntgen, labor) biztosítandó.

5. 24 órán keresztül folyamatos, teljes műtői személyzettel és aneszteziológus teammel rendelkező műtő álljon rendelkezésre.

6. Intenzív terápiás háttér.

7. Kézsebészeti járóbeteg-ellátóhely, utókezelési lehetőség (lásd a II. járóbeteg-ellátási progresszivitási szintet).

Minimum ágyszám: 10

III. Progresszivitási szint: III. szintű traumatológia háttérrel

1. Feladata:

a) kézsebészeti szakellátás biztosítása folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető kézsebész szakorvossal a kézsérülések, a szeptikus kézsebészeti esetek sürgősségi ellátása érdekében, nem traumás elektív kézsebészeti műtéti tevékenység végzése,

b) a kompetenciaszintet meghaladó kézsebészeti ellátást igénylő esetek fogadása az I. és II. progresszivitási szinten működő intézményekből,

c) folyamatos replantációs készenlét biztosítása,

d) speciális kéz- és mikrosebészeti beavatkozások végzése,

e) konzultációs lehetőség biztosítása a II. progresszivitási szinten működő intézmények számára,

f) részvétel a kézsebészeti gyakorlati szakképzésben.

2. Minimum 4 fő TM kézsebész szakorvos, akik közül 1 fő 10 évesnél hosszabb folyamatos kéz-és mikrosebészeti gyakorlattal, szakképesítéssel rendelkezik.

3. Az egyéb feltételek azonosak a II. szinten előírtakkal.

Minimum ágyszám: 10

Kézsebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Traumatológia II.
Kézsebészet III.
Kézsebészet

Személyi feltételek:

I. szintű Traumatológia osztály személyi feltételei
(1002 szakmakód alatt) X

Kézsebészet szakorvos (RM vagy TM) 3 3

- Kézsebészet szakorvos 10 éves kézsebészeti és mikrosebészeti gyakorlattal 1

- A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: a kézsebészeti műtő feltételei + X
(kézsebész szakorvos esetén) X X

I. szintű traumatológia osztály tárgyi feltételei X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

II.a/II.b szintű traumatológia osztály EL

III. szintű traumatológia osztály EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL

Röntgendiagnosztika EL EL

MRI EK EK

Intenzív osztály EL EL

Kézsebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + I.
Traumatológia II.
Kézsebészet III.
Kézsebészet

Kézsebészeti műtőasztal X* X X

Sugáráteresztő karasztal műtőasztalra rászerelhető X* X X

Műtőlámpa: satellit, hidegfényű X* X X

Műtőszék: kar nélküli, változtatható magasságú X* X X

Vértelenítő mandzsetta: méretsorozat nyomásmérővel X* X X

Operációs lupe (csak ha nincs operációs mikroszkóp) X*

Operációs mikroszkóp: hideg fényű, mobil X X

Műtéti észlelő EKG rendszer, manometer, pulsoximeter X* X X

Regionalis local anaesthesia feltételei X* X X

Vezetéses érzéstelenítés feltételei (pl. plexus blocad) X* X X

Mobil röntgen képerősítő X* X X

Kézfüggesztő állvány ujjgyűrűkkel X* X X

Műtéti tálcák:

Suturás tálca X* X X

Komplex lágyrész sérüléshez tálca X* X X

Kiegészítő műszerek idegsérüléshez X* X X

Kiegészítő műszerek ínsérüléshez X* X X

Csont sérüléshez tálca X* X X

Implantátum készletek osteosynthesishez KFI, mini KFI X* X X

Fixateur externe szett: mini és midi X* X X

Mikrosebészeti műszerek X X

Fúrómotor 2 db, lehetőleg mini X* X X

Bipolaris coagulator X X X

Oscillatios fűrész szett X* X X

Distractor készülékek: mini és midi X X

Ender lemez készlet X X

Herbert csavar készlet X X

Ízületi protézis behelyező műszerkészlet és
protézis sorozatok: ujjízületi-, csuklóízületi-, radius- fejecs-, ulnavég X X

Varróanyagok - mikrosebészeti is:

Felszívódó varróanyag teljes méretválasztékkal X* X X

Nem felszívódó varróanyag teljes
méretválasztékkal X* X X

Izoláló szett X* X X

Egyéb

Műtői gipszelő kocsi X* X X

Gyorssterilező, egy-egy eszköz sterilezéséhez X X

Megjegyzés:

* Ha van kézsebész szakorvos.

Kézsebészeti járóbeteg-szakellátás

Kézsebészeti szakvéleményezés, szakorvosi vizsgálat

Feladata:

a) kézsebészeti fizikális és egyszerű eszközös vizsgálat, tanácsadás, szakvéleményezés, leletkészítés,

b) invazív beavatkozás nem végezhető.

Személyi feltételek: kézsebészet szakorvos.

Tárgyi feltételek: rendelő általános feltételei.

A kézsérültek a traumatológiai járóbeteg-ellátás keretében kerülnek ellátásra, a traumatológiai és sebészeti szakrendelések az általános traumatológiai kompetenciának megfelelően vizsgálják és látják el az egyszerű és banális sérüléseket, ez nem képezi részét a kézsebészeti szakellátásnak. A kézsebészeti járóbeteg-szakellátásba az alapellátásból, a traumatológiai ellátórendszerből, esetleg más járóbeteg-szakellátásból érkeznek a sérültek, betegek.

Kézsebészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II.

Személyi feltételek: műtő egység általános személyi feltételei +

Kézsebészet szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens EL

Fektetőben szakápoló 1

Gipszmester 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a kézsebészeti műtő feltételei
(a beavatkozásoknak megfelelően előírt műszerek) +

Sebészeti kötöző (lehet a rendelővel azonos helyiségben) X X

Kézi műszerek (kötözés, varratszedés, punkció stb. eszközei) X X

Gipszelő vagy gipszelő kocsi X X

Röntgendiagnosztika EK EL

Fektető, megfigyelő X

PATOLÓGIA ÉS KÓRSZÖVETTAN

Kórbonctan és kórszövettan Szakmakód: 5400

Patológia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek:

Szakorvos 1/3 500 biopszia,
1/2 500 aspirációs citológia,
1/15 000 nőgyógyászati citológia,
1/3 500 nem nőgyógyászati citológia,
1/200 boncolás (35%-os boncolási arány mellett) 1/2 500 biopszia,
1/2 500 aspirációs citológia,
1/15 000 nőgyógyászati citológia,
1/3 500 nem
nőgyógyászati citológia,
1/150 boncolás (35%-os boncolási arány mellett)

Szövettani szakasszisztens 1/9 000 blokk

Immunhisztokémiai szakasszisztens 1/5 000 (aut), 1/3 000 (man)

Citológiai (technikai) szakasszisztens 1/15 000 eset

Citológiai (előszűrő) szakasszisztens 1/10 000 eset

Boncmester, boncsegéd 2 3

Tárgyi feltételek:

1. Helyiségek, alapterületek

1.1. Boncolással kapcsolatos tevékenység

Zsilipszerű átöltöző kézmosóval, tusolóval X

Formalinos anyagraktár (légelszívással) X

Szervmaradvány tároló X

Boncmesteri szoba és mellékhelyiség X

Halottbemutató helyiség X

Hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal X

Bonctermi raktár, takarítószerek, fertőtlenítő, textília X

Boncterem (kb. 60 m2) db asztal 2 3 3

Tetemhűtő előtérrel (évi 50 halott/1 férőhely) X

1.2. Laboratóriumok

Szövettani laboratórium (légelszívással) X

Immun-, és enzim-hisztokémiai laboratórium (légelszívással) X

Elektronmikroszkópos laboratórium és előkészítő X

Indítóhelyiség X

Citológiai laboratórium X

Szövettani és citológiai tároló X

Fotólaboratórium/képi archiválás X

Orvosi szoba (1db/orvos) X

Konzultációs helyiség X

Szociális helyiség X

2. Gép-műszerpark

Részletezve lásd az egyes szakmakódokon belül

Megjegyzés:

Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

Boncolás minimumfeltételei (5400)

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek:

Szakorvos 1/200 boncolás
(35%-os boncolási arány mellett) 1/150 boncolás
(35%-os boncolási arány mellett)

Szövettani szakasszisztens 1/8 000 blokk

Boncmester, boncsegéd 2 3 3

Tárgyi feltételek:

Boncasztal X

Fejtámasz X

Tetemszállító kocsi X

Tetemhűtő évi 50 holttestenként 1 férőhelyes X

Boncasztalonként 2 teljes bonckészlet X

Légcserélő rendszer X

Rezgőfűrész (boncasztalonként/legalább 2) X

Merőkanál X

Védőruha X

Műanyagvödör tetővel (agyak tárolására) X

Mérőszalag X

Bonctálca X

Boncvarrótű X

Mérőhenger X

Fotótál X

Gyorsmérleg X

Fényképezőgép X

PC rendszer X

Diktafon X

Vegyszerek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök X

Megjegyzés:

Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

Szövettan, kórszövettan Szakmakód: 5401

Hisztológia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: I. II. III.

Szakorvos 1/3 500 eset 1/2 500
eset

Szövettani szakasszisztens 1/9000 blokk

Tárgyi feltételek:

Paraffinos blokk kiöntő rendszer X

Víztelenítő automata X

Festő automata X

Fedő automata X

Blokk-metszettároló állvány X

Mikrotom + kések X

Mikroszkópok (1 db/orvos) X

Thermosztát X

Vízfürdő X

Kryostat X

Elszívó berendezés X

Hűtőszekrény X

Kiöntő forma X

Metszettartó tálca X

Digitális fényképező rendszer X

Analitikai mérleg, konyhai mérleg X

Horgas csipesz, lapcsipesz X

Lupe X

Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint
X II. szint
X

Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék III. szint
X

Gázláng/borszeszégő X

Automata pipetta (0,5-1000 μl tartományban) X

Védőruha X

Küvetta, festőtál, tölcsér, mérőhenger X

Jelzőóra X

Szervkés, szike, penge, csontkés X

Egyenes olló X

Gombos szonda X

Fűrész X

Mérőszalag X

PC rendszer X

Diktafon, leíró rendszer X

Metszettároló szekrény X

Blokktároló szekrény X

Labor centrifuga X

Vortex vagy mágnes keverő X

Kukta X

Vízfürdő Ag feltáráshoz X

PH mérő X

Fogyó eszközök: kazetta, tárgylemez, fedőlemez, paraffin, labor festékek,
vegyszerek, jelölő festékek, itatóspapír, géz, vatta, törlőkendő X

PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos) X

III. DNS képanalizáló berendezés X

Megjegyzés:

Blokk és esetszám 1 évre vonatkozik.

2903A Csak -80oC és steril fülke megléte esetén

Cytológia, cytopatológia Szakmakód: 5402

Cytopatológia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Citopatológus szakorvos 1/15 000 nőgyógyászati citológia
1/3 500 nem nőgyógyászati citológia

Citológiai (technikai) szakasszisztens 1/15 000 citológia

Citológiai (előszűrő) szakasszisztens 1/7 000-10 000 eset

Tárgyi feltételek:

Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint
X II. szint
X

Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék III. szint
X

Küvetta/festőautomata (forgalomtól függően) X

Borszeszégő X

Mérőhenger X

Petri-csésze X

Jelzőóra X

Lapcsipesz X

Elszívó berendezés X

Mikroszkóp X

Thermosztát X

Citocentrifuga X

Diktafon X

Metszettároló szekrény X

Védőruha X

Vegyszerek, festékek, fertőtlenítőszerek, egyszerhasználatos eszközök X

PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos) X

Megjegyzés:

Esetszám 1 évre vonatkozik.

Aspirációs cytológia Szakmakód: 5403

Aspirációs cytológia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Citopatológus szakorvos 1/2 500 aspirációs citológia/év

Citológiai (technikai) szakasszisztens 1/15 000 eset/év

Tárgyi feltételek:

Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint
X II. szint
X

Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék III. szint
X

Küvetta/festő automata (forgalomtól függően) X

Borszeszégő X

Mérőhenger X

Petri csésze X

Jelzőóra X

Citocentrifuga X

Védőruha X

Aspirációs pisztoly X

Mikroszkóp X

Thermosztát X

Diktafon X

Elszívó berendezés X

Metszettároló szekrény X

PC (1 db/adminisztrátor + 1 db/orvos) X

Vegyszerek, festékek X

Immunhisztológia Szakmakód: 5404

Immunhisztokémia/Immunfluoreszcencia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos azonos a szövettannal

Immunhisztokémiai szakasszisztens 1/5 000 eset (aut) - 1/3 000 eset (man)

Aut: automata festő alkalmazásakor, man: manuális festés
alkalmazásakor (ebben az esetben az asszisztensek közül legalább 1 legyen szakasszisztens)

Tárgyi feltételek:

III. immunfestő automata X

III. lefedő automata X

Paraffinos blokk kiöntő rendszer X

Víztelenítő automata X

Festő automata X

Fedő automata X

Blokk-, metszettároló állvány X

Mikrotom + kések X

Mikroszkópok X

Thermosztát X

Vízfürdő X

Kryostat X

Elszívó berendezés X

Hűtőszekrény X

Kiöntő forma X

Metszettartó tálca X

Analitikai mérleg, konyhai mérleg X

Horgas csipesz, lapcsipesz X

Antigénfeltárásra alkalmas mikrohullámú készülék I. szint
X II. szint
X

Antigénfeltárásra és szövetbeágyazásra alkalmas mikrohullámú készülék III. szint
X

Gázláng/borszeszégő X

Automata pipetta (0,5-1000 μl tartományban) X

Védőruha X

Küvetta, festőtál, tölcsér, mérőhenger X

Jelzőóra X

PC rendszer X

Diktafon, leíró rendszer X

Metszettároló szekrény X

Blokktároló szekrény X

Labor centrifuga X

Vortex vagy mágnes keverő X

Kukta X

Vízfürdő Ag feltáráshoz X

PH mérő X

Ioncserélt vízkészítő berendezés X

Fogyóeszközök: kazetta, tárgylemez, fedőlemez, paraffin, labor festékek, vegyszerek, jelölő festékek, itatóspapír, géz, vatta, törlőkendő X

Megjegyzés:

Esetszám 1 évre vonatkozik.

Elektronmikroszkópia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos 1/250 eset

Elektronmikroszkópos szakasszisztens 1

Technikus, fotós 1

Tárgyi feltételek:

Elektronmikroszkóp X

Fénymikroszkóp X

Sztereomikroszkóp X

Ultramikrotom X

Desztilláló készülék X

Vegyifülke X

Termosztát X

Késkészítő X

PH mérő X

Metszettároló szekrény X

Analitikai mérleg X

Fotó nagyító X

Képszárító X

Mérőhengerek X

Lombikok X

Pipetták X

Tárgylemez X

Fedőlemez X

Üvegkés X

Elszívó berendezés X

Petri csésze X

Ollók X

Kések X

Csipeszek X

Borotvapenge X

Üvegkarcoló X

Melegítő lap X

Bunsen égő X

Lapcsipesz X

Elszívó berendezés X

Védőruha X

Vegyszerek, festékek X

Megjegyzés:

Esetszám 1 évre vonatkozik.

Molekuláris patológia

Meghatározás

A molekuláris patológia a patológiai (szövettani, citológiai) diagnosztikus algoritmus részét képező, a betegségek diagnózisának felállítását, a betegség prognózisának meghatározását, a terápiás célpontok azonosítását és a betegség követését szolgáló vizsgálati eljárások összessége, amely szövetek és sejtek genetikai és molekuláris szerveződéséről szolgáltat információt.

Patológiai indikációk

A molekuláris patológia kompetenciájába tartozik minden olyan molekuláris genetikai/biológiai vizsgálat, melynek során az anyagból egyébként szövettani vagy citológiai vizsgálat történik vagy történt. A molekuláris patológiai vizsgálatot indikálhatja a patológus az előzően vagy egyidejűleg végzett szövettani/citológiai lelet alapján, valamint a beteget kezelő szakorvos.

Részletes patológiai indikációk

Patológiás elváltozásokat (betegségeket) igazoló genetikai és molekuláris eltérések igazolása.

Daganatok klonalitásának igazolása.

Prediktív és prognosztikai markerek meghatározása.

Terápiás célpontok azonosítása.

Terápiás effektivitás felmérése, betegség követése és minimális reziduális betegség meghatározása.

Kórokozó kimutatása.

A molekuláris patológiai lelet kiadása

A molekuláris patológiai lelet kiadásának feltétele, hogy a leletet kiadó és aláíró orvos molekuláris genetika szakvizsgával rendelkezzék.

A molekuláris patológiai vizsgálatokat a III. progresszivitási szinten levő intézetek/laborok végezhetik, kivételesen - a feltételek teljesítése esetén - a II. progresszivitási szinten levők is.

Tárgyi feltételek:

Önálló és egymástól elkülönülő helyiségek kialakítása a nukleinsavak preparálására, a PCR reakciók összeállítására és a PCR termék detektálására (3 db).

Egyszerhasználatos, nukleázmentes eszközök és anyagok alkalmazása.

Az egyes helyiségek eszközei különüljenek el egymástól (pipetta készlet, hegyek).

Köpeny és kesztyű, egyes eljárásoknál UV szemüveg kötelező.

Megoldott legyen a különösen veszélyes hulladékok tárolása, elszállítása és megsemmisítése.

Molekuláris patológia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsgával rendelkező szakorvos 1

Szakasszisztens (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, biológus) 2

Tárgyi feltételek:

Eszközök:

Termosztát 1

Hűtőszekrény 4 °C 200 l 1

Mélyhűtő -20 °C 1

Mélyhűtő -70 °C 1

Autokláv 1

Hőlégsterilizáló 1

Ioncserélt vízkészítő berendezés 1

Centrifuga lassú (5 000 rpm-ig) 1

Centrifuga (hűthető, gyors 12 000 rpm-ig) 1

Mikrocentrifuga (hűthető 12 000 rpm-ig) 1

PH mérő (elektromos) 1

Mérleg, analitikai 1

Mérleg, egyéb 1

Lamináris box, biohazard 1

Jégkészítő 1

PCR készülék 1

Valós idejű PCR készülék 1

Szekvenátor (28931, 2893A feladatokhoz) 1

Automata pipetta szett (3 db) 3

Elektroforézis rendszer 1

Gél dokumentáló rendszer 1

Vortex 1

Mágneses keverő 1

Fotométer (UV 260-280) 1

Mikroszkóp 1

Fluorescens mikroszkóp 1

Elszívó berendezés 1

Halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel) Szakmakód: 5406

Szaktevékenység

Az egészségügyi intézményekben a patológia és kórszövettan szakmacsoporton belül működő egészségügyi szaktevékenység. A boncmester kompetenciája szerint részben önállóan végzi a munkáját, valamint a szakorvossal együttműködve részt vesz a kórbonctani vizsgálat, hatósági vagy igazságügyi orvosi boncolás lebonyolításában, melynek elsődleges célja a halál alapjául szolgáló betegségnek, ennek szövődményeinek, a halál közvetlen okának és a kísérő betegségeknek a pontos megállapítása, továbbá a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése, illetve az orvosi és gyógyszerészeti tudomány fejlődésének elősegítése.

Boncmesteri tevékenység a fentieken túlmenően a rendőrkapitányságok egészségügyi osztályain, és az igazságügyi orvostan területén is végezhető.

Egészségügyi intézményben végezhető, temetkezési szolgáltatásnak nem minősülő halottkezelési tevékenység körébe tartozik a holttest hűtése, az egészségügyi intézményen belüli szállítása, mosdatása, öltöztetése, borotválása, rekonstruálása, valamint a halottkonzerválás, melyek során a boncmester kompetenciájának megfelelően közreműködik.

A boncmester tevékenysége elsősorban az alábbiakra terjed ki:

− Biztosítja a boncolás feltételeit: előkészíti a bonctermet, a szükséges eszközöket, anyagokat, dokumentációt, valamint a holttestet, továbbá gondoskodik az előírt higiénés körülmények megteremtéséről, és a szabályok betartásáról.

− Boncol, melynek során elvégzi a szükséges méréseket, mintavételeket, valamint speciális technikákat alkalmaz, illetve biztosítja a boncolás menetének zavartalanságát, továbbá részt vesz az átültetésre kerülő szövetek kivételében.

− A halottak kegyeletteljes tárolását biztosítja és ellenőrzi, továbbá előkészíti a holttestet a végtisztességre, melybe beletartozik a halott mosdatása, öltöztetése, borotválása, rekonstruálása, illetve - a speciális feltételek rendelkezésre állása esetén - a konzerválása.

− A kegyeleti és etikai szempontokra figyelemmel, az elhunyt hozzátartozóival kapcsolatos kommunikációs, tájékoztatási és dokumentációs tevékenységet végez.

A fenti tevékenységek végzése a higiénés, környezetvédelmi, szakmai, dokumentációs és etikai szabályok betartása, valamint speciális védőeszközök alkalmazása mellett történik.

Az ellátás formái:

Fekvőbeteg szakellátás területén működő patológia és kórszövettan szakma keretén belül közreműködőként.

Személyi feltételek:

Patológus szakorvossal együtt, illetve annak irányításával önállóan végzi tevékenységét, kompetenciájának megfelelően.

PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK

Logopédia Szakmakód: 7201

Logopédia

Olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a beszédzavarok megelőzésével, diagnosztikájával és korrekciójával foglalkozik a szakképzett logopédus. A korszerű szemléletű logopédia feladata a gyógypedagógiai, pszichológiai, medicinális feladatok összehangolása, egymás kölcsönös kiegészítése.

A logopédia célja:

A logopédia célja a beszédhibák, nyelvi zavarok megelőzése, illetve a már kialakult beszédhibák, nyelvi zavarok és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója, így ép/működőképes beszéd, és nyelvi struktúra létrehozása.

Tevékenysége során a leggyakoribb feladatai:

- Komplex diagnosztika, terápia megszervezése, együttműködés más szakemberekkel.

- A szükséges ismeretterjesztő, felvilágosító munka megszervezése.

- A kialakult beszédzavarok minél korábbi kezelése együttműködve más szakemberekkel.

Beszédjavítás tevékenység végzésének minimumfeltételei

Járóbeteg szakellátás A beteg otthonában végzett
tevékenység

Személyi feltételek:

Logopédus
A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedők hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs) tevékenység ellátására képesített szakember. X X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei X

Egyéb:

Beküldő szakorvosi vagy más orvosi konzultáció EL EL

Speciális követelmény:

Logopédiai vizsgálati tesztek: anamnézis. Token-teszt, WAB-teszt, jelen állapot leírása, írásminta, rajzminta, hangfelvétel X X

Gyógypedagógia Szakmakód: 7202

Szaktevékenység

A gyógypedagógia az oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi, és rehabilitációs intézményekben végzett olyan tevékenység, mely a testileg és értelmileg akadályozott személyek, elsősorban gyermekek tanulmányozására, csökkent képességeik speciális fejlesztésére, és nevelés-tanítására irányul. A gyógypedagógia szűkebb értelemben inkább az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatási eljárásának módját jelenti. A gyógypedagógia lehetővé teszi a sérült gyermekek fejlesztését.

A tevékenységet a gyógyító-megelőző ellátást nyújtó team tagjaként önállóan végzik az erre felsőoktatás keretében megszerezhető speciális pedagógiai szakképesítéssel rendelkező szakemberek.

Szakágai:

- szurdopedagógia (hallássérültek pedagógiája),

- tiflopedagógia (látássérültek pedagógiája),

- logopédia (beszédhibások pedagógiája),

- pszichopedagógia,

- szomatopedagógia (mozgáskorlátozottak pedagógiája),

- tanulásban akadályozottak pedagógiája,

- értelmileg akadályozottak pedagógiája.

A gyógypedagógus tevékenysége - szakképzettsége szerint - elsősorban az alábbiakra terjed ki:

- A hallássérültek személyiségjegyeinek, ezen belül kiemelten a hallás és beszéd állapotának megítélésére építve megállapítja a speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteket és ez alapján biztosítja a speciális fejlesztésüket. A nemzetközileg használatos korszerű fejlesztési eljárások és technikai eszközök alkalmazásával végzi integrációs, pályaválasztási és szakszolgáltatási feladatait.

- A látássérültek személyiségjegyeinek, ezen belül kiemelten a látás állapotának megítélésére építve a speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteket megállapítja, és ez alapján biztosítja a speciális fejlesztésüket.

- A látássérülésből adódó másodlagos következményeket megelőzi, illetve, csökkenti, látássérült felnőttekkel kapcsolatos rehabilitációs feladatokat lát el, melynek során a tiflopedagógiai eszközöket alkalmazza.

- Értelmileg akadályozott (mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos) gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteit megállapítja, állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló terápiás és pedagógiai prevenciós feladatokat lát el.

- A nehezen nevelhető és inadaptált gyermekek és fiatalkorúak nevelésében az eredményes szocializációt elősegíti, a beilleszkedési, viselkedési és teljesítményzavarokat felismeri, diagnosztizálja, csökkenti a nevelés különböző színterein, ahol a gyermekek, ifjak és felnőttek eredményes szocializációját hátráltató biológiai, pszichikus és szociális ártalmak beilleszkedési, viselkedési és teljesítményzavarokban jutnak kifejezésre.

- A beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányait megelőzi, ezeket vizsgálja és felismeri, elkülöníti más beszédkórképektől, továbbá meghatározza és megtervezi az ezekből adódó feladatokat. Sérülésspecifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenységet végez életkortól, a beszédkórkép típusától, súlyosságától, kiterjedtségétől függően.

- A mozgáskorlátozott gyermekeket - speciális nevelési szükségleteinek megfelelően - oktatja, neveli, náluk terápiás és rehabilitációs eljárásokat alkalmaz.

A fenti tevékenységek végzése a szakmai, higiénés, dokumentációs és etikai szabályok betartása mellett történik.

Ellátás formái:

- Fekvőbeteg szakellátás

- Járóbeteg-szakellátás

- A beteg otthona

Gyógypedagógiai ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

A művelni kívánt gyógypedagógiai szakágnak megfelelő BSc oklevéllel rendelkező
gyógypedagógus (tanár és terapeuta) 1

Tárgyi feltételek:

A rendelő/osztály általános feltételei X

Amennyiben az ellátás jellege megkívánja:
− kezelőágy (lemosható, tetszőleges magasságú, nem feltétele az állíthatóság) vagy tornaszőnyeg, tornaszivacs (tisztítható textil vagy műanyag),
− a művelni kívánt szakágnak megfelelő fejlesztő eszközök, például:
− tornatermi eszközök: korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök,
- mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: erősítő szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök,
- szurdopedagógiai fejlesztő eszközök,
- tiflopedagógiai fejlesztő eszközök. X

Konduktori tevékenység Szakmakód: 7203

Konduktori tevékenység

Olyan ellátási forma, amely rávezetésen alapuló tanítást, nevelést, komplex fejlesztést végez. A konduktív nevelés egy speciálisan integrált fejlesztési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. Ezt a komplex tevékenységet csak segítséggel, a konduktív nevelési programon keresztül tudja megtanulni a sérült, ugyanis a konduktív nevelés nem változtatja meg a fogyatékosságot, hanem a koordinált működést kívánja megtanítani a sérült számára, hogy alkalmazkodni tudjon környezetéhez. Ez a program a testi, szellemi és szociális szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. A konduktív nevelés célcsoportja elsősorban az a központi idegrendszeri sérült, akit szülés előtt, alatt, és később gyermek-, illetve felnőttkorban ért a károsodás. Így gyermekkorban a legjellemzőbb megbetegedések: hemiplégia infantilis, diplégia spastica, tetraplégia, athetosis, ataxia, spina bifida; felnőtt korban pedig a hemiplégia, Parkinson kór, sclerosis multiplex, paraplégia, aphasia, stroke, baleset, tumor, toxicatio, encephalitis stb. utáni maradandó tünetek kezelése. A konduktív nevelésre való alkalmasság elsődleges feltétele a kontaktus és tanulási képesség. A konduktorok leggyakoribb feladatai:

- Első vizsgálatot (tanácsadást) tart és ennek eredményétől függően javaslatot tesz, vagy megszervezi a sérült számára a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát.

- A csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a csoport konduktív nevelési programját, a mozgás és kognitív fejlesztést egyaránt.

- A csoporttagok egyéni érdekeit figyelembe véve a hosszú távú csoportcélnak megfelelően a kollegákkal közösen kidolgozza a napi- és heti rendet. A csoport életkorát, képességeit figyelembe véve kialakítja a programot. Megfigyelései alapján folyamatosan aktualizálva kidolgozza a sérültek közelebbi és távolabbi célkitűzéseit egyénenként. A programvezetés során figyelemmel kíséri az egyének és a csoport fejlődését.

- Kreativitását, tehetségét felhasználva tervezi meg a különböző programokat, motiválva a csoporttagok érdeklődését, hogy koruknak megfelelően fejlesszék értelmi képességeiket.

- Megtanítja a sérülteket, hogy a megtanult mozgásformákat hogyan alkalmazhatják napi tevékenységeikben.

Segíti a segédeszköz megfelelő kiválasztását és megtanítja használatát.

- Folyamatos kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, illetve a sérülttel foglalkozó más szakemberekkel, intézményekkel.

- Foglalkozást vezet, valamint szakmai gyakorlatot tart hallgatók számára minősített gyakorló területen, bemutatót tart, konduktorok és más szakemberek (szomatopedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus) számára. A fenti tevékenységek végzése a szakmai, higiénés, dokumentációs és etikai szabályok betartása mellett történik.

Ellátás formái

Fekvőbeteg szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

A konduktori tevékenység minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Okleveles konduktor 1

Az ellátásban részesülő személy csökkent képességeinek; állapotának, életkorának
megfelelően az alábbi szakorvosi konzultáció biztosítása

Gyermekneurológia, Fejlődésneurológia EK

Neurológia EK

Ortopédia EK

Rehabilitáció EK

Diplomás ápoló EK

Szakápoló EK

Neuropszichológus EK

Logopédus EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Ortopéd műszerész EK

Tárgyi feltételek:

Konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél, ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség, melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak használni.
A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék, lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd, mobil lépcső, lejtő, korlát, továbbá lemosható vékony szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek, stb.).
Egyéb tornatermi eszközök; korlát vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök.
Mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök.
Játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó programtól függnek.
A programokhoz előírt fontos eszközök még pálcák, járóbotok, járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek, festékkészletek, képek, könyvek, stb. Egyéb segédeszközök, pl. egyénre szabott sínek, csizmák, járógépek, stb. X

Betegszállítás EL

A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd folyamatosan
dokumentálja írásban a mozgás, pszichés és értelmi fejlődést.
A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen alkotják a csoport komplex programját. Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos „záróvéleményt” készít. Felvételkor és negyedévenként, valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó dokumentáció készülhet beteg/szülői beleegyezéssel. X

Gyógyúszás Szakmakód: 7204

A gyógyúszás minimumfeltételeit az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet tartalmazza.

PSZICHIÁTRIA

Pszichiátria Szakmakód: 1800

A fekvőbeteg ellátásban a III. szintű ellátás mellett a * jelzés olyan speciális tevékenységet jelöl, ami országosan 1-2 centrum feladata. A magasabb szintű centrum értelemszerűen az alacsonyabb szintű ellátást is végzi. Az egyetemi centrumok és az országos intézet képezik a pszichiátriai ellátás legmagasabb szintjét.

Progresszivitási szint

A progresszivitási besorolás alapját az ugyanazon pszichiátriai betegség különböző súlyossági formái képezik a pszichiátriában, mert a komplikált, terápiarezisztens esetek ellátása magasabb szintű tudást, tapasztalatot és nagyobb létszámú, specializáltan képzett személyzetet igényel. Ilyen speciális teamek (speciális szakambulanciák) minden osztályon létrejöhetnek, de az I. progresszivitási szinten ez nem követelhető meg.

I. szint:

Alapszintű és sürgősségi pszichiátriai esetek ellátása. A BNO F kódjának bármelyik csoportjába besorolható betegek felvétele és kezelése.

II. szint:

Társbetegséggel kísért esetek, valamint alapszintű kezelésre nem reagáló szkizofréniában (F20), bipoláris vagy unipoláris depresszióban (F30) szenvedő betegek ellátása. Ezenkívül legalább egy területen speciális team működtetése [pl. súlyos evészavarban (anorexia vagy bulimia) (F50), kényszerbetegségben (F42), poszttraumás stressz zavarban (F43.1) szenvedő betegek magas szintű ellátása, postpartum pszichózisok (baba-mama centrum, stb.)].

III. szint:

1. Terápiarezisztens/speciális komplex ellátásra szoruló betegek kezelése.

2. Legalább két területen speciális team működtetése [pl.: súlyos evészavarban (anorexia vagy bulimia), kényszerbetegségben, poszttraumás stressz zavarban szenvedő betegek magas szintű ellátása].

3. Viszonylag új/kevés hazai tapasztalattal rendelkező beavatkozások [transzkraniális magnetikus stimuláció (TMS), vagus stimuláció (VNS), mély agyi stimuláció (DBS)] elvégzésének lehetősége erre felkészült, multidiszciplináris teammel (országosan 1-2 centrum).

4. ITO háttér biztosítása mellett - a neuroleptikus malignus szindróma kezelése.

Speciális team: Egy adott betegségcsoport, szindróma vagy beavatkozás ellátására létrejött szakember csoport, amely jól körülhatárolható létszámú (minimum két főből áll, akik különböző végzettséggel rendelkeznek, de az adott módszerben jártasak), rendszerint multidiszciplináris (szakorvos és szakápoló/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/foglalkoztató terapeuta) összetételű tagokból áll. A team-nek megnevezett vezetője van, és a team tagjai munka- és hatásköri leírással rendelkeznek. A team megnevezése tükrözi azt a tevékenységet, melyet a munkacsoport folytat. A team működését a szakma országos hatáskörű szervezete jóváhagyja. [FNO: b110-199 (mentális funkciók alcsoport), 3-4-es kategória - súlyos, illetve teljes károsodás valamelyik területen].

Speciális ellátási formák:

Forenzikus osztály (kijelölt intézményben)

High security osztály (kijelölt intézményben)

Tevékenységek

Progresszivitási szint

I. II. III.

Speciális team meghatározott feladatkörrel 1 2

TMS (Transzkraniális Magnetikus Stimuláció)* EK

DBS (Mély Agyi Stimuláció)* EK

VNS (Vagus Stimuláció)* EK

Neuroleptikus malignus szindróma X

Elektrokonvulzív terápia (ECT) X X

Postpartum pszichózisok (szülés után fellépő súlyos pszichés zavarok)* EK

Pszichiátriai (aktív) osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek:

Összes orvos 15 ágyra
További + 15 ágyanként 1,2
0,4 2,25
0,5 3,7
0,6

Ebből:

Pszichiátria szakorvos több szakvizsgával (pszichoterápia, addiktológia, rehabilitáció) 0,5 0,75 1

Pszichiátria szakorvos - (15 ágyra) További 15 ágyanként 0,7
0,25 1
0,3 1,2
0,4

Rezidens/szakorvos jelölt/orvos/egyéb szakorvos 0,5 1,5

Felvételes ügyelethez szükséges szakorvosok száma 6 6 6

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus (15 ágyra)
További 15 ágyanként 0,35
0,15 0,4
0,2 0,5
0,25

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra
További 15 ágyanként 0,2
0,1 0,25
0,15 0,3
0,2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (ECT-hez) EL EL

Aneszteziológus szakasszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (ECT-hez) EL EL

Betegkísérő 1 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek X X X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára
alkalmas helyiségek X X X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X X X

ECT (RES - kizárólag aneszteziológussal) EL X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X X X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,
személyiségelemzés, életminőség, dementia) X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Radiológia EK EK EK

Megjegyzés:

Amennyiben nappali kórházi ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként.

Krónikus pszichiátriai ellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: I.

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos - min. 5 éves gyakorlattal * 0,5

Összes orvos (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,25
0,2

Ebből pszichiátria szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Felsőfokú szociális szakember 0,5

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta /mentálhigiénés szakasszisztens - 15 ágyanként 0,15

Betegszállító 0,3

Megjegyzés:

* Amennyiben a krónikus pszichiátriai osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a krónikus pszichiátriai osztályt.

Gerontopszichiátriai krónikus ellátás minimumfeltételei („G”)

Progresszivitási szint

II.

Személyi feltételek:

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos - min. 10 éves gyakorlattal 1

Belgyógyászat vagy neurológia szakorvos - (15 ágy) 0,25

Pszichiátria szakorvos - (15 ágy) 0,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember 1

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénés szakasszisztens 15 ágyra 0,25

Betegszállító 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (bel, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EL

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

EKG X

Radiológia EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL

Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Pszichiátria szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Addiktológiai konzultáns EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Négyszemközti orvos-beteg találkozás lehetősége X

Pszichodiagnosztikai eszközök (személyiség tesztek, IQ tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér EK

Speciális pszichiátriai gondozási tevékenység

Definíció

A pszichiátriai gondozás az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők folyamatos észlelését és gyógyítását végzi, segíti a rehabilitációjukat a betegség teljes folyamatában.

A gondozás a gondozó intézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, adott esetben az otthonában történik.

Az ellátás általános feltételei

A gondozási feladatot team munkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az ellátandó feladat függvényében.

A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok, szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak.

A gondozás a mentális zavarok közül az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:

- Szkizofrénia és paranoid zavarok (F 20-29),

- Affektív zavarok (F 30-39),

- Organikus mentális zavarok (F 00-09),

- Személyiségzavarok, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60-69, 42, 50),

- Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10-19) - ahol addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.

A gondozáson kívül végzett egyéb tevékenységek

Szakorvosi konzíliumok adása.

Szakvélemények adása hatóságok (gyámhatóság, bíróság, rendőrség) és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felkérésére.

Veszélyeztető magatartású beteg esetében a kezelésre kötelezési eljárás kezdeményezése.

Speciális pszichiátriai gondozási tevékenység minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Pszichiátria szakorvos a terület nagyságától függően 40.000 lakosra (legalább) 1

Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 100.000 lakosra
(klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás) 3

Pszichiátriai szakápoló/gondozó 100.000 lakosra 4

Jogász EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Szoba a diplomás segítők részére (a létszámtól függően) X

Személyi számítógép megfelelő (gondozói vagy szakrendelői) programmal +nyomtatóval X

Telefon+fax X

Internet hozzáférés EL

Csoportszoba 1

Pszichodiagnosztikai eszközök X

Beteglátogatáshoz személygépkocsi biztosítása, vagy a beteglátogatás költségeinek megtérítése (közösségi közlekedés, saját gépkocsi használat) EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér EK

Speciális ellátási formák:

Forenzikus osztály

A büntetőügyek miatt elrendelt elmeállapot megfigyelések és az egyéb forenzikus pszichiátriai feladatok (pl. gondnoksági ügyek, polgári peres ügyek) miatt szükségessé váló megfigyelések speciális feladatát végző osztály.

Forenzikus pszichiátriai osztály - 15 ágyra

Személyi feltételek:

Szakorvos (közülük legalább egy igazságügyi elmeorvosi szakvizsgával rendelkező pszichiátria szakorvos) 3,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 1

Adminisztrátor 1

Szociális munkás 0,5

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység
terapeuta/addiktológus konzulens/mentálhigiénikus/művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser/15 ágyanként 0,25

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint + 30% szakápoló X

Betegkísérő 0,3

Biztonsági őr műszakonként 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia-, személyiség tesztek) X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) X

Szakambulancia X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EK

Betegjogi képviselő EL

Orvosi klinikai laboratórium EL

EKG EL

Radiológia és ultrahang EL

Képalkotó eljárások (CT, MRI) EK

Akut magas biztonságú osztályok:

- Olyan pszichiátriai osztály, amely az általános pszichiátriai osztályhoz képest magasabb biztonsági fokozatú rendszerben látja el az oda beutalt súlyosan agresszív/violens pszichiátriai betegeket. Három fokozatú biztonsági szint indokolt (low, medium, high) = 3x15 ágy.

- Azon akut, súlyosan agresszív/violens betegek ellátását biztosítja, akik biztonsággal nem kezelhetők akut pszichiátriai osztályon (I. fokozatú elhelyezés). Amint állapotuk megengedi, kezelésüket a II., majd a III. fokozaton, ezt követően - ha a beteg állapota ezt indokolja, illetve a beteg ezt kéri - a területileg illetékes pszichiátriai osztályon kell folytatni. A három fokozat egymás mellettiségét az indokolja, hogy a beteg útja az esetek viszonylag nagy részében nem egyirányú, akár ismételten is sor kerülhet arra, hogy a beteg egy alacsonyabb biztonsági fokozatból visszakerüljön magasabb fokozatba. Ezért nem helyettesíthető például a legalacsonyabb fokozat általános pszichiátriai osztállyal.

I. fokozat: magas biztonság

a) teljesen zárt és őrzött rendszer, a beteg és környezete biztonságának védelmével,

b) szakmai szempontból megfelel egy szoros megfigyelést lehetővé tevő sürgősségi ellátás nyújtására alkalmas egységnek;

II. fokozat: közepes biztonság

a) zárt rendszer, de kevésbé szoros őrzés,

b) szakmai szempontból megfelel akut pszichiátriai betegek ellátását végző pszichiátriai osztálynak;

III. fokozat: alacsony biztonság

a) félig zárt rendszer,

b) az egység aktív rehabilitációs jelleggel működik a betegek folyamatos kontrolljával.

Személyzet: Amennyiben nappali/éjszakai műszak a rend:

I. fokozat

a) nappal:

2 orvos,

5 ápoló,

2 biztonsági őr;

b) éjszaka:

1 orvos,

3 ápoló,

2 biztonsági őr;

II. fokozat

a) nappal:

2 orvos,

3 ápoló,

1 biztonsági őr;

b) éjszaka:

1 orvos,

2 ápoló,

1 biztonsági őr;

III. fokozat

a) nappal

2 orvos,

2 ápoló,

1 biztonsági őr;

b) éjszaka:

1 orvos,

2 ápoló,

1 biztonsági őr;

Összesen: műszakonként

nappali műszakban:

6 orvos,

9 ápoló,

4 biztonsági őr;

éjszaka:

2 orvos,

5 ápoló,

4 biztonsági őr.

Ezzel a beosztással szükséges összesen (szabadságok, szabadnapok figyelembe vételével):

- orvos: 17 + 1 főorvos,

- ápoló: 31,

- biztonsági őr: 16.

További személyzeti szükségletek:

- 2 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus,

- 1 kriminológus,

- 2 szociális munkás,

- 2 foglalkoztató,

- 5 fő adminisztráció + logisztika: rendőrséggel, bíróságokkal, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettel, befogadó kórházzal, (kirendelt) szakértőkkel, hozzátartozókkal kapcsolattartás],

- indokolt az osztály/épület külső őrzése is - ennek létszáma függ attól, hogy az osztály hol jön létre.

Akut magas biztonságú (high security) osztály - 15 ágyra

Személyi feltételek:

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos - min. 10 éves gyakorlattal 1

Pszichiátria szakorvos 5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,7

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) + 50% ápoló X

Szociális munkás/felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember 0,7

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénés
szakasszisztens 0,7

Kriminológus 0,5

Biztonsági őr (műszakonként legalább 1 fő) 4

Adminisztratív munkaerő (kapcsolattartó személy) 1,5

Betegszállító 0,4

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált magas biztonságú ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek - emelt szintű biztonsági fokozatnak megfelelően X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EL

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EL

Orvosi laboratórium X

Speciális és toxikológiai laboratórium EK

EKG X

Általános radiológia és ultrahang EL

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL

Krónikus magas biztonságú (high security) osztály - 15 ágyra

Személyi feltételek:

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos - min. 10 éves gyakorlattal 1

Pszichiátria szakorvos 2,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) + 40% szakápoló X

Szociális munkás/felsőfokú szociális szakember 0,5

Gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénés szakasszisztens 1,5

Adminisztratív munkaerő (kapcsolattartó személy) 0,5

Biztonsági őr műszakonként
legalább 1 fő

Betegszállító 0,4

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Differenciált magas biztonságú ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek - emelt szintű biztonsági fokozatnak megfelelően X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EL

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EL

Orvosi klinikai laboratórium X

Speciális és toxikológiai laboratórium EK

EKG X

Általános radiológia és ultrahang EL

Pszichiátriai rehabilitáció Szakmakód: 1804

A pszichiátriai rehabilitáció az a tevékenység, amelynek célja a hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők személyes felépülésének segítése, közösségi integrációjának, autonómiájának, kapcsolatrendszerének megőrzése, illetve javítása.

Progresszivitási szint:

I. szint:

Alapszintű rehabilitációs kezelés. A pszichiátriai beteg segítése szociális és interperszonális problémáinak megoldásában. Napirendszerű, strukturált gyógyfoglalkoztatás (pl. munkaterápia, művészetterápia). A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

II. szint

Legalább egy pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvos és egy több szakvizsgával rendelkező pszichiáter. Napirendszerű, strukturált gyógyfoglalkoztatás (pl. munkaterápia, művészetterápia). A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

III. szint:

Magasabb képzettségű rehabilitációs team. A team tagjai: legalább egy pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgával rendelkező szakorvos és legalább egy pszichoterapeuta képzettségű diplomás és egy esetmenedzser (pszichológus/szociális munkás/pszichiátriai szakápoló). A napirendszerű, strukturált foglalkoztatáson túl kreatív csoport, szociális készségfejlesztő csoport, munkába állítási program. Pszichoedukációs csoport a betegek és a hozzátartozók számára. A pszichiátriai betegek közösségi szociális ellátó rendszerével szoros együttműködés.

Pszichiátriai rehabilitációs osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: I. II. III.

Osztályvezető főorvos (több szakvizsgával rendelkező - beleértve a pszichiátriai rehabilitációt is) * 0,5 0,5 0,5

Szakorvos (több szakvizsgával rendelkező pszichiátria szakorvos) 0,25 0,5 1

Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyanként ** 0,25 0,4 0,55

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus 15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,25
0,15 0,3
0,2 0,35
0,25

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 ágyra 0,1 0,15 0,2

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/addiktológiai konzulens/mentálhigiénikus/ művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser** /15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,3

0,2 0,4

0,3 0,5

0,4

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X X X

Betegkísérő 1 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és
szocioterápiára alkalmas helyiségek 3 3 3

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X X X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EK EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EL

EKG EK EK EL

Radiológia EK EK EL

Megjegyzés:

* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív pszichiátriai osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

** Amennyiben nappali kórházas ellátás is tartozik az osztályhoz, akkor plusz 0,5 orvos, illetve szocioterapeuta alkalmazása indokolt 15 betegenként.

„P” Pszichoterápiás rehabilitációs osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Osztályvezető: Pszichiátria szakorvos (pszichoterápiás szakképesítéssel) - 30 ágyanként 1

Rezidens/egyéb szakorvos 1

Orvos összesen - 30 ágyanként 2

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus - 30 ágyanként
Ebből pszichoterápiás képesítéssel rendelkező szakpszichológus 2
1

Pszichológus EK

Szupervízió arra jogosult szakember révén EK

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Terapeuta: Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta /rehabilitációs menedzser/addiktológus konzultáns - 30 ágyanként 2

Tárgyi feltételek:

Differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas
helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

EKG EL

Röntgen és ultrahang diagnosztika EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL

Pszichoterápiás járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Pszichoterápia végzésére jogosult szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus 1

Szupervízió arra jogosult szakember révén EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Egyéni terápia, családterápia esetén megfelelő méretű helyiség, Csoport praxis esetén szakemberenként külön helyiség X

Pszichiátriai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Pszichiátria szakorvos - (15 fő beteglétszámra) 0,2

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus / pszichológus /15 fő
beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan 0,15

0,1

Gyógytornász vagy ergoterapeuta EL

Dietetikus EL

Pszichiátriai szakápoló 1

Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens - 15 fő beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan 0,3

0,25

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra 0,1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek 2

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (speciális és toxikológiai laboratórium) EK

EKG EL

Röntgen és ultrahang diagnosztika EL

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL

Pszichiátriai rehabilitációs járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Definíció

A pszichiátriai rehabilitációs járóbeteg szakrendelés az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők személyes felépülését segíti, közösségi integrációját, autonómiáját, kapcsolatrendszerét megőrzi, illetve javítja.

Az ellátás általános feltételei

A rehabilitációs feladatot team munkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az ellátandó feladat függvényében.

A rehabilitációt végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusok, szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak a szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.

A rehabilitáció a mentális zavarok közül az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:

- Szkizofrénia és paranoid zavarok (F 20-29),

- Affektív zavarok (F 30-39),

- Organikus mentális zavarok (F 00-09),

- Személyiségzavarok, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60-69, 42, 50),

- Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10-19) - ahol addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.

Pszichiátriai rehabilitáció járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Pszichiátria szakorvos 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Általános asszisztens/szakasszisztens/pszichiátriai szakápoló 1

Gyógypedagógus (logopédus/pszichopedagógus) EK

Addiktológiai konzultáns EK

Szociális gondozó EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Csoportszoba X

Pszichodiagnosztikai eszközök (személyiség tesztek, IQ tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szükséges diagnosztikai és szakorvosi konzíliumi háttér EK

Addiktológia Szakmakód: 1801

I. szint

Pszichiátriai osztály

II. szint

Pszichiátriai osztály addiktológiai gyakorlattal rendelkező pszichiáterrel

III. szint

Addiktológiai osztály

Addiktológiai osztály (aktív) minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek:

Osztályvezető főorvos (pszichiátriai/addiktológiai szakvizsgával) 0,5

Összes orvos 15 ágyra
További + 15 ágyanként 1
0,5

Ebből:

Pszichiátria vagy addiktológia szakorvos 15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,5
0,25

Egyéb szakorvos (belgyógyászat/neurológia/háziorvos, rehabilitációs szakorvos) - 15 ágyra
Minden további + 15 ágyra 0,2

0,1

Pszichoterapeuta EK

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagy klinikai addiktológiai szakpszichológus /pszichológus (15 ágyra)
További 15 ágyanként 0,2

0,1

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás)/addiktológus konzultáns 15 ágyra
További 15 ágyanként 0,25

0,1

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/rehabilitációs tevékenység terapeuta/mentálhigiénikus/ művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra
Minden további + 15 ágyra 0,2

0,1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Betegkísérő 0,5

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei+

Differenciált ellátásra alkalmas kórtermek X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportpszichoterápiára alkalmas helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EK

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratórium EK

Radiológia EK

Addiktológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Szakrendelés Szakrendelés +
gondozás

Személyi feltételek:

Addiktológia szakorvos vagy addiktológiában jártas pszichiátria szakorvos 1 1

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/klinikai
addiktológiai szakpszichológus/pszichológus 1 1

Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő
(addiktológiai konzultáns, gyógypedagógus/pszichopedagógus/ szociálpedagógus/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/pszichológus/mentálhigiénikus/szociális munkás) 1 2

Általános asszisztens/szakasszisztens/pszichiátriai
szakápoló/szakápoló/klinikai szakápoló 1 1,5

Jogász EK EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportos terápiára alkalmas
helyiségek, kislabor/vérvételi helyiség (vizelet-gyorsteszt elvégzésére) X X

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges
eszközök X X

Sürgősségi táska X X

Vizelet-gyorstesztek X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi-klinikai laboratórium EK EK

Speciális pszichodiagnosztika - szűrés, gondozás
(neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, teljesítménytesztek) EK EK

Vizelet-gyorstesztek X X

Pszichodiagnosztikai eszközök (intelligencia, személyiségtesztek,
kérdőívek, becslőskálák) X X

ASI (addikció súlyossági index teszt) EK EK

AUDIT-5 EK EK

CAGE EK EK

Szakkonzíliumok EK EK

Radiológia EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (toxikológiai laboratórium) EK

Addiktológiai rehabilitáció Szakmakód: 1806

Addiktológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Addiktológia szakorvos osztályvezető főorvos (több szakvizsgával rendelkező - beleértve a rehabilitációt is) * 0,5 0,5

Szakorvos (addiktológia/pszichiátriai rehabilitáció/ pszichiátria) - az osztályvezető főorvoson kívül - 15 ágyra
További +15 ágyanként 0,25

0,1 0,5

0,25

Belgyógyászat/neurológia/háziorvos addiktológiai gyakorlattal, rehabilitációs szakorvos - 15 ágyra
Minden további + 15 ágyra 0,2

0,1 0,25

0,2

Orvos összesen (az osztályvezető főorvoson kívül) - 15 ágyra
Minden további + 15 ágyra 0,25
0,2 0,5
0,4

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/ pszichológus /15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,25
0,1 0,5
0,2

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) - 15 ágyra
Minden további + 15 ágyra 0,2
0,1 0,25
0,2

Terapeuta: szocioterapeuta/gyógyfoglalkoztató/ addiktológus konzulens /rehabilitációs tevékenység terapeuta/ mentálhigiénikus/művészetterapeuta/rehabilitációs menedzser /15 ágyra
Minden további 15 ágyra 0,5

0,1 1

0,2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint X X

Betegkísérő 0,5 0,5

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek 3 3

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X X

Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda X X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EK EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (belgyógyászati, neurológiai stb.) EK EK

Orvosi laboratórium EK EL

EKG EK EL

Radiológia EK EL

Megjegyzés:

* Amennyiben a rehabilitációs osztály aktív osztály mellett működik, akkor elfogadható, hogy az osztályvezető főorvos részmunkaidőben vezeti a rehabilitációs osztályt.

Addiktológiai rehabilitáció nappali kórház minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Addiktológia szakorvos - (15 fő beteglétszámra)
Minden + 15 fő beteglétszámra arányosan 0,2
0,1

Pszichoterapeuta (szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus) 0,25

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /pszichológus /15 fő beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan 0,2
0,1

Gyógytornász vagy ergoterapeuta EL

Dietetikus EL

Pszichiátriai szakápoló 1

Művészetterapeuta/szocioterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/rehabilitációs menedzser/addiktológiai konzultáns gyógyfoglalkoztató/mentálhigiénés szakasszisztens - 15 fő beteglétszámra
Minden további 15 fő beteglétszámra arányosan 0,5

0,2

Felsőfokú szociális szakember (szociális munkás) 15 fő beteglétszámra 0,1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek 2

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai stb.) EK

Orvosi klinikai laboratórium EK

Speciális és toxikológiai laboratórium EK

EKG EL

Radiológia és ultrahang EL

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT) EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia) EL

Addiktológiai Rehabilitációs Intézet minimumfeltételei 16 éves kortól

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám 10

Személyi feltételek: 20 ágyra, ágyarányosan

Az egység működése szempontjából fontos szakvizsgával rendelkező szakorvos (addiktológia, pszichiátriai rehabilitáció, rehabilitáció, pszichiátria - addiktológiai tapasztalattal)* 0,1

Belgyógyászat szakorvos/háziorvos/házi gyermekorvos addiktológiai gyakorlattal 0,1

20 ágyig
Szociális vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns, gyógypedagógus/pszichopedagógus/ szociálpedagógus/művészetterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/pszichológus/mentálhigiénikus/szociális munkás)
További 20 ágyanként 3

1,5

20 ágyig
Szociális vagy egészségügyi középfokú képesítéssel rendelkező segítő**
További 20 ágyanként 3

1,5

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EK

Jogász EK

Tárgyi feltételek:

Lakószobák X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára alkalmas helyiségek X

Szocioterápiára alkalmas helyiség eszközökkel X

Általános szomatikus (belgyógyászati, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök X

Vizelet-gyorstesztek, alkoholszonda X

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiség tesztek) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati és intenzív terápiás háttér EK

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia, addiktológiai súlyossági teszt) EK

Megjegyzés:

* Speciálisan duál diagnózisú betegekkel foglalkozó intézmény esetén teljes munkaidős pszichiáter szakorvos.

** Illetve, ha vállalja, hogy a foglalkoztatása megkezdésétől számított egy éven belül a középfokú képesítéshez szükséges képzést megkezdi.

SZAKPSZICHOLÓGIA

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia Szakmakód: 7101

Szaktevékenység

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia kompetenciája: a pszichés, mentális és viselkedészavarok felismerése, speciális klinikai és egészségpszichológiai, mentálhigiénés és alappszichoterápiás módszerekkel történő prevenciója, diagnosztikája és kezelése szakképzett szakemberek által. A speciális kezelés meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett intervenció, amely verbális és nonverbális kommunikációs formában történik.

Legfontosabb tevékenységek: pszichodiagnosztika és állapotfelmérés, pszichoterápia, stressz-management, egészségügyi dolgozók kiégés (burn-out) prevenciója, konfliktuskezelés, problémamegoldó tréningek, kommunikációs és szociális készségfejlesztő tréningek tartása.

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus a pszichoterápiás szakmai irányelv által definiált pszichoterápiát végezheti (életvezetési tanácsadást, krízisintervenciót, autogén tréninget, támogató, azaz szupportív terápiát, pszichoterápiás konzultációt). Egyébként pszichoterápia végzése ráépített pszichoterapeuta szakvégzettséget igényel, szakpszichoterápia pedig módszerspecifikus végzettség megszerzését is szükségessé teszi.

Amennyiben a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus már képesítést szerzett valamely pszichoterápiás módszerben (ez részképzésnek minősül), de még nem pszichoterapeuta, kiképző pszichoterapeuta szupervíziója mellett az adott módszerrel kezelhet (pl. kognitív viselkedésterápia, hipnózis, stb.).

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia részvétele szükséges a szomatikus betegek korszerű járó- és fekvőbeteg ellátásában is, mivel a legsúlyosabb, gyakran népegészségügyi problémát jelentő betegségek kialakulásában egyértelműen szerepük van pszichés és magatartásbeli tényezőknek. Az elhízás, a dohányzás, a stresszhelyzetekkel való maladaptív megküzdés és ezzel szoros összefüggésben a fokozott alkoholfogyasztás, a rendszertelen és mozgásszegény életmód, a túlhajszoltság, a szociális kapcsolatok elhanyagolása vagy hiánya, a konfliktus megoldási készségek nyilvánvaló hiányosságai, az ebből fakadó feszültségek nemcsak a szorongásos megbetegedések, a depresszió és a pszichoszomatikus megbetegedések, hanem a stroke, a hypertónia, a myocardialis infarctus, az alkoholizmus, a daganatos betegségek, fájdalomszindrómák (gerincfájdalmak, fejfájások, stb.), pulmonológiai betegségek stb. kialakulásában is komoly (és módosítható) rizikófaktorok.

A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus munkája során köteles orvosi konzultációt igénybe venni minden esetben, amikor a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja.

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológiai szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt, vagy gyermek- és ifjúsági szakpszichológus/neuropszichológiai szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus/pszichológus* (csak intézményi szakpszichológusi felügyelettel) 1

Szupervízió EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban X

A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba X

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)

Személyi számítógép internet eléréssel X

Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába
polifoamok vagy fotelek X

Telefon/mobiltelefon X

Pszichodiagnosztikai eszközök, felnőtt rendelésen felnőtt tesztek, gyermek rendelésen gyermek tesztek az alábbi 4 csoportból:
1. Intelligencia teszt
2. Projektív teszt
3. Adaptált és standardizált kérdőívek
4. Teljesítmény és személyiségtesztek a klinikai és mentálhigiéniai pszichológiai szakmai irányelvek szerint Csoportonként legalább 1

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt
kiértékelés is elfogadható) X

Gyermek rendelőben: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a klinikai és mentálhigiéniai szakmai irányelvek ajánlása szerint X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológiai szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt/gyermek szakpszichológus 10.000 lakosra 1

Pszichológus*/szakpszichológus jelölt** (csak szakpszichológusi felügyelettel) 10.000 lakosra 2

Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10.000 lakosra (pszichológus*, gyógypedagógus) 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 1

Szupervízor (heti 0,5 nap) 0,1

Pszichiáter szakorvos (heti 0,5 nap) felnőtt rendelésnél 0,2

Gyermekpszichiáter szakorvos (heti 0,5 nap) gyermek rendelésnél 0,2

Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára,
szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba) X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen, ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Egyéni terápiára alkalmas helyiség X

Családterápiára alkalmas helyiség X

Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba) X

Gyermek-pszichodiagnosztikai eszközök:

Intelligencia tesztek: legalább 1 a csoportból választott teszt

Iskolaérettségi teszt

HAWIK-teszt vagy MAWGYI-R teszt

Woodcock Johnson intelligencia teszt

Színes Raven teszt

Binet-teszt

Projektív tesztek: legalább 1 a csoportból választott teszt

CAT-teszt

PFT gyermek-teszt

Báb-teszt

Világjáték

Szceno-teszt

Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt

Rorschach teszt

Valid és standardizált kérdőívek (15-20 fajta): legalább 5 fajta

Klinikai gyermekpszichológiai kérdőívek, becslőskálák (gyermekkori depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére)

Felnőtt pszichodiagnosztikai eszközök:

Intelligencia tesztek: legalább 1 a csoportból választott teszt

MAWI-teszt

WAIS-teszt

Woodcock-Johnson teszt

Raven-teszt

Projektív tesztek: legalább 1 a csoportból választott teszt

Rorschach projektív próba

PFT-teszt

Valid és standardizált személyiségvizsgáló eljárások, kérdőívek: legalább 5 fajta

Klinikai pszichológiai kérdőívek, becslőskálák (depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére (15-25 fajta)

MMPI-teszt + kiértékelő program

SCID-I és SCID-II. személyiségteszt

Young Séma-teszt + kiértékelő program

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges X

Speciális követelmények:

Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok, polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően X

Gyermekrendelőben bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál

Neuropszichológia Szakmakód: 7106

Szaktevékenység

A neuropszichológia az olyan határterületi tudományágak közé tartozik, amelyek az agyi struktúrák és a pszichés folyamatok közötti összefüggésekkel foglalkoznak. Feladatai elsősorban agykárosodást szenvedett személyekkel, s így kognitív, emocionális, motivációs, viselkedéses és szociális zavaraiknak a vizsgálatával, valamint rehabilitációjával kapcsolatosak. Másodlagosan a neuropszichológia feladatai közé tartozik azon személyek vizsgálata és ezzel összefüggésben segítése is, akiknek a képesség- és állapotváltozásait olyan funkcionális, működésbeli agyi (fiziológiai, anyagcsere folyamatokat érintő) változások okozzák, amelyek nem szervi, strukturális agykárosodásból fakadnak, hanem például az életkor előrehaladtával kapcsolatosak. Legfontosabb tevékenységek: a károsodott és az épen maradt kognitív funkciók minél pontosabb/részletesebb feltérképezése alapján az érintett személy megsegítése, hogy életét a számára lehetséges legnagyobb önállósággal és legjobb minőségben folytatni tudja. Ennek érdekében cél lehet a károsodott kognitív funkciók reorganizációjának támogatása; az érintett funkciók fejlesztése; az épen maradt képességekre épülő kompenzációs stratégiák kimunkálása; az önismeret fejlesztése: a megváltozott képességek tudatosítása; a betegség és a veszteségek feldolgozása; megküzdési képesség erősítése; másodlagos pszichés problémák prevenciója és kezelése; a beteg és hozzátartozójának edukációja.

Neuropszichológus részvétele szükséges az agykárosodást szenvedett betegek korszerű ellátásában mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban. Továbbá mivel agykárosodást szenvedett betegek gyakran mozgáskorlátozottság miatt nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnak eljutni rendelőbe, valamint egyéb rehabilitációs és terápiás szempontból szükséges lehet a neuropszichológiai mobil ellátás. Erre a beteg saját lakásában/lakókörnyezetében kerülhet sor.

Neuropszichológiai szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Neuropszichológus***/szakpszichológus jelölt**/pszichológus* (csak szakpszichológusi felügyelettel) 1

Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges (heti 2 óra) EK

Neurológia és pszichiátria szakorvos konzultációs lehetőséggel EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas
helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni-, pár-család)
függvényében meghatározott méretben és számban X

A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba X

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe)

Személyi számítógép internet eléréssel X

Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába
polifoamok vagy fotelek X

Telefon/mobiltelefon X

Neuropszichológiai vizsgáló eljárások a neuropszichológiai szakmai irányelvek előírásai szerint X

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt kiértékelés is elfogadható) X

Gyermek rendelőbe: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a neuropszichológiai szakmai irányelvek ajánlása szerint X

Neuropszichológiai szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Neuropszichológus*** 10.000 lakosra 1

Pszichológus*/szakpszichológus jelölt** (csak szakpszichológusi felügyelettel) 10.000 lakosra 2

Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges (heti 0,5 nap) 0,1

Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10.000 lakosra (gyógypedagógus) 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 1

Neurológus szakorvos (heti 0,5 nap) felnőtt rendelésnél 0,2

Gyermekneurológus szakorvos (heti 0,5 nap) gyermek rendelésnél 0,2

Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára,
szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba) X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Egyéni terápiára alkalmas helyiség X

Neuropszichológiai vizsgáló eljárások a neuropszichológiai szakmai
irányelvek előírásai szerint X

Telefon/mobiltelefon X

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges X

Speciális követelmények:

Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek X

Gyermek rendelőbe: bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. a neuropszichológiai szakmai irányelvek ajánlása szerint X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál.

Lelki elsősegély telefonszolgálat

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

A lelki elsősegély telefonszolgálat elsődleges célja, hogy kritikus élethelyzetek - krízishelyzet, öngyilkosságok, öngyilkossági szándék, veszteségek, lelki traumák - esetén értő, emberi segítséget nyújtson, amely hozzásegíti a hívóit a testi, lelki és szociális jól-léthez, lelki egyensúlyuk helyreállításához, az adott nehéz élethelyzet érzelmi és racionális megértéséhez, továbbá a lehető leghatékonyabb problémamegoldás megtalálásához.

Speciális jellemzői miatt - anonimitás, azonnaliság, ingyenesség - a lelki elsősegély telefonszolgálat alacsony küszöbű ellátást biztosít.

Tevékenységek:

Az öngyilkosság-megelőzés, illetve az öngyilkossági cselekmények pszichológiai eszközökkel történő kezelése, krízisintervenció és válságkezelés, mentálhigiénés prevenciós, tanácsadó, lelki „elsősegély-nyújtó” tevékenység - sajátos eszközökkel és módszerekkel - telefonon át.

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 116-123 24 órás 400 000 lakosnál

Személyi feltételek:

Szervező/vezető: segítő foglalkozású diplomás (pszichiáter szakorvos/pszichoterapeuta szakorvos/klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus*) 1

Szervező/asszisztens: adminisztratív feladatokat ellátó szervező 0,5

A 116-123 ellátásához szükséges speciális szakvégzettséggel rendelkező önkéntes munkatársak, melyek között pszichológus* vagy szakpszichológus jelölt** személy is tevékenységet végezhet, a szakpszichológia (7101) általános feltételeinél meghatározott kötelezettségvállalás nélkül is Legalább 25

Szupervízor 1

Tárgyi feltételek:

Ügyeleti helyiség: magában foglalja a munka- és pihenőterületet, illetve az adminisztratív feladatok ellátását is biztosíthatja, de a telefonszolgálat működésén kívüli feladatok elvégzésére nem használható. X

Csoport-helyiség: alkalmas az egész stáb létszámának befogadására. Pihenőhelyiség és mellékhelyiség(ek): WC, öltöző, raktár stb. X

Gép- és műszerellátottság:
önálló segélykérő telefon fővonal - 116-123 területi ellátási kötelezettséggel
szervező telefonvonal/mellékvonal
személyi számítógép internet eléréssel X

Pszichoterápia (klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvégzettséggel) Szakmakód: 7104

Szaktevékenység

A pszichoterapeuta klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia kompetenciája: a pszichés, mentális és viselkedészavarok felismerése, speciális klinikai és egészségpszichológiai, mentálhigiénés és pszichoterápiás módszerekkel történő prevenciója, diagnosztikája és kezelése, pszichoterápiás szakképzettséggel rendelkező szakemberek által.

A pszichoterápia olyan segítő, gyógyító beavatkozás a pszichés betegségek kezelésében, amely verbális vagy nonverbális kölcsönhatás révén hoz létre változásokat az élményfeldolgozásban és a magatartásban. Sajátos kapcsolat, amely sűríti és céltudatosan használja az interperszonális kapcsolat hatótényezőit és meghatározott keretek között működik, zárt lélektani térben. Alapja az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia. Legfontosabb tevékenységek: pszichodiagnosztika, pszichoterápia, stressz-management, egészségügyi dolgozók kiégés (burn-out) prevenciója, konfliktuskezelés, problémamegoldó tréningek, kommunikációs és szociális készségfejlesztő tréningek tartása.

A pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben történő terápiás eljárás.

A pszichoterápia csak a beteg és a pszichoterapeuta teljes önkéntességén alapulhat.

A pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges. A klinikai szakpszichológus munkája során köteles orvosi konzultációt igénybe venni minden esetben, amikor a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja.

Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés együttes végzésére orvos pszichoterapeuta jogosult.

Pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus jelenléte szükséges számos szomatikus ellátás területén is.

Pszichoterápiás szakrendelés (klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítéssel) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus pszichoterapeuta/klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus pszichoterapeuta jelölt** 1

Szupervíziós lehetőség EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport vizsgálatra alkalmas
helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család)
függvényében X

A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba X

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek X

Telefon/mobiltelefon

Pszichodiagnosztikai eszközök (felnőtt rendelésen felnőtt tesztek,
gyermek rendelésen gyermek tesztek az alábbi 4 csoportból, minimálisan 1-1 teszt)
1. Intelligencia teszt
2. Projektív teszt
3. Valid és standardizált kérdőívek
4. Teljesítmény és személyiségtesztek legalább 1 a csoportból választott
teszt

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges, manuális teszt kiértékelés is elfogadható X

Gyermekrendelőbe bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. X

Pszichoterápiás szakambulancia (Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képesítéssel) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus pszichoterapeuta 10 000 lakosra 2

Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 10 000 lakosra
(szakpszichológus jelölt**/pszichológus*, gyógypedagógus) 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 1

Szupervízor (heti 0,5 nap) EK

Pszichiáter szakorvos (heti 1 nap) felnőtt rendelésnél EK

Gyermekpszichiáter szakorvos (heti 1 nap) gyermek rendelésnél EK

Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára,
szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba) X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Egyéni terápiára alkalmas helyiség X

Családterápiára alkalmas helyiség X

Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba) X

Gyermek-pszichodiagnosztikai eszközök:

Intelligencia tesztek: legalább 1 a csoportból
választott teszt

HAWIK-teszt vagy MAWGYI-R teszt

Színes Raven teszt

Binet-teszt

Projektív tesztek: legalább 1 a csoportból
választott teszt

CAT-teszt

PFT gyermek-teszt

Báb-teszt

Világjáték

Szceno-teszt

Valid és standardizált kérdőívek (15-20 fajta): legalább 5 fajta

Klinikai gyermekpszichológiai kérdőívek, becslőskálák (gyermekkori
depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére)

Felnőtt pszichodiagnosztikai eszközök:

Intelligencia tesztek: legalább 1 a csoportból
választott teszt

MAWI-teszt

WAIS-teszt

Woodcock-Johnson teszt

Raven-teszt

Projektív tesztek: legalább 1 a csoportból
választott teszt

Rorschach projektív próba

PFT-teszt

Valid és standardizált személyiségvizsgáló eljárások, kérdőívek legalább 5 fajta

Klinikai pszichológiai kérdőívek, becslőskálák [depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar, stb. felmérésére (15-25 fajta)]

Teljesítmény és személyiség tesztek: legalább 1 a csoportból
választott teszt

MMPI-teszt + kiértékelő program

SCID-I és SCID-II. személyiségteszt

Young Séma-teszt + kiértékelő program

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges X

Speciális követelmények:

Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok, polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően X

Gyermekrendelőbe bábjátékok, játékok, színes ceruza, papír, gyurma, stb. X

Tárgyi feltételek:

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek 1 szoba/szakember

Személyi számítógép, internet eléréssel dokumentáció készítéséhez X

Megjegyzés: jelölések magyarázata a 7107 szakmakódnál.

Klinikai addiktológiai szakpszichológia Szakmakód: 7107

Szaktevékenység:

A klinikai addiktológiai szakpszichológus vizsgálja és kezeli azon magatartászavarban (szenvedélybetegségek valamelyikében) szenvedő betegeket, akik bizonyos kémiai anyagokat (alkohol, drog, nyugtatók, altatók, kávé, stb.) rendszeresen fogyasztanak, vagy egyes magatartásformákról nem tudnak lemondani, és azoktól való függésük alakult ki.

Szenvedélybetegségek csoportjába tartozik: alkoholizmus, kábítószer függőség, gyógyszerfüggőség, dohányzás, valamint viselkedési addikciók, pl. kóros játékszenvedély, túlzott internet-, videó-, számítógép-használat, vásárlási kényszer stb.

A klinikai addiktológus szakpszichológus a különböző mértékű addikciók diagnosztizálására, megvonására és kezelésére (megvonást és sóvárgást csökkentő) klinikai pszichológiai és pszichoterápiás módszereket alkalmaz, ezzel segíti a klienst a szenvedélyállapottal és a betegséggel összefüggő életvezetési döntések meghozatalában; krízisintervencióban, információhoz jutásban. A klinikai addiktológus jártas a klinikai pszichodiagnosztika eszköztárában, az addiktológia területén alkalmazható pszichoterápiás módszerekben, konzultációs technikákban, egyéni és csoportos betegvezetésben. Részt vesz az addikciók primér prevenciójában és az addiktológiai betegek rehabilitációjában is.

Klinikai addiktológiai szakpszichológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai addiktológiai szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus jelölt** (klinikai addiktológiai szakpszichológus felügyelete mellett) 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportvizsgálatra alkalmas helyiségek az alkalmazott intervenciós módszer (egyéni, pár-család) függvényében meghatározott méretben és számban X

A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba X

Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrény X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat (nem csempe) X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Relaxációs kezeléshez: relaxációra alkalmas fotel vagy ágy, csoportszobába polifoamok vagy fotelek X

Telefon/mobiltelefon X

Pszichodiagnosztikai eszközök, tesztek az alábbi 4 csoportból:
1. Intelligencia teszt
2. Projektív teszt
3. Adaptált és standardizált kérdőívek
4. Teljesítmény és személyiségtesztek a klinikai és mentálhigiéniai pszichológiai szakmai irányelvek szerint Csoportonként legalább 1

Számítógépes teszt-értékelő programok, ahol ez szükséges (manuális teszt
kiértékelés is elfogadható) X

Klinikai addiktológiai szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Klinikai addiktológiai szakpszichológus a terület nagyságától függően 10 000 lakosra 1

Klinikai addiktológiai szakpszichológus jelölt** klinikai addiktológiai szakpszichológus felügyelete mellett a terület nagyságától függően 10 000 lakosra 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 1

Szupervízió EK

Pszichiátria szakorvos/addiktológia szakorvos (heti 1 nap) EK

Szomatikus betegségnek megfelelő szakorvos EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport pszichoterápiára, szocioterápiára alkalmas helyiségek (a vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szoba) X

Személyi számítógép internet eléréssel X

Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat X

Egyéni terápiára alkalmas helyiség X

Családterápiára alkalmas helyiség X

Csoportszoba (pl. oktatószoba, könyvtárszoba) X

Pszichodiagnosztikai eszközök, tesztek az alábbi 4 csoportból:
1. Intelligencia teszt
2. Projektív tesztek
3. Valid és standardizált kérdőívek
4. Teljesítmény és személyiségtesztek a szakmai irányelvek szerint csoportonként legalább 1

Speciális követelmények:

Relaxációs kezeléshez: ágy vagy fotel, csoportszobába matracok,
polifoamok, fotelek, székek a kezelés típusától függően X

Megjegyzés:

* Az egészségügyben önállóan pszichológusi tevékenységet csak az végezhet, aki szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján az egészségügyben a szakpszichológusi szakvizsgák a következők: felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia.

Ráépített szakpszichológusi szakképzési programok: klinikai addiktológiai szakpszichológia és pszichoterápia. Egészségügyi tevékenység keretében gyakorló pszichológiai tevékenységet - függetlenül az egészségügyi tevékenység végzésének formájától - ideértve minden olyan esetet, amelyben e rendelet pszichológus személyi feltételt ír elő:

a) önállóan csak szakpszichológus végezhet;

b) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett szakpszichológus jelölt végezhet, vagy

c) szakpszichológus végzettséggel rendelkező személy felügyelete vagy szoros szupervíziója mellett az a pszichológus végezhet, aki vállalja, hogy az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonya létrejöttétől számított legfeljebb 2 éven belül szakpszichológus jelöltté válik.

Megjegyzés: a felügyeletre vagy szoros szupervízióra vonatkozó feltétel teljesítése 2014. március 31-étől kötelező.

A pszichológus/szakpszichológus jelölt vizsgálja (dokumentálja, elméletileg elemzi) a kóros lelki jelenségek kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit, hatásait az emberi cselekvésekre. Vizsgálja az egyéni lelki megnyilvánulások sajátosságait, fejlődését, illetve a társas helyzetben, csoportban lezajló történések hatásmechanizmusát. Hasonlóan csak pszichoterapeuta szakpszichológusi szupervízió mellett végezhet a pszichológus/szakpszichológus jelölt a pszichoterápiás szakmai irányelv által definiált pszichoterápiát.

A pszichológus/szakpszichológus jelölt nem jogosult szakpszichológiai vélemény kiadására. Amennyiben a beteg ellátása szakpszichológiai véleményt tesz szükségessé, szakpszichológus ellenjegyzése szükséges ehhez.

** Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján szakpszichológus jelölt az a pszichológus, aki pszichológia mester szakon szerzett pszichológus (kizárólag Ma vagy Msc) szakképesítéssel - a korábbi osztatlan 5 éves képzésben szerzett okleveles pszichológus képesítéssel - rendelkezik és 2 éven belül megkezdi az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést.

*** Neuropszichológus az, aki a korábbi szakképzési rendszerben klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítésen felül második szakképesítésként neuropszichológus szakvizsgát tett, vagy aki az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szerinti szakképzésben neuropszichológus alap szakképesítést szerzett.

REHABILITÁCIÓS MEDICINA

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200

Gyermek rehabilitáció Szakmakód: 2205

Súlyos agykárosodottak rehabilitációja Szakmakód: 2206

Gerincvelő károsodottak rehabilitációja Szakmakód: 2207

Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja Szakmakód: 2208

Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban Szakmakód: 2209

Kardiológiai rehabilitáció szakmakód 4003

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakmakód 1903

A rehabilitációs medicina ellátásait Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) formájában nyújtja. A REP-ek részletes leírását és az egyes programok nyújtásának feltételeit a REP Kézikönyv szabályozza.

REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)

Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás

I. szint II. szint III. szint
(III+ szint)

REP
szá-
ma REP elnevezése
Alap-
cso-
mag
Bőví-
tett
cso-
mag
Spe-
ciális
(A)
1-7,
(C)
1-6 Kie-
melt
(szak-
ma-
kód: 2206, 2207,
2208, 2209)
Nap-
pali
ellátás
Szak-
ren-
delés
Szak-
ambu-
lancia

1-1 Stroke és egyéb heveny agykárosodás után kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

2-1 Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

2-2 Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X X

2-3 Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

2-4 Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció X X X

3-1 Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

4-1 Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

4-2 Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

4-3 A mozgató és támasztó rendszer betegségei és/vagy ezzel összefüggő beavatkozások után kialakuló fájdalommal járó funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

4-4 Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

5-1 Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

5-2 Degeneratív ízületi és gerinc betegségek/kórállapotok következtében vagy ezekkel összefüggő beavatkozások után kialakult funkció zavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

5-3 Immunpatológiai - szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció X X X

5-4 Degeneratív csont-ízületi betegségek komplikált esetei (neurológiai tünetek, szeptikus szövődményt követő állapotok) és máshova nem besorolt tumoros elváltozások miatt végzett csont-izületi műtétek utáni állapotok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

6-1 Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

6-2 Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

6-3 Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

7-1 Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

7-2 Perifériás érbetegség miatti amputációt követően kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

7-3 Dysmelia okozta végtaghiány, illetve rendellenesség következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

8-1 Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X

8-2 Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

9-1 M Multitrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

9-1 P Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

9-2 Fogyatékos személyeket ért baleset és komplikált monotrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

9-3 Amatőr és versenysportolók sportsérülései következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X

10-1 Táplálási, nyelési és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

10-2 Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

10-3 Krónikus bélbetegség és malnutríció során kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

11-1 Krónikus veseelégtelenség/ vesetraszplantáció következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

12-1 Immobilitás, inaktivitás okozta funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X

13-1 Fertőző betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció (kizárólag mellékprogramként) X X X X

14-1 Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás károsodása következményeiként kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X (X) X

15-1 A gerincvelőtraumás és nem traumás károsodása következményeként kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X (X) X

16-1 Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után X X X X X X

16-2 Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság miatt X X X X X

16-3 Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél X X X X X

17-1 TBC következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X

17-2 COPD következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X

17-3 Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

17-4 Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

17-5 Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció X X X

17-6 Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció X X X

18-1 Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X X

18-2 Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X X

18-3 Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X

18-4 Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció X X X X X X

18-5 Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció X X

19 Fogyatékos személyek szexuális problémáival kapcsolatos rehabilitációs program X X

20 Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók miatt szükséges rehabilitáció X X

21 Spaszticitás és mozgászavarok miatt fogyatékosok komplex ellátása és rehabilitációja X X

22 A verbális kommunikáció zavarai, felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés (pl. afázia, súlyos dysartria) miatt szükséges rehabilitáció X X X

23 Szerzett agykárosodás következtében kialakult kognitív zavarok miatt szükséges rehabilitáció X

24 Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő programként) X

25 Időskorúak rehabilitációja speciális tekintettel a gerontológiai sajátosságokra X

A REP-ek nyújtása az egyes rehabilitációs szolgáltatóknál az alaptevékenységeken belül profilok formájában történik.

Az egyes profilokban szolgáltatható REP-ek részletes ismertetése a REP Kézikönyvben található. A lehetséges rehabilitációs ellátási profilok a következők:

(1) felnőttek esetében (2200 szakmakód): Neurológiai állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (NEU); Musculoskeletalis (döntően reumatológiai, ortopédiai) állapotokhoz köthető rehabilitációs profil (MSK-REU); Perifériás érbetegségekhez, amputációhoz köthető rehabilitációs profil (AMP); Traumás előzményekhez köthető profil (TRA); Gastroenterológiai betegségekhez, állapotokhoz köthető profil (GAE);

(2) gyermekkorúak rehabilitációs ellátásához kapcsolódó profilok (2205 és 2200 szakmakód): Vegyes rehabilitációs tevékenységek (VGY); Musculoskletalis állapotokban végzendő rehabilitáció (MSK); Légzészavarral járó állapotokhoz köthető rehabilitáció (PUL).

A kardiológiai rehabilitáció (szakmakód: 4003) és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (szakmakód: 1903) szubspecialitás önmagában egy-egy rehabilitációs ellátási profil (KAR, PUL).

Progresszív ellátási szintek

Fekvőbeteg ellátás:

I. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket kielégítő, speciális feltételeket nem igénylő alapcsomagban (ACS) nyújtható rehabilitációs szolgáltatások tartoznak ide: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó alapcsomag szintű feltételek elegendőek; (2) a team tagjainak kellő ismerete és gyakorlata van az adott program/alprogram nyújtásában.

Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13, ellátási profilok: NEU, MSK-REU AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció -KAR-szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció - PUL-szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció-szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) alapcsomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

II. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket bővített ellátási csomag (BCS) szintjén nyújtó szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe. Ritkábban olyan nem emelt szintű ellátások, amelyek a viszonylag csekélyebb lakossági szükségletek miatt nem minden megyében vagy térségben kell, hogy rendelkezésre álljanak.

Szolgáltatók köre: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13, ellátási profilok: NEU, MSK-REU, AMP, TRA, GAE) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció - KAR, szakmakód: 4003, REP 16; tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció -PUL-szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció-szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak, ellátási profilok: VGY, MSK, PUL) bővített csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

Az I. és II. progresszivitási szinteken kötelezően és választhatóan szolgáltathatók a REP-ek az egyes ellátási profilokban. A kötelezően választandó REP-ek jelentik az adott profil jellemző tartalmát. A profilokba sorolás részletes szabályai a REP Kézikönyvben vannak rögzítve. Az I. szinten (alapcsomagban) szolgáltatandó REP-eket a II. szintű ellátók is kötelezően végzik, azonban a szolgáltatás itt is alapcsomagban történik, ezért azok a REP-ek, amelyeknek nincs bővített csomagja, a II. szinten nincsenek feltüntetve.

elsődleges REP-ek (kötelező) másodlagos REP-ek (választható)

profil I. szint
alapcsomag II. szint
bővített csomag I. szint
alapcsomag II. szint
bővített csomag

Felnőtt

NEU 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1
(NTRA), 4-2, 4-4, 11-1,
12-1, 13-1 1-1, 2-1, 2-2, 2-4, 3-1
(NTRA), 11-1, 12-1, 13-1 4-3, 5-2, 9-2, 10-2 5-4, 8-2, 9-2, 10-2

MSK
(REU) 4-1 (NTRA), 4-3, 5-2,
11-1, 12-1, 13-1 5-1, 5-3, 5-4, 11-1,12-1,
13-1 3-1 (NTRA, TRA), 4-1
(TRA) 4-2, 4-4, 9-2,
10-2 4-1 (TRA), 8-2, 9-2,
10-2

AMP 6-2, 6-3, 7-2, 11-1, 12-1,
13-1 6-2, 6-3, 7-2, 7-3, 8-2,
11-1, 12-1, 13-1 4-2, 7-1, 10-2 7-1, 8-2, 10-2

TRA 3-1 (TRA), 4-1 (TRA),
7-1, 9-2, 9-3, 11-1, 12-1,
13-1 4-1 (TRA), 7-1, 8-1 (ISM),
9-1M, 9-2, 9-3, 11-1,
12-1, 13-1 4-2, 10-2 8-2, 10-2,

GAE 10-2, 10-3, 11-1, 12-1,
13-1 10-2, 10-3, 11-1, 12-1,
13-1 4-2 8-2, 10-1

KAR 16-1, 16-2, 16-3, 11-1,
12-1, 13-1 16-1, 16-2, 16-3, 11-1,
12-1, 13-1

PUL 17-1, 17-2, 17-3, 17-4,
17-5, 11-1, 12-1, 13-1 17-3, 17-4, 17-5, 17-6,
11-1, 12-1, 13-1

Gyermek

VGY 18-1, 18-2, 18-5, 1-1, 2-
1, 2-3, 3-1, 4-2, 10-2,
10-3, 11-1, 12-1, 13-1 18-1, 18-2, 18-4, 1-1,
2-1, 3-1, 10-2, 10-3, 11-1,
12-1, 13-1 4-4

MSK 18-3, 4-4, 5-1, 9-1 M,
9-2, 9-3, 11-1, 12-1, 13-1 18-3, 5-1, 7-3, 8-1 (ISM),
9-1M, 9-2, 9-3, 11-1,
12-1, 13-1 3-1, 4-2, 10-2, 18-1 10-2, 18-1

PUL 17-3, 17-4, 17-5, 11-1,
12-1, 13-1 17-3, 17-4, 17-5, 11-1, 12-
1, 13-1 4-2, 10-2 10-2

Rövidítések: NTRA: nem traumás, TRA: traumás, ISM: ismételt felvétel.

III. szint

A speciális és kiemelt programokat az adott feladatra nevesített szolgáltatónál szükséges térségi szinten biztosítani, miután az ellátási szükséglet emelt szintű, speciális szolgáltatások rendelkezésre állását tételezi fel:

(1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó emelt szintű szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek;

(2) az adott rehabilitációs ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel (felszereltség) folyamatosan és emelt szinten rendelkezésre áll;

(3) az adott rehabilitációs ellátás ritkán felmerülő és/vagy speciális társintézményi feltételekhez kötött szükségletet elégít ki, ezért az ellátást az e célra kijelölt centrumok végzik. A III. szintű programok szolgáltatóit a Fizikális Medicina, Rehabilitációs és Gyógyászati segédeszköz Tagozat akkreditálja a szakmai programok bemutatása alapján.

A speciális programok és az ellátók tételes felsorolása (részletes ellátási feltételek a REP Kézikönyvben)

(A) Speciális ellátások súlyos állapotú, rehabilitációra alkalmas betegek részére kijelölt rehabilitációs ellátókban. Jellemző szolgáltatók a 2200, 2205, 4003 és 1903 szakmakóddal rendelkező speciális programot nyújtó ellátók

(1) Kiemelt ellátási szükségletű betegek ismételt (programozható) és kivételesen elsőbbségi rehabilitációja, ha területileg kötelezett kiemelt ellátó helyhiány miatt átmenetileg nem tudja fogadni. Lehetséges REP-ek: 6-1, 8-1,

9-1 P, 14-1, 15-1 (felnőtt, gyermek), lehetséges profilok: 2200 szakmakód, TRA (8-1, 9-1P) vagy NEU (14-1, 15-1) profil, 2205 szakmakód: MSK (8-1, 9-1P) vagy VGY (14-1, 15-1) profil

(2) Speciális protetikai szükségletű amputáltak /dysmeliások rehabilitációja: 7-1, 7-2, 7-3 REP-eket végző ellátó, ahol több végtagot érintő major amputáció, speciális felső végtagi protetizálás történhet felnőtt vagy/és gyermekkorúak számára. Lehetséges profilok: 2200 szakmakód TRA (7-1) AMP (7-2, 7-3, 7-1) profil vagy 2205 szakmakód MSK profil.

(3) Szívelégtelenség miatt vagy szívinfarktus után lévő nagykockázatú szívbetegek rehabilitációs ellátása. Lehetséges REP-ek: 4003 szakmakód, 16-1, 16-3.

(4) Rövidbél szindrómás betegek rehabilitációs ellátása 10-3-as programon belül és/vagy táplálékfelvételi zavarok miatt súlyos malnutríció állapotában lévő betegek rehabilitációs ellátása a 10-1 vagy 10-3 REP-ekben; Lehetséges profilok: 2200 szakmakód GAE profil vagy 2205 szakmakód VGY profil.

(5) Immobilitás multi-organ failure-t követően, ha a rehabilitáció során ténylegesen várható funkcionális javulás - lehetséges profil: bármelyik, 2200 szakmakód.

(6) Lymphoedemas betegek súlyos esetei, akiknél polymorbiditás áll fenn, 8-2 REP, bármely profilban, 2200 szakmakód.

(7) Többszörös fogyatékosság/funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén (gyermekek). Lehetséges REP-ek: 18-1, 18-2, 18-4 VGY profilban, 2205 szakmakód.

(B) Kiemelt rehabilitációs programok, ellátás 2206, 2207, 2208 és 2209 szakmakódok szerint:

A legmagasabb szinten kiemelt ellátásokat jellemzően az országban csak néhány, az adott feladatra kijelölt (akkreditált) szolgáltatónál szükséges nyújtani országos vagy több térségre kiterjedő hatókörrel, miután általában nem gyakori állapotokról van szó, amelyekben a rehabilitációs ellátáshoz szükséges gyakorlat megszerzéséhez és az ellátás biztonságos nyújtásához a team minden tagjának kiemelten magas szintű, speciális szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez speciális szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és kiemelt szintű szakértelemmel áll rendelkezésre, beleértve a társszakmák részéről szükséges szakembereket és ellátási feltételeket is. Nappali kórházi és fekvőbeteg ellátás keretében nyújtható.

2206 szakmakód: REP 14-1. súlyos agykárosodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a kómás állapotú betegek rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2207 szakmakód: REP 15-1. gerincvelő károsodottak teljes körű, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozható rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet országosan bizonyos szolgáltatóknál a tetraplegias, esetenként lélegeztetést is igénylő betegek korai rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2208 szakmakód: REP 6-1. szeptikus csont és ízületi folyamat / REP 8-1. égésbetegség / REP 9-1. polytraumatizáció miatt rehabilitációra szorulók teljes körű elsőbbségi rehabilitációs ellátása.

2209 szakmakód: REP 14-1. és 15-1: súlyos központi idegrendszeri károsodás / REP 8-1. égésbetegség / REP 9-1. polytraumatizáció miatt szükséges rehabilitáció gyermekkorban, döntően elsőbbségi és speciális esetekben, mint (C) (1), (4), (5), (6) programozhatóan.

(C) Kollaboratív team munkához és speciális felszereltség meglétéhez kapcsolódó, központokban végezhető speciális rehabilitációs programok. Amennyiben nem saját intézményen belüli az együttműködés, a résztvevő szolgáltatók között létrejött szerződés alapján működhetnek a központok. Rehabilitációs szakmakódok: 2200, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 4003, 1903:

(1) Spasztikus betegek rehabilitációs központja tevékenységéhez kötött ellátás: 1-1, 1-2, 2-2, 14-1, 15-1, 18-1, 18-2, 18-4 REP-ekhez sorolható betegeknél súlyos spaszticitás esetén. Spaszticitás centrumban végzendő az ellátás, ha különleges antispasztikus beavatkozás (intrathecalis baclofen pumpa, botulinum toxin A kezelés, idegsebészeti műtét - pl. szelektív dorzális rizotómia) is szükséges, és a beteget speciális intézményközi team gondozza (felnőtt és/vagy gyermekkorúak). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2209 szakmakódú osztályai és a felsorolt műtétek végzésére jogosult idegsebészeti, valamint ortopédiai osztályok.

(2) Arthritis-immunológiai rehabilitációs központ: az 5-1 és 5-3 REP-ekbe tartozó betegek rehabilitációs ellátása az aktív ellátók és a rehabilitációs osztály közötti külön megállapodás alapján. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 MSK-REU vagy gyermekkorban 2205 MSK III. szintű profilú osztálya és erre jogosult immunológiai centrum.

(3) Szív-/Tüdőtranszplantáltak rehabilitációs központja: 16 REP-en belül a szívtranszplantáltak, a 17 REP-en belül a tüdő transzplantáltak rehabilitációs programja. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 16-2 REP-et végző 4003 vagy 17-6 REP-et végző 1903 szakmakódú III. szintű osztályai és a transzplantációt végző sebészeti intézmény.

(4) Nyelészavart kezelő rehabilitációs központ: 1-1, 10-1, 14-1 programon belül a kezelhető nyelési zavar vagy egyéb súlyos táplálék felvételi zavar rehabilitációs ellátása (felnőtt, gyermek). Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 NEU vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206 vagy 2209 szakmakódú osztályai és III. szintű fül-orr-gégészeti osztályok, nyelészavar diagnosztikában jártas radiológiai szolgáltatók.

(5) Vesepótló kezelésben részesülők rehabilitációs központja: 11-1 programon belül a vesepótló kezelésre szorulók rehabilitációs szükségleteinek kielégítését végző központ. Résztvevő intézmények a rehabilitációs medicina 2200 bármely profilú vagy 2205 VGY profilú III. szintű vagy 2206, 2207, 2208, 2209, 4004, 1903 szakmakódú osztályai és vesepótló kezelést végző centrumok.

(6) Szakmaközi rehabilitációs központ: Több szubdiszciplina (alaptevékenység - szakmakód: 2200, kardiológiai - szakmakód: 4003, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció - szakmakód: 1903) által nyújtható rehabilitációs ellátásokra egyidejűleg (amiből legalább az egyik területen elsőbbségi rehabilitáció szükséges) szoruló betegek ellátásával foglalkozó rehabilitációs centrumok, ahol a felsorolt három területből legalább kettő feltételei adva vannak.

Vegyes szervezésű rehabilitációs osztály: A rehabilitációs medicina több, önálló szakmakóddal rendelkező és azonos vagy eltérő szakmai főcsoportba tartozó, illetve azonos szakmakódon belül részlegként működő szakmailag és elhelyezkedését tekintve szorosan illeszkedő szervezeti egysége. A vegyes szervezésű rehabilitációs osztály maximális ágyszáma 80.

Járóbeteg ellátás: részletesebb leírás az egyes szakmakódoknál, illetve a REP Kézikönyvben található.

I. szint: szakrendelés fekvőbeteg háttér nélkül;

II. szint: szakambulancia fekvőbeteg háttérrel.

Nappali ellátás: nappali ellátás fekvőbeteg háttér nélkül és nappali kórház fekvőbeteg háttérrel.

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200

Fekvőbeteg ellátás

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek felnőtt korban

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei
(REP 1-13. a kiemelt tevékenységek kivételével)

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)

Az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa X X X

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 3 5 7

Az osztályon a vezetőn kívül legalább egy további rehabilitációs szakorvos dolgozik az adott szolgáltatónál fő x vagy (x) részállásban X vagy
(X) X + (X)
vagy (2X) X + (X)
vagy 2X

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) 0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,9 (0,8)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 0,3 (0,2) 0,4 (0,3) 0,4 (0,3)

Belgyógyászat szakorvos a 10., 11. programnál legalább heti 3 órában X X X

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/pulmonológiai) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében X X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,15 0,2 0,25

Neuropszichológus*** az 1., 2-1., 10-1. programnál X X

Munkapszichológus a 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18-3. programoknál EK EK EK

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta) 0,3 0,3 0,3

Logopédus az 1., 2. programnál EL X X

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,25 2,85 2,95

Építészeti feltételek

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)**** X X X

Tornaterem és multifunkciós helyiség EL EL X

(Központi) ergoterápia EL EL EL

Gipszelő helyiség az 1., 2-1., 2-2., 3., 6-3., 7-1., 9. programnál EL EL EL

Fizioterápiás kezelőhelyiség EL EL EL

Járástanításához terep, illetve lépcső a 3., 10. és 11. program kivételével EL EL EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Állítható járókorlát X X X

Standard kerekesszék X X X

Járókeret, bot, könyökmankó X X X

Szoba WC X X X

Kötöző kocsi X X X

Betegállító az 1., 2., 9. programnál X X

Betegágy melletti vércukormérés eszközei X X X

Gyakorlólépcső, -lejtő X X X

Tükör a mozgásterápiához EL EL X

Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök
(izomstimulátor, elektroterápia) X X X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád a 2-1, 2-2, 4., 5., 9. program esetén EL X X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2., 4-1., 4-3., 4-4., 5-1., 5-2., 5-3, 5-4. program esetén EK EK EL

Szénsavfürdő a 6.2. programnál EK X

Antidecubitor eszközök X X X

Végtagmozgató gépek EL X X

Szobakerékpár X X X

Extenziós készülék a 4-9. programnál X X X

Traumatológiai ágyak a 8. és 9. programnál X X X

Kerékpár, vagy futószalag ergométer a 4-6., 10., 12. program esetén EL EL X

Pneumatikus művégtag + pumpa a 7. program esetén X X X

Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén) EL X

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás tárgyi feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció) EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Doppler UH EK EK EK

Steril és szeptikus műtő EK EK EK

Ortopédműszerész/műhely EK EK EK

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció) EL

További szakmai feltételek:

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása X X

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte X

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80 ágyból adott programhoz dedikált ágyszám

Gasztroenterológia szakorvos a 10-3. programnál EK EL X

Neurológia szakorvos a 2-4. programnál EL

Neurológia szakorvos az 1-1., 2-1., 2-2., 2-3., 4-4. programnál EK EK EL

Reumatológia szakorvos az 5-1., 5-2., 5-3. programnál EK EL X

Ortopédia-traumatológia/traumatológia szakorvos a 9-1., 9-2. programnál EK EK EK

Sportorvoslás szakorvosa 9-3 programnál, ha sportolókkal foglalkoznak EK EL

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali ellátás minimumfeltételei
(2200, 2206, 2207, 2208)

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése

Komplex rehabilitációs szolgáltatás

Programtípusok REP Kézikönyvben leírtak szerint

Járóbeteg
szakrendeléshez integrált nappali ellátás Fekvőbeteg
szakellátáshoz integrált nappali kórház

Személyi feltételek: (FTE) Napi 20 betegre
vonatkozóan 15
(további 15)
férőhelyre

Összes orvos
Akik közül a nappali ellátó vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa 0,5 0,5 (0,3)

Fentiek közül

Rehabilitációs szakorvos 0,3 0,2 (0,15)

Orvos 0,25 0,3 (0,15)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] X X

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 0,2 0,5

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,1 EL/EK

Neuropszichológus* a 2-1., 10-1., 14., 15. és 22-23. program esetén EL EL

Munkapszichológus 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
18-3. programoknál EK EK

Ergoterapeuta 0,25 0,24

Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 14., 15., 22. és 23. program esetén EL EL

Egyéb terapeuta, ideértve konduktor, gyógytestnevelő, rehabilitációs tevékenység terapeuta, szociális munkatárs X X

Építészeti feltételek:

Kezelőhelyiség (saját vagy más szakellátóval közös) X

Fektetőhelyiség X X

Étkezésre alkalmas közösségi helyiség X X

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen EL

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös) X

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként EL EL

Gipszelő helyiség EL

Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +

Standard kerekesszék X X

Járókeret X X

Bot X EL

Ergoterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös) X X

Kerékpár ergométer EL

Járó korlát X X

Elektroterápiás eszközök (az 1., 2., 3., 4., 5., 9. program esetén) X X

Mozgásterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös) X X

Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén) X X

EKG (12 elvezetéses) X X

Újraélesztési táska/tálca X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ortopédműszerész/műhely EK

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X

A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott funkciózavar rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő. Részletes leírás az egyes REP-ekben X X

Megjegyzés:

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás

Progresszivitási szint

Szakrendelés Szakambulancia

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése Rehabilitációs felmérés, terv készítése

Fogyatékos személyek gondozása Fogyatékos személyek gondozása

Gyógyászati segédeszköz felírása Gyógyászati segédeszköz felírása - speciális eszközök is [a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint]

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztály) vagy beutalás (más osztály) Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés
(saját osztály) vagy beutalás (más osztály)

Kiemelt alaptevékenység Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása

Speciális járóbeteg programok Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot

Járóbeteg rehabilitáció minimumfeltételei
(REP 1-13., 14-18. és 19-23.)

Szak-
rendelés Szak-
ambulancia

Személyi feltételek: (FTE)

Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus EK X

Munkapszichológus 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 4-3, 4-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18-3 programoknál EK EK

Ergoterapeuta EL X

Általános asszisztens (szakasszisztens) X X

Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 9-1., 14., 15. és 22-23. program esetén X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus az 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. és 19-23. program esetén EL X

Szociális munkatárs EL EL

Építészeti feltételek:

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen X

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös) EL

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként EL X

Gipszelő helyiség EL

Tárgyi feltételek:

Standard kerekesszék X X

Járókeret X X

Bot X X

Kerékpár ergométer X

Pneumatikus készülék lympoedema kezeléshez (8-2. program esetén) X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén EK

Ortopédműszerész/műhely EK EK

Urológia szakorvos (neuro-urológiában jártas) a 20. program esetén EK

Andrológia szakorvos a 19. program esetén EK

Idegsebészet szakorvos a 21. program esetén EK

Részletes feltételek az egyes REP-ek leírásában X X

Gyermek rehabilitáció Szakmakód: 2205

Rehabilitációs tevékenység gyermekkorban
Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban fekvőbeteg ellátás
(REP 1-13. és 16-18.)

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa 0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 1 (0,8)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata
(év)** 3 5 7

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben
/részmunkaidőben (x) X vagy (X) X+ (X)
vagy (2X) X + (X)
vagy 2X

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 0,2 (0,1) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2)

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 0,4 (0,3) 0,4 (0,3) 0,5 (0,4)

További orvos 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Ortopéd műszerész EL EL EL

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta, foglalkozásterapeuta) 0,2 0,2 0,4

Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus / pszichológus 0,2 0,15 0,3

Munkapszichológus 7-3, 9-1, 18-3 programoknál EK EK

Logopédus EL 0,1 0,3

Pedagógus EL 0,15 0,3

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,85 2,95 2,95

Építészeti feltételek:

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább
30%-ban)*** X X X

Tornaterem EL X X

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X X

Központi sportterápiás egység EL EL EL

Fizioterápia EL X X

Ortopéd műhely az 1-13. és 18. programnál EK EK EK

(Központi) ergoterápia EL X X

Kötöző EL X X

Gipszelő az 1-13. és 18. programnál EL EL EL

Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér X X X

Tárgyi feltételek:

Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac EL X X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kád EL EL EL

Járókorlát, gyakorló lépcső az 1-13. és 18. programnál X X X

Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia) X X X

Tornaszerek, játékok X X X

Műtőegység (steril) EK EL EL

Állításra alkalmas gép az 1-13. és 18. programnál EL X X

Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép az 1-13. és 18. programnál X X X

Intermittáló katéterezés eszközei X X X

Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei X X X

Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei X X X

Oxygen pótlására alkalmas készülék a 17. programnál X X X

Pulzoxyméter a 17. programnál X X X

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó a 17. programnál X X X

Vérgáz analizátor a 17. programnál EK EK EL

Tréningkerékpár a 17. programnál X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ortopédműszerész/műhely az 1-13. és 18. programnál EK EK EK

Légzésfunkciós készülék a 17. programnál X X X

Pletysmográf a 17. programnál EK EL EL

Bronchoscopiás vizsgáló a 17. programnál EK EK EK

Ergospirometriás készülék a 17. programnál X X X

Holter-EKG a 17. programnál EL EL EL

Holter-ABPM a 17. programnál EL X X

Intenzív terápia a 17. programnál EK EK EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika a 17. programnál EK EK EK

Echokardiográfia a 17. programnál EK EK EK

További szakmai feltételek:

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása X X

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte X

Osztály ágyszáma 15-50 15-50 15-20
ágyból programhoz dedikált ágyak

Gyermek neurológia szakorvos az 1., 2-1., 2-3., 10-1., 18-1., 18-2., 18-4. programnál EL EL EL

Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos, ha a 17. programot végzik EL X X

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X X

A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos kórteremben X X X

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Nappali kórház (2205, 2209)
Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése

Komplex rehabilitációs szolgáltatás

Programtípusok REP Kézikönyvben leírtak szerint

Nappali rehabilitációs ellátás minimumfeltételei gyermekkorban
REP Kézikönyvben leírtak szerint

Járóbeteg
szakrendeléshez integrált nappali ellátás Fekvőbeteg
szakellátáshoz integrált nappali kórház

Személyi feltételek: (FTE) Napi 20 beteg
ellátásához 15
(további 15 férőhelyre)

Összes orvosi létszám
Akik közül a nappali ellátó vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa 0,5 0,6 (0,4)

Fentiek közül: Rehabilitációs szakorvos 0,2 0,2 (0,1)

További csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 0,2 0,3 (0,2)

Orvos 0,1 0,1 (0,1)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] X X

Általános szakasszisztens vagy ápoló 0,5 0,5

Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,1 EL

Munkapszichológus 7-3, 9-1, 14, 15, 18-3 programnál EK EK

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,2 0,2

Logopédus a 14., 21. és 22-23. program esetén X X

Neuropszichológus a 14. és 22-23. program esetén* X X

Gyógypedagógus X X

Szociális munkatárs EL EL

Építészeti feltételek:

Akadálymentes építészeti környezet X X

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen X

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban saját vagy más szakellátóval közös EL

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként EL X

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X

Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén EL EL

Aerosol szoba a 17. program esetén X X

Tárgyi feltételek:

Standard kerekesszék X X

Járókeret X X

Bot EL XL

Kerékpár ergométer EL EL

Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén X X

Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén EL EL

Ergospirometriás készülék a 17. program esetén EL EL

Pulsoxymeter a 17. program esetén X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ortopédműszerész/műhely EK EK

Gyermektüdőgyógyász szakorvos a 17. program esetén X X

Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program esetén EK EK

Pletysmográf a 17. program esetén EK EK

Vérgáz analizátor a 17. program esetén EK EK

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező

A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli X X

Megjegyzés:

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

Járóbeteg-szakellátás
Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése Rehabilitációs felmérés, terv készítése

Fogyatékos személyek gondozása Fogyatékos személyek gondozása

Gyógyászati segédeszköz felírása Gyógyászati segédeszköz felírása - speciális eszközök is [a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint]

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra) Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés
(saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra)

Speciális járóbeteg programok Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban minimumfeltételei, járóbeteg ellátás
(REP 1-13., 14-18. és 19-23.)

Progresszivitási szint

I. II.

Szak-
rendelés Szak-
ambulancia

Személyi feltételek:

Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] X X

Gyermek, ifjúsági klinikai szakpszichológus/pszichológus EL X

Munkapszichológus 7-3, 9-1, 14 és 15, 18-3 programnál EK EK

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta az 1-14., 18., 21-23. program esetén X X

Gyógypedagógus EL X

Logopédus a 14., 22. program esetén X

Szociális munkatárs EL EL

Építészeti feltételek:

Akadálymentes építészeti környezet X X

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen X

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös) EL

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként EL X

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X

Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén EL

Aerosol szoba a 17. program esetén X X

Tárgyi feltételek:

Standard kerekesszék X X

Járókeret X X

Bot X X

Kerékpár ergométer EL X

Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén EL X

Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén EL X

Ergospirometriás készülék a 17. program esetén EL EL

Pulsoxymeter a 17. program esetén EL X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratórium EK

Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén EK

Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program esetén EK EK

Pletysmográf a 17. program esetén EK EK

Vérgáz analizátor a 17. program esetén EK EL

A 17. program esetén gyermektüdőgyógyász az engedélyezett óraszámnak megfelelő időben FTE-ben számolva X X

Gyógyászati segédeszközök adaptálása EL X

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező

A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli X X

Súlyos agykárosodottak rehabilitációja Szakmakód: 2206

Gerincvelő károsodottak rehabilitációja Szakmakód: 2207

Fekvőbeteg ellátás

III. ellátási szint kiemelt ellátásokkal, térségi és országos: 4-5 központ (1,5-2 millió ember) mindkét (2206, 2207) ellátásnál.

III.+ ellátási szint speciális kiemelt ellátások: az előbbi osztályok speciális részlegeként rehabilitációra alkalmas kómás betegek (2206 részeként), illetve tetraplegias betegek korai (2207 részeként) rehabilitációs ellátását szolgálja.

Az ellátó osztályok, illetve azok III.+ részlege működéséhez az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz tagozatának támogató javaslata szükséges. Mindkét típusú osztály további rehabilitációs osztály vagy osztályok környezetében kell legyen, amelyek mindegyike III. szintű ellátást végez. Mindkét típusú kiemelt tevékenységet végző osztály szakszemélyzete lehet közös az adott ellátó III. szintű rehabilitációs alaptevékenységeket vagy résztevékenységként neurológiai betegek rehabilitációját végző osztályával, ha összesített ágyszámuk kevesebb, mint 65 ágy.

Súlyos agykárosodott betegek (REP: 14) rehabilitációja: az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt. A betegek felvételkor általában teljes ellátásra szorulnak (Barthel Index érték: 0, FIM önellátás érték: 13-26 közötti jellemzően). Kómás betegek ellátása: az akut ellátást követő rehabilitációra érkező kómás betegekre vonatkozó ellátás, nem a krónikus, hosszabb ideje - 1 éve - kómás, vegetatív állapotú betegekre: feltétele, hogy legalább 20 ágyas önálló osztály lásson el térségi feladatként súlyos agykárosodottakat, amelyből minimum 5 ágyon történhet kómás betegek ellátása. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. A kómás osztály/részleg szakszemélyzete lehet közös a súlyos agykárosodottakat ellátó osztállyal.

Gerincvelő károsodottak (traumás és különböző nem-traumás okok miatt, mint tályog, vérzés, gyulladás, tumor, vascularis laesio, stb.) rehabilitációs ellátását végzi. Tetraplegias betegek korai rehabilitációja: célja, hogy a súlyos állapotú gerincvelő sérült tetraplegias betegek minél korábban rehabilitációs ellátáshoz jussanak. Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol gerincvelő sérültek rehabilitációját legalább 20 ágyas önálló osztályon végzik. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. Utóbbi esetben a két osztály szakszemélyzete lehet közös.

Minimális elvárt éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3500 nap/év mindkét ellátás esetében külön- külön.

Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei
(REP 14.)

Súlyos agykárosodottak rehabilitációja Kómás betegegek rehabilitációja

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 év szakmai gyakorlata van a súlyos agysérültek rehabilitációs ellátásában 2,0 (1,5) 2,5 (2)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év) 8 8

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) van alkalmazva. Utóbbiak minimális létszáma (fő) 2 vagy 1 (1) 2 vagy 1 (1)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve 1,0 (1,0) 1,5 (1,5)

További orvos 1,0 (0,5) 1,0 (0,5)

Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül) EL X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 1 0,2

Neuropszichológus*** 0,5 0,2

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,5 0,5

Munkapszichológus EK

Logopédus - afázia ellátásban jártas 0,4 0,1

Ortopéd műszerész EK EK

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint X X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 6,4 4,2

Építészeti feltételek:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%)**** X X

Tornaterem X X

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is) X X

Pszichológus/logopédus helyiség X X

Elektroterápiás kezelő helyiség X X

Többfunkciós terem X X

Kötöző X X

Gipszelő EL EL

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség X

Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X

Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep X

Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek minimumfeltételei +

Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában 100

Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és kapaszkodóval az ágyak %-ában 60

III. fokozatú antidecubitus rendszer az ágyak %-ában 30 100

Parenteralis táplálás feltételei X

Monitor az ágyak %-ában 10 100

Pulzoxymeter az ágyak %-ában 10 100

Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 40 100

Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz X X

Felállító ágy X X

Betegemelő (egy emelőhöz 2-3 különböző háló) 20 ágyhoz 1 1

Standard kerekesszék, dönthető háttámlájú, emelhető lábtartójú,
párnázott 20 ágyhoz 4 10

Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel
tanításához szükséges eszközök) X X

Végtagmozgató készülék 20 ágyhoz 4 6

Állítható magasságú gurulókeret X

Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X X

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db X X

Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális
ingerlők) X X

Állító berendezés X X

Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

ASTRUP készülék EL X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT/MRI EK EK

Fájdalom ambulancia EK EK

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EK

Steril és szeptikus műtő EK EK

PEG beültetés konzultációs szinten EK EK

Ortopédműszerész/műhely EK EK

További szakmai feltételek:

Az osztály (részleg) ágyszáma 10-50 10-20 (5-9)

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EK X

Neurológia szakorvos EL EL

Idegsebészet szakorvos EK EK

Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése) EK EK

Infektológia szakorvos EK

További feltételek a 14. REP-ben rögzítettek szerint kötelező kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Gerincvelő károsodottak és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei
(REP 15.)

Gerincvelő károsodottak rehabilitációja Tetraplegias betegek korai rehabilitációja

Progresszivitási szint

III.

III. III.+

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van a súlyos gerincvelősérültek rehabilitációs ellátásában 2,0 (1,5) 2,5 (2)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év) 8 8

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 2 vagy 1 (1) 2 vagy 1 (1)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve 1,0 (1,0) 1,5 (1,5)

További orvos 1,0 (1,0) 1,0 (0,5)

Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül) EL X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus 0,5

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,7 0,5

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,5 0,4

Munkapszichológus EK

Ortopéd műszerész/ortopéd eszköz és fűzőkészítő EK EK

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint X X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 6 6

Építészeti feltételek:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)*** X X

Tornaterem X X

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is) X X

Pszichológus/logopédus helyiség X X

Elektroterápiás kezelő helyiség X X

Többfunkciós terem X X

Kötöző X X

Gipszelő EL EL

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség X X

Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X X

Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep X X

Tárgyi feltételek: a mozgásszervi rehabilitáció minimumfeltételei +

Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában 100

Ágy levehető ágyvéggel, emelhető magassággal az ágyak %-ában 80

Antidecubitor rendszer III. fokozat az ágyak %-ában 80 100

Lélegeztetőgép 10 ágyra 2

Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator) 2

Monitor az ágyak %-ában 20 100

Pulzoxymeter az ágyak %-ában 20 100

Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 50 100

Bronchoscop EL X

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db X X

Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék X X

Állítóágy EL X

Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 3-4 különböző háló) 20 ágyhoz 2 3

Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához szükséges eszközök) X

Állítható magasságú gurulókeret X

Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X

Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 20 ágyhoz (db) 10 10

Elektromos meghajtású kerekesszék (db) 2 2

Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők) X X

Állító berendezés X X

Felállító berendezés X X

Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz 4 6

Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

ASTRUP készülék EL X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT EK EK

MRI EK EK

Fájdalom ambulancia EK EK

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EK

Urodinamikai labor EK EK

Steril és szeptikus műtő EK EK

PEG beültetés konzultációs szinten EK EK

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X

További szakmai feltételek:

Az osztály (részleg) ágyszáma 20-50 10-15 (5-9)

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EK EL

Neurológia szakorvos EK EK

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (tracheostoma ellátásában jártas) EK EK

Idegsebészet szakorvos (releváns speciális jártassággal) EK EK

Fej-nyak sebészet szakorvos EK EK

Ortopédia szakorvos (kontraktúra műtétek) EK EK

Radiológia szakorvos EK EK

Urológia szakorvos (neurourológiában jártas) EK EK

Belgyógyászat szakorvos EK EK

Pszichiátria szakorvos EK EK

Tüdőgyógyászat szakorvos EK EK

További feltételek a 15. REP-ben rögzítettek szerint kötelező kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja Szakmakód: 2208

Szeptikus csontfolyamatok, égésbetegség, maródás és fagyás, illetve polytraumatizáció súlyos eseteiben szükséges rehabilitáció felnőtt és gyermekkorban (6-1., 8-1., 9-1. program súlyos esetei)

6-1. Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

Speciális feltételek:

1. a páciensnek van rehabilitációs szükséglete, amely a szeptikus folyamat kezdetekor már fennállt, és a szeptikus folyamat miatt nem ajánlott megszakítani vagy a szeptikus folyamat okán keletkezik olyan funkciózavar, amely rehabilitációt indokol és a rehabilitáció megkezdése nem halasztható a szeptikus folyamat gyógyulásáig,

2. az infekció valamely csontot vagy ízületet érinti (szeptikus csont-ízületi betegségek) és

3. a 6.1. rehabilitációs ellátási program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható.

A kiemelt ellátás az egyéb, rehabilitációs tevékenységek mellett magában foglalja a következő ellátásokat:

− sebváladék tenyésztés, hemokultura,

− lehetőség szerint célzott antibiotikus terápia (első két héten intravénás, ezt követően per os alkalmazás),

− hagyományos (sebpárna, kenőcstüll, rugalmas pólya, kötésrögzítők) és modern (hidrocolloid, ezüstion tartalmú) kötszerek használata, korszerű sebkezelési technológiák (vákuum sebkezelő rendszer) alkalmazása,

− a rehabilitáció során szükséges kisebb műtétek (necrectomia, sequestrectomia, tályog megnyitás, debridement) elvégzése.

8-1. Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

Speciális feltételek:

A 8-1. programban megadott szempontok közül a súlyos és az extrém súlyos kategória esetén.

9-1. Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

A kiemelt ellátás speciális feltételei:

1. legalább közepes fokú agysérülés is fennáll (GCS: 9-14, a 14. program alapján)/

2. gerincvelő sérülés is fennáll (ASIA score alapján C-D-E) a 15. program alapján/

3. neurológiai károsodástól függetlenül, amennyiben a 9-1. program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható/

4. más funkciózavarral is járó amputáció vagy több végtagot érintő amputáció is történt (az aktuális baleset miatt vagy korábban).

Ellátási feltételek: térségi ellátási modell javasolt (polytrauma), illetve több-térségi (égésbetegek és szeptikus csontfolyamatok miatt rehabilitációra szorulók esetében). Javasolt ágyszám: 30, de minimálisan 20 és egy ellátó intézményben a felsoroltak közül legalább két program vállalása. Fenti ellátások bármelyikét csak III. szintű besorolású ellátó végezheti.

Minimális éves esetszám ellátóhelyenként égésbetegek kivételével: 30 eset a szeptikus és 30 eset a polytrauma esetében.

Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei
(REP 6-1., 8-1., 9-1.)

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Akik közül az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek a vállalt programok legalább egyikében legalább 5 éves szakmai gyakorlata van 2,0 (1,5)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata** (év) 8

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 2 vagy 1 (1)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjével együtt 1,0 (1,0)

További orvos 1,0 (0,5)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,3

Munkapszichológus a 9-1. program esetén EK

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,6

Logopédus a 9-1. program esetén 0,3

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 5,3

Építészeti feltételek:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-ban)*** X

Tornaterem X

Multifunkciós helyiség X

Kötöző helyiség X

Gipszelő helyiség X

Fizioterápiás kezelőhelyiség X

(Központi) ergoterápia X

Járástanításhoz és kerekesszék használathoz bel- és kültéri terep, illetve járáshoz lépcső X

Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek osztály általános feltételei +

Állítható járókorlát X

Standard kerekesszék dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval 20 ágyhoz 10

Járókeret X

Könyökmankó X

Bot X

Szoba WC X

Kötöző kocsi X

Betegágy melletti vércukormérés eszközei X

Gyakorlólépcső, -lejtő X

Tükör X

Szelektív ingeráram kezelő eszközök X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád X

Antidecubitor eszközök 20 ágyhoz 6

Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz 6

Szobakerékpár X

Guruló mankó X

Extenziós készülék X

Traumatológiai ágyak a 9-1. program esetén X

Betegemelő X

Pneumatikus művégtag + pumpa a 9-1. program esetén X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

CT/MRI EK

Bronchoscopia EL

Urodinamikai laboratórium EK

Doppler UH EL

Steril és szeptikus műtő EK

Ortopédműszerész/műhely EK

Sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén EL

Traumatológia szakorvos a 9-1. program esetén EK

Idegsebészet szakorvos a 9-1. program esetén EK

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén EK

Égés-sebészeti team a 8-1. program esetén EK

Infektológia szakorvos a 6-1. program esetén EK

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X

További szakmai feltételek:

Az osztály (részleg) ágyszáma 10-40

A lehetséges három Rehabilitációs Ellátási Program közül minimálisan kettőnek megfelelő szakmai feltételek rendelkezésre állása X

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban Szakmakód: 2209

Gyermekkorúak esetében a felsorolt kórállapotok lényegesen ritkábbak, mint felnőttkorban, ezért a rehabilitációs ellátásukra országosan 3-5 központban van szükség, melyek minden kiemelten súlyos állapotú gyermek rehabilitációját ellátják. Az egyes programokban az ellátási szempontok megegyeznek a felnőtteknél (2206, 2207 és 2208 szakmakód) leírtakkal.

Javasolt ágyszámok és szakmai környezet: önálló osztályként minimálisan 10 ágy. Kizárólag további rehabilitációs osztály(ok) környezetében végezhető - felnőtteket ellátó rehabilitációs osztály(ok) környezetében minimálisan 10 ágyas osztályként, illetve legalább 20 ágyas gyermek rehabilitációs osztályon belül minimálisan 5 ágyas osztályként. Minimális éves esetszám megadása nem releváns a négyféle programra egyenként, összességében azonban a vállalt programokba tartozó gyermekek esetszáma összesen évi 40, ebből legalább 50% első ellátás. A négy program közül legalább három egyidejű végzése célszerű.

Speciális ellátások: tetraplegias betegek korai rehabilitációja vagy kómás betegek rehabilitációja gyermekkorban. Kizárólag olyan osztályon végezhetők, ahol az agy-, illetve a gerincvelő sérültek rehabilitációját is végzik. Minimális ágyszám: 3. Három ágyas részlegként működhet a kómás gyermekek és 3 ágyon a tetraplegias gyermekek rehabilitációja - mindkét program választásához legalább 10 ágyas kiemelt ellátást végző osztály szükséges. A szakszemélyzet lehet közös.

Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei
(REP 8-1., 9-1. és 14-15.)

Súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja Gyermekkorú tetraplegias betegek korai rehabilitációja Gyermekkorú kómás betegek rehabilitációja

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek: (FTE) 10 ágyanként (további 10 ágyanként ágyarányosan)

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Akik közül az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat területen és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van az adott rehabilitációs területeken 1,0 (0,7) 1,25 (1) 1,25 (1)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 8 8 8

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy (2) 1 vagy (2) 1 vagy (2)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos 0,5 (0,3) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4)

Csecsemő- és gyermekgyógyász alapképesítésű további orvos 10 ágyanként 0,3 (0,3) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4)

További orvos 0,2 (0,1) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2)

Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül) EL X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus 0,2

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,3 0,2 0,2

Gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus/szociálpedagógus 10 ágyanként 0,3 0,4 0,1

Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,2 0,2 0,3

Neuropszichológus*** 0,2 0,1

Munkapszichológus EK

Ortopéd műszerész EK EK EK

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 5,2 5 5

Építészeti feltételek:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel/ággyal**** X X X

Tornaterem X X X

Multifunkciós szoba játéklehetőséggel X X X

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is) X X X

Pszichológus/logopédus helyiség X X X

Elektroterápiás kezelő helyiség X X X

Kötöző X X X

Gipszelő EL EL EL

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség X X X

Kerekesszék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X

Kül- és beltéri járás, illetve kerekesszék használathoz gyakorló terep X

Tárgyi feltételek: a gyermek rehabilitáció minimumfeltételei + X X X

Állítható magasságú speciális ágy 10 ágyból 3 10 10

Lélegeztetőgép 3 ágyhoz 2

Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator) 2

Monitor 10 ágyhoz az ágyak %-ában 100 100

Pulzoxymeter 10 ágyhoz az ágyak %-ában 10 100 100

Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 10 100 100

Bronchoscop EL EL EL

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz X X X

Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék X X X

Végtagi és törzsmozgások, ízületi szögek mérésére alkalmas műszer X X X

Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 2 különböző háló) 10 ágyhoz EL 1 1

Ergoterápia eszköztára X X X

Egyensúlyozást javító eszközök X X X

Állítható magasságú gurulós gyermek járókeret X

Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X X X

Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 10 ágyhoz (db) 1 3 3

Gyermekkocsi dönthető háttámlával különböző méretben 10 ágyhoz (db) 3 3 3

Elektromos meghajtású kerekesszék (db) 1 1

Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők) X X X

Állító berendezés legalább két gyermekméretben X X X

Felállító berendezés X X X

Végtagmozgató gépek 10 ágyhoz 3 6 6

Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kád EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Az osztály (részleg) ágyszáma 5-15 (3-5) (3-5)

ASTRUP készülék EL X X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

CT/MRI EK EK EK

Fájdalom ambulancia EK EK EK

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EL EL

Urodinamikai labor EK EK EK

Steril és szeptikus műtő EK EK EK

PEG beültetés konzultációs szinten EK EL EL

Műtő + ortopéd sebész (kontraktúra kezelése) EL EL EL

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X X

Gyermek neurológia szakorvos X X X

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos X X

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (gyermek tracheostoma ellátásában jártas) EK EK EK

Idegsebészet szakorvos (gyermekkorúak ellátásában speciális jártassággal) EK EK EK

Ortopédia szakorvos (gyermekortopédiai gyakorlattal) EK EK EK

Urológia szakorvos (neurourológiában jártas) EK EK EK

Pszichiátria szakorvos/gyermek- és ifjúság-pszichiátria szakorvos EK EK EK

Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos (bronchológiai gyakorlat) EK EK EK

További szakmai feltételek:

Az osztály (részleg) ágyszáma 10-15 5 (3) 5 (3)

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező

Megjegyzés:

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. Folyosón található fürdőszoba a kórterem mellett vagy a szemben lévő folyosó oldalon elfogadható, fürdőszobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan.

Kardiológiai rehabilitáció Szakmakód: 4003

Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei

16. program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitáció Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként ágyarányosan)

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával 0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,9 (0,8)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 3 5 7

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy (1) 1 + (1) 1 + (1)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve 0,2 (0,15) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2)

További kardiológus szakorvos 0,4 (0,25) 0,4 (0,3) 0,5 (0,5)

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció mozgásszervi/pulmonológiai; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában X

Orvos 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus X X X

Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevelő EL X X

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint EL EL X

Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,2 2,2 2,6

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

EKG-készülék (12-csatornás) X X X

Terheléses EKG-rendszer EL EL X

Spiroergometriás mérőhely EK EL EL

ABPM-vérnyomásmonitor EK EL X

Légzésfunkciómérő eszközök EL EL EL

Vérgázanalizátor EL EL EL

Defibrillátor X X X

Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület tárgyi feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció) EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Echocardiographia EL EL EL

Holter-EKG EL EL EL

Coronarographia EK EK EK

Nukleáris medicina EK EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL

Radiológia EL EL EL

Fizioterápia: tornaterem EL EL EL

Edző járópad EL EL EL

Edző tréningkerékpár EL EL X

Elektroterápia, ultrahangkezelés EL EL EL

Hidroterápia/balneoterápia EK EK EL

Uszoda EK EK EK

Oktatótermek és eszközök EL EL EL

Intenzív osztály/Kardiológiai Szakmaspecifikus őrző EK EK EK

További szakmai feltételek:

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása X X

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte X

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80

Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület speciális diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció) EL

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Nappali járóbeteg szakellátás
Kardiológiai rehabilitációs nappali járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
(REP 16.)

20 beteglétszám/nap egységre

Személyi feltételek: (FTE)

Kardiológiai rehabilitációs szakorvos [orvosi rehabilitáció (kardiológia)] 0,5

Orvos 0,5

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens] X

Egészség nevelő/Életmód tanácsadó terapeuta 0,5

Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,25

Szociális munkatárs EL

Építészeti feltételek:

Akadálymentes építészeti környezet X

A rendelő általános feltételei + X

Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre - fekve tornáztatott betegenként 4 m2] X

Pihenő helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (férfi, női) X

Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas) X

Étkeztetés feltételei X

Tárgyi feltételek:

A rendelő általános feltételei + X

Edző kerékpár/futószalag (min. 5 db) X

Egyéb tréning eszközök, sportszerek X

EKG készülék (12 elv.) X

Újraélesztő táska/tálca X

Defibrillátor X

Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes időtartama alatt X

Intenzív kardiológiai háttér EL (max. 30 perc)

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Echocardiographia EL

Terheléses EKG rendszer EL

Spiroergometriás mérőhely EK

UH EL

CT EK

Holter EKG X

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Nukleáris medicina EK

Légzésfunkciós eszközök EL

ABPM Vérnyomás monitor X

Vérgáz analizátor EK

Járóbeteg szakellátás

Kardiovascularis betegek rehabilitációja minden életkorban, REP 16

A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei:

A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekvőbeteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével

Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Szakrendelés Szakambulancia

Személyi feltételek: (FTE)

Vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy
rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával 1 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, (szak)asszisztens] X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus X X (K)

Életmód-tanácsadó egészségnevelő, szociális munkatárs EL X (K)

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre
- fekve tornáztatott betegenként 4 m2] X X

Oktatóterem és -eszközök X X

Edző kerékpár/futószalag X (K) X (K)

EKG-készülék (12-csatornás) X X

Újraélesztő táska/tálca X X

Defibrillátor X X

Számítógép/nyomtató X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Echocardiographia EL (K) X (K)

Terheléses EKG rendszer EL (K) X (K)

Spiroergometriás mérőhely EL EL

Radiológia (egyéb, nem mellkasi) EL EL

Holter EKG EL (K) X (K)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL

Nukleáris medicina EL EL

Légzésfunkciós eszközök X (K) X (K)

ABPM Vérnyomás monitor EL (K) X (K)

Vérgáz analizátor vagy Pulzoximéter EL EL

Területi kardiológiai fekvőbeteg-ellátó intézmény X X

K: intézményi szinten, más részleggel közösen is megvalósítható.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció Szakmakód: 1903

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei

Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: (FTE)

Összes orvos 15 ágyanként, illetve további 15 ágyanként ágyarányosan (a rehabilitációs szakorvosi létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes szervezésű osztály esetében a teljes osztályra ágy-arányosan)
Közülük az osztály vezetője*: tüdőgyógyászat szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászat szakvizsgával) rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat vagy mozgásszervi rehabilitáció területén) 0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,9 (0,8)

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 3 5 7

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy (1) 1 + (1) vagy (2) 1 + (1)

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2)

További tüdőgyógyász szakorvos 0,4 (0,2) 0,4 (0,3) 0,4 (0,4)

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/mozgásszervi; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitáció) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában X

Orvos 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,2 (0,2)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus EL 0,10 0,15

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X

Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,2 2,2 2,6

Építészeti feltételek:

Tornaterem EL EL EL

Fizioterápiás kezelő EL EL X

Fizioterápiás helyiség EL X X

Oktatótermek és eszközök EL EL EL

Tárgyi feltételek:

Pulzoxyméter X X X

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó X X X

Oxygen pótlásra alkalmas eszköz X X X

Antidecubitor matrac X X X

Vérgáz analizátor EK EK EL

Kötözőkocsi X X X

Standard kerekesszék X X X

EKG készülék (12 csatornás) X X X

Járókeret X X X

Tréning kerékpár EL X X

Tréning járópad EL EL EL

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület tárgyi feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Légzésfunkciós készülék X X X

Pletysmográf EK EL EL

Bronchoscopiás vizsgáló EK EK EL

Ergospirometriás készülék EL X X

Holter-EKG EL EL EL

Holter-ABPM EL EL EL

Intenzív terápia EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK

Echokardiográfia EK EK EK

További szakmai feltételek:

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása X X

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte X

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület diagnosztikai és szakmai háttér feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció) EL

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt időszakból a szakképesítésnek megfelelő rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendelőben töltött időa, a szakvizsgát megelőző időszakból - a képzés időszakára is vonatkozóan - a rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendelőben töltött időbőla az az idő, amit az adott időszakban képzési akkreditációval rendelkező osztályon töltött. Az előzőek bármelyikét az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a főorvosi alkalmasság elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta.

a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb részmunkaidő esetén legfeljebb 50%-ban számítható be.

b 2012 előtt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Szakrendelés Szakambulancia

Személyi feltételek: (FTE)

Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat területén) tüdőgyógyászat szakorvosi alapképzettséggel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás és a tüdőgyógyászat szakorvosa X X

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
[dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens] X X

Általános asszisztens/szakasszisztens X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus EL X

Szociális munkatárs EL EL

Építészeti feltételek:

Tornaterem és multifunkciós helyiség X X

Aeroszol szoba X X

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Oxygen pótlására alkalmas készülék X X

Tréningkerékpár X X

Járópad EL X

Légzésfunkciós készülék X X

Mellkas rtg. felvételkészítő egység (hagyományos vagy digitális) EL EL

Ergospirometriás készülék EK X

Pulzoxyméter X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Pletysmográf EK EL

Vérgáz analizátor EK EK

Területi aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény EK EK

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati nappali ellátás minimumfeltételei

Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program Járóbeteg rendeléshez
integrált nappali ellátás Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház

Személyi feltételek: (FTE) napi 20 betegre számolva 15 (további 15)
férőhelyenként

Összes orvos
Akik közül a nappali ellátó vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel rendelkező rehabilitációs szakorvos (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával) 0,5 0,75 (0,5)

Fenti létszámból:

rehabilitációs szakorvos (a nappali kórház vezetőjét is beleértve) 0,2 0,3 (0,2)

tüdőgyógyászat szakorvos 0,2 0,3 (0,2)

orvos 0,1 0,15 (0,1)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai szakpszichológus/pszichológus X 0,5

Gyermekek esetében pedagógus X X

Építészeti feltételek:

Tornaterem X X

Fizioterápiás helyiség X X

Betegoktatásra is alkalmas többfunkciós tér X X

Tárgyi feltételek:

Légzésfunkciós készülék X X

Oxygen pótlására alkalmas készülék X X

Pulzoxyméter X X

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó X X

Antidecubitor matrac EK X

Vérgáz analizátor X EK

Kötözőkocsi X X

Standard kerekesszék X X

EKG készülék (12 csatornás) X X

Járókeret X X

Tréningkerékpár EL X

Járópad EL X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Pletysmográf EK EL

Bronchoscopiás vizsgáló EK EK

Ergospirometriás készülék EL EL

Holter-EKG EK EL

Holter-ABPM EK EL

Intenzív terápia EK EK

Radiológia EL EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

Echokardiográfia EK EK

REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS

Rend- és honvédelmi dolgozók ellátása Szakmakód: 6401

Fogvatartottak ellátása 6402

Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei

6401 6402

Rendőrségi fogda BV Intézet

Személyi feltételek:

Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos 1 1 1

Ápoló OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/szakasszisztens 1 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + (kivéve a rendőrségi fogda)

Helyiség:

Közforgalmú helyről könnyen megközelíthetőnek kell lennie X

Felszerelések:

Vizsgáló lámpa X X X

Bútorzat (egészségügyi) X

Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi X X

Műszermosogató medence X X

Hűtőszekrény + min.-max. hőmérő (egészségügyi anyagoknak) X X

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel X X

Szoftver X X

Telefon/mobiltelefon X X

Sterilizálás lehetősége X

Eszközök:

Defibrillátor X X X

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) X X X

EKG (hordozható) X X

Oszcillométer vagy doppler X

Vércukormérő X X

Fonendoscop X X X

Reflexkalapács X X X

Pupillavizsgáló lámpa X X X

Hőmérő X X X

Ollók X X

Sebészeti csipeszek X X

Gyomormosó szett X X

Beöntő készlet X X

Vesetál X X X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt X X

Vizeletgyűjtő edény X X

Személymérleg X X X

Mérőszalag X X X

Magasságmérő X X X

Nyelvlapocok X X X

Bőrfertőtlenítők X X X

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X X

Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk X X

Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben X X

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X X X

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X X X

Zárt vérvételi rendszer X X X

További speciális tárgyi feltételek:

Spirométer X

Szűrő audiométer X

Orrtükör (felnőtt) X X

Fültölcsér sorozat vagy otoscop X X

Desmares-kanál X X

Kötelező nyomtatványok X X X

Színlátást vizsgáló könyv X X

Látásélesség vizsgáló tábla X X

Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska felszerelése):

Orvosi táska készenléti kötelező tartalommal X X

REUMATOLÓGIA

Reumatológia Szakmakód: 1400

Fekvőbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

I. szint

Feladatai:

a) reumatológiai betegségek lehetőségének felmerülése esetén a diagnózis megerősítése vagy kizárása céljából történő kivizsgálás feltételeinek biztosítása,

b) a betegek szakmailag előírt komplex ellátása,

c) súlyos vagy szövődményes reumatológiai betegség esetén a beteg továbbirányítása a progresszivitás magasabb szintjén lévő egészségügyi szolgáltatóhoz.

II. szint

Feladatai:

a) az I. szint feladatai, továbbá

b) a súlyos vagy szövődményes gyulladásos és egyéb reumatológiai betegségek ellátása, diagnosztizálása, terápia beállítása, a betegek kezelése és gondozása,

c) diagnosztikai vagy ellátási korlátok esetén a beteg magasabb szintű ellátásra való áthelyezése,

d) speciális feladatok:

III. szint

Feladatai:

a) a II. szint feladatai, továbbá

b) a legmagasabb szintű progresszív ellátást igénylő reumatológiai betegek definitív ellátása és speciális szakgondozása,

c) speciális feladatok:

Arthritis központ, vagy Gyermekreumatológiai központ, vagy Radiosynoviorthesis központ, vagy Immmunológiai központ, vagy Ritka csontbetegségek központ.

Reumatológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: I. II. III.

Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa, legalább 5 éves szakorvosi gyakorlattal 1 1 1

Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa 2 2 2

Reumatológiai és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgával egyaránt rendelkező orvos** 2 2

Összes orvos 20 ágyanként
1 15 ágyanként
1 15 ágyanként
1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Pszichopedagógus** EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Pulzoximéter 1** 1**

Speciális ágyak 3** 3**

Betegőrző monitor 1** 1**

Pelenkázó asztal 1** 1**

Fürdető kád 1** 1**

Játszószoba 1** 1**

Gyermek WC/ülőke 15 ágyanként
2** 15 ágyanként
2**

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ízületi ultrahang EK EL EL

Oszteodenzitometria EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Molekuláris genetika EK

Nukleáris medicina EK

Röntgen diagnosztika EL EL EL

CT, MRI EK EK

EMG EK

Intenzív osztály EK EK EK

Fizioterápia EL EL EL

Hidroterápia/balneoterápia EK EK EK

Speciális feladatok* X X

** Gyermekellátás esetén.

* Speciális feladatok:

Arthritis központ

II. és III. progresszivitási szintű ellátóhelyek.

Szervezeti feltételek: fekvőbeteg osztály és az osztály mellett működő szakambulancia, valamint intézményen belül intenzív terápiás osztály.

Feladatai:

- az ízületi gyulladások kórisméjének megállapítása, megerősítése, a szükséges differenciáldiagnosztikai eljárások elvégzése,

- a szakmai előírások szerint aktív terápia megtervezése, megindítása, hosszú távú vezetése,

- a szakmailag indokolt adjuváns és komplementer gyógyító eljárások reumatológiai (fizioterápia, pszichoterápia, foglalkoztatási terápia, szociális támogatás, fizikális medicina és orvosi rehabilitáció) megtervezése, a hozzáférés biztosítása,

- a nagy értékű terápiákhoz előírt adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítése, klinikai gyógyszervizsgálatok.

Gyermekreumatológia központ

II. és III. progresszivitási szintű ellátóhelyek.

Szervezeti feltételek: fekvőbeteg osztály/részleg és az amellett működő szakambulancia.

Feladatai:

- a gyermekkori ízületi betegek kórismézése, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátása,

- a szakmai előírások szerinti aktív terápia megtervezése, megindítása és hosszú távú vezetése, gyermekkori arthritisek esetén biológiai terápiás kezelés végzése,

- a szakmailag indokolt adjuváns és komplementer gyógyító eljárások (aktív fizioterápia, pszichoterápia, orvosi rehabilitáció, műtétek) megtervezése és a hozzáférés biztosítása,

- a nagyértékű terápiákhoz előírt adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítése.

Immunológiai központ

Az interdiszciplináris jelleg miatt a megfelelő szakmai háttér csak a négy orvosegyetemmel asszociált klinikai intézményekben biztosítható.

A progresszivitás III. szintje.

Feladata:

A poliszisztémás autoimmun betegek kórisméjének differenciált felismerése és korszerű, komplex ellátásuk.

Ritka csontbetegségek központ

A progresszivitás III. szintjén működő ellátóhelyek.

Szervezeti feltételek: az Országos Osteoporosis Központ intézményei (fekvőbeteg szakellátás és szakambulancia).

Feladatai:

- a ritka metabolikus, illetve genetikai eredetű csontbetegségek felismerése, az így azonosított betegek korszerű komplex ellátása,

- a betegség megállapításához igénybe veendő speciális diagnosztikai eljárások (képalkotó, szövettan, genetika, speciális laboratórium) megtervezése, a hozzáférés biztosítása.

Reumatológiai járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Járóbeteg ellátás

Progresszivitási szintek

I. szint

Területi szakrendelő: a beteg gondozásáért alapszinten felelős családorvossal, gyermekorvossal való közvetlen

együttműködéssel.

Feladatai:

a) reumatológiai betegségek gyanújának felvetése, a diagnózishoz szükséges szakorvosi, szükség szerint a megfelelő szintű kórházi vizsgálatok biztosítása,

b) a járóbeteg körülmények között kezelhető reumatológiai betegek komplex ellátása és gondozása,

c) az illetékes fekvőbeteg osztály által előírt rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, ami kiterjed a betegvizsgálatra, a kötelező, rendszeresen végzendő laboratóriumi és eszközös vizsgálatok elvégzésére, és a szükséges ambuláns szakvizsgálatok elrendelésére; a már diagnosztizált betegek számára a szakorvos által javasolt gyógyszerek felírása és a gyógyszerszedéssel kapcsolatos előírt rutin ellenőrzések elvégzése; konzultáció a beteg kezelését irányító szakorvossal,

d) reumatológiai betegségek szövődményeinek vagy a kezeléssel kapcsolatos mellékhatásoknak a felismerése, és a beteg ellátása vagy a megfelelő szintre történő továbbutalása.

II. szint

Reumatológiai szakambulancia keretében

Feladatai:

a) a reumatológiai betegségek (autoimmun, csontanyagcsere, stb.) diagnosztizálása, a gyors és biztos diagnózis hiánya esetén a magasabb szintű ellátásra irányítása,

b) a reumatológiai betegségek diagnózisának megerősítése, terápiás terv készítése és végrehajtása, prevenciós tanácsadás,

c) a reumatológiai betegek kezelése és gondozása, a poliszisztémás autoimmun betegségek esetében a szakmailag illetékes Immunológiai központ javaslata alapján, III. szintű fekvőbeteg ellátási háttér szükséges,

d) a komplikált, terápiarezisztens reumatológiai betegek szükség szerinti irányítása magasabb ellátási szintre,

e) speciális feladatok*.

Reumatológiai járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

I. Szakrendelés II. Szakambulancia

Személyi feltételek:

Reumatológia/reumatológia és fizioterápia szakorvosa 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ízületi ultrahang EK EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK

Oszteodenzitometria EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Röntgen diagnosztika, CT, MRI EL/EK EL/EK

EMG EL/EK EL/EK

Fizioterápia EL/EK EL/EK

Hidroterápia/balneoterápia EL/EK EL/EK

Speciális feladatok* X

Speciális szakambulanciák minimumfeltételei

Arthritis Ritka csontbetegségek Immunológia Gyermek-
reumatológiai

Személyi feltételek:

Szakorvos (az ízületi gyulladásos betegek ellátásában és állapotfelmérésében, kórisméjének megállapításában és differenciálásában legalább 2 éves gyakorlatot szerzett reumatológus) 2

A klinikai immunológia személyi feltételei X

Reumatológus/reumatológia és fizioterápia szakorvosa (a ritka csontbetegségek felismerésében és korszerű komplex kezelésében legalább 2 éves gyakorlatot szerzett) 2

Szakorvos: reumatológia/reumatológia és fizioterápia és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgával 2

Belgyógyász szakorvos EL

Szülés-nőgyógyász szakorvos EL

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 2

Szakápoló/OKJ ápoló 2

Gyógytornász/fizioterapeuta 1 1 1

Fizioterápiás asszisztens/szakasszisztens 1 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Volumetrikus infúziós pumpa 1

Perisztaltikus infúziós pumpa 1

Anafilaxiás és légzési sokk ellátásához felszerelt sürgősségi kocsi 1

A klinikai immunológia tárgyi feltételei X

A menopauza és osteoporosis szakrendelés tárgyi feltételei X

Testmagasság-mérő X X

A csecsemő- és gyermekgyógyászati rendelő speciális feltételei (pelenkázó asztal, gyermek WC ülők) X

Ízületi szögmérő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ízületi ultrahang EK EK EK EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK EK

Nukleáris medicina EK EK EK EK

Röntgen diagnosztika, CT, MRI EK EK EK EK

EMG EK EK EK EK

Fizioterápia EK EK EK EK

Hidroterápia/balneoterápia EK EK EK EK

Radiosynoviorthesis szakambulancia

A nukleáris medicina izotóp-terápiás minimumfeltételeinek, valamint az alábbi reumatológiai minimumfeltételeknek megfelelő szervezeti egység, szoros együttműködésben a reumatológiai szakmai hátteret nyújtó II. vagy III. progresszivitási szintű aktív reumatológiai osztállyal.

Feladata:

Az ízületi betegek radioizotópos synoviorthesisének elvégzése

Radiosynoviorthesis szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Nukleáris medicina szakorvos és reumatológus szakorvos 1

Szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Kezelőhelyiség 1

Beadó asztal speciális védelemmel, amely lehetővé teszi a beteg nyugalomba helyezését és az injektálást végző orvos sugárvédelmét X

Ízület vizsgálatára alkalmas ultrahang készülék X

Sebészeti képerősítő röntgen berendezés X

Egyéni védőfelszerelések, ólom gumiköpeny, kesztyű, stb. X

Árnyékoló plexi előlap, illetve ólomlemezfal X

Menopauza és oszteoporózis Szakmakód: 1404

A progresszivitás I., II. és III. szintjén járóbeteg szakellátás.

Feladata:

A metabolikus csontbetegségek kórisméjének megállapítása, a szakmai előírásoknak megfelelő komplex kezelés, állapotfelmérés, a betegek követése.

Menopauza és oszteoporózis járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Reumatológia/reumatológia és fizioterápiás/belgyógyászat szakorvos/szülészet-nőgyógyászat szakorvos 2

Általános asszisztens/szakasszisztens 2

Gyógytornász 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika (csont-anyagcsere laboratóriumi vizsgálat) EK

Oszteodenzitometria EK

Nukleáris medicina EK

Röntgen diagnosztika, CT, MRI EK

EMG EK

Fizioterápia EK

Hidroterápia/balneoterápia EK

Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) Szakmakód: 1402

Hidroterápia Szakmakód: 5703

Balneoterápia Szakmakód: 5706

Hidroterápia, balneoterápia

Progresszivitási szintek

I. szint:

A gyógyvízzel rendelkező, de egyéb szolgáltatást nem nyújtó fürdő, orvos felügyelete alatt.

II. szint:

A gyógyvízzel minősített, csak egyes fizioterápiás kezelést nyújtó, reumatológus vagy fizikális medicina és rehabilitáció vagy fizioterápiás szakorvossal rendelkező, de gyógytornásszal nem rendelkező fürdő.

III. szint:

Reumatológus vagy fizikális medicina és rehabilitáció vagy fizioterápiás szakorvossal, gyógytornásszal és a fizioterápiás kezelések széles palettájával (mechano-, elektro-, termoterápiával) rendelkező komplex balneo-fizioterápiás kezelést nyújtó, gyógyvízzel minősített fürdő.

Hidroterápia és balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások)

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet figyelembe vételével

A hidroterápia a csapvízben fürdéskor a víz szervezetre ható fizikai tényezőinek (hőmérséklet, nyomás, felhajtó erő) gyógyító célú felhasználása.

A balneoterápia a gyógyforrásoknak, gyógyvizeknek a gyógyfürdői alkalmazása, ahol a víz fizikai tényezőinek hatását a gyógyvízben oldott állapotban megtalálható kémiai anyagok hatásai egészítik ki.

Az ellátás formái:

- Járóbeteg ellátás keretében, intézeti formában, több szakrendeléssel együtt működő szakrendelés, ideértve a gyógyfürdőellátást, illetve a nappali és kúraszerű ellátást is.

- Fekvőbeteg ellátás.

Minimumfeltételek lásd:

Fizioterápia-gyógytorna Szakmakód: 5700

Elektroterápia Szakmakód: 5704

Termoterápia Szakmakód: 5707

Magneto-, fototerápia Szakmakód: 5708

Gyógytorna Szakmakód: 5711

Gyógymasszázs Szakmakód: 5712

Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység Szakmakód: 5722

SEBÉSZET

Sebészet Szakmakód: 0200

Progresszivitási szint:

I. szint:

Elektív beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, ahol a 24 órás rendelkezésre állás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak, nem teljesítik a sürgősségi és az onkológiai ellátásban elvárható feltételeket és a minimális esetszámokat. Műtéti tevékenységük az egynapos beavatkozások körére korlátozódik. [Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet]

II. szint:

A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Ezen a szinten belül is meg kell különböztetni speciális betegségcsoportokat, melyek ellátása nem engedélyezhető minden II. szintű osztályon: rectum és gyomortumorok radikális műtéteit csak az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt intézmények végezhetnek; malignus emlődaganatok miatti műtétet pedig csak azok az osztályok, amelyek megfelelő diagnosztikus háttérrel rendelkeznek, és évi 50 feletti műtéti számot teljesítenek.

III.a szint:

A minimumfeltételek tekintetében megfelelnek a III.b progreszivitási szintnek.

Az alábbi három, speciális műtéti beavatkozás közül valamelyik rutinszerű végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben kijelölt, illetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium Sebészet Tagozat egyedi javaslata alapján kijelölt intézmények:

- nyelőcső resectiok (minimum évi 10),

- májresectiok (minimum évi 30),

- pancreas resectiok (minimum évi 15).

III.b szint:

Az alábbi három, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek:

- nyelőcső resectiok (minimum évi 10)

- májresectiok (minimum évi 30)

- pancreas resectiok (minimum évi 15)

Sebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Egynapos sebészet II. III.a III.b

Személyi feltételek:

Sebészet szakorvos 2 6 10 10

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X X

Műtéti szakasszisztens 2 6 9 9

Műtőssegéd 2 6 9 9

Műtők száma 1 2 4 4

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Műtő általános feltételei +

Steril kötöző helyiség X X X X

Nem steril kötöző helyiség X X X

Alaptálca X X X X

Érsebészeti tálca X X X

Mellkassebészeti tálca X X X

Laparoszkópos tálca X X X

Laparoszkópos torony X X X

Diathermia X X X X

Laparoszkópos vágó X X

Intraoperatív rtg. X X X

Rectoscopia X X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Munkaidő-
ben 8 órán át 24 órán át 24 órán át 24 órán át

Angiográfia EK EL EL

Intenzív osztályos háttér EL EL EL

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL EL EL

Endoscopia (behívható) EL EL EL

CT, MRI EK EL EL

UH diagnosztika EL EL EL EL

Sebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.
Egynapos sebészet II. III.a III.b

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei X X X X

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei X X X X

Sebészeti járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Sebészet szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Helyi érzéstelenítéshez és sebkötözéshez szükséges eszközök X

Sebészeti műszertálcák X

Tüdő- és mellkassebészet Szakmakód: 0202

I. szint

Traumatológia

A sürgősségi betegellátás keretein belül a megyei/térségi, kiemelt traumatológiai feladatot végző osztályok, ahol csak sürgősségi, elsősorban traumatológiai betegellátás történik.

Az alábbi elektív műtéti tevékenység engedélyezett, de onkológiai indikációval műtét nem végezhető:

- mellűri drenázs a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53401 (draincső bevezetése a mellűrbe),

- mellűri drenázs bordarezekcióval a 04 főcsoport valamennyi betegségében: 53402.

II. szint

A II. szinten megengedett mellkassebészeti műtétek végezhetőek.

Önálló szakmai egységként funkcionál.

Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

Minimum ágyszám: 6

III. szint

Minden mellkassebészeti műtét végezhető.

Önálló szakmai egységként funkcionál, a szakmai háttér osztályok helyben elérhetőek.

Az ügyelet összevont ügyelettel biztosított.

Tüdő- és mellkassebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. Traumatológia II. III.

Személyi feltételek:

A vezető mellkassebészet szakorvos legalább 5 éves mellkassebészeti szakorvosi gyakorlattal 1 1

Sebészet/traumatológia szakorvos mellkassebészet szakvizsgával 0,5

Mellkassebészet szakorvos (személyenként legalább évi 50 nagy mellkasi műtét, nem számítva a mellűri drenázst) 2 2

24 órás szakorvosi ügyelet, behívható szakorvos/jelölt a szövődmények azonnali elhárítására 1

Betegkísérő EL EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Bronchoscopia EL EL

Légzésfunkciós laboratórium EL EL

CT EK EL

Vérgáz-vizsgálat EL EL

Intenzív osztály/szubintenzív (monitorozási lehetőség, respiráltatási háttér) EL EL

Intenzív osztály és szakmaspecifikus őrző, több paraméteres monitorozási lehetőség EL EL

Többcsatornás EKG EL EL

Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok EL

Fizioterápiás-gyógytornász EL EL

Tüdő- és mellkassebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Műtéti szakasszisztens 3 4

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Légkondícionálás X X

Mellkassebészeti tálca X X

Mellkassebészeti tálca (állandó készenléti tálcával) X

Sebészi alaptálca X X

Szív-érsebészeti alaptálca X

Bronchoscop X X

Portábilis röntgen X X

Videothoracoscopos torony X X

Videomediastinoscopos lehetőség X

Rapid transzfúzió X

Transzfúziós tálca X

Katéterező tálca X

Féloldali lélegeztetéshez szükséges tubusok X X

Központi vákuum és oxigén ellátás X X

Minimális műtéti szám: évente 150 nagy mellkasi műtét legalább 250 nagy mellkasi műtét

Érsebészet Szakmakód: 0203

Progresszivitási szintek

II. szint:

Képes az alsó végtag artériás keringészavarait, egyes esetekben a cerebrovasculáris keringészavarokat is érsebészeti módszerekkel elhárítani, a megfelelő rekonstrukciókat külső segítség nélkül végrehajtani és mindehhez rendelkezésre áll a megfelelő diagnosztikus háttér (DSA, CT, MRI). Általánosságban az itt végezhető műtétek az aorta infrarenalis szakaszától kezdve tartalmazzák az összes rekonstruktív beavatkozást, ide értve az ezen a szakaszon (amennyiben a feltételek adottak) végzett intervenciós radiológiai tevékenységet, illetve a kettő kombinációját jelentő ún. hibrid műtéteket is. Ugyancsak itt végezhetők a lumbalis sympathectomia, az embolectomia, az amputációk és a varicectomia műtétek is. Ezen a szinten szükséges intervenciós radiológiai eljárásokban min. 2. éves gyakorlattal rendelkező radiológia szakorvos. Továbbá ezen a szinten végezhetők a supraaorticus erek extrathoracalis műtétei, abban az esetben, ha legalább 40 ilyen műtét történik évente.

Az érsebészeti szakmában, speciális jellegénél fogva 15 ágynál kevesebb ágyszám, illetve sebészeti matrix is működtethető, de a táblázatban foglalt többi feltételnek meg kell felelnie.

Minimum ágyszám: 10

III. szint:

Ezen a szinten általánosságban minden érsebészeti beavatkozást el kell végezni, ilyenek a II. szinten

felsoroltakon kívül a suprarenalis intraabdominalis műtétek, beleértve a visceralis artériák rekonstrukcióit és intervenciós radiológiai beavatkozásait. Ezen a szinten szükséges intervenciós radiológiai eljárásokban min. 2. éves gyakorlattal rendelkező radiológia szakorvosnak a szervezeti egységben való jelenléte (mint orvos a radiológiához tartozik, és nem az érsebészeti osztályhoz). Amennyiben mellkassebészeti háttér is adott, úgy a supraaorticus erek intrathoracalis szakaszainak műtéteit is végezhetik. Azonban egyes, speciálisnak számító, az alábbiakban tételesen is felsorolt tevékenységeket csak néhány, arra alkalmas intézetben lehet végezni.

Ezen a szinten végezhető speciális tevékenységek az összes eddig felsorolt beavatkozásokon kívül a thoracalis és a thoraco-abdominalis aorta szakasz műtétei, illetve szívsebészeti háttér esetén az aortaív táji beavatkozások. A fenti beavatkozások végezhetők nyitott műtétként, illetve stent-graft beültetéssel.

A III. szinten végezhető speciális tevékenységek:

- thoraco-abdominalis aneurysma resectio,

- thoracalis aneurysma resectio,

- stent-graft beültetés,

- ívcsere.

A minimumfeltétel rendszerének tartalmaznia kell a thoraco-abdominalis és thoracalis nyitott aorta műtétek, valamint az aorta stent-graft beültetéshez szükséges eszköz- és személyi feltételeket.

Minden érsebészeti ellátást nyújtó szervezeti egység a hozzá tartozó lakosságszámot figyelembe véve rendelkezzen 5-6/100 000 lakos ágyszámmal.

A mátrix rendszerben működő érsebészeti osztályok/részlegek ágyszámai az adott progresszivitási szinteknek megfelelően kell, hogy alakuljanak.

Minimum ágyszám: 15

Érsebészeti osztály személyi minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. szint III. szint

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + 10 ágy 15 ágy

15 ágy felett x orvos (érsebészet szakorvos/érsebészet szakorvos jelölt/sebészet szakorvos/sebészet szakorvos jelölt)/x ágyanként 1/10 ágyanként 1/10 ágyanként

Összes orvos: 5 6

Ebből érsebészet szakorvos 3 3

Érsebészet szakorvosjelölt 2 3

Radiológia szakorvos EL

Rtg. asszisztens 2 2

Rtg. műtősnő/intervenciós szakasszisztens 2 2

Betegkísérő 1 2

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Érsebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + II. III.

Kézi doppler X X

Duplex scan EL EL

Műtői mobil DSA X

Az invazív radiológiai beavatkozásokhoz szükséges eszközök X

Eszköztálcák:

Femoralis tálca 4 5

Aorta tálca 2 3

Mellkasi tálca 1 2

Kis műtétek 3 4

Kiegészítő tálcák 3 4

Érsebészeti tálca Mennyiség

Aorta fogó 2

Ún. 120°-os érszorító 4

Rugós kisér szorító (ún. Bulldog) 4

Különböző méretű igen finom hegyű, érvarrásra alkalmas tűfogó 3

Betétes hegyű, finom érvarráshoz szükséges csipesz 4

Önfeltáró 2

Érhurkoláshoz szükséges szalag, gumi katéter X

Öblítő kanül 2

Occlusios katéter 2

Gyűrűs stripper desobliterációs készlet 4-12 mm átmérőig, egyszerű és drótos betéttel ellátott kivitelben (vollmar) X

Vena stripper drótkészlet 2

Drótos valvulotom set 1

Intraoperatív angiográfiára alkalmas berendezés X

Vákuumszívó palack (redon) és csőrendszere 3

Autotransfusiós berendezés (Cellsaver) +1, mert több kisműtét valószínű, mint a magasabb szinten 1

Érsebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Érsebészet szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Doppler 1

Idegsebészet Szakmakód: 0204

Gyermek idegsebészet Szakmakód: 0214

A gyermek idegsebészeti ellátás minimumfeltételei megegyeznek az idegsebészet minimumfeltételeivel.

Progresszivitási szintek

II. szint:

Önálló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező idegsebészeti osztály.

III. szint:

Egyetemi és térségi idegsebészeti ellátást nyújtó osztályok.

Idegsebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: II. III.

Idegsebész szakorvos (teljes munkaidőben havi 160 órában) 4 6

Idegsebész szakorvos (konzultáció és ügyelet)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL EL

Betegkísérő 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + a traumatológiai osztály feltételei +

Antidecubitor matrac X X

Járókeret X X

Guruló mankó X X

Szoba-WC X X

EKG, pulzus, vérnyomásmonitor X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

CT EL EL

MRI EK EK

Intenzív osztály EL EL

Fizioterápia EL EL

Idegsebészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Idegsebészet szakorvos 1 1

Rtg. szakasszisztens 1 1

Elektrofiziológiai vizsgálatokban jártas neurológia vagy idegsebészet szakorvos 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Idegsebészeti műtőasztal X X

Teljes craniotomiás műszertálca X X

Komplett mikroműszer készlet X X

Gerincsebészeti műszertálca X X

Intraoperativ ultrahang X X

Elektromos/sűrített levegős fúró X X

Mono és bipolaris koagulációs műszer X X

Intraoperatív röntgen képerősítő X X

Operációs mikroszkóp X X

Intraoperatív elektrokortikográfiás felszerelés X

Intraoperatív fejrögzítő eszköz X X

Neuronavigáció X

Stereotaxiás célzókészülék X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

24 órás CT EL EL

24 órás CT Angio EL EL

24 órás MRI EK EK

24 órás DSA EK

Intenzív osztály/részleg EL EL

Endovascularis intervenció EL

ICP folyamatos monitorozásának lehetősége EL EL

Idegsebészeti járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Idegsebészet szakorvos/idegsebészeti kérdésekben jártas neurológia szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Speciális ideggyógyászati vizsgálathoz szükséges eszközök X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT konzultáció EK

MRI, elektrofiziológiai konzultációs EK

Szívsebészet Szakmakód: 0205

Felnőtt szívsebészet

Szívsebészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Személyi feltételek:

Osztályvezető főorvos - szívsebészet szakorvos 1

Szívsebészet szakorvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos,
kardiológia szakorvos/20 ágyanként munkaidőben 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Laborasszisztens EL

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Kötöző X

Gyermek ellátás esetén kornak megfelelő ágyak (nyitott inkubátor, csecsemő, gyermek intenzívágy) X

Antidecubitor matrac X

Járókeret X

Szoba WC X

Tolókocsi ülő és fekvő X

Asztal és karosszék a beteg kiültetéséhez X

EKG, pulzus- és vérnyomásmonitor (7 ágyanként egy monitor) X

Külső PM 2

Mini doppler EL

Gyógyszerporlasztó készülék ultrahangos X

Vércukormérő X

CPAP készülék 7 ágyanként 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Operatív endoszkópiás laboratórium EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

CT EK

EEG EK

EMG EK

MRI EK

Spirometria EL

Nukleáris medicina (SPECT) EK

Fogászat, stomatológia EK

Tüdőgyógyászat EK

Allergológia EK

Infektológia EK

Intenzív terápia EL

Aneszteziológiai munkahely EL

Fizioterápia EL

Aszeptikus műtő EL

Szeptikus műtő EL

Szívsebészeti intenzív osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Minimum ágyszám: 4

Személyi feltételek:

Osztály/részlegvezető főorvos - aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos - 5 év szívsebészeti intenzív gyakorlat 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szívsebészet/kardiológia/csecsemő- és gyermekkardiológia szakorvos (aneszteziológiai létszámon felül) első 4 ágyra 2, további 4 ágyra 1 X

Klinikai mérnök EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek:

Ágyszám 4

Gyermekellátás esetén kornak megfelelő méretű ágyak, nyitott inkubátor X

Elkülönítő box X

Zsilipelő helyiség 1

Teakonyha (gyermek ellátás esetén bébiétel melegítő) 1

Szakmailag speciális helyiségek:

Gép-műszer tároló 1

Gép-műszer tisztító 1

Ápolási eszközök:

Ülőszék ágyanként 1

Tolókocsi 8 ágyanként 1

Szoba WC kórtermenként 1

Kapaszkodó ágyanként 1

Kényelmi fotel kiültetéshez 4 ágyanként 1

Előkészítő kocsi osztályonként 2

Etetőasztal ágyanként 1

Ágy melletti betegőrző monitor EKG, pulzus, artériás nyomásmérő, pulzoximéter, hőmérséklet, perctérfogat, CVP mérési lehetőséggel ágyanként 1

Kapnométer respirátoronként 1

Vérnyomásmérő 2 ágyanként 1

EKG 12 csatornás 1

Lélegeztető készülék magas tudásszintű 2 ágyanként 1

Lélegeztető készülék közepes tudásszintű 2 ágyanként 1

Egyéni aeroszol készülék 4 ágyanként 1

Respirométer 1

Kézi lélegeztető ballon ágyanként 1

Pacemaker külső ágyanként 1

Váladékszívó készülék fali, ágyanként 1

Központi gázellátó rendszer (O2, sűrített levegő, szívás) konzol 2

O2 palack (hordozható) 1

Váladékszívó motoros 4 ágyanként 1

Mellkasszívó készülék ágyanként 1

Infúziós pumpa ágyanként 4

Parenterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként 1

Enterális tápláló adagoló pumpa 4 ágyanként 1

Volumetrikus pumpa ágyanként 2

CPAP készülék 3 ágyanként 1

Bronchoscop 1

Ultrahang készülék TTE, TEE, hasi és vascularis fejjel X

Vérmelegítő 1

Véranalizátor osztályonként [vérgáz, Hb, ionok (K, Na, Ca, Mg, Lactát, Cl), vércukor, hematokrit] X

Centrifuga asztali osztályonként 1

Mikrohematokrit centrifuga osztályonként 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Nukleáris medicina EK

CT, MRI EK

(Gyermek) Belgyógyászat szakorvos EL

(Gyermek) Neurológia szakorvos EK

(Gyermek) Kardiológia szakorvos EL

Gyógyszerész EL

Nefrológia, bronchológia, fül-orr-gégegyógyászat, sebészet, infektológia, hematológia szakorvos EK

Szívsebészeti műtő minimumfeltételei

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Szívsebészet szakorvos (műtőnként) 2

Orvos (műtőnként) 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (műtőnként) 2

Műtéti szakasszisztens (asztalonként) 2

Kardiotechnikus, műtőnként 2

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Speciális műszertálcák X

Hűtő-fűtő készülék műtőnként + műtőasztalonként 1 melegítő matrac X

Sebészeti szívó X

Homlokreflektor műtőasztalonként 1 + további egy tartalék X

Sebészi nagyító szemüvegek szakorvosok számának megfelelően X

NO inhalátiós készülék X

NO palack 2

CO2 insufflatio X

ECMO készülék X

IABP műtőnként 1 X

Cell saver készülék műtőnként 1 X

Homograft bank EL

Jégkészítő automata X

Transoesophagealis ECHO 1

Az aneszteziológia eszközei:

Altatógép az alábbi tartozékokkal: X

Légzőkörök gépenként 3 + gyermek, ha kell X

Lélegeztető készülék X

Voluméterek X

Nyomásmérő X

Áramlásmérő X

Altatógép monitorok X

Oxigén kimaradásjelző X

Gázmonitor (kilélegzett, CO2, O2, N2O, inhalációs anesztetikum) X

Légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó X

Elszívó rendszer X

Betegőrző monitorok/műtő X

EKG + ST segmentális analisis X

Vérnyomásmérő noninvasiv X

3 csatornás invasiv nyomásmérési lehetőség X

Perctérfogat meghatározó X

Pulzusoximéter 1

Hőmérsékletmérés 2

PICO 2 műtőnként 1

Ismétlő monitor/hemodinamikai paraméterekkel + EKG, hőmérés 1

Vérmelegítő 1

Hűtőszekrény mélyhűtővel X

Véranalizátor 2 műtőnként 1 [vérgáz, Hb, ionok (K, Na, Ca, Mg, Lactát, Cl), vércukor, hematokrit] X

Melegítőtakaró X

Computer X

Az újraélesztés eszközei:

Ambu ballon 1

Laryngoszkóp 2

Oxigénpalack 1

Intubációs bronchoscop X

Külső sequentalis PM készülék 1

Beúsztatható PM elektróda 1

Mini tracheotomiás set 1

Szívtranszplantáció és műszív beültetés

A szívtranszplantáció és műszívbeültetés szakmai minimumfeltételei megegyeznek a szívsebészetnél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy

- az ott dolgozó szívsebész és aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosok közül legalább kettőnek rendelkeznie kell szívtranszplantációs/műszívbeültetési tapasztalattal, mely igazolt jártasságot jelent,

- intézményen belül elérhető legyen transzplantációs tapasztalattal (recipiens választás, utógondozás) rendelkező kardiológus,

- az intenzív osztályon legyen izolációs szoba csak transzplantált betegek ellátására,

- minimum ágyszám: 5.

Ügyeleti ellátás

A szívsebészeti osztályon elérhető kell legyen 1 szívsebész/aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/kardiológia szakorvos ügyeletes, a szívsebészeti intenzív osztályon 1 aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szívsebészet/kardiológia szakorvos ügyeletes. Az ügyeleti műtéti program ellátásához 1 szívsebész szakorvos, 1 aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és 1 orvos elérhető kell legyen. A szívtranszplantációs program ellátásához a fent részletezett orvosgárda elérhetősége szükséges.

Csecsemő és gyermek szívsebészet Szakmakód: 0215

Progresszivitási szintek

Fekvőbeteg szakellátás

III. szint

A csecsemő- és gyermekszívsebészeti osztály, szívsebészeti intenzív osztály és szívsebészeti műtő szakmai minimumfeltételei megegyeznek a felnőtt szívsebészetnél leírtakkal azzal a kiegészítéssel, hogy az ott dolgozó szívsebészet, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos és gyermekkardiológia szakorvosoknak legalább 2 éves speciális csecsemő- és gyermekszívsebészeti gyakorlattal kell rendelkezniük.

Minimum ágyszám: 5

Szívsebészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

I. Szakrendelés II. Szakambulancia

Személyi feltételek:

Szívsebészet szakorvos (műszakonként/szakrendelésenként) 1 1

Egészségügyi szakasszisztens (műszakonként/szakrendelésenként) 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

12 elvezetéses EKG 1 1

Vérnyomásmérő 1 1

Pacemaker lekérdező és beállító 1 X

Phonendoscop 1 1

Varratszedésre és kötözésre alkalmas kézi műszertálca 4 2

Vizsgálati adathordozó CD-k leolvasására alkalmas programokkal ellátott számítógép 1 1

MRTG EL X

Echo EL X

Szerv-transzplantációs sebészet Szakmakód: 0208

Minimum ágyszám: 5

Májtranszplantáció minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Európai (máj) transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos 3

Segment-májátültetésben jártas sebészet szakorvos 2

Teljes értékű transzplantációs team 2

Májtranszplantációban jártas aneszteziológiaés intenzív terápia szakorvos, ebből 1 fő csecsemő és gyermek aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 4

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens 2

Műtéti szakasszisztens 4

Műtőssegéd 1

Radiológia szakorvos (a májtranszplantációs radiológia terén szerzett speciális gyakorlattal) 1

Radiológiai asszisztens 1

Laboratóriumi asszisztens 1

Diplomás ápoló 2

Diplomás ápoló (szervkoordinátor) 1

Intenzív terápiás szakápoló 3

Ápoló/szakápoló 3

Ápolási asszisztens 1

Gyógytornász 1

Gyermek intenzív terápiás szakápoló EL

Dietetikus EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal X

Transzplantációs műszertálca X

Érsebészeti műszertálca X

Mikrosebészeti műszertálca X

Operációs mikroszkóp vagy szemüveg X

Önfeltáró-rendszer X

Argon készülék X

Ultrahangos vágókészülék X

Intraoperatív UH X

Bypass pumpa, Cell-saver X

Betegmelegítő rendszer X

Betegátfektető 1

Magas tudású altatógép 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, mycofenolsav) immunszuppresszív terápiához EL

Cytomegalovírus (CMV) ún. „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt) EL

Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Alvadási paraméterek (thrombophilia, coagulopathia) vizsgálata és monitorozása EK

Angio-CT opciót is biztosító CT diagnosztika EK

Color duplex UH scan EK

Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD-4/CD-8 sejtszámkövetés flow-cytometriával) EL

MRI EK

Nukleáris medicina (májgraftscintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia) EK

DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel EK

III. szintű intenzív osztály EL

CVVH készülék 1

Volumetrikus pumpa 2

Fecskendős pumpa 6

Hemodinamikai monitorozó készülék (Picco) 1

SCD pumpa 1

Hűtő-fűtő matrac 1

Antidecubitor matrac 1

Multifunctiós betegmegfigyelő monitor 1

Magas tudású lélegeztetőgép 1

Vérmelegítő 1

Vesetranszplantáció minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos 1

Sebészet szakorvos 2

Belgyógyászat szakorvos 1

Nefrológia szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens 1

Műtéti szakasszisztens 1

Műtőssegéd 1

Radiológia szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal) 1

Radiológus asszisztens 1

Laboratóriumi asszisztens 1

Diplomás ápoló 1

Diplomás ápoló (szervkoordinátor) 1

Nefrológus szakápoló 1

Intenzív terápiás szakápoló 1

Ápoló 2

Ápolási asszisztens 1

Patológia szakorvos (a vesegraft biopsziák szövettani értékelésében szerzett speciális gyakorlattal) EL

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására) EL

Gyermek intenzív terápiás szakápoló EL

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Tárgyi feltételek: műtő egység általános feltételei +

Légkondicionált laminar airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal X

Transzplantációs műszertálca X

Érsebészeti műszertálca X

Mikrosebészeti műszertálca X

Operációs mikroszkóp vagy szemüveg X

Betegátfektető 1

Magas tudású altatógép 1

II. szintű intenzív osztály feltételei +

Dializáló készülék 1

Fecskendős pumpa 4

Multifunctiós betegmegfigyelő monitor 1

Magas tudású lélegeztetőgép 1

Vérmelegítő 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika - Speciális laboratóriumi vizsgálatok EL

- Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, mycofenolsav, rapamycin)

- Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)

- Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Color duplex UH scan EK

Nukleáris medicina (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia) EK

Angio-CT opciót is biztosító CT labor EK

DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel EK

Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD-4/CD-8 sejtszámkövetés flow-cytometriával) EL

Élő donoros vesetranszplantáció

Személyi feltételek:

Európai transzplantációs szakvizsgával rendelkező sebészet szakorvos 1

Sebészet szakorvos 3

Belgyógyászat szakorvos 1

Nefrológia szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 2

Aneszteziológus szakasszisztens 2

Műtéti szakasszisztens 2

Műtőssegéd 2

Radiológia szakorvos (a vesetranszplantáció radiológia terén szerzett, speciális gyakorlattal) 1

Radiológus asszisztens 1

Laboratóriumi asszisztens 1

Diplomás ápoló 2

Diplomás ápoló (szervkoordinátor) 1

Nefrológus szakápoló 1

Intenzív terápiás szakápoló 3

Ápoló 1

Ápolási asszisztens 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (csecsemő és gyermek ellátására) EL

Gyermek intenzív terápiás szakápoló EL

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Tárgyi feltételek:

Általános sebészeti műtő + 2

Légkondicionált laminál airflow légtechnikával ellátott műtő, korszerű műtőasztal X

Transzplantációs műszertálca X

Érsebészeti műszertálca X

Mikrosebészeti műszertálca X

Operációs mikroszkóp vagy szemüveg X

Betegátfektető 1

Magas tudású altatógép 2

II. szintű intenzív osztály feltételei +

Dializáló készülék 1

Fecskendős pumpa 4

Multifunctiós betegmegfigyelő monitor 2

Magas tudású lélegeztetőgép 1

Vérmelegítő 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika - Speciális laboratóriumi vizsgálatok EL

- Immunszuppresszív terápiához szükséges gyógyszer-vérszint monitorozás (cyclosporin, tacrolimus, mycofenolsav, rapamycin)

- Cytomegalovírus (CMV) úgynevezett „gyors-korai antigenaemia” teszt (CMV-IEA teszt)

- Vírusszerológia (CMV, HBV, HCV, EBV, HSV, HZV) és PCR meghatározási lehetőség

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Color duplex UH scan EK

Angio-CT opciót is biztosító CT labor EK

DSA-labor, invazív angiológiai terápiás lehetőséggel EK

Immungenetikai laboratórium (anti-HLA antitest szint, cytotoxikus keresztpróba vizsgálat, CD3, CD-4/CD-8 sejtszámkövetés flow-cytometriával) EL

Nukleáris medicina (graftvese scintigraphia, csontscintigraphia, mellékpajzsmirigy scintigraphia, gallium-scintigraphia) EK

Gyermek vesetranszplantáció

Feltételei megegyeznek a cadaver veseátültetés feltételeivel

Hasnyálmirigy + vese transzplantáció

Feltételei megegyeznek a cadaver vesetraszplantáció feltételeivel

Személyi feltételek:

Megegyezik a cadaver vesetranszplantáció személyi feltételeivel +

Belgyógyászat szakorvos diabetológiai gyakorlattal 1

Gasztroenterológia szakorvos 1

Dietetikus 1

Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból Szakmakód: 0209

Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szervtranszplantációban jártas sebészet szakorvos 2

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos 1

Aneszteziológus szakasszisztens 1

Műtős szakasszisztens 1

Műtőssegéd 1

Diplomás ápoló (szervkoordinátor) 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Állítható magasságú infúziós állvány 1

Általános sebészeti műszertálca X

Gigli fűrész X

Sternum feltáró X

Rozsdamentes fém tál (3-4 liter) X

Sebészeti kalapács X

Perfúziós oldat és szerelék X

Szervszállító és -tároló egyszerhasználatos zsák X

Hűtőláda X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Donort jelentő intézmény vezetője által kijelölt donációért felelős egészségügyi dolgozó EL

Agyhalált megállapító orvosi bizottság EL

Tiltakozó nyilatkozat EL

Megjegyzés:

A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek esetében megegyeznek.

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 5

Személyi feltételek:

Szívsebészet szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel) 3

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (szívsebészetben jártas) 2

Aneszteziológus szakasszisztens 1

Radiológia/kardiológia szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal) 1

Kardiológia szakorvos 1

Patológia szakorvos EL

Intenzív betegellátó, szakápolók 3

Diplomás ápoló 2

Ápolási asszisztens 1

Gyógytornász EL

Dietetikus EL

Gyermek intenzív terápiás szakápoló EL

Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +

Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására) X

Betegellenőrző monitor X

Respirátor X

Defibrillátor X

Bemosakodó X

Szoba-WC X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Általános orvosi laboratórium EL

Vírus laboratórium EK

Gyógyszerszint meghatározás EL

Echokardiográfia EL

Radiológia EL

Patológia EL

Hemodinamikai laboratórium EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Infektológia szakorvos EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL

Szükséges szakorvosi konzílium EL

Kardiológus team a recipiensek szűréséhez EL

SPECIÁLIS TERÁPIA

Széndioxid gázzal végzett terápia Szakmakód: 5603

Természetes széndioxid gyógygázfürdő terápia (mofetta) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos, diabetológiai vagy angiológiai gyakorlattal rendelkező (teljes állású) 1 (120 főig/nap)
2 (120 fő felett/nap)

Orvos 0,5

Ápoló/szakápoló 2

Fizioterápiás asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens 1

Gyógytornász 1

Építészeti feltételek:

Minősített természetes gyógygáz forrás (mofetta) X

Gyógygázmedence (természetes szárazfürdő) - CO2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával, CO2 ellenőrző gyertyával 2

Vizsgáló 2

Pihenő helyiség 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Defibrillátor 1

Készenléti táska 1

EKG 1

CW-doppler 1

Oxigén palack 1

Doziméter (orvosok, szakdolgozók részére) X

Betegrögzítő heveder 1/beteg

Időmérő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Röntgen és UH diagnosztika, intervenciós radiológia, CT, MRI EK

Nukleáris medicina EK

Szénsavas kádfürdő terápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Fizioterápia szakorvos/mozgásszervi rehabilitáció szakorvos/orvosi rehabilitáció szakorvos/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos 1

Fizioterápiás szakasszisztens (vezető asszisztens) 1

Ápoló/szakápoló 1

Fizioterápiás asszisztens/gyógymasszőr 1 fő 3 kádanként

Építészeti feltételek:

Kezelőhelyiség CO2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával X

Szénsavhó tároló helyiség X

Pihenő helyiség X

Tárgyi feltételek:

Kezelőkádak (vízhőmérséklet Opt. 33 °C, max. 35 °C) X

Szénsavhó tároló tartály rozsdamentes acélból X

Szénsavhó adagoló kosarak rozsdamentes acélból 1 db kádanként

Defibrillátor 1

Oxigén palack 1

Készenléti táska 1

Szellőzés biztosítása padlószinten X

Időmérő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CW-Doppler EL

Color Duplex UH EL

EKG EL

Belgyógyászati/Angiológiai szakrendelés EL

Mozgásszervi szakrendelés EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Röntgen diagnosztika, MRI és CT angiográfia EK

Szén-dioxidos kabin/zsák terápia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Belgyógyászat szakorvos, diabetológiai vagy angiológiai gyakorlattal rendelkező (teljes állású) 1

Fizioterápiás asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens 1

Ápoló/szakápoló EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Kabin/zsák X

Kezelő helyiség CO2 koncentráció mérővel, riasztóval felszerelve, folyamatos légcsere biztosításával 1

Pihenő helyiség 1

Szellőzés biztosítása padlószinten X

Defibrillátor 1

Oxigén palack 1

Készenléti táska 1

Időmérő X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

EKG EL

CW-doppler EL

Color Duplex UH EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

Röntgen diagnosztika, UH diagnosztika, intervenciós radiológia, CT, MRI EK

Nukleáris medicina EK

Hiperbárikus oxigén terápia Szakmakód: 5604

Hiperbárikus oxigén-kezelés minimumfeltételei

Szakrendelés

Személyi feltételek:

Orvos (a Magyar Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal) 1

Szakképzett személyzet:

- Kamratechnikus (a Magyar Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal) 1

- Hiperbár ápoló (a Magyar Hiperbár és Búvárorvosi Társaság által igazolt jártassággal) 1

Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános feltételei +

Túlnyomásos kamra:
- több egymástól független oxigénellátó rendszerrel
- több egymástól független sűrített levegőt szolgáló rendszerrel
- beteg és kísérő személyzet fogadására egyszerre alkalmas
- anyag- és személyzsilipet magában foglal
- beépített (minősített) saját tűzoltó rendszerrel rendelkezik
- kezelések a vezérlő program által is dokumentálódnak 1

Fekvő betegek kamra térbe mozgatásához gurulós ágy 1

Nyák leszívó 1

Kézi lélegeztető ballon, túlnyomásos oxigénre kötési lehetőséggel 1

Otoszkóp 1

Szöveti oxigénszint mérő (TCPO2) 1

Steril PTX szonda 2

Nyomásálló infúziós pumpa X

Automatikus nyomásálló lélegeztető készülék X

Nyomásálló betegmonitor rendszer X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály EL

Neurológia, belgyógyászat, sebészet, érsebészet, orvosi rehabilitáció szakorvos EK

Radiológia EK

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK

SPORTORVOSLÁS

Sportszakorvosi ellátás Szakmakód: 2602

Progresszivitási szintek:

I. Területi szakrendelők

II. Központi szakrendelők

III. Térségi központi rendelők

Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) - Budapesti Sportorvosi Centrum (BSC)

Sportszakorvosi járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: I. II. III. OSEI, BSC

Sportorvostan szakorvos 1 RM 1 TM + 1 RM 1 TM + 2 RM 5 TM + 5 RM

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 RM 1 TM + 1 RM 1 TM + 2 RM 5 TM + 5 RM

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Terhelésdiagnosztikai eszköz EKG monitorozási lehetőséggel EK EL X X

EKG (12 elvezetéses) EK X X X

ABPM készülék EK EL EL X

Holter készülék EK EL EL X

Légzésfunkciós készülék EK EL X X

Reflex-kalapács X X X X

Szemészeti vizsgálótábla EL X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

MRI, CT EK EK EK EK

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK EK

EEG EK EK EK EK

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS

Központi ügyelet Szakmakód: 4601

Központi ügyeleti ellátás

Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.

Személyi feltételek:

1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 ellátandó lakosságszámig 1

40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén + 1

200 000 ellátandó lakosságszám felett
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül. + 1

2. Szakdolgozó

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
200 000 ellátandó lakosságszám felett 1 + 1

3. Egyéb
Gépkocsivezető 1

Tárgyi feltételek:

1. Helyiségek

1.1. A rendelő általános feltételei + X

1.2. Speciális feltételek

Mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval) 1

Személyzeti pihenő 1

Fektető (megfigyelő) 2 ágy befogadására 1

2. Gép-műszerpark

Gépkocsi 1

Mobiltelefon 1-1

Telefon hangrögzítővel 1

Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó) 1

Babyhaler (gyógyszer adagolásra alkalmas inhalációs eszköz - felnőtt, gyermek, csecsemő) X

Kézi lélegeztető ambuballon (felnőtt, gyerek, csecsemő) 1-1

3. Egyéb eszközök

Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet 1-1

Conicotomiás készlet 1

Szülészeti egységcsomag (felnőtt és vegyes ügyeletben) X

Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín X

Vizsgálati cső vérvételhez X

Vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok X

Egyszerhasználatos vénakanülök X

Folyamatos hangrögzítésre alkalmas készülék (telefononként) X

Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben) 1

4. Mobil sürgősségi felszerelés (gépkocsiban) 1

Mobiltelefon 1

Félautomata defibrillátor X

Hordozható EKG képernyővel 1

Hordozható oxigénpalack tartozékokkal 1

Taposószívó leszívó katéterekkel 1

Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet X

Nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sín X

Laryngoscop készlet, 2 lapocos (felnőtt, csecsemő) 2

Alutex, steril lepedő X

Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő) X

Szájterpesz 1

Véralkohol-vizsgálati doboz (csak felnőtt és vegyes ügyeletben) 1

Hulladékgyűjtő zsák X

Dokumentáció űrlapjai X

Sürgősségi orvosi táska

Eszközök:

Védőkesztyű (nem steril) 2 pár

Lélegeztető maszk (szűrős vagy szelepes ún. zsebmaszk) - felnőtt, gyermek, csecsemő 3 db

Lélegeztető ballon X

Száj-garat tubus 1-2-3 méret 1-1 db

Leszívó pumpa, leszívó katéter 12 és 16 Ch 2-2 db

Laryngealis tubus X

Fecskendő 10 ml-es 2 db

Fecskendő 5 ml-es 2 db

Perkután vénakanül G 16, 18 1-1 db

Injekciós tű G 18, 21, 22 2-2 db

Steril lap 6x6 2 cs.

Gyorskötöző pólya 10x5 2 db

Vérnyomásmérő felnőtt és gyermek méretű mandzsettákkal X

Fonendoszkóp X

Reflexkalapács X

Hőmérő X

Vércukormérő X

Olló X

Kocher X

Idegentest-fogó X

Szike X

Csipesz X

Spacer X

Injekciók

Calcimusc 2 amp

Adrenalin hatóanyagú 5 amp

Amiodaron hatóanyagú X

Antihisztamin hatóanyagú X

Atropin hatóanyagú 5 amp

Diazepam hatóanyagú (injekció + rectiolum) X

Diuretikum hatóanyagú X

Glukokortikoid hatóanyagú X

Minor analgeticum X

Teofillin hatóanyagú X

Urapidil hatóanyagú X

Izotóniás konyhasóoldat X

Desztillált víz X

Infúziók

100 ml 40% Glucose X

Infúzió: Ringer-laktát, HHO 1-1 db

Infúziós szerelék 2 db

Tabletták:

Acetilszalicilsav hatóanyagú X

Kaptopril (sl) hatóanyagú X

Klopidogrel hatóanyagú X

Aerosol:

Nitroglicerin hatóanyagú X

béta-2 mimetikum hatóanyagú X

Egyéb

Bőrfertőtlenítő X

Spatulák X

Ragtapasz X

Háromszögkendő 1 db

Szülészeti egységcsomag (nyákszívó, köldökcsat, izolációs takaró, 2 pár steril kesztyű) 1 db

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Szakmakód: 4602

Beteg-fogadóhely

Az 1. melléklet szerinti feltételek alapján.

A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Alapvető szervezeti feltételek:

Populáció (egység/ezer fő) > 100 > 200 > 500

Beteg forgalom (ezer vizit/év) > 10 > 20 > 50

Területi elérhetőség (perc - gépkocsival) < 30 < 60 < 90

Személyi feltételek: - műszakonként*

1. Orvos

1.1. Szakorvos 1 1 2

Sürgősségi szakorvos (oxyológia, sürgősségi, oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos)

Belgyógyászat szakorvos

Traumatológia szakorvos

Sebészet szakorvos

Anaeszteziológia és intenzív terápia szakorvos

Neurológia szakorvos**

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos**

Tüdőgyógyászat szakorvos**

Kardiológia szakorvos**

Urológia szakorvos**

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos**

1.2. Osztályvezető/műszakvezető szakorvos 1 1 1

Sürgősségi szakorvos; oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos (2017. január 1-jétől kötelező)

Anaeszteziológia és intenzív terápia/intenzív terápia szakorvos**

1.3. Nem szakorvos - központi gyakornok/szakorvos jelölt 1 2 3

2. Szakdolgozó

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Diszpécser 1 1 2

3. Kisegítő személyzet - folyamatos jelenlét

Adminisztrátor 1 2 3

Betegkísérő 1 2 3

Takarító EL EL EL

Biztonsági őr EL EL EL

Tárgyi feltételek:

1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális egységként is)

Fedett mentőbeálló 1 1 1

Külön ambuláns bejáró 1 1 1

Helikopter leszállóhely - éjszakai üzemre alkalmas
(2016. január 1-jétől kötelező jelleggel) EL 1 1A

Kocsitároló helyiség 1 1 1

Diszpécserpult 1 1 1

Triage vizsgáló 1 2 3

2. Szakmailag speciális helyiségek

Shocktalanító (műtőasztallal) 1 2 3

Traumatológiai betegellátó 1 2 2

Gipszelő 1 1

Egyéb betegellátó 2 3

Elkülönítő (gyermek, halott, zavart tudatú, fertőző) 2 3 5

Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal a sürgősségi egységben azon betegek számára, akiknek megfigyelésére max. 24 órában van szükség, azzal a céllal, hogy a beteg mely osztályra kerüljön felvételre a definitív ellátás érdekében - az ágyhely minimálisan 20%-a legyen alkalmas kritikus állapotú betegek ellátására (lélegeztetés, monitorizálás, szívás), az Intenzív terápiás minimumfeltételekben rögzített eszközrendszer biztosítása mellett 4 8 16

Az intézményben (amennyiben szükséges, a fektető területén kívül) 10 ezer vizit/év felett minden további 2 000 vizit sürgősségi ellátásához biztosítandó további ágyak száma 1 1 1

3. Funkcionalis blokkok (nyitott téren belül is)

Trauma (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség)** - X X

Gyermek (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség) - -** X

Általános (benne shocktalanító, vizsgáló és observatios lehetőség) X X X

Gyors üríthetőség (rendszeren kívülre kiürítendő) X X X

4. Gép-műszerpark

Hordozható EKG 6 csatornás, vizsgálónként 1 1 1

Defibrillátor (hordozható) 1 2 3

Transzport lélegeztető 1 1 2

Altatógép 1 1 2

Inhalátor 1 1 2

Mini doppler 1 2 3

Ideiglenes pacemaker 1 1 2

Vércukor mérés lehetősége (PoC szinten) 1 1 1

Haemoglobin mérés lehetősége (PoC szinten) 1 1 1

Ion mérés lehetősége (PoCszinten) 1 1 1

Vérgáz analizátor (PoC szinten)B - 1 1

Fecskendős adagoló 2 3 6

Pulzoximéter 2 3 6

Otoszkóp 1 1 2

Gyomormosó és beöntő felszerelés X X X

Vérmelegítő transzfúzióhoz 1 2 3

Betegellenőrző monitor (minimálisan: EKG, vérnyomásmérő, pulzoximeter) 2 4 8

Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő) vizsgálónként, fektetőnként 1 1

Légútbiztosítás eszközei (noninvazív, invazív) X X X

Mechanikus mellkaskompressziós eszköz*** X X X

Bronchoszkópos torony, eszköz 1 1

Sebészi intervenciók műszeres háttere X X X

Szem-, fül-, gégetükör 1-1 1-1 2-2

Mobil mellkasi szívó 1 1 2

Műtőlámpa X X X

Központi gázellátó és szívó ellátó egységenként X X X

Úszólapos röntgenkezelő kocsi (vizsgálóágy) 1 1 3

Guruló vizsgálóágyak 4 8 15

5. Egyéb felszerelés

Vizsgálólámpa mobil 1 1 3

Kézfertőtlenítő automata - munkaterenként X X X

Műszerelő asztal gördíthető (fékezhető) 2 3 5

Oxigénpalack (tartozékokkal) X X X

Infúziós állványok X X X

Sugárvédelem (egyéni és általános) - X X

Védőeszközök (szemüveg) X X X

Kommunikációs rendszer (rádiótelefon, telefon fővonal-fax) X X X

Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal, irányítórendszerrel X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászat** EL EL EL

Anaeszteziológia** EL EL EL

Intenzív ellátás** EL EL EL

Traumatológia**

teljes körű EL EL

Idegsebészet** EK EL

Kézsebészet EK EL

Mellkassebészet EK EL

Általános sebészet** EL EL EL

Érsebészet EK EL EL

Szülészet-nőgyógyászat EL EL EL

PIC-II (minimális progresszivitási szint) EK EL EL

Neurológia** EK EL EL

Urológia - EK EL

Kardiológia** EK EL EL

Gasztroenterológia (endoscopia)** - EK EL

Toxikológia (a fővárosban központilag szervezett)** - EL EL

Pszichiátria** - EK EL

Laboratórium (toxikológiai vizsgálatok is)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika - EK EK

Képalkotó eljárások:

Röntgen EL EL EL

CT EL EL EL

MRI - EK EL

Angiographia - EL EL

UH EL EL EL

Echocardiographia EK EL EL

Fül-orr-gégészet, bronchoszkópia (idegentest-eltávolítás)** EK EL EL

Szemészet EK EK EK

Tüdőgyógyászat EK EK EK

Gyermekgyógyászat-gyermeksebészet EK EK EL

Klinikai transzfuziológia - EL EL

EEG EK EK EL

Gyógyszerész EK EK EK

Dialízis biztosítása EK EL EL

Coronaria intervenció (elérhetősége percben)/helyben asztal 60’ 30’ 15’/2

Megjegyzés:

* A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után vonja.

** Gyermek ellátás esetében: PALS (Pediatric Advanced Life Support) végzettség, illetve csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermeksebészet, gyermek aneszteziológia és intenzív terápia, bármely szakterület vonatkozásában gyermek-szubspecialista.

*** Gyermekellátás esetében nem kell biztosítani.

EK Elérhető (60 percen belül) - szervezett betegút biztosítása mellett.

EL 15-30 percen belüli elérhetőség.

A OMSZ szekunder transzport (helikopterből gépjárműbe) bevonása kizárva.

B Ha a készülék szoftvere a laktát, hemoglobin, vércukor meghatározásra is alkalmas, akkor az előzőekben felsoroltak nem szükségesek.

SZEMÉSZET

Szemészet Szakmakód: 0700

Progresszivitási szintek

I. szint:

- Egynapos szemészeti ellátás.

- Szemész szakorvos: minimum 5 éves fekvőbeteg ellátásban szakmai gyakorlattal rendelkező.

- Minimum: 300 szürkehályog műtét/operatőr az eddigi gyakorlatában.

- Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év.

- Helyhez kötött állandó műszerpark.

- Háttérintézménnyel kötött szerződés alapján a komplikációk, szövődmények sürgős kezelése vitrectomiát operáló egységekben.

II. szint:

- Az ellátó egységben minimum évi 600 bulbus megnyitó műtét elvégzése.

- Fejlett diagnosztikai és mikrosebészeti háttér.

- Állandó, szakorvosi behívható ügyelet.

- Évi minimum 100 pars plana vitrectomia + pars plana vitrectomia lencsebeültetéssel együtt.

III. szint:

- Évi minimum 2000 bulbus megnyitó műtét.

- Évi minimum 180 speciális műtét (pars plana vitrectomia, retina műtéttel együtt).

- Évi minimum 30 keratoplastica, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szemészet Tagozat hozzájárulásával.

- Az ellátó egységben működő traumatológiai osztály.

- Minimum 0,88 case mix index.

- Sürgősségi ügyelet 0 éves kortól (aneszteziológiai háttér, altatási lehetőség).

Szemészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 4* 10*

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek:

Az osztály általános feltételei X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Belgyógyászati osztály EL EL

Traumatológiai osztály EK EK

Intenzív osztály EL EL

Gyermekosztály EK EK

Fül-orr-gégészeti osztály EK EK

Megjegyzés:

* A fekvőbeteg ellátásban, teljes munkaidőben dolgozó szakorvosok száma.

A felnőtt és gyermekosztály minimumfeltételei megegyeznek.

Gyermek szemészeti osztály esetén minimum ágyszám: 5.

Egynapos szemészeti műtő és ambuláns műtő minimumfeltételei

Osztályos műtő/
Egynapos műtő Ambuláns műtő

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1

Szemészet szakorvos (egynapos műtéteknél 5 éves fekvőbeteg ellátásban szerzett szakmai gyakorlattal, minimum: 300 szürkehályog műtét/operatőr)
Minimum: 400 szürkehályogműtét/szervezeti egység/év 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (a műtéti igények alapján) 1

Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként) 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens (műtéti igények alapján és aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos jelenlétekor) 1 1

Műtőssegéd 1

Diplomás ápoló (aneszteziológus szakasszisztens jelenléte esetén nem szükséges) 1 1

Tárgyi feltételek:*

Egynapos szemészeti műtő speciális eszközei X

Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételek + Egynapos ellátás

Műtő feltételei: a műtő egység általános feltételei + Osztályos/központi

Szemészeti műtőasztal* X

Speciális szemészeti feladatoknak megfelelően, fejállítási lehetőséggel állítható magasság X

Szemészeti operációs mikroszkóp* X

Biztonsági áramforrással X

Fix mennyezeti vagy mobil X

Koaxiális fénnyel X

Ambuláns műtőlámpa (szemészeti operációs mikroszkóp használata esetén felesleges) X

Binocularis műtőszemüveg (szemészeti operációs mikroszkóp használata esetén felesleges) X

Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek a tevékenységnek
megfelelő műtétekhez X X

Phacoemulsificator-készülék elülső vitrectommal* X

Speciális műszertálcák* X X

Gyorssterilizáló* X

Szemészeti járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II.

Szakrendelés Szakambulancia

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + a
szemészeti alapvizsgáló feltételei +

Applanatios tonométer (gyermekszemészeti rendelés
esetén TONOPEN vagy ICARE mérőeszköz is alkalmazható) X X

Hármastükör X X

Üvegpálca X X

Desmarres kanál X X

Epiláló csipesz X X

Automata-Perimeter X

Kontrasztérzékenység vizsgáló X

Fúziós frekvencia mérő X

Argon laser X

YAG lézer X

Szemészeti UH X

Színlátásvizsgáló eszköz (pl.: Ishihara, Velhagen) X X

Nagel vagy más típusú anomaloscop X

Speciális rendelőkhöz kiegészítések:

Glaukóma rendeléshez:

Kinetikus perimeter X

Automata periméter X X

Szaruhártya vastagságmérő X

Vitreoretinális diagnosztikához:

Ultrahang X

FLAG-készülék X

Funduskamera X

OCT X

UBM diagnosztika (III. progresszivitási szint esetén X) EL

Elektrofiziológiai szakambulancia:** (III. progresszivitási szint esetén X) EL

Megjegyzés:

* Helyhez kötött állandó műszerpark.

** Szemészeti elektrofiziológiai vizsgálatok

1. Helyiség: sötét adaptáció teljes eléréséhez megfelelő.

2. Műszerezettség (a minimum elvégzendő módszerekhez): standardizált készülék.

3. Elektródák/ERG elvezetésére a DTL (Dawson-Trick-Lovasik) elektróda [nylonszál, ezüst kloriddal impregnálva, aranycsésze (gold cup) elektróda].

Referencia elektróda bármilyen, az EEG vizsgálatokra használt elektróda lehet.

4. Módszerek (minimum feltételként elvégzendőek): standardizált ERG, mintázott ERG (PERG), multifokális ERG (mfERG) a retina centrális 30 foknyi területére.

5. Látókérgi kiváltott válasz (VEP) vizsgálata.

Flash VEP és ERG- (nem tiszta törőközegek esetén és 0,1-nél kevesebb vízus esetén).

Minimum feltétel: altatás lehetősége:

- 3 év alatt rövid ideig tartó narcosis,

- 3 év feletti, nem kooperáló gyermeknél (pl.: amikor a gyermek egyéb megbetegedése, fogyatékossága miatt szintén csak narcosisban végezhetők el ezek a vizsgálatok).

Teleoftalmológiai szűrések minimumfeltételei

A teleoftalmológia a telemedicinális tevékenység egyik fajtája, amikor a képalkotó szemészeti diagnosztikai vizsgálatok felvételeinek egyik helyszínről a másikra leletezés vagy konzultáció céljából történő továbbítása elektronikus úton történik.

A teleoftalmológiának részét képezi

- telediagnosztika (távdiagnosztika): a vizsgálat lezárását követően a képalkotás helyétől távol végzett képkiértékelés, mely lehet első- vagy másodleletezés.

- telekonzultáció: a képalkotással egy időben vagy röviddel azután történő képkiértékelés, melynek eredménye a vizsgálat menetét befolyásolja, vagy egy korábbi, már kiértékelt vizsgálat új szempontok szerinti újraértékelése.

Diabéteszes szemfenéki elváltozások (DIABSZF) teleoftalmológiai szűrésének minimumfeltételei

A diabéteszes szemfenéki elváltozások (diabéteszes retinopátia és diabéteszes makula ödéma) telemedicinális (teleoftalmológiai) szűrésének célja a rendelkezésre álló evidenciák alapján a cukorbetegség okozta látásromlás megelőzése.

A diabéteszes betegekről a szűrőállomásokon az asszisztens készít szemfenéki képeket a pupilla tágítása nélkül digitális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészült képek az interneten keresztül, speciális szoftver segítségével jutnak el a kiértékelést végző központba.

A szemfenéki felvételek kiértékelését asszisztens vagy orvos végzi a vonatkozó szakmai irányelv szerint.

Az asszisztensek vagy orvosok munkáját olyan szemész szakorvos felügyeli, aki jártas a szemfenéki betegségek diagnosztikájában.

A szemfenéki képeket kiértékelő központ (Reading Center) felállításakor figyelembe kell venni az induláskor várható napi betegszámot és a képolvasó asszisztensek számát ehhez kell igazítani, úgy, hogy egy asszisztens napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezze. Amennyiben a szűrésben résztvevő szűrőállomások száma dinamikusan változhat, úgy a kiértékelő központban dolgozó képolvasó asszisztensek számát úgy kell alakítani, hogy azok minden körülmények között napi 40-nél kevesebb beteg kiértékelését végezzék. A képek kiértékelésénél két asszisztensre kell jutnia legalább egy munkaállomásnak, hogy azon szükség szerint két idősávban lehessen dolgozni.

DIABSZF teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakasszisztens (adott vizsgálat megnevezése, vizsgálati szám: szemfenéki digitális fényképfelvétel készítése a vonatkozó szakmai irányelv szerint). A vizsgált beteg klinikai adatainak felvételét is elvégzi, a vizsgálatba való írásos beleegyezésért is felel. A feladatot orvos is elláthatja a szakmai irányelv szerint. 1

Tárgyi feltételek:

A felvételek készítéséhez technikai protokollok X

Szolgáltatói szerződés a telemedicina szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval X

Megfelelő formátumú digitális felvételek készítésére alkalmas non-mydriatikus fundus kamera X

Nagysebességű internet hálózatra kapcsolódás vagy bérelt nagysebességű hálózati kapcsolat megléte, biztonsági adatforgalmi kapcsolaton keresztül X

Folyamatos informatikai felügyelet (lehet távfelügyelet is) a folyamatos működőképesség fenntartása és a helyi hálózati hibák elhárítása érdekében X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Informatikus EK

DIABSZF teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1 (RM)

Szakasszisztens: szemfenéki digitális képek értékelése a vonatozó szakmai irányelv szerint. A feladatot szakorvosjelölt is elláthatja. 1 fő - napi 40 értékelt betegenként (RM)

Építészeti feltételek:

Számítógépes teleoftalmológiai diagnosztikus munkahely számára szolgáló helyiség X

Tárgyi feltételek:

Kettő asszisztensenként elvárt kiértékelő diagnosztikus munkaállomás, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható) monitorokkal 1 db - 2 képolvasó asszisztensenként

A szűrést felügyelő szakorvos diagnosztikus munkaállomása, dual monitoros nagyfelbontású videokártyával (lehetőség szerint kalibrálható) monitorokkal 1

Szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolat, adatokhoz és rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni X

Speciális képkiértékelő szoftver 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttér EL

Informatikus EK

Adatbiztonság:

Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező.

Hardveres és szoftveres elvárások:

Képtömörítés csak veszteségmentes formában lehetséges.

A vírusvédelem biztosítása alapvető.

A képkiértékelés történhet a képkiértékelő szoftverben integrált módon, önálló szövegszerkesztő célszoftver vagy beszédfelismerő szoftver segítségével.

Képtárolás:

A képek törvény által előírt tárolása, archiválása a teleoftalmológiai szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézmény vagy a diabéteszes szemfenéki elváltozások szűrésére felállított szolgáltatáshoz a szoftveres hátteret biztosító cég felelőssége úgy, hogy az archiválásra került képek a szűrés esetleges leállását követően is elérhetőek legyenek a törvény által előírt időtartamon belül.

Retinopathia prematurorum (ROP) szűrés és telediagnosztika minimumfeltételei

A koraszülöttek ideghártya-elváltozásának lehetősége miatt indokolt a szűrés a 32. gesztációs hét előtt született vagy 1500 grammnál kisebb születési súlyú gyermekek esetén. A szűrés célja, hogy időben felismerhető legyen a kezelendő elváltozás. Ezáltal válik ugyanis lehetővé a korai kezelés, és megelőzhetővé a gyengénlátás és a vakság.

A szűrést neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó vagy szemész szakorvos végezheti a koraszülöttek szemfenéki eltérésének dokumentálására kifejlesztett speciális fundus kamera segítségével, a vonatkozó szakmai irányelv szerint. Az elkészített digitális képek biztonságos hálózaton keresztül jutnak az értékelő szemész szakorvoshoz. A szűrés és kiértékelés révén idejében sor kerül annak meghatározására, ha lézerkezelés elvégzése szükséges, vagy ha a teleoftalmológiai szűrés ismétlendő, vagy ha el kell végezni az indirekt binocularis ophthalmoscopiát.

ROP teleoftalmológiai szűrőegység/szűrőállomás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Neonatológiai jártassággal rendelkező szakdolgozó 1 (RM)

Tárgyi feltételek:

A koraszülöttek szemfenéki eltéréseinek dokumentálására kifejlesztett funduskamerát tartalmazó komplett technológiai igényeket biztosító stacioner/mobil célkészülék 1 (EK)

Steril szemhéjterpesztő X

Adatáttárolásra és átvitelre alkalmas eszköz X

Számítógép, szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolattal (az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni) X

A felvételek készítéséhez és továbbításához szükséges technikai és szakmai protokollok X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

A koraszülött ápolását végző szakdolgozó 1

Legalább neonatológiai (PIC II-III.) osztály személyi és tárgyi minimumfeltételekkel** EK

Informatikai háttér X

Megjegyzés:

** A neonatológiai vészhelyzetek azonnali ellátására kiképzett személyzet és az ahhoz szükséges tárgyi minimumfeltételek megléte kötelező.

ROP teleoftalmológiai kiértékelő állomás (Reading Center) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos (koraszülött ROP szűrővizsgálatában jártas), vizsgálati szám:
évi minimum 50 vizsgálat 1 (RM)

Tárgyi feltételek:

Kiértékelő diagnosztikus munkaállomás számítógéppel, szélessávú biztonságos gyors hálózati internet kapcsolattal.
(Az adatokhoz és a rendszerekhez illetéktelen felhasználó hozzáférését a technológia adta legmagasabb szinten ki kell zárni.) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

III. progresszivitási szintű szemészeti intézményi háttér EL

Informatikai háttér EK

Adatbiztonság:

Garantálni kell a megfelelő, biztonságosan stabil adatátvitel mellett az adatbiztonságot, melyhez a megfelelő biztonsági protokoll használata kötelező. A vírusvédelem biztosítása alapvető. A képek tárolása, archiválása a szűrőegység felelőssége.

Szaruhártya átültetés Szakmakód: 0701

A szaruhártya átültetést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározott intézmény végezheti.

Évi minimum 30 műtét.

Szaruhártya átültetés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1

Orvos 1

Műtéti szakasszisztens 2

Műtőssegéd 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Szemészeti műtőasztal X

Operációs mikroszkóp X

Keratoplasticás műszerkészlet (trepansorral) X

Donor cornea X

Keratoprothesis* X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Pachymeter, cornea topográf, endothelsejt számláló X

Belgyógyászat, intenzív osztály EL

Megjegyzés:

* Erre kijelölt intézményben.

Szakmakód: 0702

Transzplantációs célú szaruhártya eltávolítás agyhalottból minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/műtéti szakasszisztens 2

Tárgyi feltételek:

Laminar air flow box (steril) 1

Endothel mikroszkóp 1

Thermosztát 1

Szövettároló készlet és oldatok 1

Vértároló palack 100 ml 10

Enucleatios műszertálca 10

Steril izoláló szett 4

Speciális helyiség (enucleatio esetére) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK

Szerológiai vizsgálatok EL

Szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés Szakmakód: 0703

Optometria Szakmakód: 0704

Látásvizsgálat, szemüvegrendelés
(szemészeti alapvizsgáló) minimumfeltételei Optikai szaküzlet Szakrendelés Szemész szakorvosi ellátás*

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos EK** 1

Általános asszisztens vagy szakasszisztens 1

Látszerész + Optometrista látszerész végzettség nélkül***
vagy
Optometrista látszerész végzettséggel*** 1 + 1
vagy
1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Vizus vizsgáló egység (visustábla vagy projektor, phoropter vagy szemüvegszekrény, próbakeret, közeli olvasótábla, PD mérő) X X

Dioptriamérő X X

Pd mérő X X

Üvegpálca X X

Szűrőpapírcsík Schirmer próbához X X

Fluoreszceines papírcsík könnyfilm festéshez X X

Keratometer, kivéve, ha automata kerato-refraktometer áll rendelkezésre X X

Ophthalmoscop (gyermekszemészeti szakrendelésen fixációs jellel) X X

Előtétlencse réslámpás biomikroszkópiához X X

Réslámpa X X

Automata refraktometer (szemorvosoknál skiaszkóp vizsgálókészlet is megfelelő) X X

Kontaktlencse rendelés minimumfeltételei

Optikai szaküzlet Szakrendelés
Szemész szakorvosi ellátás*

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos EK** 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Látszerész + Optometrista látszerész végzettség nélkül***
vagy
Optometrista látszerész végzettséggel*** 1 + 1
vagy
1

Tárgyi feltételek: a szemészeti szakrendelés feltételei +

Lágy kontaktlencse próbasorozatok X X

Kemény kontaktlencse próbasorozatok (csak III. progresszivitási szint esetén) X

Kontaktlencse ápolószerek X X

A lencseviselés betanításához szükséges eszközök X X

Szaruhártya topográf (csak III. progresszivitási szint esetén) X

Megjegyzés:

* A szemészeti szakorvosi ellátás magába foglalja a II., III. progresszivitási szintet, valamint a magánorvosi szemészeti szakellátást is, mely utóbbi tevékenység folytatása optikai szaküzletben is lehetséges, ha a feltételek biztosítottak.

** Konzultációs lehetőség szemész szakorvossal, kivéve, ha szemész szakorvos végzi a rendelést.

*** E rendelet alkalmazásában optometristának minősül az is, aki:

a) 1987-1994. között felsőfokú tanfolyami képzés keretében optometrista-látszerész képzettséget szerzett, és

b) megfelel az egészségügyi tevékenység végzésére előírt szakmai minimumfeltételeknek.

SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG

Szövetbanki tevékenység Szakmakód: 6001

Szövetbanki tevékenység minimumfeltételei

a) Kötő- és támasztószövet

Személyi feltételek:

Szakorvos 1

Műtős szakasszisztens 1

Műtőssegéd 1

Tárgyi feltételek:

1. Helyiségek

Steril műtő (bemosakodó + zsilip + előkészítő helyiség) 1

Laborhelyiség 1

Általános célokra 1

Steril munkavégzésre bemosakodóval 1

Hűtő- és szövettároló helyiség 1

Orvosi szoba 1

Személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként) 1

Adminisztrációs helyiség 1

Anyagraktár 1

Szennyesruha tároló 1

Takarítószer tároló 1

2. Gép-műszerpark

Oszcillációs csontvágó fűrész 1

Laminar air flow box 1

Fóliahegesztő 1

PH-mérő 1

Labormérleg 1

Liofilizáló gép 1

Cryoprezervaló gép folyékony nitrogénnel és tárolóval 1

-80 °C-os hűtőszekrény 1

Min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás 1

Sterilizáló EL

3. Egyéb

Személyi számítógép X

Textíliák (lepedő, műtősköpeny) X

Csomagolóanyagok X

4. Kézi műszerek

Magfogó 2

Horgas csipesz 4

Anatómiás csipesz 4

Cooper-olló 2

Raspatórium 2

Oszcillációs csontfűrész 1

Francia kampó 2

Szikenyél, szike 4

Sebvarrótű 2

Sterilizálható mérőszalag 1

Érfogó 4

Kendőcsipesz 12

Tűfogó 2

Csontolló 2

Csontemelő 2

Sebészeti kalapács 1

Kötszerdoboz 3

Egyszerhasználatos borotvák X

Csontvéső 3

Éles kampó 1 pár

Kosaras kampó 1 pár

Mayo-féle olló 2

A zsírszövet banki tárolásának és feldolgozásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos [sebészet, plasztikai (égés) sebészet, ortopédia, patológia, laboratórium, szemészet, szülészet-
nőgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, bőrgyógyászat] vagy egyéb szakirányú diplomás személyzet (biológus vagy gyógyszerész) 1

Laboratóriumi szakasszisztens/orvosdiagnosztikai laboratóriumi technikai asszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Laborhelyiségek

A szövetminta érkeztetéséhez, adminisztrációjához 1

Általános célokra 1

Steril munkavégzéshez 1

Fagyasztó- és szövettároló helyiség 1

Egyéb helyiségek

Zsilip és bemosakodó helyiség 1

Személyzeti öltöző zuhanyzóval 1

Vizesblokk (nemenként) 1-1

Veszélyes hulladék tároló (hűtővel) 1

Szennyesruha tároló 1

Laboratóriumi tisztítószer tároló 1

Egyéb tisztítószer tároló 1

Anyagraktár 1

Adminisztrációs helyiség 1

Személyzeti pihenő helyiség (teakonyha) 1

Gép- és műszerpark:

Laminar air flow box 1

Fóliahegesztő 1

Labormérleg 2

Controlled rate freezer 1

Folyékony nitrogén tároló tartály vagy -70 °C-os mélyfagyasztó 1

-20 °C-os hűtőszekrény 1

4 °C-os hűtőszekrény 3

Autokláv vagy egyéb sterilizálási lehetőség 1

Vízfürdő 1

37 °C-os termosztát 1

Laboratóriumi shaker/mixer 1

Tisztított zsírszövet kinyerésére alkalmas zárt rendszerű szett 10

Informatikai feltételek:

Személyi számítógép 2

Általános nyomtató 1

Szünetmentes táp 1

Adatbázis-kezelő szoftver 1

b) Humán ér- és billentyűszövet

Személyi feltételek:

Szakorvos 1

Műtős szakasszisztens 1

Műtőssegéd 2

Tárgyi feltételek:

1. Helyiségek

Steril műtő (bemosakodó + zsilip + előkészítő helyiség) 1

Laborhelyiség 1

Általános célokra 1

Steril munkavégzésre bemosakodóval 1

Hűtő- és szövettároló helyiség 1

Adminisztrációs helyiség 1

Személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként) 1

Anyagraktár 1

Szennyesruha-tároló 1

Takarítószer-tároló 1

2. Gép-műszerpark

Komfort klíma X

Krioprezerváló gép folyékony nitrogénnel és kontrollált tárolóval/-80 °C-os hűtő 1

Laminar air flow box (biosafety cabinet) 1

Fóliahegesztő 1

PH-mérő 1

Min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás 1

Termoszok X

Dry shipperek X

3. Egyéb

Személyi számítógép X

Textíliák (lepedő, műtősköpeny) X

Fagyásálló csomagolóanyagok X

Csomagoló eszközök X

Vegyszerek X

Telefon (mobiltelefon), fax X

4. Kézi műszerek

Sternum fűrész 1

Csipesz 1

Olló 1

Tűfogó 1

Fejlámpa 1

Nagyító szemüveg 1

Rövid merev endoszkóp 1

Billentyű mérősor 1

Szikenyél, szike 1

Kampó 1

Kendőcsipesz 1

Szakmai háttér:

Szívsebészeti centrum EL

Sterilizálás (háttérszolgáltatásban) EL

Szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban) EL

Mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban) X

c) Szaruhártyaszövet

Személyi feltételek:

Szemészet szakorvos 1

Általános asszisztens 2

Tárgyi feltételek:

Laminár box (steril) 1

Endothel mikroszkóp 1

Thermosztát 1

Szövettároló készlet és oldatok 1

Vértároló palack 100 ml 10

Enucleatios műszertálca 10

Steril izoláló szett 4

Szakmai háttér:

Mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban) EL

Sterilizálás (háttérszolgáltatásban) X

Szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban) X

Speciális helyiség (enucleatio esetére) X

Sejtbanki tevékenység Szakmakód: 6002

a) Hemopoetikus őssejtbank

Személyi feltételek:

Orvosok 2

Vezető orvos* 1

Félállású orvos 1

Asszisztensek:

Főállású 1/kezelőágy

Félállású 1/kezelőágy

Reanimáló munkacsoport 3 percen belül elérhető

Tárgyi feltételek:

Orvosi szoba 1

Személyzeti öltöző + vizesblokk 1

Adminisztrációs helyiség 1

Anyagraktár 1

Tisztaruha-tároló 1

Szennyesruha-tároló 1

Apheresis helyiség 1

Apheresis helyiség alapterülete 12 m2/ágy

Intenzív alapágy vagy apheresis ágy 1

Központi oxigén és vákuum X

Gép-műszer felszereltség:

Harmadik generációs sejtszeparátor 1

Vérvételi rázómérleg 1

Csőhegesztő 2

Betegmonitor vagy EKG 1

Laringoszkóp 2

Intratracheális tubusok X

Lélegeztető ballon oxigén csatlakozással X

Szívó X

Defibrillátor 1

Reanimációhoz szükséges gyógyszerek X

Hemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium X

Bejárati zsilip X

Biosafety laminar airflow 1

Csőhegesztő 2

Mérleg (2 000 g méréshatárig) 1

Vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga 1

Nagyméretű termosztát 1

PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó 1

Hemopoetikus őssejt tároló helyiség automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály hepatitis és HIV negatív anyagok tárolására 1

Nyomás alatti nitrogén töltő tartály vagy kültéri töltőtank 1

Automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály biohazard (hepatitis pozitív, HIV negatív) anyagok tárolására X

Plusz 4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes) 1

Mínusz 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrel X

Szakmai környezet:

Kórházi/klinikai háttér X

Áramlási cytometriás laboratórium X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika (vírus-, gomba-, bakterológiai diagnosztika) X

Standard belső műveleti leírások X

Számítógépes nyilvántartási rendszer X

Transzfuziológiai háttér** X

Megjegyzés:

* Transzfuziológiai szakvizsga (min. féléves klinikai gyakorlat) vagy hematológiai szakvizsga (min. féléves vérkonzerválási gyakorlat).

Min. 1 éves perifériás (vér) őssejt apheresis gyakorlat akkreditált perifériás (vér) őssejt apheresis központban.

** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan.

b) Ivarsejtbank (férfi ivarsejt - spermium, női ivarsejt - petesejt) és embrióbank minimumfeltételei

Az In Vitro Fertilizációt (IVF) lásd a 0403 szakmakód alatt.

c) A keratinocyta (hámsejt) bank - laboratórium minimumfeltételei
(klinikai felhasználásra)

Személyi feltételek:

Szakorvos vagy biológus 1

Asszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Clean room (B kategória) zsilippel 1

Bemosakodó helyiség X

Előkészítő helyiség X

Öltöző X

Vizes blokk X

Adminisztrációs helyiség X

CO2 termosztát 2

Laminar air flow box 1

Centrifuga X

Inverz mikroszkóp X

Pipettor 2

200 liter hűtőkapacitás (+4 °C) X

100 liter mélyfagyasztó kapacitás (-70 °C) vagy folyékony nitrogénes tároló X

Kéziműszerek: 4 db egyenes olló, 4 db csipesz, Mc Kenzie klip rakó X

Sterilizálási lehetőség (helyi vagy központi) X

d) Köldökzsinór vér (hemopoetikus őssejt), illetve köldökzsinór szövet (mesenchymális őssejt) feldolgozás és tárolás
(járóbeteg ellátás)

Személyi feltételek:

Orvos/szakorvos [olyan akkreditált felsőfokú végzettséggel rendelkező orvos (hematológia/transzfúziológia szakorvos) vagy biológus, vagy vegyész, vagy gyógyszerész, ahol a képzési program tartalmazza a sejt és szövet szeparáláshoz, tároláshoz, tenyésztéshez szükséges ismeretek elsajátítását] 1

Általános asszisztens/szakasszisztens (olyan akkreditált felsőfokú végzettséggel rendelkező laboratóriumi, ahol a képzési program tartalmazza a sejt és szövet szeparáláshoz, tároláshoz, tenyésztéshez szükséges ismeretek elsajátítását) 1

Minőségirányítási munkatárs EL

Tárgyi feltételek:

Zárható tároló helyiség a munkaterület számára, továbbá dokumentáció tárolására, raktár X

Fagyasztva tároláshoz alkalmas tartályok riasztórendszerrel ellátva, szünetmentes áramforrással, számítógépes vezérléssel X

Cseppfolyós nitrogén tároló a folyamatos nitrogén ellátáshoz, centrifugák, laboratóriumi eszközök (kémcsövek, állványok, pipetták, fecskendők), oldatok, az adott technológiának megfelelően X

Személyi számítógép biztonságos mentési rendszerrel X

Gép-műszer felszereltség

Hemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium (bejárati zsilip, steril fülke, csőhegesztő, táramérleg) X

Hematológiai automata fvs és htc. meghatározásra X

Vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga, plazmaprés (lehetőleg automata), PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó, nyomás alatti nitrogén tartály, automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály biohazard anyagok tárolására (karantén) X

Plusz 4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes) X

Jégkészítő automata X

Mínusz 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrel X

Hordozható nitrogéntartály (dry shipper) X

Amennyiben köldökzsinór szövet (mesenchymális őssejt) feldolgozás, tárolás történik:

CO2 termosztát beépített riasztórendszerrel (37 °C, 5% CO2) X

Mesenchymális őssejt tároló helyiség automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tárolótartály az előírt kivizsgálásnak megfelelően negatív anyagok tárolására X

Szakmai környezet:

Áramlási cytometriás laboratórium X

Mikrobiológiai laboratórium (vírus-, gomba-, bakterológiai diagnosztika) X

Standard belsőműveleti leírások X

Számítógépes nyilvántartási rendszer X

Speciális követelmények

A 6103 szakmában folytatott tevékenységek során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint
-tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet előírásai szerint X

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletnek megfelelően, különös tekintettel az alábbiakra:
- feldolgozás és tárolás körülményei, szabályai,
- minőségirányítási rendszer,
- minősítés (a megfelelőség-tanúsítás),
- a szakmai eljárásrendek (anyag-módszerre kiterjedően),
- követhetőség X

Dokumentáció

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó szabályozása szerint X

Köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt gyűjtés Szakmakód: 6003

Levétel 6013

Szállítás 6023

A köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt gyűjtés (szállítással) minimumfeltételei

Köldökvérőssejt-gyűjtés minimum feltételei

Általános feltételek

1. A köldökvérőssejt-gyűjtés során a várandós nő kivizsgálásakor a véradókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A köldökvér vétele, feldolgozása, szállítása és tárolása, valamint felhasználása során a csontvelő-transzplantáció szabályai szerint kell eljárni.

2. Köldökvérőssejt-gyűjtést kizárólag az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 124. §-a szerinti érvényes megfelelőségtanúsítással rendelkező egészségügyi szolgáltató vagy szülészeti szervezeti egység végezhet.

3. Amennyiben a köldökvérőssejt feldolgozása és tárolása nem a gyűjtést végző egészségügyi szolgáltatónál történik, úgy a feldolgozást és tárolást végző szervezet és a szolgáltató között kötött szerződés alapján történhet a köldökvérgyűjtés. A szerződés mellékletét képezik az eljárásra jogszabályban előírt hatósági engedélyek.

Személyi feltételek:

Őssejtgyűjtés és felhasználás területén képzett szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1

Hematológia vagy transzfuziológia szakorvos 1

Tárgyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakmai minimumfeltételei + X

CE jellel ellátott, orvostechnikai eszköz tanúsítással rendelkező vérgyűjtő és szállító egység X

A köldökvérőssejt gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról szóló betegtájékoztató, melyet a beteg tájékoztatását végző szakorvos aláírásával és bélyegzőjével hitelesít X

Egyéb feltételek:

Dokumentáció:

a donorkivizsgálásról,
a szülésvezetésről,
az újszülött állapotáról,
az őssejtgyűjtésről, valamint annak szakmai ellenjavallat miatti elmaradásáról X

Levétel:

A köldökzsinórvér/köldökzsinór darab/köldökvérőssejt, illetve annak feldolgozási termékei (a továbbiakban együtt: köldökzsinórvér) emberi szövetnek minősülnek.

A köldökzsinórvér levétele, a köldökdarab levágása a szülőszobán történik.

Szállítás:

1. A köldökzsinórvér banknak (e pont alkalmazásában a továbbiakban: bank) a szállításra vonatkozóan részletes eljárásrenddel kell rendelkeznie az alábbiakról:

a) a készítmény, szállítótartályok címkézése, kísérő dokumentáció,

b) köldökzsinórvér szállítás folyamata

ba) a szülés helyéről a bankba, illetve transzplantációs egységbe,

bb) a bankon, illetve transzplantációs egységen belül,

bc) a bank és más feldolgozó/tároló hely közötti esetleges oda/vissza,

bd) a bankból a felhasználás helyére,

c) átadás-átvétel folyamata,

d) teendők rendkívüli helyzet esetén.

2. Az eljárásrendnek pontosan meg kell határoznia az egyes munkafázisokért felelős személyek nevét, azonosíthatóságát és kompetenciáját.

3. Amennyiben a szállítást külső szolgáltató végzi, akkor írásbeli szerződés szükséges a bank és a szállítást végző szolgáltató között, melyben világosan meg kell határozni a felelősség és a kompetencia határait.

4. Autológ célú felhasználás esetén kizárólag a szülés helyéről a bankba történő szállítást a hozzátartozó is végezheti a bank felelősségére, amennyiben a banktól erre írásban dokumentált képzést kap és a bank a szükséges szállító tartályt biztosítja. A köldökzsinórvér szállítása zárt rendszerű, egyszer használatos szettel levett köldökzsinórvér sejtekre engedélyezett.

a) A szállítás során a köldökzsinórvért, valamint annak feldolgozási termékeit olyan csomagolással kell ellátni, amely biztosítja a termék integritásának és minőségének megőrzését, valamint a szállítást végző személyzet biztonságát.

b) A szállítás során a köldökzsinórvért és annak feldolgozási termékeit tartalmazó elsődleges konténert (zsák, ampulla) másodlagos konténerbe, szállító tartályba kell tenni, melynek meg kell akadályoznia a termék szivárgását, a szállító személyzet (a továbbiakban: futár) és a környezet szennyeződését.

c) A szállítás során alkalmazott szállító tartálynak a szállítással együtt járó szokványos behatásokkal (pl. shock, nyomás, hőmérsékletváltozás, szúrás, egyéb fizikai, kémiai és biológiai behatások) szemben védelmet kell nyújtania.

d) A szállítás során biztosítandó hőmérsékletet a szállításra vonatkozó standard műveleti leírásban írásban kell rögzíteni. A szállító eszközt a szállítási feladatra validálni és rendszeresen ellenőrizni kell. Várhatóan 30 percnél hosszabb szállításhoz:

da) ha a futár a tartályt folyamatosan felügyeli: a szállító tartályt legalább hőmérséklet kijelzővel kell ellátni,

db) ha a futár a tartályt folyamatosan nem felügyeli: a szállító tartályt folyamatos hőmérséklet regisztrálóval kell ellátni,

dc) a szállított sejtek életképességét a bankban, illetve transzplantációs egységben a szállítás után, az esetleges feldolgozás, felhasználás előtt ellenőrizni kell.

e) Lefagyasztott termék szállítását csak e célra kifejlesztett száraz fagyasztótartályban (ún. „dry shipper”) lehet végezni.

ea) A száraz fagyasztótartályt validálni és rendszeresen ellenőrizni kell.

eb) A száraz fagyasztótartálynak legalább annyi nitrogént kell tartalmaznia, hogy a kívánt hőmérsékletet a várható érkezési időpontot követően még minimum 48 óráig tudja biztosítani. A kívánt hőmérséklet -100-tól -190 °C-ig változhat.

ec) A száraz fagyasztótartályt el kell látni külső védő tartállyal, melyet a másodlagos konténerekre vonatkozó szabályok szerint kell címkézni.

ed) Amennyiben nincs a száraz fagyasztótartályon hőmérséklet kijelző, nitrogén tartalmát a szállítás kezdetekor és végénél súlyméréssel kell ellenőrizni és dokumentálni.

f) A száraz fagyasztótartályban a köldökzsinórvért csak akkor lehet útnak indítani, ha a fogadását írásban a fogadó fél visszaigazolta. A szállítás várható időtartama a 72 órát nem haladhatja meg.

g) Amennyiben a száraz fagyasztótartály nincs végig a futár közvetlen szem-ellenőrzése alatt (pl. légi szállítás):

ga) a száraz fagyasztótartályt úgy kell lezárni, hogy illetéktelen személy a benne tárolt anyaghoz ne férhessen hozzá,

gb) a száraz fagyasztótartályt el kell látni:

- folyamatos hőmérséklet regisztrálóval (a recordot meg kell őrizni, illetve másolatot kell biztosítani a köldökzsinórvért átvevő intézménynek),

- el kell látni billenés/felborulás jelzővel.

h) Szállítani csak a nyomon-követhetőséget biztosító, megfelelően címkézett és kísérő dokumentációval ellátott terméket lehet. A címkézés pontos menetét, a címke és a kísérő dokumentáció minimális adattartalmát a címkézésre vonatkozó standard műveleti eljárásban írásban kell szabályozni.

Különös gondot kell fordítani arra, hogy szállítás (főleg légi) során a tartályt ne érje irradiáció. Ennek tilalmáról a küldő fél angol nyelvű nyilatkozatával a futár rendelkezzen, a szállító tartályon pedig jól láthatóan a tilalom fel legyen tüntetve.

i) A külső konténert az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendeletben meghatározottak szerint kell felcímkézni.

j) Standard műveleti leírásban kell szabályozni a szállító tartályok tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó szabályokat.

k) A szállítási időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

5. Az átadás-átvétel pontos folyamatát standard műveleti eljárásban, írásban kell szabályozni.

Személyi feltételek: 2 fő

Tárgyi feltételek:

1. Hűtőtáska hőmérséklet kijelzővel ellátva: minimum 2 db

2. Hűtőtáska folyamatos hőmérséklet regisztrálóval: minimum 2 db

3. Dry shipper: minimum 2 db (folyamatos hőmérséklet-regisztráló ajánlott)

4. Védő konténer a dry shipper számára: minimum 2 db

5. 5 évnél nem régebbi, GPS rendszerrel rendelkező szállító jármű: minimum 2 db

6. A szállítandó anyagra is kiterjedő felelősségbiztosítás

7. Mobil telefon (és vezetékes telefon), internet, fax, számítógép

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

1. Az eljárásrendről képzéssel rendelkező futár

2. Részletes szakmai eljárásrend megléte - minimum standardot lásd fenn

3. Működő minőségbiztosítási rendszer

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT

Szülészet-nőgyógyászat Szakmakód: 0400

Szülészet 0405

Nőgyógyászat 0406

Progresszivitási szintek

Szülészet progresszivitási szintjei:

II. szint: 500 feletti szülésszám PIC nélkül, 24 órában elérhető neonatológus szükséges.

Szülészet-nőgyógyászat összevont osztály esetén a szülészet minimum ágyszáma: 10.

III. szint: II. szint feltétele továbbá PIC II, illetve PIC III. osztály működése az intézetben.

Nőgyógyászat progresszivitási szintjei:

I. szint: elektív, rutin beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, onkológiai ellátás nem végezhető.

II. szint: közepes nőgyógyászati műtétek végzésére alkalmas osztály. A megjelölt műtétekből összességében évi 100-nál több történik az osztályon.

III. szint: radikális nőgyógyászati onkológiai műtétek végzésére alkalmas osztály. A megjelölt műtétekből évi 30-nál több történik az osztályon.

Szülészet Szakmakód: 0405

Szülészeti osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

15 ágyig

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 6 fő 6 fő

15 ágy felett

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 0,17 fő/ágy 0,2 fő/ágy

Orvos rezidens, szakorvosjelölt 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő, ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Védőnő* 1 1

Műtéti szakasszisztens EL EL

Aneszteziológus szakasszisztens EL EL

Betegkísérő/műtőssegéd 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

UH készülék X X

Kolposzkóp X X

Cardiotocograph 10 ágyanként 1 db X X

„Nőgyógyászati” vizsgáló ágy X X

Speciális szülészeti (kissebészeti) műszerek X X

Megjegyzés:

* A védőnői létszám meghatározása a szülések számának megfelelően:

- ≤ 1000 szülés/év esetén 1 fő védőnő, aki közreműködik az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

- 1000 szülés/év felett és ≥ 3000 szülés/év esetén 2 fő védőnő, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

- 3000 szülés/év felett 3 fő védőnő és minden további ezer szülésnél 1-1 fővel növelni kell a védőnők létszámát, akik közreműködnek az intézményen belüli elérhetőségekkel kapcsolatos feladatok ellátásában is (neonatológia, gyermekgyógyászat, várandósgondozás)

Szülészeti műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1 1

Orvos 1 1

Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként) 2 2

Műtőssegéd 1 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EL EL

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + X X

Nőgyógyászati műtőasztal X X

Speciális nőgyógyászati műszerek X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály min. II. szintű EL

Sebészeti osztály min. II. szintű, 24 órás ügyelet EL

Urológiai osztály min. II. szintű EL

Szülőszoba minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek: szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 24 órában 1 2

Orvos rezidens, szakorvosjelölt 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő) X X

Műtőssegéd EL 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Szülőágy X X

Műszerelőasztal X X

Újszülöttélesztő asztal X X

Zárható gyógyszerszekrény + gyógyszerek X X

Oxigén (központi vagy palack) X X

Szívó (motoros vagy fali) X X

Fonendoszkóp X X

Vérnyomásmérő X X

Őrzőmonitor X X

Amnioszkóp X X

24 órában elérhető ultrahang-diagnosztika (hasi, hüvelyi transducer, Doppler) EL X

CTG szülőágyanként 1 EL X

Babydoppler X X

Vákumszivattyú X X

Vákuumextractor felszerelés vagy fogó X X

Inkubátor X X

Csecsemőmérleg X X

Újszülöttellátás eszközei X X

Speciális diagnosztikai szakmai háttér:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (24 órában) EL EL

Neonatológia vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 24 órában EL PIC II

Minimum szülésszám: évente 500 500

Szülészet-nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Nőgyógyászati vizsgálóasztal X

Szülészeti-nőgyógyászati műszerek X

Kolposzkóp X

Citológia mintavétel eszközei X

Spirál feltételének és levételének eszközei X

Várandósgondozás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1

Védőnő EL

Általános asszisztens/szakasszisztens/szülésznő 1

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Nőgyógyászati vizsgáló asztal X

Sürgősségi táska X

CTG EL

UH hasi fej áramlás mérés EK

Műszerelő asztal (fékezhető) X

Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök X

Kolposzkóp X

Várandósgondozás mozgó szakorvosi szolgálattal (MSzSz) történő ellátásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos / szülésznő 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Védőnő EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Gépkocsi, mely lehet kórházi, alapellátási finanszírozás mellett 1

Tanácsadó helyiség felszereltsége:

Nőgyógyászati vizsgálóasztal X

Babydoop vagy CTG készülék X

Steril, egyszerhasználatos vagy sterilizált kacsák X

Medence körző X

Laboratóriumi eszközök, vizeletvizsgálathoz gyorsteszt, hüvelykenet pH mérő csík, D-cont, vércukorszint mérő X

Terhesgondozás dokumentációi X

Számítógép internet/mobil internet elérhetőséggel az illetékes fekvő-, járóbeteg intézmény rendszeréhez X

Nőgyógyászat Szakmakód: 0406

Nőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1

5-10 ágyig

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos ügyelethez a szülészeti osztály létszámán felül 1 1 1

Orvos rezidens, szakorvosjelölt 1

10 ágy felett

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos ügyelethez a szülészeti osztály létszámán felül 1 1 2

Orvos rezidens, szakorvosjelölt (csak szakorvosi felügyelettel ügyelhet) 1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (szülésznő, ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X X

Műtéti szakasszisztens EL EL 1

Aneszteziológus szakasszisztens EL EL EL

Betegkísérő/műtőssegéd EL 1

Tárgyi feltételek az osztály általános feltételei +

UH készülék X X X

Kolposzkóp X X X

Nőgyógyászati vizsgáló ágy X X X

Speciális nőgyógyászati műszerek X X X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Intenzív osztály min. II. szintű X

Sebészeti osztály min. II. szintű X

Urológiai osztály min. II. szintű X

Pathológiai osztály speciális onkológiai felkészültséggel X X

CT EK EL

MRI EK EL

Orvosi laboratóriumi diagnosztika 24 órában EL EL

Postoperatív őrző X X

Nőgyógyászati műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. II. III.

Személyi feltételek: szakorvos/orvos a szülészeti-nőgyógyászati osztály létszámából

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1 1 1

Orvos 1 1 1

Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként) 2 2 2

Műtőssegéd 1 1 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL 1 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens EL 1 1

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + X X X

Nőgyógyászati műtőasztal X X X

Speciális nőgyógyászati műszerek EL X X

Laparoszkóp videóval EL X X

Hysteroskóp X X

Krónikus nőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I.

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 40 ágyig 1 fő/10 ágy, a további ágyakra 1 fő/15 ágy

Orvos 40 ágyig 1 fő/10 ágy, a további ágyakra 1 fő/15 ágy

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: a szülészet-nőgyógyászati osztály általános feltételei +

Antidecubitor matrac X

Járókeret X

Szoba-WC X

Hordágy 1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Nőgyógyászati osztály EL

Nőgyógyászati onkológiai szűrés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakgondozó 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Nőgyógyászati vizsgáló asztal X

Sürgősségi táska X

Kolposzkóp X

Műszerelő asztal (fékezhető) X

Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök X

Citológia vételhez szükséges eszközök X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Akkreditált citológia laborral szerződés EK

HPV diagnosztikai laboratórium EK

Nőgyógyászati Onkológiai egység EK

In Vitro Fertilizáció (IVF) Szakmakód: 0403

A reprodukciós eljárás, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szülészet-nőgyógyászat szakorvos1 1

Ebből centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos2 1

Andrológia szakorvos 1

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos3 1

Laborvezető4 EL

Általános asszisztens/szakasszisztens 2

Takarító 1

Betegkísérő 1

Tárgyi feltételek:

Helyiségek

Nőgyógyászati vizsgáló helyiség 1

Aszeptikus kezelő helyiség 1

Ébredő-megfigyelő helyiség 1

Sperma nyerésére alkalmas helyiség 1

Embriológiai laboratórium 1

Fagyasztó helyiség5 1

Nőgyógyászati vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei +

Nőgyógyászati vizsgáló asztal 1

UH készülék nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófejjel 1

Sürgősségi táska X

Műszerelő asztal (fékezhető) X

Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközök X

Colposcop X

Aszeptikus kezelő helyiség

Személyzeti zsilip 1

Bemosakodó 1

Műtőasztal = speciális feladatnak megfelelően 1

Műtőlámpa 1

Altatógép lélegeztetővel6 1

Vacuum aspirator (petesejt nyerésre) 1

Taposó vagy motoros szívó 1

Defibrillator (hordozható) 1

Operatőri szék 1

Sterildoboz tároló és állvány 1

Ledobó állvány 1

UH készülék = petenyerésre is alkalmas célzókészülékkel X

Falon kívüli palackos gázellátó X

Infúziós állvány X

Műszerelő asztal (fékezhető) X

Speciális műszertálca X

Inszeminációs katéterek X

Fecskendők X

Méhszáj kifogók X

Feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközök X

Méhűri szonda vizsgálati eszközök X

Laringoszkóp X

Hőlégsterilizátor X

Védőeszközök X

Az ébredő-megfigyelő helyiség általános feltételei X

Sperma nyerésére alkalmas helyiség

Szék vagy ágy 1

Mosdó hideg-melegvizes kézmosóval 1

Egyszerhasználatos kéztörlők X

Szennyestároló X

Embriológiai laboratórium

Inverz mikroszkóp petesejt vizsgálathoz 1

Spermium számláló kamra vagy berendezés 1

Motoros pipetták (egyszer használatos heggyel) X

Automata pipetták (egyszer használatos heggyel) X

Tápoldatok7 X

Steril kamra vagy lamináris áramlású fülke X

CO2 termosztát (független vezérlésű hibajelző riasztó rendszerrel, biztonsági áramforrással) X

Centrifuga X

Hűtőszekrény mélyhűtőrekesszel X

Szövettenyésztő minőségű laboratóriumi edényzet X

Mikromanipulátor X

Embrió transzfer katéterek X

Centrifugacsövek X

Kémcsövek X

Mosogató X

Védőeszközök X

Embriófagyasztás szakmai minimumfeltételei

Számítógép vezérlésű fagyasztórendszer és szoftverek a fagyasztáshoz és tároláshoz X

Automatizált tároló X

Cseppfolyós nitrogén tároló a folyamatos nitrogénellátáshoz X

Mikroszkóp és Makler-kamra a hagyományos spermavizsgálathoz X

Laborcentrifuga X

Laminar air flow box a steril munkához X

Vízfürdő X

Hőlégsterilizátor X

Egyéb laboreszközök (műanyag-, üvegeszközök, gumikesztyűk, fecskendők és tűk, egyszer használatosak) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Genetikai labor EK

Hormonszinteket meghatározó labor EK

Fekvőbeteg-intézményi háttér biztosítása szövődmény esetén 15 percen belül EK

Külső minőség-ellenőrzésben való részvétel X

Minőségügyi kézikönyv elkészítése X

Megjegyzés:

1: Szakvizsga után legalább 1 évi gyakorlati munka IVF területén, UH diagnosztikai gyakorlattal.

2: Rendelkezzék jártassággal a meddő pár kivizsgálásában, kezelésében, a petefészek gyógyszeres, kontrollált tüsző érlelésében, a szövődmények felismerésében és elhárításában, legalább 5 év gyakorlati munka az IVF területén.

3: Amennyiben a beavatkozások nem helyi érzéstelenítésben, hanem IVF anesztéziában történnek, illetve konzulensként.

4: Orvos, vegyész, gyógyszerész képesítéssel.

5: Amennyiben nem központi laboratórium működik, a szállítás biztosítása szükséges.

6: Amennyiben a beavatkozások IVF anesztéziában történnek.

7: Gyáriak, amennyiben saját készítésű oldatokat használ, pH mérő, osmométer is szükséges.

Intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás Szakmakód: 0404

Intézeten kívüli szülésznői ellátás Szakmakód: 7309

Lásd az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendeletben előírt feltételeket.

TRANSZFÚZIOLÓGIA ÉS VÉRADÓ SZOLGÁLAT

Transzfúziológia Szakmakód: 6101

Véradószolgálat 6102

Progresszivitási szintek:

I. szint:

Egészségügyi intézmények orvosi laboratóriumai keretében működő minden olyan transzfuziológiai munkahely, nem önálló szervezeti egység, mely szerológiai vizsgálatokat, illetve vértárolást végez.

II. szint:

Kórházi Transzfúziós szervezeti egység (az intézmény struktúrájának függvényében).

III. szint:

OVSz Területi Vérellátó (TV).

IV. szint:

OVSz Térségi Vérellátó Központ (RVK).

Az OVSZ központ az irányító szerv.

Minimumfeltételek

I. szint

Az A) és B) rész szerinti tevékenységi körök közül választható csak az egyik is. Az A) és B) rész szerinti tevékenységet is folytató munkahelynek mindkét feltételcsoportnak meg kell felelnie.

A) Vércsoport-szerológiai tevékenységre

Személyi feltételek:

− Laboratóriumi szakorvos, + 6 hónap kötelező szakmai képzés immunhematológiai laboratóriumban és 2 hetes transzfúziós felelős-tanfolyam. A képzéshez kapcsolódó gyakorlatot III. vagy IV. szintre besorolt immunhematológiai tevékenységet végző intézményben kell eltölteni.

− 2 asszisztens/hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens. Asszisztens esetén a kötelező speciális gyakorlati idő: 2 hónap. A gyakorlatot olyan magasabb szintű intézményben kell eltölteni, ahol legalább 20/nap vércsoport -+vizsgálat és ellenanyagszűrés történik.

Tárgyi feltételek:

Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására* 1

Cső centrifuga vérmintákhoz 1

ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja 1

Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó) X

Számítógépes beteg-nyilvántartási rendszer X

Megjegyzés:

* Az intézmény területén ellenőrzött tartalék tárolási kapacitást biztosítani kell.

Minőségügyi feltételek:

- Legalább egy kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

B) Vértárolási, vérkiadási tevékenységre (vérszoba vagy depó)

Személyi feltételek:

− A tevékenységet az intézet transzfúziós felelős orvosa vagy a feladattal megbízott orvos felügyeli. Elvárás a 2 hetes transzfúzió felelősi tanfolyam sikeres elvégzése, és 5 évente a Transzfúziós Szabályzatban előírt továbbképzés.

− 4 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens. Asszisztens esetén a kötelező speciális gyakorlati idő: 2 hónap a területileg illetékes III. vagy IV. szintű intézményben.

Tárgyi feltételek:

Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására 1

Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására 1

Számítógépes beteg- és vérkészítmény-nyilvántartási rendszer X

Minőségügyi feltételek:

− Már működő depó esetén rendszeres OVSz audit „megfelelő” eredménnyel.

− Depó kialakítása előtt eredményes előzetes OVSz audit.

II. szint

Személyi feltételek:

− 1 transzfuziológia szakorvos.

− 6 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens. Asszisztens esetén a kötelező speciális gyakorlati idő: 2 hónap. A gyakorlatot olyan magasabb szintű intézményben (III. vagy IV.) kell eltölteni, ahol legalább 20/nap vércsoport vizsgálat és ellenanyagszűrés történik.

Tárgyi feltételek:

Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására 1

Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására 1

Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására 1

Cső centrifuga vérmintákhoz 1

ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja 1

Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó) 1-1

Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer X

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 2 kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

− Már működő depó esetén rendszeres OVSz audit „megfelelő” eredménnyel.

− Depó kialakítása előtt eredményes előzetes OVSz audit.

III. szint

Személyi feltételek:

− 1 transzfuziológia szakorvos. Az egység vezetője 5 éves klinikai transzfuziológiai gyakorlattal.

− 1 orvos vagy egyéb diplomás, aki 1 éves immunhematológiai gyakorlattal rendelkezik.

− 6 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (asszisztens esetén a képzés a saját intézményében is megoldott, mivel az egység vezetője transzfuziológia szakorvos)

Tárgyi feltételek:

Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására 1

Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására 2

Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására 2

Trombocita tároló egység (inkubátor/rázó) 1

Cső centrifuga vérmintákhoz 1

ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja 1

Csöves módszer esetén vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó) 1-1

Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer X

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 2 kvalifikált minőségügyi kontrolban való részvétel évente, és megfelelő eredmény elérése.

IV. szint

Személyi feltételek:

− 3 transzfuziológia szakorvos. Az egység vezetője 10 éves klinikai transzfuziológiai gyakorlattal (melyet a szakvizsga után III. vagy IV. szintű intézményben töltött el) rendelkező, immunhematológiában jártas transzfuziológus szakorvos lehet.

− 10 asszisztens/hematológiai, transzfuziológiai szakasszisztens (asszisztens esetén a képzés a saját intézményében is megoldott, mivel az egység vezetője transzfuziológia szakorvos).

Tárgyi feltételek:

Hűtőszekrény reagens és vizsgálati vérminták tárolására 2

Hűtőszekrény vörösvérsejt készítmény tárolására 3

Mélyhűtő szekrény friss fagyasztott plazma tárolására 3

Trombocita tároló egység (inkubátor/rázó) 2

Cső centrifuga vérmintákhoz 2

ABO RhD ellenanyagszűrés DAT vizsgálatra alkalmas komplett mikroplétes vagy oszlopagglutinációs vagy csöves rendszer vagy ezek kombinációja 1

Vízfürdő, csőcentrifuga (kis csöves, Coombs-os), sejtmosó automata (Coombs mosó) csöves módszerhez* 1-1

Számítógépes beteg és vérkészítmény nyilvántartási rendszer X

Megjegyzés:

* Csöves módszernek is rendelkezésre kell állnia.

Minőségügyi feltételek:

− Legalább 4 kvalifikált minőségügyi kontrollban való részvétel évente és megfelelő eredmény elérése.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat Szakmakód: 1900

Progresszivitási szintek

I. szint

Belgyógyászat

II. szint

- Ezeknek az osztályoknak a minimum aktív ágyszáma 30 ágy, 24 órás rendelkezésre állást biztosítanak, de az ügyeleti rendben itt sem csak tüdőgyógyász szakorvos vehet részt. Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább háromnak van tüdőgyógyász szakképesítése.

- Az osztályon elvárás a diagnosztikus bronchológiai tevékenység.

- A bronchológiai diagnosztikában feltétel a merev csöves bronchoszkópia, légúti idegentest eltávolításával, az altatással történő bronchoszkópia és a thoracocentesis diagnosticus.

- A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 250 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 50.

- Ezen a szinten el kell látni az empyemás betegek szívó-öblítő kezelését, biztosítani kell a folyamatos oxigén terápia lehetőségét, a vérgáz analízist és a 12 elvezetéses EKG-t. Biztosítani kell a mikrobiológiai mintavételi lehetőséget.

- Az intézményben biztosítani kell az alapszintű légzésfunkciós diagnosztikát és az alapszintű légzőszervi allergológiai vizsgálatokat.

- Az intézményben röntgen diagnosztikai részlegnek vagy osztálynak kell működnie, amely biztosítja a mellkas rtg felvételek mellett a tüdőgyógyászok számára a mellkas átvilágítás lehetőségét.

- Elvárás a gyógytornász jelenléte, a fizikoterápiás beavatkozások végzése.

- Ezen a szinten feltétel, hogy onko-pulmonológiai tevékenység, a tüdőrákos és a malignus mezotheliomás betegek kemoterápiás kezelése történjen. Ennek a tevékenységnek feltétele az intézményben az onkoteam megszervezése, a citotoxikus készítmények expediálásának a tárgyi feltételei és legalább 2 klinikai onkológus szakorvos jelenléte. A minimális éves kemoterápiás esetszám: 100.

- Elvárás a ptx ellátás.

- Ezen a szinten már elvárásként jelenik meg a légzőszervi rehabilitáció végzése akár önálló osztályon, részlegen, akár a pulmonológiai osztályon.

- A II. progresszivitási szintű pulmonológiai osztályokon meg kell oldani a nem rezisztens tbc-s betegek estenként szükséges izolálásának, ellátásának a feltételeit.

III. szint

- Ez a szint jelenti a „térségi tüdőgyógyászati centrum” szintjét. Ezek az osztályok, illetve intézmények a pulmonológiai diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységek teljes tárházát biztosítják azon kevés kivétellel, amelyek az országos hatáskörű, specializált intézményekben jelennek meg. Ezen a szinten alapkövetelmény mindaz, amit a II. szinten elvégeznek.

- Ezen a szinten a minimum ágyszám 30 aktív ágy. 24 órás rendelkezésre állás van, az ügyeleti rendben nem tüdőgyógyász szakorvos is részt vehet.

- Ezen a szinten elvárás a HBCS csoportok valamennyi betegségének ellátása.

- A diagnosztikus bronchológiai beavatkozások mellett itt már követelmény az intervenciós bronchoszkópia is. A légúti stentek behelyezése ezen a szinten történhet, de csak kijelölt intézményben, ezen a szinten elvárás valamennyi diagnosztikus biopsziás eljárás elvégzése és a CT alatti biopszia elérhetősége is.

- A III. szinten elvárás az alvásdiagnosztika (éves szinten minimális 100 esetszámmal) a III. szintű fekvőbeteg osztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseken. A pulmonológia területén kétszintű járóbeteg alvásdiagnosztikai tevékenység valósul meg. Az alapszint (I. szakrendelés), ami elvárás a fekvőbeteg-ellátás III. szintjén, szűrési feladatoknak tesz eleget. Itt nem lehet titrálni a terápiát, nem lehet CPAP, BiPAP eszközt felírni. Az emelt szintű alvásmedicina (II) jogosít fel a terápia beállítására és CPAP, BiPAP készülékek felírására (a minimumfeltételeket külön táblázat részletezi). A tüdőgyógyászat-alvásmedicina járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételeit lásd az alvásmedicina 0905 szakmakód alatt

- Ezen a szinten létesíteni kell a tüdőgyógyászati osztályhoz integrált légzési szakmaspecifikus őrzőt, ami a non-invazív lélegeztetésre specializálódott részleg, éves szinten legalább 100 esetszámmal. A III. szintű osztályoknak olyan intézményekben kell lenniük, ahol 30 percen belül biztosítható az intenzív osztályos háttér, az intubált gépi lélegeztetés lehetősége.

Specializált tevékenységek:

Ezen a szinten minden olyan tevékenységet elvégeznek, ami a III. szinten elvárt, hiszen ezek egyben nagytérségi centrumok is. Emellett azonban néhány olyan tevékenységet, ellátást is végeznek, amelyek vagy az alacsony esetszám vagy a speciális ellátási szakmai igény, költséges diagnosztika, terápia, esetleg a speciális izoláció miatt országosan koncentráltan is elláthatóak.

A 24 órás rendelkezésre állás mellett itt minden ügyeletet pulmonológus szakorvosnak kell adnia.

- Ilyen tevékenység a transzplantált betegek várólistára vétele és utógondozása, ami egy centrumban megoldható.

- Az MDR/XDR tbc ellátása két, maximum három centrummal megoldható országosan. Itt minimálisan 5 beteget kell ellátnia egy erre specializálódott részlegnek évente. Ezt az ellátást egy országos hatókörű intézmény koordinációjával alacsonyabb szinten is végezhetik, ahol kialakítható speciális részleg. Ugyancsak két-három helyen, hasonló szakmai szervezéssel kialakítható a nem kooperáló tbc-s betegek zárt körülmények között történő kezelését biztosító részleg.

- Intervenciós, palliatív bronchológiai ellátás bizonyos esetei. Intervenciós bronchológiai beavatkozásoknál az éves minimális esetszám: 10.

- Cisztás fibrózisos felnőtt betegek ellátása, amely néhány centrumban megoldható. A minimális esetszám évente 30.

Progresszivitás a tüdőgyógyászati járóbeteg ellátás területén

A tüdőgyógyászati járóbeteg ellátás területén két progresszivitási szint létezik.

Az I. progresszivitási szintet képviselik az országban kistérségi szinten szervezett tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátó egységek (tüdőgondozók), A II. progresszivitási szintet pedig a tüdőgyógyászati fekvőbeteg osztályokhoz integrált szakambulanciák jelentik. Tekintettel arra, hogy a fekvőbeteg osztályokhoz integrált szakambulanciák tevékenységi körét a háttér osztályok progresszivitási szintjén elvégezhető beavatkozások és az annak megfelelő diagnosztikus háttér határozza meg, az alábbiakban az I. progresszivitási szintnek megfelelő egységek (tüdőgondozók) minimálisan elvárható tevékenységeinek a részletezésére kerül sor.

Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Minimum ágyszám 30 30

Személyi feltételek:

Vezető: 10 éves tüdőgyógyászati szakorvosi gyakorlattal X X

Minimális orvos szám:
Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos
Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos tüdőátültetett betegek ellátásában 3 év gyakorlattal
Ebből: tüdőgyógyászat szakorvos klinikai onkológia szakvizsgával 4
3

EL 5
4
1*

2

Orvosi rehabilitáció szakorvos/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos EL EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

2 ágyas kórterem (WC-vel, zuhanyzóval, kézmosóval, kézfertőtlenítési lehetőséggel) X*

Fizioterápiás helyiség EL EL

Aeroszol UH-s porlasztó X X

Vérgáz meghatározás X X

Pulzoximéter X X

Citosztatikum összeállítás gyógyszerész felügyelete mellett EL EL

Pulmonológiai rehabilitációs eszközök EL X*

Gyógyszerszint meghatározás EL*

Tornaterem X*

Légzési szakmaspecifikus őrző X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Bronchológiai vizsgáló X X

Transztorakális tűbiopszia X X

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK

Nukleáris medicina EK EK

CT, MRI EK EK

Alvásmedicina szakrendelés/szakambulancia X

Spirometria X X

Diffúziós kapacitás vizsgálat X X

Testpletizmográfia X X

Ergospirometria EL EL

Intenzív terápiás osztály EK EK 30 percen belül

Mellkassebészeti osztály EK*

Megjegyzés:

* Kizárólag tüdőtranszplantált beteg gondozása esetén, kijelölt intézetben.

A légzési szakmaspecifikus őrző a pulmonológiai osztályhoz szervesen kapcsolódó részleg. A III. progresszivitási szinten lévő tüdőgyógyászati osztályok esetében minimum követelmény a megszervezése.

Az egység az akut és krónikus légzési elégtelenségben (BNO: J96.0; J96.1; J96.9) szenvedő betegek ellátására szolgál, akik nem szorulnak intenzív osztályos felügyeletre, intubált gépi lélegeztetésre, ugyanakkor állapotuk megköveteli már a folyamatos több csatornás monitorozás melletti felügyeletet és a non invaziv gépi lélegeztetést. Az egységek létesítése tehermentesíti az intenzív osztályokat és lerövidítheti a légzési elégtelenségben szenvedő betegek kezelési idejét.

Légzési szakmaspecifikus őrző

Az egység az azt befogadó tüdőgyógyászati aktív vagy intenzív terápiás osztály része. A részlegnek az adott osztályon belül nevesített vezetője van. Az osztály általános feltételeit a befogadó osztály biztosítja.

Légzési szakmaspecifikus őrző minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Tüdőgyógyászat vagy aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (a tüdőgyógyászati és az aneszteziológiai és intenzív terápia tagozat által elfogadott képzéssel) X

Orvos szám 4 ágyanként 1

Szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + (befogadó osztályon)

Minimális ágyszám 4

Speciális helyiség:

Technikai szoba/gép raktár 1

Gép-műszer tisztító 1

Eszközök:

Ágymelletti betegellenőrző monitor: minimum EKG, pulzusszám, non-invaziv vérnyomásmérés, légzésszám ellenőrzése ágyanként 1

Kapnográf (EtCO2 mérési lehetőség) 1

Pulzoximéter ágyanként 1

Ultrahangos nagyteljesítményű gyógyszerinhalator 4 ágyanként 1

EKG regisztráló készülék (12 elvezetés, 3 csatorna) 1

Non-invaziv lélegeztető készülék magas tudásszintű párásítóval ágyanként 1

Orrmaszk ágyanként 2

Arc és szájmaszk ágyanként 2

Teljes arcmaszk „full face mask” 1

Fiberoszkópos bronchoszkópia EL

Kézi lélegezető ballon 2

Mobil újraélesztő egység 1

Defibrillátor, hordozható 1

Fizioterápiás eszközök (KS pipa, Acapella, PEP maszk, incentive spirometer) ágyanként 1

Váladékleszívó ágyanként 1

Mellkas szívó készülék 4 ágyanként 1

Motoros fecskendő (perfusor) 4 ágyanként 1

Infusiós pumpa (infusor) 4 ágyanként 1

Laringoszkóp 2

Mobil röntgen EL

Vérgáz analizátor X

Haemoglobinometer EL

K-Na koncentráció mérő EL

Vércukor meghatározó készülék 1

Volumenterápiás eszköz (Bird, Bennet) pozitív nyomású fizioterápiás eszköz, vital kapacitás manőverekhez, váladékmobilizáláshoz 4 ágyanként 1

Poligraf 1

A beteg légzésének otthoni monitorozására alkalmas eszköz (lehet a lélegeztetőbe integrált) X

Számítógép X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér (befogadó osztály):

Tüdőgyógyászati aktív osztály X

Intenzív terápiás fekvőbeteg osztály EK (30 percen belül)

Krónikus tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Tüdőgyógyászat szakorvos (minimum 10 éves szakorvosi gyakorlattal) 1

Orvos 1

Pszichiátria szakorvos* EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus* EL

Addiktológia szakorvos* EL

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X

Betegkísérő* 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Aeroszol UH-s porlasztó X

Vérgáz meghatározás EL

Pulzoximéter X

Őrzés feltételei* X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Aktív tüdőgyógyászati osztály EL

Radiológia (portábilis felvétel) EL

Megjegyzés:

* Kijelölt őrzött osztály esetén.

A bronchoscopia minimumfeltételei

Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-szakellátás keretében, illetve fekvőbeteg-szakellátási háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelésen végezhető.

Beavatkozási számok egy évre

Kódszám Tevékenység Beavatkozási szám/év

16200 Bronchoscopia 250

14320 Biopsia 50

Bronchológiai szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Tüdőgyógyászat szakorvos 1

Bronchoscopos asszisztens/endoscopos szakasszisztens/pulmonológus-allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló 2

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltétételei +

Bakteriális tenyésztéshez (egyszer használatos vagy más, sterilezhető rendszer) X

Idegentest fogó X

Fényforrás bronchoscophoz X

Flexibilis bronchoscop 2

Merev bronchoscop X

Optikák X

Biopsziás eszközök X

Oxigén ellátás X

Excisorok X

TBNA-s tű X

Független rendszerű szívómotor 2

Laringoscop X

Garat-, orrszívó cső, illetve műanyag katéter X

Pulzoximéter X

Műszer készenléti doboz X

Műszerszekrény X

Műszerasztal X

Biopsiás excisor flexibilis csőhöz X

Biopsiás kefe kefebiopsiához X

Műszerek sterilizálása és dezinficiálása:

Műszer sterilizáló, dezinficiáló helység X

Kétfázisú mosogatás műszermosáshoz (1. fázis: tiszta vizes, mechanikus mosogatás, 2. fázis: tiszta vizes áztatás) X

Fertőtlenítő kádas (1. fehérje eltávolítás; 2. hideg sterilizáló oldat; 3. steril desztillált víz) vagy speciális műszer mosogató gép X

Radiológiai tevékenységek:

Tárgyi feltételek:

Röntgen átvilágítás lehetősége a vizsgálat alatt X

Ólomköpeny X

Aneszteziológiai tevékenységek:

Személyi feltételek:

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek:

Beteg előkészítő, megfigyelő helyiség X

Beteg ellenőrző monitor (Pulzus, EKG, O2 saturatio, vérnyomás) X

Gyógyszertartó akut gyógyszerek, altatás gyógyszerei X

Tubusok intubáláshoz X

Laryngeális maszk X

Véna biztosításhoz kanülök X

Olló, véna rögzítő tapasz, lemosószerek, maszk, ambu ballon X

Tüdőgyógyászati járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Progresszivitási szint

I. Szakrendelés II. Szakambulancia

Személyi feltételek:

Tüdőgyógyászat szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens/légzőszervi szakápoló 1 1

Gyógytornász-fizioterapeuta EL EL

Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens EL EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó X X

Tornaterem EL

Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén) EK X

Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális röntgen esetén) EK X

Digitális berendezés esetén a kép megtekintésére alkalmas munkaállomás (monitor) EL EL

Spirográf X X

Plethysmográf X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

EKG (12 csatornás) EK X

Mikrobiológia (KOCH tenyésztés) EK EK

CT, MRI EK EK

Pszichológia EK EK

Nukleáris medicina EK EK

Reziduális volumen meghatározás, TLC X

Diffúziós kapacitás vizsgálat X

Ergospirometria X

Vérgáz X

Alváslabor X*

Területi tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény EK X

Megjegyzés:

* A III. progresszivitási szintű fekvőbeteg osztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseknél.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció Szakmakód: 1903

A tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció minimumfeltételeit lásd a rehabilitációs medicina 1903 szakmakód alatt.

Tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is) Szakmakód: 1904

Stabil ernyőfénykép-szűrőállomások (SEF) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos EL

Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens 1

Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó/légzőszervi szakápoló 1

Technikus EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Öltöző fülke a páciensek részére 2

Sötétkamra* X

Digitális berendezés esetén a kép értékelésére alkalmas monitor X

Film- és vegyszerraktár* X

Roll-film előhívó (lehetőleg automata)* X

Roll-film kiértékelő (néző) készülék X

Filmnéző szekrény X

Komplett szűrővizsgálati gépegység (hagyományos vagy digitális) X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül tüdőgyógyász szakorvos, a másik lehet radiológus) EL

A leolvasásnak és szükség esetén a páciens kiértesítésének a felvétel elkészültét követően maximum 30 napon belül meg kell történnie X

Tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés EL

Megjegyzés:

* Digitális technika esetén nem szükséges.

Mozgó ernyőfénykép-szűrőállomások (MEF) minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos EL

Röntgen asszisztens/röntgen szakasszisztens 1

Asszisztens/szakasszisztens/ápoló/szakgondozó/képesítés nélküli (betanított) asszisztens 1

Technikus EL

Gépkocsivezető [speciális szállító jármű (autóbusz) esetén] 1

Tárgyi feltételek:

Speciális szállító jármű (autóbusz) X

Komplett rtg. szűrővizsgálati gépegység (járműre szerelhető, hagyományos vagy digitális) X

Roll-film előhívó (automata)* X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Kettős leolvasás (az egyik leolvasó feltétlenül tüdőgyógyász szakorvos, a másik lehet radiológus) EL

A leolvasásnak és szükség esetén a páciens kiértesítésének a felvétel elkészültét követően maximum 30 napon belül meg kell történnie X

Megjegyzés:

* Digitális berendezés esetén nem szükséges.

UROLÓGIA

Urológia Szakmakód: 1100

Progresszivitási szintek

II. szint

Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, a területi betegek urológiai elektív ellátása munkaidőben, a III. progresszivitási szinthez sorolt beavatkozások kivételével.

III. szint

Sürgősségi urológiai betegellátás 24 órában, komplex urológiai ellátás biztosítása a területi, illetve a II. progresszivitási szintről indokoltan továbbított betegek számára. A III. progresszivitási szinten a II. progresszivitású szinten ellátott beavatkozások a III. progresszivitási szintű intézetekben (egyes centralizált ellátási helyű tevékenységek külön figyelembe vételével).

Urológiai osztály személyi feltételei

Progresszivitási szint II. III.

Minimum ágyszám 20 40

Összes orvos 5 orvos 3 szakorvos 10 orvos 6 szakorvos

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) X X

Műtőssegéd 1 1

Műtői szakasszisztens EL EL

Betegkísérő 1 2

Urológiai osztály minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Személyi feltételek:

Urológia szakorvos - a progresszivitási szinten ebből: 3 6

legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos 1 1

legalább 3 éves laparoszkópos gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos 1

legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos 1 2

legalább 5 éves, az adott területen műtéti gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos vagy az adott területen jelentős tapasztalattal rendelkező intézetekben eltöltött féléves igazolt műtéti képzés (20 műtét + 30 asszisztencia) vagy a feltételeknek megfelelő igazolt műtétszám 1

Urológia szakorvosjelölt 1 2

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/elérhető központi anaesthesiológiáról 1 1

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológus szakasszisztens/elérhető központi anaesthesiológiáról 1 1

Műtéti szakasszisztens (műtőasztalonként)/elérhető központi műtőszolgálatból 1 1

Műtőssegéd/elérhető központi műtőszolgálatból 1 1

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

CT, MRI EK EK

Sebészeti osztály EL EL

Intenzív osztály EK EL

Infektológia szakorvos EL EL

Hemodialízis és szív-érsebészeti háttér EL

Urológiai műtő minimumfeltételei

Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

Alsóhúgyúti endoszkópos műtő tárgyi feltételei X X

Érsebészeti tálca + kismedencei radikális műtét speciális műszerei (kliprakók, extra hosszúságú műszerek) + bélvarrat készítéséhez szükséges varróanyagok és eszközök X X

Laparoszkópia tárgyi feltételei (laparoszkópos tálca + laparoszkópos torony) X

Urológiai nyílt és felső húgyúti endoszkópos műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II. III.

Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei +

Laparotómiás tálca X X

Vese tálca X X

Hólyag-prostata tálca X X

Kisműtétes tálca X X

Műtőasztal, derékkiemelővel, lábtartóval, átvilágítható X X

Radiotom (nagy frekvenciás vágó és koaguláló készülék) X X

Mobil röntgen C arm képerősítő X X

Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat) X X

Fényforrás X X

Fénykábel X X

Urethrocystoscop komplett X X

Nephroscop komplett X X

Ureterorenoscop kompakt X X

UH diagnosztikus (mobil) készülék célzásra alkalmas hasi és biopsziára alkalmas rectális fejjel X X

Kőzúzó (UH, pneumatikus vagy elektrokinetikus szondákkal) X X

Urethrocystoscop flexibilis X

Ureterorenoscop flexibilis X

Endovideo-rendszer alsó húgyútival közös X X

Sugárvédelmi eszközök X X

Urológiai alsó húgyúti endoszkópos műtő minimumfeltételei

Progresszivitási szint

II-III.

Speciális eszközök: a műtő egység általános feltételei +

Műtőasztal alsóhúgyúti műtéthez lábtartóval, átvilágítható X

Sterilvíz rendszer (baktérium filter vagy kész oldat) X

Radiotom X

Fényforrás fénykábellel X

Urethrocystoscop komplett X

Resectoscop komplett X

Urethrotom optikus/Otis X

Mechanikus optikus kőzúzó/idegentest fogó X

Endovideo-rendszer X

Sugárvédelmi eszközök X

Urológia járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

I. Szakrendelés II. Szakambulancia

Személyi feltételek:

Urológia szakorvos 1 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1 1

Betegkísérő EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Sebkezeléshez szükséges műszerek, kötszerek, fertőtlenítő anyagok X

Kötözőkocsi speciális felszereléssel X

UH készülék hasi fejjel EL

UH készülék hasi és rectalis fejjel EL

Urológiai vizsgálóasztal X X

Komplett cysto-urethroscop fényforrással, fénykábellel X

Uroflowméter X

Műtőlámpa mobil X

Andrológia Szakmakód: 1101

Andrológia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

III.

Andrológiai műtő minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Andrológia szakorvos 2

Műtéti szakasszisztens 2

Műtőssegéd 1

Tárgyi feltételek: a műtő általános feltételei + X

Urológiai műtőasztal X

Eszköztálcák X

Korszerű varróanyagok X

Operációs mikroszkóp (tartozékrendszerrel) X

Mikrosebészeti eszközök és varróanyagok X

Röntgenkészülék EL

Vizsgálóhelyiség általános feltételei +

Fénymikroszkóp, számláló kamra, festett kenet készítésének lehetősége morfológiai vizsgálat végzéséhez, centrifuga, mintavételi helyiség X

Automata spermaanalizátor (SQA-V, CASA) X

Ultrahang készülék EL

Fázis-kontraszt mikroszkóp X

Diagnosztikai háttér:

Laborvizsgálatok

Hormonvizsgálatok [FSH, LH, Tesztoszteron (szabad tesztoszteron), SHBG, Prolaktin, TSH] X

Genetikai vizsgálat (kariotípus vizsgálat, AZF, CFTRm) EL

Molekuláris genetikai vizsgálatok EL

Endokrinológiai vizsgálatok X

Mikrobiológiai laboratórium (aerob és anaerob kórokozók, intracellularis kórokozók vizsgálata, antibiogram, a genitálék váladékaiból) EL

Ultrahangvizsgálat EL

Színes Doppler Ultrahangvizsgálat EL

Patológia EL

Biokémiai spermavizsgálatok EL

Spermium funkcionális vizsgálatok EL

Spermabank EL

Automata spermaanalizátor (SQA-V, CASA) EL

Mélyfagyasztás (ondó, bioptátum) EL

Endokrinológiai szakrendelés EL

Asszisztált reprodukciós (ART) centrummal való együttműködés EL

Endokrinológiai, genetikai, kardiológiai, pszichológiai, pszichiátriai konzílium EL

Erektilis dysfunctios diagnosztikai labor:

Video szexuális stimuláció EL

RigiScan készülék, NPTR vizsgálat végzésének lehetősége EL

Minimális műtéti szám évente: 100

Speciális andrológiai beavatkozások

Progresszivitási szint

Definíció: Tárgyi feltételek: III.

1. Kiegészített spermaanalízis Automata spermaanalizátor + fizikális és mikroszkópos spermavizsgálat, biokémiai analízis, spermium funkcionális vizsgálat Automata spermaanalizátor
Vizsgálatonként 1 kapilláris
Fázis-kontraszt mikroszkóp
Biokémiai vizsgálatok
Computer
Printer X

Gyűjtőedény
Tárgylemezek, cseppentő, gumikesztyű

2. Mikrosebészeti andrológiai műtétek Mikrosebészeti herebiopszia, varicokelectomia, vaso-vasostomia, epididymo-vasostomia, tubulo-vasostomia Operációs mikroszkóp
Mikrosebészeti eszközök
Mikrosebészeti varróanyagok X

3. Rigiscan ED diagnosztika video stimulációval Rigiscan készülékkel végzett diagnosztika erectilis dysfunctió esetén video szexuális stimuláció használatával Rigiscan
Mérőszalag
Videokabin
Computer
Printer EL

4. Digitalis Inflectios Rigidometria (DIR) A merevedés axiális tengelyirányú erőkifejtését mérő műszer, segítségével megállapítható, hogy a penis merevedése alkalmas-e a vaginális penetrációra Video szexuális stimuláció során végezzük a vizsgálatot EL

5. Elektro-
ejakuláció Különböző betegség, műtétek szövődményeként vagy idiopathikus eredetű ejakulációs képtelenség vagy retrográd ejakuláció esetén végbélbe helyezett szonda segítségével, elektromos elven működő gép felhasználásával ejakuláció kiváltásával ondónyerés céljából Elektro-ejakulációs készülék és szondák Vizsgálatonként 1 db anoscop (egyszer haszn.)
Fényforrás rectum vizsgálathoz 2 db steril katéter
Katéter bevezetéshez steril csúsztatógél
Gumikesztyű 4 pár
100 ml spermium preparáló oldat
Mikroszkópos kontroll
Tárgylemezek EL

Andrológiai járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Andrológia szakorvos/andrológiai alaptanfolyamot végzett urológia szakorvos 1

Általános asszisztens/szakasszisztens 1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

Fénymikroszkóp, számláló kamra, festett kenet készítésének lehetősége morfológiai vizsgálat végzéséhez, centrifuga, mintavételi helyiség X

Diagnosztikai háttér:

Laborvizsgálatok EL

Hormonvizsgálatok [FSH, LH, Tesztoszteron (szabad tesztoszteron), SHBG, Prolaktin, TSH]

Genetikai vizsgálat (kariotípus vizsgálat, AZF, CFTRm)

Mikrobiológiai laboratórium (aerob és anaerob kórokozók, intracellularis kórokozók vizsgálata, antibiogram, a genitálék váladékaiból) EL

Ultrahangvizsgálat EL

Urodinámia Szakmakód: 1102

Kontinencia szakambulancia (elkülönített flow-helyiséggel, de a többcsatornás urodinamikai készülék csak opcionális ajánlás).

Meghatározása: a női és férfi vizelettartási és ürítési zavarok első vonalban történő kivizsgálására és konzervatív, nem invazív kezelése céljából kialakított szakambulancia.

Urodinamikai laboratórium elkülönített flow-helyiséggel, a szakambulanciától való eltérés legfontosabb kritériuma, hogy a többcsatornás urodinamikai alapkészülék (minimum cystometria és nyomás áramlás vizsgálat végzésére alkalmas) kötelezően rendelkezésre álljon az urológus szakorvos számára.

Meghatározása: az alap diagnosztika segítségével pontosan nem meghatározható női és férfi vizelettartási és ürítési zavarokban, recidív esetekben, komplikált inkontinenciában, invazív beavatkozások előtt javasolt urodinamikai vizsgálatok elvégzésére és a vizelettartást és ürítést javító konzervatív kezelések végzése céljából kialakított szakambulancia.

Urodinamikai és Kontinencia Központ elkülönített flow helyiséggel, a röntgen képerősítő használatának lehetősége mellett a kontinencia szakambulanciától való eltérés legfontosabb kritériuma, hogy a teljes urodinamikai spektrum (videourodinamika csak opcionális) és alapszintű (urológiai kontroll, tanácsadás, segédeszköz ellátás) neurológiai ellátás, illetve a vizeletinkontinencia és vizeletürítési zavarok konzervatív kezelésére használatos fizikoterápiás módszerek végzésének személyi és tárgyi feltételei adottak, továbbá nőgyógyászati, neurológiai, idegsebészeti konzílium lehetősége rendelkezésre áll.

Meghatározása: a kontinencia szakambulancia szinten személyi vagy tárgyi feltételek részleges vagy teljes hiányossága miatt nem ellátható betegek kivizsgálására, kezelésére kialakított központ.

Urodinamikai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

Progresszivitási szint

Szakambulancia Urodinamikai laboratórium Urodinamikai és Kontinencia Központ

Személyi feltételek:

Urológia szakorvos urodinamikai jártasság nélkül (a vizelettartási, ürítési zavarok nem invazív kivizsgálásában, kezelésében gyakorlata van)* 1

Nőgyógyász szakorvos urodinamikai jártasság nélkül (a női vizelettartási, ürítési zavarok nem invazív kivizsgálásában, ke